Teksti suurus:

Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundi kontrollimise eeskiri

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.12.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.10.2009
Avaldamismärge:

Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundi kontrollimise eeskiri1

Vastu võetud 10.08.2004 nr 170
RTL 2004, 112, 1759
jõustumine 01.10.2004

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumine):

26.10.2004 nr 195 (RTL 2004, 140, 2145) 7.11.2004

8.03.2005 nr 27 (RTL 2005, 30, 418) 18.03.2005

17.10.2006 nr 87 (RTL 2006, 75, 1392) 29.10.2006

27.11.2006 nr 98 (RTL 2006, 86, 1560) 10.12.2006

Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse¹»  § 13 lõike 3 ja § 66 lõike 2 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

(1) Määrus kehtestab nõuded mootorsõiduki ja selle haagise (edaspidi sõiduk), välja arvatud ratastraktori, liikurmasina ja nende haagiste ning kaitsejõudude sõidukite, tehnoseisundi kontrollimisele. Määrus ei hõlma teel liikleva sõiduki tehnoseisundi kontrollimist.

(2) Ratastraktori, liikurmasina ja nende haagiste, kaitsejõudude sõidukite ning teel liikleva sõiduki tehnoseisundi kontrollimise eeskirjad kehtestatakse eraldi määrustega.

(3) Tehnoseisundi kontrollimise (edaspidi ülevaatus) eesmärk on sõiduki liiklusele ohutu ja loodushoidliku tehnoseisundi tagamine, sõiduki registreerimistunnistuse andmete õigsuse tagamine ning liiklusregistri andmete täpsustamine.

(4) Määrus on kohustuslik kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kelle sõidukid kuuluvad registreerimisele liiklusregistris.

§ 2. Mõisted

Määruses on kasutatud järgmisi mõisteid:
1) ADR-sõiduk on ohtlike veoste riigisisesel või rahvusvahelisel autoveol kasutatav sõiduk;
2) ADR-sõiduki ülevaatus on sõiduki tehnoseisundi kehtestatud lisanõuetele vastavuse kontrollimine;
3) alarmsõiduki ülevaatus on alarmsõiduki tehnoseisundi kehtestatud lisanõuetele vastavuse kontrollimine;
4) ARK büroo on Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse (edaspidi ARK) allüksus maakonnas/linnas;
5)  buss on üle üheksa istekohaga (sh juhi koht) mootorsõiduk, mis on ette nähtud sõitjate veoks. Mõiste hõlmab elektrikontaktliiniga ühendatud rööbasteta sõidukit, näiteks trollibussi;
6) direktiiv on Euroopa Liidu direktiiv;
7) eksamisõiduki ülevaatus on eksamisõiduki tehnoseisundi kehtestatud lisanõuetele vastavuse kontrollimine;
8) erakorraline ülevaatus on sõiduki ülevaatus, mille määrab õigusaktidega määratud korras liiklusjärelevalvet teostav isik pärast liiklust ohustavate rikete avastamist;
9) esmaregistreerimine on sõiduki esmakordne registrisse kandmine Eestis või mõnes teises riigis. Kui sõiduk on kasutusele võetud enne esmaregistreerimist, siis lähtutakse tehniliste nõuete rakendamisel sõiduki kasutuselevõtu ajast;

[RTL 2006, 86, 1560 – jõust. 10.12.2006]

10) kasutatud sõiduk on sõiduk, millel pärast esmakordset kasutuselevõttu on möödunud § 6 lõike 2 punkti 1 kohane korralisele ülevaatusele esitamise tähtaeg;

11) kontrollkaart on sõiduki ülevaatusel koostatav lisa 7 kohane dokument, millele märgitakse avastatud rikked ja puudused ning otsus sõiduki tehnoseisundi kohta;
12)  korduvülevaatus on ülevaataja poolt määratud ülevaatus sõidukile, millel korralisel ülevaatusel avastati olulisi rikkeid või puudusi;
13) korraline ülevaatus on perioodiline sõiduki ülevaatus määrusega ettenähtud mahus ja sagedusega;
14) «ohutu veoauto» (edaspidi S-auto) või «EURO3 ohutu veoauto» (edaspidi EURO3-auto) või «EURO4 ohutu veoauto» (edaspidi EURO4-auto) ja nende haagise ülevaatus on auto ja haagise tehnoseisundi kehtestatud lisanõuetele vastavuse kontrollimine;

[RTL 2006, 86, 1560 – jõust. 10.12.2006]

15) rahvusvahelises liikluses osaleva sõiduki ülevaatus (edaspidi rahvusvaheline ülevaatus) on rahvusvahelises liikluses osaleva N kategooria sõiduki ja tema haagise, kui sõiduki või autorongi registrimass ületab 3500 kg, ning M 2 ja M3 kategooria sõiduki ja tema haagise tehnoseisundi kehtestatud lisanõuetele vastavuse kontrollimine;
16) registreerimiseelne ülevaatus on sõiduki dokumentidele ja kehtivatele nõuetele vastavuse kontrollimine ettenähtud mahus;
17) sõiduk on mootorsõiduk või selle haagis, v.a ratastraktor, liikurmasin ning nende haagised. Sõidukite jaotus ülevaatuse gruppidesse on toodud lisas 1. Sõidukite jaotus kategooriatesse on toodud sõidukile kehtestatud tehnonõuetes;
18) takso on taksoveoks ettenähtud M1 kategooria sõiduk;
19) takso ülevaatus on takso või muu taksoveoks kohandatud ühissõiduki tehnoseisundi kehtestatud lisanõuetele vastavuse kontrollimine;
20) tehnonõuded on sõiduki tehnoseisundile ja selle varustusele kehtestatud nõuded;
21) õppesõiduki ülevaatus on õppesõiduki tehnoseisundi kehtestatud lisanõuetele vastavuse kontrollimine;
22) üksikkorras valmistatud sõiduk on sõiduk, mis on valmistatud ühes eksemplaris oma tarbeks;
23) ülevaataja on eriväljaõppega töötaja, kes on ARK poolt volitatud kontrollima sõidukite tehnoseisundit;

[RTL 2006, 86, 1560 – jõust. 10.12.2006]

24) ülevaatuspunkt on ARK-le või äriühingule kuuluvad nõuetekohase varustusega ruumid ja territoorium sõidukite ülevaatuse teostamiseks.

25) vanasõiduk on teaduse või tehnika arengut kajastav, ajaloolis-kultuurilise väärtusega, kollektsionääridele või muuseumidele huvi pakkuv sõiduk, mille valmistamisest on möödunud vähemalt 35 aastat ja mis on vanasõidukiks tunnustatud;

[RTL 2006, 75, 1392 – jõust. 29.10.2006]

26) vanasõidukiks tunnustamine on vanasõidukina registreeritava sõiduki tehnoseisundile ja originaalsusele kehtestatud nõuetele vastavuse kontrollimine. Vanasõidukiks tunnustamist teostavad vähemalt viie vanasõidukiklubi poolt volitatud ja ARK poolt tunnustatud kaks asjatundjat ning väljastavad vanasõidukiks tunnustamise akti.

[RTL 2006, 75, 1392 – jõust. 29.10.2006]

27) eriliigiline sõiduk on alarmsõiduk, õppesõiduk, eksamisõiduk, takso, ADR-sõiduk, S-auto, EURO3-auto, EURO4-auto ja nende haagised ning rahvusvahelises liikluses osalev sõiduk;

[RTL 2006, 86, 1560 – jõust. 10.12.2006]


28) eriliigiline ülevaatus on eriliigilisele sõidukile kehtestatud lisanõuetele vastavuse kontrollimine.

[RTL 2006, 86, 1560 – jõust. 10.12.2006]

§ 3. Ülevaatuse korraldamise üldnõuded

(1) Sõidukite ülevaatust korraldab ja selle nõuetekohast läbiviimist ning kvaliteeti kontrollib ARK.

(2) Kõik liiklusregistrisse kantud sõidukid kuuluvad korralisele ülevaatusele.

(3) Registreerimiseelset ülevaatust teostab ARK. Esmaregistreeritava sõiduki registreerimiseelset ülevaatust võib lisaks ARK-le teostada ARK-ga vastava lepingu sõlminud sõiduki valmistaja, tema ametlik esindaja või nende poolt tunnustatud edasimüüja. Korralist, korduvat ja erakorralist ülevaatust teostab ARK-ga vastava lepingu sõlminud äriühing. ADR-sõiduki ülevaatust, rahvusvahelist ülevaatust, S-auto, EURO3-auto või EURO4-auto ja nende haagiste ülevaatust teostatakse vastavat õigust omavates ülevaatuspunktides.

[RTL 2006, 86, 1560 – jõust. 10.12.2006]

(4) Sõiduki võib, sõltumata selle registreerimiskohast, esitada korralisele ja erakorralisele ülevaatusele mistahes ülevaatuspunkti, kellel on õigus teostada selle kategooria sõiduki korralist ja erakorralist ülevaatust. Korduvülevaatuseks peab sõiduki esitama samasse ülevaatuspunkti, kus korduvülevaatus määrati.

 [RTL 2006, 86, 1560 – jõust. 10.12.2006]

(5) Ülevaatusel kuuluvad kohustuslikule kontrollimisele EL nõukogu direktiivi 96/96/EÜ mootorsõidukite ja nende haagiste tehnoülevaatust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta lisas II (EÜT L 46, 17.02.1997, lk 1–19), Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruses 1882/2003/EÜ EÜ asutamislepingu artiklis 251 osutatud menetlusele vastavates õigusaktides sätestatud rakendusvolituste kasutamisel komisjoni abistavaid komiteesid käsitlevate sätete kohandamise kohta nõukogu otsusega 1999/468/EÜ (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1–53) ja käesoleva määruse lisas 5 toodud osad, seadmed, sõlmed ja varustus.

(6) Ülevaatuse tulemusena tuvastatakse sõiduki kehtivatele tehnonõuetele vastavus või mittevastavus ja määratakse sõiduki järgmise ülevaatuse kuu ja aasta, mille möödumisel sõiduk kaotab kehtivatele tehnonõuetele vastavuse.

(7) Kui ilma kehtiva ülevaatuseta sõidukil ei ole eriti ohtlikke rikkeid või puudusi, mis välistaksid sõiduki kasutamise liikluses, loetakse sõiduk tehnonõuetele vastavaks piiratud ulatuses kasutamiseks: sõiduks ainult mööda lühimat teed lähimasse remondikohta või ülevaatuspunkti või ARK büroosse või tagasi garažeerimiskohta.

[RTL 2004, 140, 2145 – jõust. 07.11.2004]

§ 4. Lepingu sõlmimine

(1) ARK sõlmib või pikendab äriühinguga lepingu sõidukite ülevaatuse teostamiseks.

(2) Äriühing, kellega ARK sõlmib või pikendab sõidukite ülevaatuse teostamise lepingu, peab vastama järgmistele tingimustele:
1) äriühing peab olema usaldusväärne;
2) äriühingu juhatuse liikmete või teiste juhtima õigustatud isikute suhtes ei ole algatatud kriminaalmenetlust;
3) äriühing ei ole oluliselt rikkunud temaga sõlmitud halduslepinguid, tema vara ei kuulu sundvõõrandamisele ja tema suhtes ei ole algatatud likvideerimist või pankrotimenetlust ja puuduvad muud asjaolud, mis võiksid põhjustada tema püsiva maksejõuetuse või tegevuse lõpetamise;
4) äriühingul ei ole võlgnevusi riiklike ega kohalike maksude, lõivude, trahvide või sundkindlustuse maksete osas;
5) äriühingul on lisas 2 toodud nõuetele vastavad ruumid ja territoorium või nende kasutamise võimalus;
6) äriühingul on lisas 2 toodud nõuetele vastavad seadmed, vahendid, mõõteriistad ja inventar;
7) äriühingul on lisas 3 toodud nõuetele vastavad töötajad;
8) äriühingul on piisavad töökultuuri ja ülevaatuse kvaliteedi tagamise võimalused.

9) äriühing peab olema pädev mõõtja «Mõõteseaduse» (RT I 2004, 18, 132) § 5 tähenduses ja omama asjakohast erialase pädevuse tunnistust.

(3) Lepingu sõlminud äriühingule peab ARK väljastama lisas 4 toodud ülevaatuspunkti passi.

[RTL 2004, 140, 2145 – jõust. 07.11.2004]

(4) Registreerimiseelse ülevaatuse teostamiseks äriühinguga lepingu sõlmimisel ei kohaldata lõike 2 punktide 5–7 ja 9 ning lõike 3 nõudeid.

[RTL 2006, 86, 1560 – jõust. 10.12.2006]

§ 5. Lepingu kohustuslikud tingimused

(1) Ülevaatuse teostamiseks äriühinguga sõlmitava lepinguga määratakse:
1) äriühingu kohustused ülevaatuse teostamisel;
2) äriühingu vastutus ülevaatuse teostamisel;
3) ARK-le ülevaatuse teostamise kohta esitatava aruandluse tingimused ja tähtajad;
4) lepingu muutmise ja lõpetamise tingimused ja alused.

[RTL 2006, 86, 1560 – jõust. 10.12.2006]

(2) Korralise, korduva, erakorralise ja eriliigilise ülevaatuse teostamiseks äriühinguga sõlmitava lepinguga määratakse lisaks lõikes 1 toodule nõuded äriühingu ruumidele, territooriumile, seadmetele, vahenditele, mõõteriistadele, inventarile, kohustusliku informatsiooni- ja normdokumentide ning õigusaktide olemasolule, samuti töötajatele ning nende koolitusele ja väljaõppele.

[RTL 2006, 86, 1560 – jõust. 10.12.2006]

§ 6. Ülevaatusele esitamise tähtajad

(1) Vastavalt sõiduki registreerimiseks kehtestatud korrale peab sõiduki registreerimiseelsele ülevaatusele esitama enne tollivormistust, registreerimist või liiklusregistri andmete muutmist.

(2) Sõiduki peab korralisele ülevaatusele esitama:

1) sõidukid pärast esmaregistreerimist:

a) M1 kategooria sõiduki, v.a alarmsõiduki, õppesõiduki, eksamisõiduki ja takso

12 kuu jooksul, kui esmaregistreerimisest on möödunud 36 kuud

b) N1 kategooria sõiduki, v.a alarmsõiduki ja ADR-sõiduki

12 kuu jooksul, kui esmaregistreerimisest on möödunud 12 kuud

c) L3, L4, L5 ja L7 kategooria sõiduki, v.a alarmsõiduki, õppesõiduki ja eksamisõiduki

d) O1 kategooria sõiduki

hiljemalt 36 kuu möödumisel esmaregistreerimisest

e) M2 ja M3 kategooria sõiduki

f) N2 ja N3 kategooria sõiduki

g) O2, O3, ja O4 kategooria sõiduki

h) üksikkorras valmistatud sõiduki,
v.a O1 kategooria sõiduki

i) eriliigilise sõiduki

hiljemalt 12 kuu möödumisel esmaregistreerimisest

 

2) kasutatud sõidukid:

a) M1 kategooria sõiduki vanusega mitte üle 10 aasta, v.a alarmsõiduki, õppesõiduki, eksamisõiduki ja takso

üks kord 24-kuulise perioodi jooksul

b) M1 kategooria sõiduki vanusega üle 10 aasta, v.a alarmsõiduki, õppesõiduki, eksamisõiduki ja takso

c) N1 kategooria sõiduki, v.a alarmsõiduki ja ADR-sõiduki

üks kord 12-kuulise perioodi jooksul

d) L3, L4, L5 ja L7 kategooria sõiduki vanusega mitte üle 10 aasta, v.a alarmsõiduki, õppesõiduki ja eksamisõiduki

e) O1 kategooria sõiduk

hiljemalt 24 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest

f) M2 ja M3 kategooria sõiduki vanusega mitte üle 10 aasta

g) N2 ja N3 kategooria sõiduki

h) O2, O3 ja O4 kategooria sõiduki

i) L3, L4, L5 ja L7 kategooria sõiduki vanusega üle 10 aasta

j) üksikkorras valmistatud sõiduki,
v.a O1 kategooria sõiduki

k) eriliigilise sõiduki

hiljemalt 12 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest

l) M2 ja M3 kategooria sõiduki vanusega üle 10 aasta

hiljemalt 6 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest

m) vanasõiduk

hiljemalt 48 kuu möödumisel vanasõidukiks tunnustamisest või viimasest ülevaatusest

[RTL 2006, 86, 1560 – jõust. 10.12.2006]

(21) Eriliigilisele ülevaatusele peab sõiduki esitama enne sõiduki eriliigilise sõidukina kasutuselevõttu.

[RTL 2006, 86, 1560 – jõust. 10.12.2006]

(3) M1 või N1 kategooria sõiduki, v.a alarmsõiduki, õppesõiduki, eksamisõiduki, takso ja ADR-sõiduki, järgmise korralise ülevaatuse kuu määratakse sõiduki riikliku registreerimismärgi viimase numbri järgi järgmiselt:

[RTL 2006, 86, 1560 – jõust. 10.12.2006]

Riikliku registreerimismärgi viimane number

Ülevaatuse kuu

1

märts

2

aprill

3

mai

4

juuni

5

juuli

6

august

7

september

8

oktoober

9

november

0

detsember

(4) Kui M1 või N1 kategooria sõiduk, v.a alarmsõiduk, õppesõiduk, eksamisõiduk, takso, ADR-sõiduk ja vanasõiduk, esitatakse korralisele ülevaatusele kolme kuu jooksul enne määratud ülevaatuse aega, loetakse sõiduk ülevaatusele esitatuks määratud ajal ja järgmise korralise ülevaatuse aeg määratakse sellest arvates.

[RTL 2006, 75, 1392 – jõust. 29.10.2006]

(5) Kui M1 või N1 kategooria, v.a alarmsõiduk, õppesõiduk, eksamisõiduk, takso, ADR-sõiduk ja vanasõiduk, esitatakse korralisele ülevaatusele varem kui kolm kuud enne määratud ülevaatuse aega, siis uut ülevaatuse aega ei määrata ja jääb kehtima viimati määratud korralise ülevaatuse aeg.

[RTL 2006, 75, 1392 – jõust. 29.10.2006]

(6) Kui M1 või N1 kategooria sõiduk, v.a alarmsõiduk, õppesõiduk, eksamisõiduk, takso, ADR-sõiduk ja vanasõiduk, esitatakse korralisele ülevaatusele pärast määratud ülevaatuse aega, määratakse järgmise korralise ülevaatuse aeg lähtudes viimasest määratud korralise ülevaatuse ajast.

[RTL 2006, 75, 1392 – jõust. 29.10.2006]

(7) Erakorralisele ülevaatusele suunamine muudab kehtetuks sõidukile määratud korralise ülevaatuse kehtivusaja. Pärast erakorralise ülevaatuse läbimist jääb kehtima varem määratud korralise ülevaatuse aeg.

(8) Vanasõidukiks tunnustamise akti kehtivusaeg on 12 aastat, hilisem vanasõidukiks tunnustamise akt muudab kehtetuks varasemalt väljastatud aktid.

[RTL 2006, 75, 1392 – jõust. 29.10.2006]

(9) Kui M1 või N1 kategooria sõiduki eriliigilise ülevaatuse aeg saabub varem kui enne eriliigilise ülevaatuse teostamist määratud korralise ülevaatuse aeg, siis on korralise ülevaatuse aeg sama kui eriliigilise ülevaatuse aeg. Kui sõiduki kasutamine eriliigilise sõidukina lõpetatakse, siis jääb kehtima enne eriliigilise ülevaatuse teostamist määratud korralise ülevaatuse aeg.

[RTL 2006, 86, 1560 – jõust. 10.12.2006]

(10) Kui M1 või N1 kategooria sõiduki registreerimismärgi vahetamise tõttu või pärast eriliigilise sõidukina kasutamise lõppu esitatakse sõiduk korralisele ülevaatusele kuue kuu jooksul enne määratud korralise ülevaatuse aega, loetakse sõiduk ülevaatusele esitatuks määratud ajal ja järgmise korralise ülevaatuse aeg määratakse sellest arvates.

[RTL 2006, 86, 1560 – jõust. 10.12.2006]

§ 7. Ülevaatusel nõutavad dokumendid

(1) Sõiduki registreerimiseelseks ülevaatuseks peab sõiduki omanik, rentija või kasutaja esitama ülevaatajale järgmised dokumendid:
1) sõiduki omandamise või valduse õiguslikku alust tõendavad dokumendid;
2) [kehtetu]

[RTL 2006, 86, 1560 – jõust. 10.12.2006]

3) volikirja, kui sõiduki esitaja ei ole selle omanik;
4) valmistajatehase või selle volitatud esindaja sertifikaadi või nende poolt väljastatud kirjaliku tõendi selle kohta, et buss, v.a liigendbuss, mille pikkus on üle 12 m, täidab sõiduki pöörderaadiuse kohta kehtestatud nõudeid;

5) registreerimistunnistuse, v.a esmakordselt kasutuselevõetaval sõidukil.

(2) Sõiduki korraliseks, korduvaks, erakorraliseks ja eriliigiliseks ülevaatuseks peab sõiduki omanik, rentija või kasutaja esitama ülevaatajale järgmised dokumendid:

[RTL 2006, 86, 1560 – jõust. 10.12.2006]

1) sõiduki registreerimistunnistuse või selle B-osa;
2) kehtiva liikluskindlustuspoliisi;
3) juhtimisõigust tõendava dokumendi;
4) volikirja, kui sõiduki esitaja ei ole omanik või registreerimistunnistusele märgitud kasutaja;
5) korduvülevaatusel eelmise ülevaatuse kontrollkaardi;
6) teel liikleva sõiduki tehnoseisundi kontrollimise akti erakorralisel ülevaatusel.

7) vanasõidukil vanasõidukiks tunnustamise akti.

[RTL 2006, 75, 1392 – jõust. 29.10.2006]

(3) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 loetletud dokumentidele tuleb esitada:
1) ohtlike veoste paak- või paakkonteinersõiduki, autokraana ja alates 2005. aasta 1. jaanuarist 7-tonnise ja suurema tõstevõimega hüdrotõstukiga või 10-meetrise ja suurema tõstekõrgusega korvtõstukiga varustatud sõiduki ülevaatuseks OÜ Tehnokontrollikeskus poolt väljastatud tehnilise kontrolli protokoll. Kui ohtlike veoste paak- või paakkonteinersõidukit kasutatakse rahvusvahelisel veol, tuleb lisaks esitada OÜ Tehnokontrollikeskus poolt väljastatud veoanuma ADR vastavuse tunnistus;
2) S-auto, EURO3-auto või EURO4-auto ja nende haagise ülevaatusel valmistaja või tema volitatud esindaja poolt väljastatud vormikohased tunnistused selle kohta, et veoauto ehitus vastab müra ning heitgaaside osas erinõuetele ning veoauto ja tema haagis vastavad kõrgendatud ohutusnõuetele;

[RTL 2006, 86, 1560 – jõust. 10.12.2006]

3) takso ülevaatusel taksomeetri kohandamistunnistus.

[RTL 2005, 30, 418 – jõust. 18.03.2005]

§ 8. Ülevaatuse töömaht

(1) Registreerimiseelsel ülevaatusel peab kontrollima sõiduki vastavust § 7 lõikes 1 toodud dokumentidele, riiklikule tüübikinnitusele ja kehtivatele nõuetele lisas 6 toodud mahus ning määratlema lisas 8 toodud registreerimiseelse ülevaatuse aktile kantavad andmed. Kasutatud sõiduk tuleb pärast selle registreerimist esitada korralisele ülevaatusele.

(2) Korralisel ülevaatusel peab kontrollima sõiduki, v.a vanasõiduki, tehnoseisundit § 3 lõikes 5 toodud mahus. Sõiduki tehnoseisund ja selle kontrollimise metoodika peavad vastama «Liiklusseaduse» § 13 lõike 3 ja EL nõukogu direktiivi 96/96/EÜ alusel kehtestatud nõuetele, v.a vanasõiduk, mille korralisel, korduval ja erakorralisel ülevaatusel kontrollitakse ainult vastavust vanasõiduki tehnoseisundile ja varustusele esitatud nõuetele ning visuaalselt üldist vastavust originaalsusnõuetele vanasõidukiks tunnustamise akti alusel.

[RTL 2006, 75, 1392 – jõust. 29.10.2006]

(3) Kui sõiduk esitatakse korduvale ülevaatusele ühe kuu jooksul pärast korduvülevaatuse määramist, on lubatud piirduda lisas 7 toodud sõiduki tehnoülevaatuse kontrollkaardil (edaspidi kontrollkaart) toodud puuduste kõrvaldamise kontrollimisega.

(4) Erakorralisel ülevaatusel peab kontrollima sõiduki tehnoseisundit korralise ülevaatuse täies mahus vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 2.

(5) Rahvusvahelises liikluses osaleva sõiduki, S-auto, EURO3-auto või EURO4-auto ja nende haagiste, takso, õppe- ja eksamisõiduki ülevaatusel peab kontrollima sõiduki tehnoseisundi ja varustuse vastavust «Liiklusseaduse» § 13 lõike 3 alusel kehtestatud lisanõuetele.

[RTL 2006, 86, 1560 – jõust. 10.12.2006]

(6) ADR-sõiduki ülevaatusel peab kontrollima veoüksuse (haagisega või haagiseta N kategooria sõiduki) tehnoseisundi, erivarustuse ja tähistuse olemasolu ning vastavust ADR-sõidukile kehtestatud lisanõuetele.

[RTL 2006, 86, 1560 – jõust. 10.12.2006]

(7) Alarmsõiduki ülevaatusel peab kontrollima sõiduki tehnoseisundi ja varustuse vastavust «Liiklusseaduse» § 71 lõike 7 alusel kehtestatud lisanõuetele.

[RTL 2006, 86, 1560 – jõust. 10.12.2006]

(8) Vanasõidukiks tunnustamisel peab lisaks lõikes 2 toodule kontrollima sõiduki vastavust originaalsuse nõuetele. Hinnangu andmisel sõiduki originaalsusele peab see vastama originaalsusele kehtestatud minimaalsetele nõuetele vastavalt sõiduki kategooriale lisa 14 ja 15 nimetatud igas hindamisgrupis.

[RTL 2006, 75, 1392 – jõust. 29.10.2006]

(9) Eriliigiline ülevaatus on kehtiv ainult koos kehtiva korralise ülevaatusega.

[RTL 2006, 86, 1560 – jõust. 10.12.2006]

§ 9. Ülevaatuse tulemuste hindamine

Sõiduki ülevaatuse tulemused peab ülevaataja kandma kontrollkaardile. Rikked ja puudused tuleb kontrollkaardile märkida alljärgnevalt:
1) VO«väheohtlikud rikked ja puudused»: tehniliselt lihtsamad rikked ja puudused, mis ei ohusta liiklust rikke või puuduse kõrvaldamiseks vajaliku aja jooksul. Rikked ja puudused on lihtsalt kõrvaldatavad ühe osa või sõlme vahetamise, kinnitamise või lihtsa reguleerimise teel;
2) OV«ohtlikud rikked ja puudused»: tehniliselt keerulised rikked ja puudused, mille kõrvaldamiseks on vajalikud eriseadmed ja eriettevalmistusega töötajad ning liiklus- ja keskkonnaohtlikud rikked ja puudused. Remondi kvaliteedi kontrollimiseks on vajalik korduvülevaatus;
3) EOV«eriti ohtlikud rikked ja puudused» : rikked ja puudused, mille esinemisel ei ole võimalik ohutult remondikohta sõita ka siis, kui ollakse teadlik rikke või puuduse olemasolust.

§ 10. Otsused ja nendest tulenevad piirangud

(1) Vastavalt registreerimiseelse ülevaatuse tulemustele märgib ülevaataja lisas 8 toodud registreerimiseelse ülevaatuse aktile otsuse sõiduki vastavusest paragrahvi 8 lõikele 1.

(2) Vastavalt korralisel, korduval või erakorralisel ülevaatusel avastatud rikete või puuduste iseloomule, ohtlikkusele ja arvule, peab ülevaataja ülevaatuse kontrollkaardile märkima ühe alljärgnevatest otsustest:
1) «tehniliselt korras» – sõiduki tegelikud andmed vastavad registreerimistunnistusele ja sõidukil ei esine rohkem kui neli väheohtlikku riket või puudust. Sõiduki omanik või kasutaja peab kõrvaldama kontrollkaardile kantud rikked või puudused esimesel võimalusel. Sõidukit ei pea korduvale ülevaatusele esitama;
2) «ülevaatus katkestatud» – sõiduki tegelikud andmed ei vasta registriandmetele või registreerimistunnistusele, sõiduk on omavoliliselt ümber ehitatud või sõidukile on omavoliliselt paigaldatud lisaseadmeid. Sõiduki ülevaatus teostatakse täies mahus ja kontrollkaardile märgitakse kõik avastatud rikked ja puudused. Dokumendi või tehasetähise võltsingu või võltsimise kahtluse korral peab ülevaataja sellest kohe teatama politseiprefektuurile ja ARK-le. Sõiduki omanik või kasutaja peab pärast ülevaatuse katkestamist esitama sõiduki koos kontrollkaardiga andmete kontrollimiseks või ümberehituse tunnustamiseks ARK büroole. Pärast puuduste kõrvaldamist tuleb sõiduk esitada ülevaatuse katkestuse määranud ülevaatuspunkti ülevaatuse vormistamiseks;
3) «esitada korduvülevaatusele» – sõidukil on viis või enam väheohtlikku riket või puudust ehk kasvõi üks ohtlik rike või puudus. Kuni vigade kõrvaldamiseni loetakse sõiduk mittevastavaks kehtivatele nõuetele, kuid erandina võib sellises tehnoseisundis sõidukiga sõita rikete või puuduste kõrvaldamiseks mööda lühimat teed garažeerimis- ja remondikohani ning pärast rikete või puuduste kõrvaldamist mööda lühimat teed ülevaatuspunktini. Sõitmisel peab juhil kaasas olema kontrollkaart;
4) «omal jõul sõitmiseks kõlbmatu» – sõidukil on vähemalt üks eriti ohtlik rike või puudus. Pärast rikete või puuduste kõrvaldamist tuleb sõiduk esitada korduvülevaatusele, milleks on lubatud sõita mööda lühimat teed ülevaatuspunktini. Sõitmisel peab juhil kaasas olema kontrollkaart.

§ 11. Ülevaatuse tulemuste vormistamine

(1) Sõiduki registreerimiseelse ülevaatuse kohta peab ülevaatuse teostaja koostama ja vajadusel väljastama registreerimiseelse ülevaatuse akti. Sõiduki, millel pärast esmaregistreerimist ei ole veel saabunud § 6 lõike 2 punkti 1 kohane korralise ülevaatuse tähtaeg, registreerimisel peab ARK büroo kandma registreerimistunnistusele järgmise korralise ülevaatuse kuu ja aasta, mille kinnitab allkirjaga.

[RTL 2006, 86, 1560 – jõust. 10.12.2006]

(2) Sõiduki korralise ja erakorralise ülevaatuse kohta peab ülevaataja väljastama:
1) tehniliselt korras sõidukile – kontrollkaardi (omaniku või valdaja soovil), millel on otsus «Tehniliselt korras». Ülevaataja peab sõiduki registreerimistunnistusele tegema sissekande järgmise ülevaatuse kuu, aasta ja kontrollkaardi numbri kohta ning kinnitama sissekande allkirja ja pitseriga;

[RTL 2006, 86, 1560 – jõust. 10.12.2006]

2) tehniliselt mittekorras sõidukile – kontrollkaardi, millel on üks järgmistest otsustest:
a) « esitada korduvülevaatusele» vastavalt § 10 punktile 3. Ülevaataja peab sõiduki registreerimistunnistusele tegema sissekande «Korduv» koos ülevaatuse teostamise kuupäevaga ning kinnitama selle allkirja ja pitseriga;
b) «omal jõul sõitmiseks kõlbmatu » vastavalt § 10 punktile 4. Ülevaataja peab sõiduki registreerimistunnistusele tegema sissekande «Sõidukõlbmatu» koos ülevaatuse teostamise kuupäevaga ning kinnitama selle allkirja ja pitseriga;
3) sõidukile, mille ülevaatus katkestati – kontrollkaardi, millel on otsus «Ülevaatus katkestatud».

(3) Sõiduki rahvusvahelise ülevaatuse kohta peab ülevaataja väljastama:
1)  tehniliselt korras sõidukile –kontrollkaardi, lisas 9 toodud tehnoülevaatuse rahvusvahelise tunnistuse (või pikendama seda), tegema sõiduki registreerimistunnistusele sissekande järgmise ülevaatuse kuu, aasta ja väljastatud tunnistuse numbri kohta ning kinnitama sissekande allkirja ja pitseriga;
2) tehniliselt mittekorras sõidukile –kontrollkaardi, millel on otsus «Esitada korduvülevaatusele».

(4) ADR-sõiduki ülevaatuse kohta peab ülevaataja väljastama:
1) tehniliselt korras sõidukile –kontrollkaardi, sõiduki ohtlike veoste autoveole lubamise tunnistuse (või pikendama seda), tegema sõiduki registreerimistunnistusele sissekande järgmise ülevaatuse kuu, aasta ja väljastatud tunnistuse numbri kohta ning kinnitama sissekande allkirja ja pitseriga;
2) tehniliselt mittekorras sõidukile –kontrollkaardi, millel on otsus «Esitada korduvülevaatusele».

(5) S-auto, EURO3-auto või EURO4-auto ja nende haagise ülevaatuse kohta peab ülevaataja väljastama:
1) tehniliselt korras sõidukile – kontrollkaardi, lisades 10, 11, 12 ja 13 toodud vormi kohased tunnistused, tegema sõiduki registreerimistunnistusele sissekande järgmise ülevaatuse kuu, aasta ja väljastatud tunnistuse numbri kohta ning kinnitama sissekande allkirja ja pitseriga;
2) tehniliselt mittekorras sõidukile – kontrollkaardi, millel on otsus «Esitada korduvülevaatusele».

[RTL 2006, 86, 1560 – jõust. 10.12.2006]

(6) Takso, õppe-, eksami- ja alarmsõiduki ülevaatuse kohta peab ülevaataja väljastama:
1)  tehniliselt korras sõidukile – kontrollkaardi, tegema sõiduki registreerimistunnistusele sissekande järgmise ülevaatuse kuu, aasta ja sõiduki otstarbe osas vastava märke (takso, õppesõiduk, eksamisõiduk, alarmsõiduk) ning kinnitama sissekande allkirja ja pitseriga;
2) tehniliselt mittekorras sõidukile – kontrollkaardi, millel on otsus «Esitada korduvülevaatusele».

(7) Rahvusvahelisel, S-auto, EURO3-auto või EURO4-auto ja nende haagise, ADR-sõiduki ülevaatusel väljastatava tunnistuse kaotamise korral väljastatakse duplikaattunnistus mis tahes vastavat eriliigilist ülevaatust teostavas ülevaatuspunktis.

[RTL 2006, 86, 1560 – jõust. 10.12.2006]

(8) Sõiduki registreerimistunnistuse vahetamisel peab ARK büroo kandma uue registreerimistunnistuse lahtrisse «Tehnoülevaatused» eelmisel registreerimistunnistusel olevad viimased kehtivad sissekanded sõiduki ülevaatuse kohta ja kinnitama selle allkirjaga.

[RTL 2006, 86, 1560 – jõust. 10.12.2006]

(9) Vanasõiduki tunnustamisel väljastatakse nõuetele vastava vanasõiduki kohta lisades 14 (M, N ja O kategooria sõiduk) või 15 (L kategooria sõiduk) toodud vanasõidukiks tunnustamise akt, mille teine eksemplar edastatakse akti koostajate poolt ARK-le.

[RTL 2006, 75, 1392 – jõust. 29.10.2006]

(10) Sõiduki registreerimistunnistuse vahetamisel seoses vanasõidukiks tunnustamise akti väljastamisega peab ARK büroo kandma uue registreerimistunnistuse lahtrisse «Tehnoülevaatused» märkuse sõiduki ülevaatuse kohta ja kinnitama selle allkirjaga.

[RTL 2006, 75, 1392 – jõust. 29.10.2006]

§ 12. Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

Teede- ja sideministri 27. märtsi 2001. a määrus nr 26 «Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundi kontrollimise eeskiri» (RTL 2001, 46, 656; 123, 1780; 2002, 135, 1985) tunnistatakse kehtetuks.

§ 13. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2004. aasta 1. oktoobril.

1 EL nõukogu direktiivi 96/96/EÜ vigade parandus (EÜT L 49, 25.02.1999, lk 46); EL komisjoni direktiiv 1999/52/EÜ (EÜT L 142, 05.06.1999, lk 26–28); EL komisjoni direktiiv 2001/9/EÜ (EÜT L 48, 17.02.2001, lk 18–19); EL komisjoni direktiiv 2001/11/EÜ (EÜT L 48, 17.02.2001, lk 20–21); EL komisjoni direktiiv 2003/27/EÜ (ELT L 90, 08.04.2003, lk 41–44).

[RTL 2004, 140, 2145 – jõust. 07.11.2004]

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. augusti 2004. a määruse nr 170 «Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundi kontrollimise eeskiri»
lisa 1

KONTROLLIMISELE KUULUVATE SÕIDUKITE GRUPID

Grupp 1. Mootorsõidukid sõitjate veoks, milles on üle üheksa istekoha (sh juhi koht) – (M2 ja M3 kategooria). Grupp hõlmab ka trolle

Grupp 2. Mootorsõidukid veoste veoks, mille täismass on üle 3500 kg – (N2 ja N3 kategooria)

Grupp 3. Haagised täismassiga üle 3500 kg – (O 3 ja O4 kategooria)

Grupp 4. Taksod

Grupp 5. Mootorsõidukid veoste veoks, mille täismass ei ületa 3500 kg (N1  kategooria)

Grupp 6. Mootorsõidukid sõitjate veoks, milles ei ole üle üheksa istekoha (sh juhi koht) – (M1 kategooria)

Grupp 7. Mootorrattad – (L3, L4, L 5 ja L7 kategooria)

Grupp 8. Haagised täismassiga mitte üle 3500 kg (O 1 ja O2 kategooria)

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. augusti 2004. a määruse nr 170 «Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundi kontrollimise eeskiri»
lisa 2

NÕUDED ÜLEVAATUSPUNKTILE

1. Ülevaatuspunktis peavad olema vähemalt järgmised ruumid: ülevaatuse ruum, kliendiruum koos ülevaatuse tulemuste vormistamise kohaga, riietusruum ja pesuruum töötajatele ning WC.

2. Ülevaatuse ruum peab olema läbisõidetav ja selle mõõdud peavad olema vähemalt järgmised:

2.1. pikkus:
2.1.1. M1, M2 (sõltuvalt ülevaatuspunkti sisseseadest), N1, N2 (sõltuvalt ülevaatuspunkti sisseseadest), O1, O 2 ja L kategooria sõidukite ülevaatuse ruumil – 14 m;

[RTL 2006, 86, 1560 – jõust. 10.12.2006]

2.1.2. kõigi M, N, O ja L kategooria sõidukite ülevaatuse ruumil – 22,0 m;

2.2. ukseavade laius:
2.2.1. M1, M2 (sõltuvalt ülevaatuspunkti sisseseadest), N1, N2 (sõltuvalt ülevaatuspunkti sisseseadest), O 1, O2 ja L kategooria sõidukite ülevaatuse ruumil – 2,5 m;
2.2.2. kõigi M, N, O ja L kategooria sõidukite ülevaatuse ruumil – 3,0 m;

[RTL 2006, 86, 1560 – jõust. 10.12.2006]

2.3. ukseavade kõrgus:
2.3.1. M1, M2 (sõltuvalt ülevaatuspunkti sisseseadest), N1, O 1, O2 ja L kategooria sõidukite ülevaatuse ruumil – 2,5 m;
2.3.2. kõigi M, N, O ja L kategooria sõidukite ülevaatuse ruumil – 4,2 m.

3. Ülevaatuse ruumis peab olema tähistatud ala sõiduki ülevaatusele esitanud isikutele, et võimaldada neil ohutult jälgida ülevaatuse teostamist. Ülevaatuspunkti ruumide määrduvad pinnad (põrand, vaatluskanal jm) peavad olema kaetud kergesti puhastatavate materjalidega.

4. Ülevaatuspunkti ruumid peavad vastama «Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» (RT I 1999, 60, 616; 2000, 55, 362; 2001, 17, 78; 2002, 47, 297; 63, 387; 2003, 20, 120; 2004, 54, 389) nõuetele ja esmased tulekustutusvahendid siseministri kehtestatud nõuetele.

5. Ülevaatuspunkti territoorium peab võimaldama ülevaatuse kõigi vajalike kontrolloperatsioonide teostamist. Juurdepääs ülevaatuspunktile peab olema vaba ning ei tohi tekitada takistusi ülevaatusele saabujatele ja sealt lahkujatele.

6. Ülevaatuspunkti territoorium peab võimaldama parkimiskohad:
6.1. kolmele ülevaatusele saabuvale ja ühele ülevaatuse läbinud sõiduautole iga sõiduautode ülevaatuse liini kohta;
6.2. kahele ülevaatusele saabuvale ja ühele ülevaatuse läbinud autorongile iga veoautode, busside (v.a trollide) või autorongide ülevaatuse liini kohta.

[RTL 2006, 86, 1560 – jõust. 10.12.2006]

7. Ülevaatuspunkti sisseseade peab võimaldama ülevaatusel nõutavate kontrolloperatsioonide teostamist vastavalt ettenähtud tehnoloogiale.

8. Kohustuslikud on järgmised mõõteseadmed ja vahendid:

8.1. tõstukiga, mis vabastab sõiduki telje koormusest, varustatud vaatluskanal või sama tõstukiga varustatud küllaldase tõstevõimega tõstuk sõidukite tõstmiseks;

[RTL 2006, 86, 1560 – jõust. 10.12.2006]

8.2. lõtkutester (sõiduki ratta/telje raputaja);

8.3. sõiduki rataste pidurdusjõudude kontrollimise rullstend koos telje kaalu anduritega ning protsessori ja printeriga, mille väljatrükile peavad olema kantud järgmised andmed:
8.3.1. mõõtmise kuupäev ja kellaaeg;
8.3.2. ühel teljel paiknevate rataste pidurdusjõud (njuutonites) ja nende erinevus protsentides (sõidupiduriga pidurdamisel);
8.3.3. ühel teljel paiknevate rataste pidurdusjõud (njuutonites) ja nende erinevus protsentides (seisupiduriga pidurdamisel);
8.3.4. rataste pidurdusjõudude summa suhe sõiduki massist teepinnale põhjustatud koormusesse (protsentides) sõidupiduriga pidurdamisel;
8.3.5. rataste pidurdusjõudude summa suhe sõiduki massist teepinnale põhjustatud koormusesse (protsentides) seisupiduriga pidurdamisel;
8.3.6. teljekaal (kg);
8.3.7. sõiduki kogukaal (kg);

[RTL 2006, 86, 1560 – jõust. 10.12.2006]

8.4. 4-komponendiline gaasianalüsaator koos protsessori ja printeriga, mille väljatrükile peavad olema kantud järgmised andmed:
8.4.1. ülevaatuspunkti nimetus ja aadress;
8.4.2. mõõtmise kuupäev ja kellaaeg;
8.4.3. mootori õli temperatuur (ºC);
8.4.4. väntvõlli pöörlemissagedus (min–1);
8.4.5. süsinikmonooksiidi (CO) mahuline sisaldus heitgaasis (%);
8.4.6. süsivesinike (CH) mahuline sisaldus heitgaasis (ppm);
8.4.7. süsinikdioksiidi (CO2) mahuline sisaldus heitgaasis (%);
8.4.8. hapniku (O2) mahuline sisaldus heitgaasis (%);
8.4.9. liigõhuteguri (λ) väärtus;
8.4.10. parameetrid (COvrai või COcor) väärtused (%);
8.4.11. otsus;
Mõõteseade ei ole kohustuslik, kui tehnoülevaatust teostatakse ainult elektri jõul liikuvatele sõidukitele;

[RTL 2006, 86, 1560 – jõust. 10.12.2006]

8.5. suitsususe mõõtur (kiirguse neeldumise põhimõttel) diiselmootorite heitgaasides suitsususe neeldumisteguri määramiseks koos protsessori ja printeriga, mille väljatrükile peavad olema kantud järgmised andmed:
8.5.1. ülevaatuspunkti nimetus ja aadress;
8.5.2. mõõtmise kuupäev ja kellaaeg;
8.5.3. mootori õli temperatuur (ºC);
8.5.4. väntvõlli pöörlemissagedus (min–1);
8.5.5. suurim väntvõlli pöörlemissagedus regulaatori rakendumisel (min–1);
8.5.6. aeg, mis kulus väntvõlli pöörete tõstmiseks tühikäigult suurima pöörlemissageduseni (s);
8.5.7 aeg, kui kaua hoitakse väntvõlli suurimat pöörlemissagedust (s);
8.5.8. kiirguse neeldumistegur «K» (m–1);
8.5.9. otsus.
Mõõteseade ei ole kohustuslik, kui tehnoülevaatust teostatakse ainult elektri jõul liikuvatele sõidukitele;

[RTL 2006, 86, 1560 – jõust. 10.12.2006]

8.6. seade esilaternate reguleerituse ja valgustugevuse kontrollimiseks;

8.7. [kehtetu]

8.8. valguse neeldumise mõõdik (mõõtepiirkond 100–50%);

8.9. müramõõdik (mõõtepiirkond 40–120 dB). Mõõteseade ei ole kohustuslik, kui ülevaatust teostatakse ainult elektri jõul liikuvatele sõidukitele;

8.10. rismus koos indikaatorkellaga;

8.11. [kehtetu]

8.12. [kehtetu]

8.13. manomeeter;

8.14. mõõdulint (vähemalt 10 m ja 20 m, sõltuvalt kontrollitavate sõidukite grupist);

8.15. mõõtjoonlaud (metallist);

8.16. nihik;

8.17. [kehtetu]

[RTL 2006, 86, 1560 – jõust. 10.12.2006]

8.18. vasar (250 g, varre pikkus vähemalt 500 mm);

8.19. kang (pikkusega vähemalt 500 mm);

8.20. [kehtetu]

[RTL 2006, 86, 1560 – jõust. 10.12.2006]

8.21. kandelamp;

8.22. [kehtetu]

[RTL 2006, 86, 1560 – jõust. 10.12.2006]

8.23. personaalarvuti, mida on võimalik kasutada ARK arvutiprogrammidega;

8.24. meger, kui ülevaatust teostatakse elektri jõul liikuvatele sõidukitele.

9. Ülevaatajate tööriietel peab olema ülevaatust teostava firma nimi või logo.

[RTL 2005, 30, 418 – jõust. 18.03.2005]

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. augusti 2004. a määruse nr 170 «Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundi kontrollimise eeskiri»
lisa 3

NÕUDED ÜLEVAATAJALE

1. Ülevaataja peab omama kõrg-, keskeri- või kutsekeskharidust auto või auto ja traktori erialal, v.a trolli ülevaataja, kes peab omama tehnikaalast kõrg- või keskeriharidust.

2. Kui ülevaatajal ei ole punktis 1 toodud haridust, siis peab ülevaataja olema töötanud auto või auto ja traktori erialal vähemalt kolm aastat.

[RTL 2006, 86, 1560 – jõust. 10.12.2006]

3. Ülevaataja peab olema läbinud ARK poolt korraldatud ettevalmistuskursuse ja sooritanud vastavad eksamid.

4. Ülevaataja peab oskama kasutada kõiki määruse lisas 2 toodud seadmeid ja vahendeid sõiduki tehnoseisundi kontrollimiseks ja sooritama ARK poolt määratud praktika ülevaatuspunktis, mille järel ARK väljastab temale ülevaataja tunnistuse ja pitseri.

5. Ülevaatajale peab olema omistatud juhtimisõigus tema poolt ülevaadatavate sõidukite juhtimiseks.

[RTL 2006, 86, 1560 – jõust. 10.12.2006]

6. Ülevaataja peab osalema ARK poolt korraldatavatel täienduskursustel ja sooritama vastava eksami.

7. Trollide ülevaataja peab omama nõuetekohast elektriohutuse alast ettevalmistust.

[RTL 2006, 86, 1560 – jõust. 10.12.2006]

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. augusti 2004. a määruse nr 170 «Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundi kontrollimise eeskiri»
lisa 4

ÜLEVAATUSPUNKTI PASSILE KANTAVAD ANDMED

1. Ülevaatuspunkti omaniku (äriühingu), esindaja:
1.1. nimi;
1.2. aadress;
1.3. telefon(-id);
1.4. faks;
1.5. elektronposti aadress;
1.6. ülevaatuspunkti:
a) aadress,
b) juhataja nimi,
c) juhataja telefon.

2. Koostööleping:
2.1. number;
2.2. sõlmimise kuupäev.

3. Ülevaatajad:
3.1. ees- ja perekonnanimi;
3.2. tunnistuse number.

4. Ülevaatuspunkti ruumid:
4.1. nõutavate ruumide olemasolu;
4.2. ülevaatusruumi pikkus;
4.3. ülevaatusruumi laius;
4.4. uste laius;
4.5. uste kõrgus;
4.6. kanali pikkus;
4.7. kanali laius;
4.8. kanali sügavus;
4.9. sõiduki tõstuki tüüp;
4.10. sõiduki tõstuki tõstevõime;
4.11. tähistatud klienditsooni olemasolu.

5. Abiseadmed:
5.1. kohtventilatsiooni olemasolu;
5.2. üldventilatsiooni olemasolu;
5.3. sõiduki telje koormusest vabastamise tõstuki ajamitüüp.

6. Ülevaatuspunkti ümbrus:
6.1. kontrollring (kui on olemas);

6.2. tähistatud parkimiskohtade arv ülevaatusele saabunud sõidukitele;
6.3. tähistatud parkimiskohtade arv ülevaatuse läbinud sõidukitele.

[RTL 2006, 86, 1560 – jõust. 10.12.2006]

7. Kohustuslikud kontroll- ja mõõteriistad:
7.1. nimetus;
7.2. mark;
7.3. mudel;
7.4. [kehtetu]

[RTL 2006, 86, 1560 – jõust. 10.12.2006]

8. Teabetahvlid ja teeviidad:
8.1. teabetahvlite informatiivsus;
8.2. teeviitade informatiivsus.

9. ARK poolt määratud kohustuslike informatsiooni- ja normdokumentide ning õigusaktide olemasolu.

[RTL 2006, 86, 1560 – jõust. 10.12.2006]

9.1. Liiklusseadus;
9.2. Liikluseeskiri;
9.3. Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded;
9.4. Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundi kontrollimise eeskiri;
9.5. Eritalituse sõidukite loetelu, nende tähistamise ja liiklemise kord;
9.6. Mootorsõidukite ja selle haagiste registreerimise eeskiri;
9.7. Mootorsõidukite ja nende haagiste registreerimismärkide standard;
9.8. Ohtlike veoste autoveo eeskiri;
9.9. Suuremõõtmelise ja/või raskekaalulise autoveo eeskiri;
9.10. Mootorsõidukijuhi eksamineerimise ja juhtimisõiguse andmise eeskiri;
9.11. Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise eeskiri;
9.12. Direktiiv 96/96/EÜ ja selle parandusdirektiivid;
9.13. ARK teenuste riigilõivud;
9.14. ülevaatuspunkti teenuste hinnad;
9.15. ülevaatuspunkti lahtioleku ajad.

10. [kehtetu]

[RTL 2006, 86, 1560 – jõust. 10.12.2006]

11. Sõidukite kategooriad ja eriliigilised ülevaatused:
11.1. sõidukite kategooriate loetelu, millele ülevaatuspunktis tehakse ülevaatus;
11.2. lubatavate eriliigiliste ülevaatuste loetelu.

12. Passi koostaja(-te) märkused ja ettepanekud lepingute sõlmimise või pikendamise kohta.

13. Passi koostanud isik(-ud):
13.1. ametikoht;
13.2. ees- ja perekonnanimi;
13.3. allkiri (allkirjad);
13.4. kuupäev.

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. augusti 2004. a määruse nr 170 «Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundi kontrollimise eeskiri»
lisa 5

KOHUSTUSLIKULE KONTROLLIMISELE KUULUVATE TÄIENDAVATE OSADE, SEADMETE, SÕLMEDE JA VARUSTUSE LOETELU

Kontrollimise käigus saadud tulemused peavad olema, niipalju kui ilma sõiduki osi demonteerimata on visuaalsel vaatlusel või mõõtmisega võimalik kontrollida, vastavuses sõidukile ja selle varustusele kehtestatud nõuetega.

Sõidukid grupist 1

Sõidukid gruppidest 4, 5 ja 6

1. Väljapääsud

1. Esmaabivahendid

2. Küttesüsteem

2. Tõkiskingad

3. Ventilatsioonisüsteem

3. Tulekustuti

4. Istmete paigaldus ja kinnitus

4. Kasutamistõkis

5. Sisevalgustus

 

 

Sõidukid grupist 7

1. PIDURISÜSTEEM

1.1. Mehhaaniline seisund

1.1.1. Jalgpiduri pedaali ja käsipiduri hoova šarniirid

1.1.2. Piduripedaali seisund, -pedaali ja -hoova vabakäik

1.1.3. Piduri peasilinder

1.1.4. Jäigad piduritorud (ainult vedelikajami korral)

1.1.5. Elastsed pidurivoolikud

1.1.6. Piduri hõõrdkatted

1.1.7. Piduritrumlid, pidurikettad

1.1.8. Piduritrossid, -vardad, -hoovastik

1.1.9. Piduri töösilindrid (ainult vedelikajami korral)

1.1.10. Automaatne kulumise kompensaator (kui on ette nähtud)

1.2. Sõidupidur

1.2.1. Toimimine

1.3. Seisupidur

1.3.1. Toimimine

1.4. Mitteblokeeruvad pidurid – ABS (kui on paigaldatud)

2. ROOLISEADE

2.1. Mehhaaniline seisund ja juhtraua mõõtmed

2.2. Rooli vabakäik (käändmikjuhtimisel)

2.3. Roolisüsteemi kinnitused (lõtk roolikannu laagrites)

3. NÄHTAVUS

3.1. Vaateväli

3.2. Tuuleklaasi või gondli seisund

3.3. Tahavaatepeeglid

3.4. Klaasipuhasti (kinnisel kabiinil)

4. TULED, HELKURID JA ELEKTRISÜSTEEM

4.1. Kaug- ja lähituled

4.1.1. Seisund ja toimimine

4.1.2. Reguleeritus

4.1.3. Lülitid

4.2. Valgustusseadmete seisund, toimimine, värvus ja optiline tõhusus

4.2.1. Tagumine ääretuli

4.2.2. Pidurituli (-tuled)

4.2.3. Suunatuled

4.2.5. Udutuled

4.2.6. Numbrituli

4.2.7. Tagumine helkur

4.2.8. Märgutuled

5. TELJED, VELJED, REHVID, VEDRUSTUS

5.1. Teljed

5.2. Veljed ja rehvid

5.3. Vedrustus

6. RAAM VÕI ŠASSII

6.1. Raami kinnitused

6.2. Üldine seisund (sh tugihark ja/või külghark)

6.3. Heitgaasitorustik ja summuti

6.4. Kütusepaak ja torustik (voolikud)

6.5. Haakeseadme ohutus (kui see on paigaldatud), külghaagise ühendused

7. MUU VARUSTUS

7.1. Juhiistme paigaldus, sõitja jalatoed ja käepidemed

7.2. Aku paigaldus

7.3. Helisignaal

8. SÕIDUKI IDENTIFITSEERIMINE

8.1. Registreerimismärk

8.2. Tehasetähis/VIN-kood

 

Sõidukid grupist 8

1. PIDURISÜSTEEM (ainult O2-kategooria haagisel)

1.1. Mehhaaniline seisund

1.1.1. Piduri peasilinder

1.1.2. Jäigad piduritorud

1.1.3. Elastsed pidurivoolikud

1.1.4. Piduri hõõrdkatted

1.1.5. Piduritrumlid, pidurikettad

1.1.6. Piduritrossid, -vardad, -hoovastik

1.1.7. Piduri tööseadmed, töösilindrid

1.2. Inertspidur

1.2.1. Toimimine

1.3. Seisupidur

1.3.1. Toimimine

2. TULED, HELKURID JA ELEKTRIJUHTMESTIK

2.2. Valgustusseadmete seisund ja toimimine, värvus ja optiline tõhusus

2.2.1. Tagumised ja külgmised ääretuled

2.2.2. Pidurituled

2.2.3. Suunatuled

2.2.4. Tagurdustuled

2.2.5. Udutuled

2.2.6. Numbrituli

2.2.7. Eesmised, külgmised ja tagumised helkurid

3. TELJED, VELJED, REHVID, VEDRUSTUS

3.1. Teljed

3.2. Veljed ja rehvid

3.3. Vedrustus

4. ŠASSII JA KERE

4.1. Šassii või raam ja selle kinnitused

4.1.1. Üldine seisund

4.1.2. Varuratta kandur

4.1.3. Haakeseadme ohutus (sh kaitsetrossid, -ketid)

4.2. Kere või veokast

4.2.1. Kere või veokasti seisund

4.2.2. Uksed ja lukud, veokasti luukide sulgurid

5. SÕIDUKI IDENTIFITSEERIMINE

5.1. Registreerimismärk

5.2. Tehasetähis/VIN-kood

 

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. augusti 2004. a määruse nr 170 «Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundi kontrollimise eeskiri»
lisa 6

REGISTREERIMISEELSEL ÜLEVAATUSEL KOHUSTUSLIKULT KONTROLLITAVAD DOKUMENDID JA TEOSTATAVAD TÖÖD

 1. Registreerimistunnistus (kasutatud sõidukil)

 2. Identifitseerimine (VIN-kood, andmesilt ja tüübikinnituse number)

 3. Rehvid

 4. Klaasid

 5. Valgustusseadmed

 6. Paigaldatud lisaseadmed

 7. Katsesõit kontrollringil (vajadusel)

 8. Helisignaal ja vilkurid (alarmsõidukil)

 9. Sõiduki komplektsus

10. Deformatsioonide olemasolu

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. augusti 2004. a määruse nr 170 «Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundi kontrollimise eeskiri»
lisa 7

KONTROLLKAARDILE KANTAVAD ANDMED

 1. Dokumendi nimetus

 2. Dokumendi number

 3. Mark, kaubanduslik nimi

 4. VIN-kood (tehasetähis)

 5. Esmase registreerimise aeg

 6. Registreerimismärk

 7. Registreerimistunnistuse number

 8. Mootori tüüp (vajadusel)

 9. Odomeetri näit

[RTL 2006, 86, 1560 – jõust. 10.12.2006]

10. Kategooria

11. Ülevaatuse aeg

12. Ülevaatuspunkti nimi

13. Seadmetega kontrollitud mõõtmistulemused:
13.1. Heitmed
13.2. Pidurid

14. Rikete arv (VO, OV, EOV)

15. Riketest tulenevad piirangud

16. Rikete kirjeldus

17. Ülevaatuse liik

18. Otsus (Tehniliselt korras, esitada korduvülevaatusele, omal jõul sõitmiseks kõlbmatu, ülevaatus katkestatud)

19. Kehtivuse tähtaeg

20. Tehnoülevaatuse tulemuse otsustaja

21. Tunnistuse number

22. Pitser

23. Allkiri

24. Kuupäev

25. Kellaaeg

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. augusti 2004. a määruse nr 170 «Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundi kontrollimise eeskiri»
lisa 8

REGISTREERIMISEELSE ÜLEVAATUSE AKTILE KANTAVAD ANDMED

1. Dokumendi nimetus

2. Dokumendi number

3. VIN-kood

4. Kategooria

5. Mark

6. Tüüp

7. Kaubanduslik nimi

8. Esmane registreerimine

9. Kere tüüp

10. Uste arv

11. Värvus

12. Mootori tüüp

13. Töömaht cm3

14. Võimsus kW

15. Pikkus mm

16. Laius mm

17. Kõrgus mm

18. Istekohtade arv koos juhiga

19. Seisukohti

20. Telgi kokku

21. Veotelgi

22. Telgede vahe mm

23. Tühimass

24. Täismass

25. Registrimass

26. Lubatud teljekoormus 1. teljel

27. Lubatud teljekoormus 2. teljel

28. Lubatud teljekoormus 3. teljel

29. Lubatud teljekoormus 4. teljel

30. Registri teljekoormus 1. teljel

31. Registri teljekoormus 2. teljel

32. Registri teljekoormus 3. teljel

33. Registri teljekoormus 4. teljel

34. Kandevõime

35. Koormus haakeseadmele

36. Piduriteta haagise suurim mass

37. Piduritega haagise suurim mass

38. Kiiruse piirang

39. Rehvid 1. teljel

40. Rehvid 2. teljel

41. Rehvid 3. teljel

42. Rehvid 4. teljel

43. Tüübikinnituse number

44. Tüübikood

45. Mudelikood

46. Alusdokumendid

47. Tüübivastavuse tunnistus

48. Päritoluriik

49. Märkused

50. Kuupäev

51. Büroo või äriühing

[RTL 2006, 86, 1560 – jõust. 10.12.2006]

52. Otsus

53. Allkiri

54. Pitser

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. augusti 2004. a määrusele nr 170 «Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundi kontrollimise eeskiri»
lisa 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. augusti 2004. a määrusele nr 170 «Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundi kontrollimise eeskiri»
lisa 10

[RTL 2006, 86, 1560 – jõust. 10.12.2006]

 

 

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. augusti 2004. a määrusele nr 170 «Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundi kontrollimise eeskiri»
lisa 11

[RTL 2006, 86, 1560 – jõust. 10.12.2006]

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. augusti 2004. a määrusele nr 170 «Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundi kontrollimise eeskiri»
lisa 12

[RTL 2006, 86, 1560 – jõust. 10.12.2006]

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. augusti 2004. a määrusele nr 170 «Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundi kontrollimise eeskiri»
lisa 13

[RTL 2006, 86, 1560 – jõust. 10.12.2006]

 

«Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. augusti 2004. a määruse nr 170 «Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundi kontrollimise eeskiri»
lisa 14

[RTL 2006, 75, 1392 – jõust. 29.10.2006]

VANASÕIDUKIKS (M, N ja O kategooria) TUNNUSTAMISE AKTILE KANTAVAD ANDMED

1. Dokumendi nimetus

2. Dokumendi number

3. Sõiduki mark ja mudel (modifikatsioon)

4. Valmistamisaasta

5. Hinnangu tulemused originaalsusele, tehnilisele seisukorrale ja restaureeritusele
5.1. Kere interjöör
5.1.1. Istmed
5.1.2. Käetoed
5.1.3. Sisepolster
5.1.4. Armatuurlaud
5.1.5. Juhtimisseadmed
5.1.6. Põrandakate
5.1.7. Muud sisefurnituuri elemendid
5.2. Kere eksterjöör
5.2.1. Pinnakate
5.2.2. Põhimik
5.2.3. Poritiivad
5.2.4. Kapott
5.2.5. Uksed
5.2.6. Iluvõre
5.2.7. Laternad
5.2.8. Embleemid
5.2.9. Kaitseraud
5.2.10. Veokast
5.2.11. Haakeseade
5.2.12. Klaasistus (Klaasid)
5.2.13. Erivarustus
5.2.14. Muud välisfurnituuri elemendid
5.3. Veermik
5.3.1. Raam
5.3.2. Mittevedavad teljed
5.3.3. Vedrustus
5.3.4. Amortisaatorid
5.3.5. Roolimehhanism
5.3.6. Piduriseade
5.3.7. Rattad
5.3.8. Muu veermikuga seonduv
5.4. Mootor
5.4.1. Mootori plokk
5.4.2. Silindri- ja kolvigrupp
5.4.3. Toitesüsteem
5.4.4. Jahutussüsteem
5.4.5. Väljalaskesüsteem
5.4.6. Õlitussüsteem
5.4.7. Muu mootoriga seonduv
5.5. Jõuülekanne
5.5.1. Sidur
5.5.2. Käigukast
5.5.3. Jaotuskast
5.5.4. Jõuvõtukast
5.5.5. Kardaan
5.5.6. Veovõllid
5.5.7. Peaülekanded
5.5.8. Vedavad teljed
5.5.9. Muu jõuülekandega seonduv
5.6. Elektri- ja abiseadmed
5.6.1. Mootoriga seotud elektriseadmed
5.6.2. Valgustusseadmete optilised ja elektrilised elemendid
5.6.3. Mõõteriistad
5.6.4. Raadioseadmed
5.6.5. Juhtmestik
5.6.6. Klaasipuhastajad
5.6.7. Muud elektri- ja abiseadmed
5.7. Muud seadmed

6. Fotod
6.1. diagonaalvaates esiosale ja vasakule küljele
6.2. diagonaalvaates tagaosale ja paremale küljele
6.3. vaated mootoriruumile – vastavalt mootoriruume katte paigutusele vähemalt 2 fotot erinevatest suundadest
6.4. vaade sõiduki interjöörile – vastavalt sõiduki ehitusele armatuurlauast ja juhtimisseadmetest ning istmetest (polsterdusest)

7. Märkused – hindajate poolt tuvastatud olulisemad kõrvalekalded originaalsuse, restaureerituse või tehnilise seisundi nõuetest, mis ei takista sõiduki tunnustamist vanasõidukina

8. Otsus (tunnustatud, mittetunnustatud)

9. Kehtivuse tähtaeg

10. Tunnustamisele esitaja
10.1. Nimi
10.2. Allkiri

11. Tunnustamise teostajad
11.1. Nimed
11.2. Allkirjad

12. Kuupäev

[RTL 2006, 75, 1392 – jõust. 29.10.2006]

 

«Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. augusti 2004. a määruse nr 170 «Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundi kontrollimise eeskiri»
lisa 15

[RTL 2006, 75, 1392 – jõust. 29.10.2006]

VANASÕIDUKIKS (L kategooria) TUNNUSTAMISE AKTILE
KANTAVAD ANDMED

1. Dokumendi nimetus

2. Dokumendi number

3. Sõiduki mark ja mudel (modifikatsioon)

4. Valmistamisaasta

5. Hinnangu tulemused originaalsusele, tehnilisele seisukorrale ja restaureeritusele
5.1. Raam
5.1.1. Pinnakate
5.1.2. Raam, esihark
5.1.3. Poritiivad, pakiraam, riistakast, tugijalg, ketikaitsed
5.1.4. Sadul, jalatoed
5.1.5. Elektriseadmed, näidikud
5.1.6. Juhthoovad
5.1.7. Lisaseadmed - kasutusotstarbest tulenevad lisatuled, -kotid jne
5.1.8. Muu välimusega seonduv
5.2. Mootor, jõuülekanne, veermik
5.2.1. Mootor
5.2.2. Toitesüsteem
5.2.3. Väljalaskesüsteem
5.2.4. Jõuülekandesüsteem
5.2.5. Rattad, pidurid
5.2.6. Muu mootori, jõuülekande ja veermikuga seonduv

6. Fotod
6.1. diagonaalvaates esiosale ja vasakule küljele
6.2. diagonaalvaates tagaosale ja paremale küljele
6.3. vaated mootorile külgedelt
6.4. vaade juhtimisseadmetele ja istme(te)le

7. Märkused – hindajate poolt tuvastatud olulisemad kõrvalekalded originaalsuse, restaureerituse või tehnilise seisundi nõuetest

8. Otsus (tunnustatud, mittetunnustatud)

9. Kehtivuse tähtaeg

10. Tunnustamisele esitaja
10.1. Nimi
10.2. Allkiri

11. Tunnustamise teostajad
11.1. Nimed
11.2. Allkirjad

12. Kuupäev.

[RTL 2006, 75, 1392 – jõust. 29.10.2006] 

lisa 1

lisa 2

lisa 3

lisa 4

/otsingu_soovitused.json