Teksti suurus:

Kandidaatide registreerimiseks esitamise ja registreerimise kord Riigikogu valimistel

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.10.2010
Avaldamismärge:RTL 2006, 83, 1524

Kandidaatide registreerimiseks esitamise ja registreerimise kord Riigikogu valimistel

Vastu võetud 08.11.2006 nr 15

Määrus kehtestatakse Riigikogu valimise seaduse (edaspidi seadus) § 15 lõike 4 punkti 2 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Kandideerimisõigus

(1) Kandideerimisõigus on Eesti kodanikul
1) kes on kandidaatide registreerimise viimaseks päevaks saanud 21-aastaseks;
2) keda ei ole valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud.

(2) Riigikogu liikmeks ei või kandideerida isik, kes on kohtu poolt süüdi mõistetud kuriteos ja kannab vanglakaristust.

§ 2. Vabariigi Valimiskomisjoni asukoht ja tööaeg

Vabariigi Valimiskomisjon avaldab hiljemalt mandaatide jaotamise päeval valimiskomisjoni asukoha ja tööaja. Ajavahemikus kandidaatide registreerimiseks esitamise algusest kuni kandidaatide registreerimiseni töötab valimiskomisjon igal tööpäeval ja valimiskomisjoni otsusel ka puhkepäevadel.

2. peatükk
KANDIDAATIDE REGISTREERIMISEKS ESITAMINE

§ 3. Kandidaatide registreerimiseks esitamise õigus

(1) Kandidaatide nimekirja võib registreerimiseks esitada erakond.

(2) Üksikkandidaadina võib end registreerimiseks esitada iga kandideerimisõiguslik isik. Teise isiku võib üksikkandidaadina registreerimiseks esitada ning registreerimiseks vajalikke toiminguid teha sellekohase volikirja alusel isik, kellel on hääletamisõigus seaduse § 4 lõigete 1–3 kohaselt.

§ 4. Erakond

(1) Riigikogu valimistel võib osaleda erakond, kes on kantud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse hiljemalt kandidaatide registreerimiseks esitamise viimasel päeval.

(2) Kandidaate saab registreerimiseks esitada erakond, kes on kantud seaduse § 26 lõike 2 alusel nimekirja, mille justiitsminister saadab Vabariigi Valimiskomisjonile või kes esitab kandidaatide registreerimiseks esitamisel Vabariigi Valimiskomisjonile tõendi, et ta on kantud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse.

(3) Erakond osaleb Riigikogu valimistel oma nime all.

(4) Erakond esitab kandidaatide registreerimiseks esitamisel Vabariigi Valimiskomisjonile kirjaliku teatise, milles on erakonna volitatud esindajate nimed, isikukoodid, aadressid ja sidevahendite numbrid. Teatisele kirjutab alla mittetulundusühingute seaduse või erakonna põhikirja kohaselt erakonda esindama õigustatud isik.

(5) Erakond võib volitada ennast esindama kuni kaks isikut.

§ 5. Kandideerimine

(1) Isik võib kandideerida ainult ühes valimisringkonnas. Kandideerimine ei ole seotud isiku elukohajärgse valimisringkonnaga.

(2) Isik võib kandideerida ainult ühe erakonna kandidaatide nimekirjas.

(3) Erakonna kandidaatide nimekirjas ei või kandideerida üksikkandidaadina registreerimiseks esitatud isik.

(4) Erakonna kandidaatide nimekirjas ei või kandideerida isik, kes on teise erakonna liige.

§ 6. Kandideerimisdokumendid

(1) Kandideerimisdokumendid on:
1) kandideerimisavaldus;
2) kandidaadi ankeet, mis sisaldab käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 loetletud andmeid.

(2) Kandidaadi ankeedis tuleb märkida järgmised isikuandmed:
1) ees- ja perekonnanimi;
2) isikukood;
3) erakondlik kuuluvus;
4) elukoha aadress;
5) sidevahendite numbrid.

(3) Kandidaadi ankeedis võib märkida järgmisi isikuandmeid:
1) sünnikoht;
2) haridus ja eriala ning õppeasutuse nimetus ja lõpetamise aeg;
3) teaduskraad;
4) töökoht;
5) amet.

(4) Vabariigi Valimiskomisjon ei avalda kandidaadi isikukoodi, elukoha aadressi ega sidevahendite numbreid.

(5) Kandidaat kasutab kandideerimisel oma nimena üksnes Eesti rahvastikuregistrisse kantud ees- ja perekonnanime.

(6) Kandidaat allkirjastab kandideerimisavalduse ja kandidaadi ankeedi.

§ 7. Kandidaatide nimekiri

(1) Erakond koostab:
1) kandidaatide ringkonnanimekirjad;
2) kandidaatide üleriigilise nimekirja.

(2) Registreerimiseks esitatud kandidaadid peavad olema käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud mõlemas nimekirjas.

(3) Kandidaatide arv ringkonnanimekirjas võib ületada mandaatide arvu ringkonnas kuni kahe kandidaadi võrra.

(4) Kandidaatide järjestuse nimekirjas määrab erakond.

(5) Erakond võib ühes valimisringkonnas registreerimiseks esitada ainult ühe kandidaatide ringkonnanimekirja.

(6) Kandidaatide ringkonnanimekirjale ja kandidaatide üleriigilisele nimekirjale kirjutavad alla erakonna kõik volitatud esindajad.

§ 8. Kandidaatide registreerimiseks esitamine

(1) Kandidaadid esitatakse registreerimiseks Vabariigi Valimiskomisjonile. Kandidaatide registreerimiseks esitamine algab mandaatide jaotamisele järgneval tööpäeval ja lõpeb 45. päeval enne valimispäeva kell 18.00. Erakond võib esitada oma kandidaadid pärast käesoleva määruse § 4 lõikes 4 nimetatud teatise esitamist.

(2) Kandidaadid esitatakse registreerimiseks valimisringkondade kaupa erakonna nimekirjas või üksikkandidaadina.

(3) Erakond või üksikkandidaat kannab enne kandidaatide registreerimiseks esitamist Vabariigi Valimiskomisjoni arvele kautsjonina summa, mille suurus on valimiste väljakuulutamise aastal Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga kaks alammäära iga registreerimiseks esitatud isiku kohta

§ 9. Erakonna kandidaatide registreerimiseks esitamine

(1) Kandidaatide registreerimiseks esitab erakond Vabariigi Valimiskomisjonile:
1) kandidaatide registreerimise avalduse;
2) kandidaatide ringkonnanimekirjad;
3) kandidaatide üleriigilise nimekirja;
4) kautsjoni tasumist tõendava maksekorralduse koopia;
5) iga kandidaadi kandideerimisdokumendid (§ 6 lõige 1)

(2) Kandidaatide registreerimise dokumendid annab üle erakonna volitatud esindaja.

§ 10. Üksikkandidaadi registreerimiseks esitamine

(1) Üksikkandidaadi registreerimiseks esitab kandidaadi esitaja Vabariigi Valimiskomisjonile:
1) kandidaadi registreerimise avalduse;
2) kautsjoni tasumist tõendava maksekorralduse koopia;
3) kandideerimisdokumendid (§ 6 lõige 1).

(2) Üksikkandidaadi registreerimise dokumendid annab üle üksikkandidaat või tema volitatud esindaja.

§ 11. Dokumentide vastuvõtmine või tagastamine

(1) Vabariigi Valimiskomisjon peab kandidaatide registreerimiseks esitamise kohta arvestust.

(2) Kui Vabariigi Valimiskomisjonile ei ole esitatud kõiki nõutavaid dokumente, dokumentides on vigu, neis on andmeid puudu või nad ei ole Vabariigi Valimiskomisjoni kehtestatud vormi kohased, teeb dokumentide vastuvõtja dokumentide esitajale ettepaneku esitada nõutavad dokumendid või andmed või vormikohased dokumendid või parandada vead. Kõik esitatud dokumendid tagastatakse. Dokumentide uuesti esitamisel loetakse dokumendid esmakordselt esitatuks.

(3) Kui erakond või üksikkandidaat soovib kandidaatide registreerimise dokumentides teha muudatusi, tagastab Vabariigi Valimiskomisjon kõik esitatud dokumendid ning nende uuesti esitamisel loetakse dokumendid esmakordselt esitatuks.

(4) Kui kandidaat kustutatakse registreerimiseks esitatud kandidaatide nimekirjast isikliku avalduse alusel, tagastab Vabariigi Valimiskomisjon talle kandideerimisdokumendid ja teavitab sellest erakonna või üksikkandidaadi volitatud esindajat. Sellisel juhul erakond kandidaatide registreerimise dokumente uuesti esitama ei pea.

(5) Kui erakond või üksikkandidaat esitab dokumendid valimispäevale eelneval 45. päeval enne kella 18.00 ning selgub, et ei ole esitatud kõiki nõutavaid dokumente, et dokumentides on andmeid puudu või et nad ei ole Vabariigi Valimiskomisjoni kehtestatud vormi kohased või esitatud dokumentides on vigu, mida ei ole võimalik kohe parandada, võetakse dokumendid vastu. Dokumentide vastuvõtja teeb dokumentide esitajale ettepaneku esitada puuduvad dokumendid või andmed või Vabariigi Valimiskomisjoni kehtestatud vormi kohased dokumendid või parandada vead. Sellisel juhul peab erakond või üksikkandidaat nõutava toimingu tegema hiljemalt valimispäevale eelneval 43. päeval enne kella 18.00.

3. peatükk
KANDIDAATIDE REGISTREERIMINE

§ 12. Kandidaatide registreerimine

(1) Vabariigi Valimiskomisjon registreerib kõik nõuetekohaselt registreerimiseks esitatud isikud pärast kandidaatide registreerimiseks esitamise tähtaja lõppemist hiljemalt 40. päeval enne valimispäeva.

(2) Kandidaadid registreeritakse nende registreerimiseks esitamise järjekorras.

§ 13. Kandidaatide registreerimata jätmine

(1) Vabariigi Valimiskomisjon jätab registreerimata isiku, kes ei vasta seaduse § 4 lõigetes 4–6 või § 29 lõikes 5 sätestatud nõuetele.

(2) Kui käesoleva määruse § 11 lõikes 5 nimetatud tähtaja jooksul ei ole erakond või üksikkandidaat teinud Vabariigi Valimiskomisjoni nõutud toiminguid, jätab Vabariigi Valimiskomisjon registreerimata:
1) kõik erakonna poolt registreerimiseks esitatud kandidaadid, kui puuduvad käesoleva määruse § 9 lõike 1 punktides 1, 2, 3 või 4 nimetatud dokumendid, neis on vigu või need ei ole vormikohased;
2) kandidaadi, kelle dokumente või andmeid on puudu, kelle dokumentides on vigu või kelle dokumendid ei ole vormikohased.

(3) Kandidaadi registreerimata jätmise kohta võtab Vabariigi Valimiskomisjon vastu põhistatud otsuse.

§ 14. Liisuheitmise aeg ja koht

(1) Registreeritud kandidaatidele antakse registreerimisnumbrid, mille andmise järjekord selgitatakse liisu heitmisega.

(2) Vabariigi Valimiskomisjon teavitab liisuheitmise ajast ja kohast üksikkandidaate ning erakondade ja üksikkandidaatide volitatud esindajaid. Üksikkandidaadil ja volitatud esindajal on õigus viibida liisuheitmise juures.

(3) Liisuheitmise juures peab viibima vähemalt pool Vabariigi Valimiskomisjoni koosseisust, sealhulgas komisjoni esimees või aseesimees.

§ 15. Liisuheitmise läbiviimine

(1) Enne liisuheitmist tutvustab Vabariigi Valimiskomisjoni esimees liisuheitmise korda.

(2) Liisuheitmiseks kantakse erakondade nimed või üksikkandidaatide nimed sedelitele. Sedelid asetatakse eraldi ümbrikutesse, millel ei tohi olla märkeid ning mida ei ole võimalik väliselt eristada. Sedelitega ümbrikud segatakse.

(3) Vabariigi Valimiskomisjon määrab komisjoni liikmete seast liisutõmbaja, kes lahkub sedelitega ümbrike ettevalmistamise ja segamise ajaks ruumist. Liisutõmbajaks ei või olla komisjoni esimees.

(4) Kõigepealt heidetakse liisku erakondade nimekirjade vahel, seejärel üksikkandidaatide vahel.

(5) Liisutõmbaja võtab ümbrike hulgast üksteise järel ümbrikud, mis kohe avatakse ja milles olevale sedelile kantud erakonna nimi või üksikkandidaadi nimi loetakse ette. Sedelit näidatakse kohalviibijatele.

(6) Liisuheitmise tulemus kantakse Vabariigi Valimiskomisjoni koosoleku protokolli.

§ 16. Kandidaatidele registreerimisnumbrite andmine

(1) Registreerimisnumbrid algavad 101-st ja need antakse kandidaatidele erakondade ringkonnanimekirjade kaupa ning seejärel üksikkandidaatidele.

(2) Registreerimisnumbrid antakse kandidaatidele erakondade vahelise liisuheitmise tulemusena selgunud järjekorras. Esimesena saab registreerimisnumbrid erakonna nimekiri, kellele liisk esimesena langes.

(3) Üksikkandidaatidele antakse registreerimisnumbrid liisuheitmise tulemusena selgunud järjekorras pärast erakondade kandidaatidele numbrite andmist. Esimene üksikkandidaat saab numbri, mis järgneb erakonna kandidaatidele viimasena antud registreerimisnumbrile.

(4) Kandidaadi registreerimisnumber märgitakse kandidaatide registreerimise otsuses.

§ 17. Kandidaatide registreerimise otsuse muutmine

(1) Vabariigi Valimiskomisjon tühistab kandidaadi registreerimise otsuse, kui:
1) kandidaat loobub kandideerimast kirjaliku avalduse alusel, mille ta võib esitada kolme päeva jooksul pärast registreerimist;
2) kandidaat sureb;
3) tõendatakse, et kandidaat ei vasta seaduse § 4 lõigetes 4–6 sätestatud nõuetele;
4) tõendatakse, et erakonna poolt registreerimiseks esitatud kandidaat on teise erakonna liige.

(2) Vabariigi Valimiskomisjon registreerib varem registreerimata jäetud isiku pärast käesoleva määruse § 12 lõikes 1 nimetatud tähtaega, kui:
1) isik vastab seaduse § 4 lõigetes 4–6 ettenähtud nõuetele;
2) Riigikohtu otsusega on tunnistatud kehtetuks otsus, millega kandidaat jäeti registreerimata;
3) isik vastab seaduse § 29 lõike 5 nõuetele.

(3) Registreerimisotsuse võib tühistada ja registreerimata jäetud kandidaadi registreerida hiljemalt eelhääletamise algusele eelneval päeval.

4. peatükk
KANDIDAATIDE NIMEKIRJAD

§ 18. Valimisringkonna kandidaatide koondnimekiri

(1) Vabariigi Valimiskomisjon koostab pärast kandidaatide registreerimist valimisringkonna kandidaatide koondnimekirja.

(2) Valimisringkonna kandidaatide koondnimekirja kantakse kandidaadid erakondade ringkonnanimekirjade kaupa registreerimisnumbrite järjekorras. Ringkonnanimekirja ette märgitakse selle esitanud erakonna nimi. Üksikkandidaadid kantakse valimisringkonna kandidaatide koondnimekirja pärast erakondade ringkonnanimekirju registreerimisnumbrite järjekorras.

(3) Valimisringkonna kandidaatide koondnimekirja märgitakse iga kandidaadi kohta tema registreerimisnumber ja nimi. Kui ühes valimisringkonnas kandideerib mitu samanimelist kandidaati, märgitakse koondnimekirja ka nende sünniaeg.

§ 19. Kandidaatide nimekirjade edastamine

(1) Vabariigi Valimiskomisjon edastab valimisringkonna kandidaatide koondnimekirjad ja erakonna kandidaatide üleriigilised nimekirjad:
1) jaoskonnakomisjonidele maakonna valimiskomisjonide kaudu,
2) hääletamist korraldavatele välisesindustele (edaspidi välisesindus) Välisministeeriumi kaudu,
3) rahvusvahelistes või välisriigi vetes asuval Eesti riigilippu kandval laeval (edaspidi laev) hääletamist korraldavale kaptenile.

(2) Kandidaatide nimekirjad antakse üle:
1) jaoskonnakomisjonile hiljemalt eelhääletamise algusele eelneval päeval,
2) välisesindusele hiljemalt 30. päeval enne valimispäeva,
3) laeva kaptenile pärast laeval hääletamise kirjaliku taotluse esitamist.

(3) Kandidaatide nimekirjad kantakse elektroonilise hääletamise infosüsteemi.

§. 20. Kandidaatide nimekirjade avalikustamine

Kandidaatide nimekirjad avaldatakse Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehel.

§ 21. Kandidaatide nimekirjade vormistamine

(1) Kandidaatide nimekirja iga lehekülje paremasse alanurka lüüakse maakonna valimiskomisjoni pitsati jäljend. Käesoleva määruse § 19 lõike 1 punktis 2 märgitud nimekirjadele lüüakse välisesinduse pitsati jäljend ja § 19 lõike 1 punktis 3 märgitud nimekirjadele Vabariigi Valimiskomisjoni pitsati jäljend.

(2) Kandidaatide nimekirjade leheküljed nummerdatakse.

§ 22. Kandidaatide nimekirjade parandamine ja muutmine

(1) Vabariigi Valimiskomisjon teavitab kõigist valimisringkonna kandidaatide koondnimekirja ja erakonna üleriigilise nimekirja parandustest ja muudatustest valimiskomisjone, välisriigis hääletamist korraldavaid välisesindusi ja laevade kapteneid.

(2) Kõik parandused ja muudatused registreeritud kandidaatide kohta kantakse viivitamatult vastavasse kandidaatide koondnimekirja ja erakonna üleriigilisse nimekirja. Nimekiri trükitakse uuesti ja saadetakse kõigile vastava valimisringkonna jaoskonnakomisjonidele. Eelmine nimekiri hävitatakse.

(3) Kui kandidaatide nimekiri on jaoskonnakomisjonile, välisesindusele või laeva kaptenile üle antud ja uut nimekirja ei ole võimalik saata, teeb muudatuse või paranduse nimekirja jaoskonnakomisjoni liige või laeval või välisesinduses hääletamist korraldav isik.

(4) Paranduse või muudatuse juurde kirjutatakse märke tegemise kuupäev ja jaoskonnakomisjoni liikme või hääletamist korraldava isiku allkiri. Jaoskonnakomisjoni liige kinnitab paranduse või muudatuse jaoskonnakomisjoni pitsati jäljendiga, välisesinduses hääletamist korraldav isik välisesinduse pitsati jäljendiga.

(5) Kandidaatide nimekirju ei muudeta pärast eelhääletamise algust.

5. peatükk
LÕPPSÄTTED

§ 23. Määruse kehtetuks tunnistamine

Vabariigi Valimiskomisjoni 18. novembri 2002. a määrus nr 18 «Kandidaatide registreerimiseks esitamise ja registreerimise kord Riigikogu valimistel» tunnistatakse kehtetuks.

Vabariigi Valimiskomisjoni esimees Heiki SIBUL