Teksti suurus:

Justiitsministri määruste muutmine seoses Pärnu Vangla sulgemisega

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.11.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 80, 1485

Justiitsministri määruste muutmine seoses Pärnu Vangla sulgemisega

Vastu võetud 13.11.2006 nr 31

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 5 lõike 3 ja § 105 lõike 2 alusel.

§ 1. Justiitsministri 29. novembri 2000. a määruse nr 55 «Täitmisplaan» muutmine

Justiitsministri 29. novembri 2000. a määruses nr 55 «Täitmisplaan» (RTL 2000, 126, 2016; 2006, 36, 622) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) kohtuistungi toimumisega või menetlustoimingutega seoses võib vahistatu paigutada Tallinna Vanglasse või Tartu Vanglasse, sõltumata tõkendina vahi all pidamist kohaldanud kohtust.»;

2) paragrahvi 4 lõike 1 punktides 2 ja 3 jäetakse välja sõnad «või Pärnu Vanglasse»;

3) paragrahvi 4 lõike 1 punktis 4 jäetakse välja sõnad «, Pärnu Vanglasse».

§ 2. Justiitsministri 18. detsembri 2002. a määruse nr 97 «Pärnu Vangla teenistujate koosseis» muutmine

Justiitsministri 18. detsembri 2002. a määruse nr 97 «Pärnu Vangla teenistujate koosseis» (RTL 2002, 148, 2167; 2006, 61, 1099) paragrahvis 1 tehakse järgmised muudatused:

1) vangistusosakonna koosseisus peaspetsialist-korrapidaja ametikohtade arv 5 asendatakse arvuga 4;

2) vangistusosakonna koosseisus inspektor-korrapidaja abi ametikohtade arv 5 asendatakse arvuga 4;

3) vangistusosakonna koosseisus inspektor-kontaktisiku ametikohtade arv 2 asendatakse arvuga 1;

4) vangistusosakonna koosseisus inspektori ametikohtade arv 2 asendatakse arvuga 1;

5) vangistusosakonna koosseisus vanemvalvuri ametikohtade arv 11 asendatakse arvuga 6;

6) vangistusosakonna koosseisus valvuri ametikohtade arv 30 asendatakse arvuga 16;

7) vangistusosakonna ametikohtade arv 57 asendatakse arvuga 34;

8) sotsiaalosakonna koosseisust jäetakse välja vangla sotsiaaltöötaja ametikoht;

9) sotsiaalosakonna koosseisust jäetakse välja spetsialist – huvijuhi ametikoht;

10) sotsiaalosakonna koosseisust jäetakse välja raamatukoguhoidja ametikoht;

11) sotsiaalosakonna ametikohtade arv 5 asendatakse arvuga 3;

12) meditsiiniosakonna koosseisust jäetakse välja spetsialist – hambaarsti õde ametikoht;

13) meditsiiniosakonna koosseisust jäetakse välja spetsialist-õde ametikoht;

14) meditsiiniosakonna koosseisust jäetakse välja nooremspetsialist-sanitari ametikoht;

15) meditsiiniosakonna ametikohtade arv 3,5 asendatakse arvuga 1,5;

16) majandusosakonna koosseisust jäetakse välja peaspetsialisti ametikoht;

17) majandusosakonna koosseisust jäetakse välja laohoidja ametikoht;

18) majandusosakonna koosseisust jäetakse välja spetsialisti ametikoht;

19) majandusosakonna ametikohtade arv 8 asendatakse arvuga 5;

20) ametikohtade koguarv 83,5 asendatakse arvuga 53,5 ja vanglaametniku ametikohtade koguarv 62 asendatakse arvuga 39;

21) koosseisust jäetakse välja kõik ametikohad, välja arvatud direktori ametikoht, vangistusosakonna inspektor-korrapidaja abi 4 ametikohta, finantsosakonna juhataja ja raamatupidaja ametikohad, majandusosakonna juhataja ametikoht ning üldosakonna juhataja, spetsialisti ning personali peaspetsialisti ametikohad;

22) ametikohtade koguarv 53,5 asendatakse arvuga 11 ja vanglaametniku ametikohtade koguarv 39 asendatakse arvuga 5;

23) koosseisust jäetakse välja vangistusosakonna inspektor-korrapidaja abi 4 ametikohta;

24) koosseisust jäetakse välja majandusosakonna juhataja ametikoht;

25) ametikohtade koguarv 11 asendatakse arvuga 6 ja vanglaametniku ametikohtade koguarv 5 asendatakse arvuga 1.

§ 3. Justiitsministri 18. detsembri 2002. a määruse nr 97 «Pärnu Vangla teenistujate koosseis» kehtetuks tunnistamine

Justiitsministri 18. detsembri 2002.a määrus nr 97 «Pärnu vangla teenistujate koosseis» (RTL 2002, 148, 2167; 2006, 61, 1099) tunnistatakse kehtetuks.

§ 4. Justiitsministri 6. detsembri 2001. a määruse nr 90 «Pärnu Vangla põhimäärus» kehtetuks tunnistamine

Justiitsministri 6. detsembri 2001. a määrus nr 90 «Pärnu Vangla põhimäärus» (RTL 2001, 133, 1927; 2005, 99, 1501) tunnistatakse kehtetuks.

§ 5. Määruse jõustumine

(1) Käesolev määrus jõustub 2006. aasta 27. novembril.

(2) Käesoleva määruse § 1 punktid 2 ja 3 ning § 2 punktid 21 ja 22 jõustuvad 2006. aasta 15. detsembril.

(3) Käesoleva määruse § 2 punktid 23 kuni 25 jõustuvad 2006. aasta 29. detsembril.

(4) Käesoleva määruse §-d 3 ja 4 jõustuvad 2007. aasta 15. jaanuaril.

Minister Rein LANG

Kantsler Jüri PIHL

/otsingu_soovitused.json