Teksti suurus:

Täitmisplaan

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.11.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.11.2007
Avaldamismärge:

Täitmisplaan

Vastu võetud 29.11.2000 nr 55
RTL 2000, 126, 2016
jõustumine 17.12.2000

Muudetud järgmiste justiitsministri määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

24.01.2001 nr 10 ( RTL 2001, 18, 247) 11.02.2001

13.08.2001 nr 57 ( RTL 2001, 102, 1402) 24.08.2001

03.06.2002 nr 33 ( RTL 2002, 66, 1029) 22.06.2002

30.09.2002 nr 64 ( RTL 2002, 115, 1650) 15.10.2002

19.03.2003 nr 17 ( RTL 2003, 41, 593) 1.04.2003

19.06.2003 nr 45 ( RTL 2003, 75, 1100) 1. 07. 2003

19.01.2004 nr 9 ( RTL 2004, 8, 120) 26. 01. 2004

18.02.2004 nr 15 (RTL 2004, 20, 314) 01.04.2004

03.06.2005 nr 23 (RTL 2005, 62, 880) 15.06.2005, osaliselt 1.07.2005

17.04.2006 nr 10 (RTL 2006, 36, 622) 30.04.2006

13.11.2006 nr 31 (RTL 2006, 80, 1485) 27.11.2006, osaliselt 15.12.2006

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» paragrahvi 5 lõike 3 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Täitmisplaani koostamise eesmärk

(1) Täitmisplaanis nähakse ette Justiitsministeeriumi valitsemisalas olevate vanglate pädevus.

(2) Kinnipeetava ja vahistatu vanglasse paigutamise ja ümberpaigutamise suhtes kohaldatakse täitmisplaanis sätestatud korda, arvestades «Vangistusseaduse» põhimõtteid.

2. peatükk
VAHISTATU PAIGUTAMINE

§ 2. Vahistatu paigutamise üldjuhud

Vahistatu paigutatakse vanglasse järgmiselt:
1) vahistatu paigutatakse Tartu Vanglasse, kui tema suhtes on kriminaalmenetluses tõkendina vahi all pidamist kohaldanud Tartu Ringkonnakohus, Viru Ringkonnakohus, Viru Maakohus või Tartu Maakohus;
2) vahistatu paigutatakse Tallinna Vanglasse, kui tema suhtes on kriminaalmenetluses tõkendina vahi all pidamist kohaldanud Tallinna Ringkonnakohus, Pärnu Maakohus või Harju Maakohus;
3) alaealine vahistatu paigutatakse Tartu Vanglasse, sõltumata tema suhtes kriminaalmenetluses vahistamist kohaldanud kohtust;
4) kohtuistungi toimumisega või menetlustoimingutega seoses võib vahistatu paigutada Tallinna Vanglasse või Tartu Vanglasse, sõltumata tõkendina vahi all pidamist kohaldanud kohtust.

[RTL 2006, 80, 1485 – jõust. 27.11.2006]

§ 3. Vahistatu paigutamise erandjuhud ja vahistatu ümberpaigutamine

(1) Vahistatu võib paigutada vanglasse § 2 järgimata, kui see on vajalik kriminaalmenetluse või vahistatu julgeoleku huvides või muudel erandlikel asjaoludel. Vahistatu erandjuhul paigutamise otsustab Justiitsministeerium

(2) Vahistatu võib täitmisplaaniga määratud vanglast paigutada teise vanglasse üksnes lõikes 1 sätestatud alustel.

[RTL 2006, 36, 622 – jõust. 30.04.2006]

3. peatükk
KINNIPEETAVA PAIGUTAMINE

§ 4. Kinnipeetava paigutamise üldjuhud

(1) Kinnipeetav paigutatakse vanglasse järgmisel t:
1) naissoost kinnipeetav paigutatakse Harku Vanglasse;
2) meessoost noor kinnipeetav paigutatakse Tallinna Vanglasse, Viljandi Vanglasse, Murru Vanglasse, Tartu Vanglasse;
3) esimest korda reaalse vangistusega karistatud meessoost kinnipeetav paigutatakse Murru Vanglasse, Tallinna Vanglasse, Tartu Vanglasse;
4) vähemalt teist korda reaalse vangistusega karistatud meessoost kinnipeetav paigutatakse Murru Vanglasse, Ämari Vanglasse või Tartu Vanglasse;
5) kinnipeetava ümberpaigutamisel kinnisest vanglast avavanglasse paigutatakse ta Murru Vangla või Viljandi Vangla avavanglaosakonda;
6) kohtuistungi toimumisega või menetlustoimingutega seoses võib kinnipeetava paigutada kas Tallinna Vanglasse või Tartu Vanglasse.

(11) Alaealine meessoost kinnipeetav paigutatakse Viljandi Vanglasse.

(2) Lõike 1 punktides 1–4 ja 6 nimetatud paigutamise otsustab selle vangla direktor, kus kinnipeetav viibib.

(3) Meessoost kinnipeetav, kellel on pärast kohtuotsuse jõustumist jäänud karistust kanda vähem kui kolm kuud jäetakse karistusaja lõpuni Tallinna Vanglasse või Tartu Vanglasse, sõltumata tema eelnevast karistatusest.

[RTL 2006, 80, 1485 – jõust. 15.12.2006]

§ 5. Kinnipeetava paigutamise erandjuhud

(1) Kinnipeetava võib paigutada vanglasse §-st 4 järgimata, kui see on vajalik vangla ülekoormuse tõttu või kinnipeetava julgeoleku huvides või muudel erandlikel asjaoludel. Kinnipeetava paigutamise erandjuhul otsustab Justiitsministeerium.

(2) Eluaegse vangistusega karistatud kinnipeetava paigutamise otsustab Justiitsministeerium.»

(3) Kui kinnipeetavat ei ole kohtumenetluse ajaks võetud vahi alla, peab ta ilmuma vangistuse kandmiseks Tallinna Vanglasse või Tartu Vanglasse.

[RTL 2006, 36, 622 – jõust. 30.04.2006]

§ 6 [Kehtetu – RTL 2002, 115, 1650 – jõust. 15.10.2002]

 

/otsingu_soovitused.json