Teksti suurus:

Euroopa Liidu liikmesriigis arhitekti kutsekvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.11.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.06.2007
Avaldamismärge:RTL 2006, 82, 1512

Euroopa Liidu liikmesriigis arhitekti kutsekvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu1

Vastu võetud 13.11.2006 nr 94

Määrus kehtestatakse «Planeerimisseaduse» § 13 lõike 3 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse Euroopa Liidu liikmesriigis arhitekti kutsekvalifikatsiooni omandamist tõendavate dokumentide loetelu. Dokumentide loetelu on toodud määruse lisas.

§ 2. Arhitektuurialase tegevuse mõiste

Arhitektuurialaseks tegevuseks määruse tähenduses loetakse tegevust, mida harilikult tehakse arhitekti kutsenimetust kasutades.

§ 3. Erisätted

(1) Arhitekti kutsekvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks on diplomid, tunnistused ja muud arhitektuurialast kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid, mis on välja antud endises Nõukogude Liidus enne 21. augustit 1991. a või mille omanikud on alustanud seal oma õpinguid enne nimetatud kuupäeva, koos järgmiste dokumentidega:
1) Läti pädeva asutuse kinnitus, et nimetatud kvalifikatsioon on samaväärne Lätis omandatud arhitektuurialase kvalifikatsiooniga, mida tõendavad dokumendid on loetletud määruse lisa punktis 17;
2) sama asutuse tunnistus, mis näitab, et isik on Lätis arhitektuurialal tegelikult ja seaduslikult tegutsenud vähemalt kolmel järjestikusel aastal tunnistuse väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul.

(2) Arhitekti kutsekvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks on diplomid, tunnistused ja muud arhitektuurialast kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid, mis on välja antud endises Nõukogude Liidus enne 11. märtsi 1990. a või mille omanikud on alustanud seal oma õpinguid enne nimetatud kuupäeva, koos järgmiste dokumentidega:
1) Leedu pädeva asutuse kinnitus, et nimetatud kvalifikatsioon on samaväärne Leedus omandatud arhitektuurialase kvalifikatsiooniga, mida tõendavad dokumendid on loetletud määruse lisa punktis 18;
2) sama asutuse tunnistus, mis näitab, et isik on Leedus arhitektuurialal tegelikult ja seaduslikult tegutsenud vähemalt kolmel järjestikusel aastal tunnistuse väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul.

(3) Arhitekti kutsekvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks on diplomid, tunnistused ja muud arhitektuurialast kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid, mis on välja antud endises Tšehhoslovakkias enne 1. jaanuari 1993. a või mille omanikud on alustanud seal oma õpinguid enne nimetatud kuupäeva, koos järgmiste dokumentidega:
1) Tšehhi Vabariigi või Slovakkia pädeva asutuse kinnitus, et nimetatud kvalifikatsioon on samaväärne Tšehhis või Slovakkias omandatud arhitektuurialase kvalifikatsiooniga, mida tõendavad dokumendid on loetletud määruse lisa punktides 15 või 23;
2) sama asutuse tunnistus, mis näitab, et isik on Tšehhis või Slovakkias arhitektuurialal tegelikult ja seaduslikult tegutsenud vähemalt kolmel järjestikusel aastal tunnistuse väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul.

(4) Arhitekti kutsekvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks on diplomid, tunnistused ja muud arhitektuurialast kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid, mis on välja antud endises Jugoslaavias enne 25. juunit 1991. a või mille omanikud on alustanud seal oma õpinguid enne nimetatud kuupäeva, koos järgmiste dokumentidega:
1) Sloveenia pädeva asutuse kinnitus, et nimetatud kvalifikatsioon on samaväärne Sloveenias omandatud arhitektuurialase kvalifikatsiooniga, mida tõendavad dokumendid on loetletud määruse lisa punktis 22;
2) sama asutuse tunnistus, mis näitab, et isik on Sloveenias arhitektuurialal tegelikult ja seaduslikult tegutsenud vähemalt kolmel järjestikusel aastal tunnistuse väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul.

§ 4. Määruse kehtetuks tunnistamine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. detsembri 2002. a määrus nr 74 «Euroopa Liidu liikmesriigis arhitekti kutsekvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu (RTL 2003, 3, 31) tunnistatakse kehtetuks.
1 EL Nõukogu direktiiv 85/384/EMÜ diplomite, tunnistuste ja muude arhitektuurialast kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide vastastikuse tunnustamise ning asutamisõiguse ja teenuste osutamise vabaduse tulemusliku rakendamise hõlbustamiseks võetavate meetmete kohta (EÜT L 223, 21.08.1985, lk 15–25), EL Nõukogu direktiiv 85/614/EMÜ, millega muudetakse Hispaania ja Portugali ühinemise tõttu direktiivi 85/384/EMÜ, mis käsitleb arhitektuurialaste diplomite, tunnistuste ja muude kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide vastastikust tunnustamist ja mis sisaldab meetmeid asutamisõiguse ja teenuste osutamise vabaduse kasutamise hõlbustamiseks (EÜT L 376, 31.12.1985, lk 1), EL Nõukogu direktiiv 86/17/EMÜ, millega muudetakse Portugali ühinemise tõttu direktiivi 85/384/EMÜ, mis käsitleb arhitektuurialaste diplomite, tunnistuste ja muude kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide vastastikust tunnustamist ja mis sisaldab meetmeid asutamisõiguse ja teenuste osutamise vabaduse kasutamise hõlbustamiseks (EÜT L 27, 01.02.1986, lk 71), EL Nõukogu direktiiv 90/658/EMÜ, millega Saksamaa ühinemise tõttu muudetakse teatavaid kutsekvalifikatsiooni tunnustamist käsitlevaid direktiive (EÜT L 353, 17.12.1990, lk 73–76), Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu direktiiv 2001/19/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiive 89/48/EMÜ ja 92/51/EMÜ kutsekvalifikatsiooni tunnustamise üldsüsteemi kohta ja nõukogu direktiive 77/452/EMÜ, 77/453/EMÜ, 78/686/EMÜ, 78/687/EMÜ, 78/1026/EMÜ, 78/1027/EMÜ, 80/154/EMÜ, 80/155/EMÜ, 85/384/EMÜ, 85/432/EMÜ, 85/433/EMÜ ja 93/16/EMÜ, mis käsitlevad üldõdede, hambaarstide, veterinaaride, ämmaemandate, arhitektide, farmatseutide ja arstide kutsealasid (EÜT L 206, 31.07.2001, lk 1–51), Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovakkia Vabariigi, Tšehhi Vabariigi ja Ungari Vabariigi liitumislepingu lisa, mis käsitleb muudatusi arhitektide kutsekvalifikatsioonide vastastikkuse tunnustamise osa.

Minister Edgar SAVISAAR

Kantsler Marika PRISKE

Märkus: Lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. (Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 16.11.2006. a resolutsioon nr 17-1/06-07750.)

Lisa 12844499 MM_94 lisa

/otsingu_soovitused.json