Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2002. a määruse nr 364 “Tähtajalise elamisloa ja tööloa taotlemise, andmise, pikendamise ning kehtetuks tunnistamise kord ja välismaalase Eestist eemalviibimise registreerimise kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.11.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 51, 381

Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2002. a määruse nr 364 “Tähtajalise elamisloa ja tööloa taotlemise, andmise, pikendamise ning kehtetuks tunnistamise kord ja välismaalase Eestist eemalviibimise registreerimise kord” muutmine

Vastu võetud 09.11.2006 nr 234

Määrus kehtestatakse «Välismaalaste seaduse» § 141 lõike 1 punkti 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2002. a määruses nr 364 «Tähtajalise elamisloa ja tööloa taotlemise, andmise, pikendamise ning kehtetuks tunnistamise kord ja välismaalase Eestist eemalviibimise registreerimise kord» (RT I 2002, 98, 574; 2006, 41, 316) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 26 lõiked 4 ja 5 sõnastatakse järgmiselt:

« (4) «Välismaalaste seaduse» § 142 lõikes 2 sätestatud juhtudel teeb otsuse erandina tähtajalise elamisloa andmise või selle andmisest keeldumise kohta Vabariigi Valitsus.

(5) Lõikes 4 nimetatud juhul esitab Kodakondsus- ja Migratsiooniamet taotluse koos sellele lisatud dokumentide ja omapoolse arvamusega Siseministeeriumile, kes esitab taotluse koos omapoolse põhjendatud ettepanekuga Vabariigi Valitsusele erandina tähtajalise elamisloa andmise otsustamiseks.»;

2) paragrahvi 42 lõiked 4 ja 5 sõnastatakse järgmiselt:

« (4) «Välismaalaste seaduse» § 142 lõikes 2 sätestatud juhtudel teeb otsuse erandina tähtajalise elamisloa pikendamisest keeldumise kohta Vabariigi Valitsus.

(5) Lõikes 4 nimetatud juhul esitab Kodakondsus- ja Migratsiooniamet taotluse koos sellele lisatud dokumentide ja omapoolse arvamusega Siseministeeriumile, kes esitab taotluse koos omapoolse põhjendatud ettepanekuga Vabariigi Valitsusele erandina tähtajalise elamisloa pikendamise otsustamiseks.»

Peaminister Andrus ANSIP

Regionaalminister
siseministri ülesannetes Jaan ÕUNAPUU

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json