Teksti suurus:

Tervise Arengu Instituudi direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.11.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2006, 81, 1507

Tervise Arengu Instituudi direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord

Vastu võetud 15.11.2006 nr 58

Määrus kehtestatakse «Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse» § 7 lõike 21 alusel.

§ 1.  Konkursi väljakuulutamine

  (1) Sotsiaalministeeriumi valitsemisalasse kuuluva Tervise Arengu Instituudi (edaspidi TAI) direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss (edaspidi konkurss).

  (2) Konkurss kuulutatakse välja, kui TAI direktori ametikoht on vakantne või kui sellel ametikohal töötava isikuga sõlmitud tähtajalise töölepingu kehtivuse lõpuni on jäänud mitte vähem kui kolm kuud.

  (3) Konkursi TAI direktori ametikoha täitmiseks kuulutab välja TAI.

  (4) TAI avaldab konkursi kohta teate (edaspidi konkursiteade) üleriigilise levikuga päevalehes arvestusega, et konkursil osalejale (edaspidi kandidaat) jääks avalduse esitamiseks aega vähemalt kolm nädalat alates konkursiteate avaldamise päevast arvates.

  (5) Konkursiteade peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) TAI nimetus ja aadress;
  2) ametikoha nimetus ja põhieesmärk;
  3) sõlmitava töölepingu tähtaeg;
  4) kandidaadile esitatavad nõuded;
  5) avalduse esitamise tähtaeg;
  6) avaldusele lisatavate dokumentide loetelu.

  (6) Konkurss loetakse väljakuulutatuks sellekohase teate päevalehes avaldamise kuupäevast.

§ 2.  Konkursil osalemine

  (1) Kandidaat esitab konkursil osalemiseks TAI-le järgmised dokumendid:
  1) kirjalik avaldus kandideerimise kohta;
  2) elulookirjeldus;
  3) tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
  4) tegevuskava TAI direktorina;
  5) kandidaadi soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid või materjalid.

  (2) Kandidaadi elulookirjeldus peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) elukoht ja andmed sidevahendite kohta;
  3) hariduskäik, kraadiõpe ja täienduskoolitus (õppeasutus, eri- ja kutsealane ettevalmistus, kursuste nimetused, õppimise aeg ja koht);
  4) andmed lisaoskuste kohta (keele- ja arvutioskus, juhilubade olemasolu jms);
  5) tööalase, sh juhtimisalase tegevuse kirjeldus (kuu täpsusega);
  6) publikatsioonide ja teadustööde ning uurimisprojektide nimekiri (kui need on olemas).

  (3) Konkursist saavad osa võtta need kandidaadid, kelle avaldus koos nõutud dokumentidega on laekunud TAI-le konkursiteates nimetatud tähtpäevaks. Konkursiteates märgitud tähtpäeval postitatud avaldus loetakse tähtajaliselt esitatuks.

  (4) Konkursile saabunud kandidaatide esitatud dokumendid edastatakse nõukogu sekretärile, kes kontrollib kõigi nõutavate dokumentide olemasolu. Nõutavate dokumentide puudumisel võtab nõukogu sekretär ühendust avalduse esitanud kandidaadiga, teatab talle puuduvatest dokumentidest ja kooskõlastatult TAI Teadusnõukogu (edaspidi nõukogu) esimehega annab kandidaadile puuduvate dokumentide esitamiseks kuni kolme tööpäevase tähtaja.

  (5) Konkursil osaleva kandidaadi nime ei avalikustata, kui ta seda ei soovi.

§ 3.  Konkursi läbiviimine

  (1) Konkursi viib läbi nõukogu.

  (2) Kui nõukogu liige kandideerib direktori ametikohale, ei osale ta selle ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimisel, kandidaatide hindamisel ega direktori valimisel.

  (3) Konkursi läbiviimisel nõukogu:
  1) kaasab vajadusel kandidaatide hindamise eksperte, kellel ei ole õigust osaleda hääletamisel;
  2) küsib vajadusel lisaandmeid kandidaatide tööalase tegevuse kohta nende esitatud dokumentide ja neis sisalduvate andmete kontrollimiseks, kooskõlastades selle eelnevalt kandidaadiga.

  (4) Nõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa nõukogu esimees (tema äraolekul teda asendav nõukogu liige) ja vähemalt pooled liikmetest. Nõukogu koosolek on kinnine.

  (5) Nõukogu võtab otsused vastu avalikul hääletamisel kõigi kohalviibivate nõukogu liikmete lihthäälteenamusega, välja arvatud käesoleva määruse § 5 lõigetes 1–4 sätestatud juhud, kus nõukogu võib otsuse teha salajasel hääletamisel. Häälte võrdsel jagunemisel avalikul hääletamisel otsustab esimehe (tema äraolekul teda asendava nõukogu liikme) hääl.

  (6) Nõukogu koosolekud protokollib nõukogu sekretär. Protokollile kirjutavad alla nõukogu esimees (tema äraolekul teda asendav nõukogu liige) ja sekretär.

  (7) Protokollis märgitakse:
  1) TAI nimetus;
  2) koosoleku toimumise koht, kuupäev ja protokolli number;
  3) kohalviibivad ja puuduvad nõukogu liikmed;
  4) kohalviibivad eksperdid;
  5) koosoleku juhataja ja protokollija;
  6) päevakord;
  7) küsimuste arutamise käik;
  8) hääletamistulemused (salajase hääletamise korral ka hääletamise kord);
  9) vastuvõetud otsus.

§ 4.  Kandidaatide hindamine

  (1) Kandidaatide hindamiseks viib nõukogu läbi vähemalt dokumendivooru ja vestlusvooru.

  (2) Kandidaatide hindamisel võtab nõukogu arvesse:
  1) kandidaadi senist organisatsioonilist ja juhtimisalast tegevust;
  2) kandidaadi senist teadustööd ja erialast pädevust;
  3) kandidaadi koostatud ülevaateartikleid ja tema tööde tsiteeritavust, kui on vastavaid andmeid;
  4) kandidaadile eraldatud uurimis- ja arendustoetusi, teaduspreemiaid ning teadusteemade sihtfinantseerimist;
  5) kandidaadi muid direktori ametikohal töötamist soodustavaid tegureid.

  (3) Täiendavate voorude läbiviimise (psühhomeetrilised testid, taustauuring, praktiline töö vms) vajaduse ja läbiviimise korra võib nõukogu otsustada jooksvalt konkursi käigus. Täiendava vooru lõpus kandidaatide kohta otsuseid vastu ei võeta, saadud infot kasutatakse toetava materjalina direktori valimisel.

  (4) Nõukogu esimees kutsub nõukogu kokku dokumendivooru läbiviimiseks kümne tööpäeva jooksul avalduste esitamise tähtpäevast arvates.

  (5) Kandidaatide esitatud dokumendid edastatakse nõukogu liikmetele tutvumiseks vähemalt kolm tööpäeva enne dokumendivooru toimumist.

  (6) Dokumendivooru lõpus võtab nõukogu iga kandidaadi kohta vastu ühe järgmistest otsustest:
  1) kutsuda vestlusvooru;
  2) mitte kutsuda vestlusvooru.

  (7) Vestlusvooru mitte kutsutud kandidaatidele teatab nõukogu esimees (tema äraolekul teda asendav nõukogu liige) vastuvõetud motiveeritud otsusest kirjalikult hiljemalt otsuse tegemisele järgneval tööpäeval.

  (8) Vestlusvooru kutsutud kandidaatidele teatab nõukogu sekretär nende vestlusele kutsumise aja ja koha arvestusega, et kandidaadid saaksid teate kätte vähemalt nädal aega enne vestlusvooru toimumise kuupäeva.

  (9) Kandidaat võtab nõukogu koosolekust osa ainult tema küsitlemise ajal. Enne vestluse algust tutvustab nõukogu esimees kandidaadile nõukogu koosseisu ning konkursi läbiviimise korda ja viisi.

  (10) Vestlusvooru lõpus võtab nõukogu iga kandidaadi kohta vastu ühe järgmistest otsustest:
  1) tunnistada kandidaat TAI direktori ametikohale vastavaks;
  2) tunnistada kandidaat TAI direktori ametikohale mittevastavaks;
  3) tunnistada mitteilmunuks.

  (11) Mittevastavaks ja mitteilmunuks tunnistatud kandidaatidele teatab nõukogu esimees (tema äraolekul teda asendav nõukogu liige) nõukogu motiveeritud otsusest kirjalikult otsuse tegemise päevale järgneval tööpäeval.

  (12) Kui nõukogu ei pea vajalikuks läbi viia täiendavaid voore pärast vestlusvooru, võib nõukogu otsuse kohaselt vestlusvoorule kohe järgneda direktori valimine.

§ 5.  Direktori valimine

  (1) TAI direktori ametikohale vastavaks tunnistatud kandidaatide hulgast valib nõukogu ühe kandidaadi, kes esitatakse otsuse tegemisele järgneval tööpäeval sotsiaalministrile töölepingu sõlmimiseks.

  (2) TAI direktor valitakse kohalviibivate nõukogu liikmete häälteenamusega. Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu liige märgib hääletamissedelile kandidaadi, kelle poolt ta hääletab.

  (3) Kui TAI direktori ametikohale on vastavaks tunnistatud ainult üks kandidaat ja ta ei kogu vajalikku arvu hääli, ei esita nõukogu kandidaati töölepingu sõlmimiseks.

  (4) Kui TAI direktori ametikohale on vastavaks tunnistatud kaks või enam kandidaati, kellest ükski kandidaat ei saavuta häälteenamust või kellele antud hääled jagunevad võrdselt, viib nõukogu samal päeval läbi kordushääletamise enim hääli saanud kandidaatide vahel. Kui ka kordushääletamisel ei kogu ükski kandidaat vajalikku arvu hääli, loobub nõukogu kandidaadi esitamisest.

  (5) Hiljemalt otsuse tegemise päevale järgneval tööpäeval nõukogu esimees (või teda asendav nõukogu liige):
  1) teatab igale kandidaadile (välja arvatud need kandidaadid, kellele nõukogu otsusest oli juba teatatud käesoleva määruse § 4 lõike 6 või 10 alusel) kirjalikult tema kohta tehtud otsuse;
  2) esitab sotsiaalministrile nõukogu otsuse ja andmed valitud kandidaadi kohta töölepingu sõlmimiseks, lisades kandidaadi poolt nõukogule esitatud dokumentide koopiad.

§ 6.  Valituks osutunud kandidaadiga töölepingu sõlmimine

  (1) Sotsiaalminister sõlmib nõukogu poolt esitatud kandidaadiga kolmekümne päeva jooksul tähtajalise töölepingu kestusega kuni viis aastat.

  (2) Töölepingut ei sõlmita, kui:
  1) isik loobus kirjaliku avaldusega TAI direktori ametikohast;
  2) enne töölepingu sõlmimist ilmnevad seaduses sätestatud asjaolud, mis välistavad töölepingu sõlmimise;
  3) isik ei ole ilmunud määratud ajaperioodil töölepingut sõlmima, välja arvatud juhul, kui töölepingu sõlmimine lükkus edasi kuni kümneks päevaks isiku haiguse või vigastuse või ootamatult tekkinud isiklikku või perekondlikku laadi takistuse tõttu.

§ 7.  Konkursi luhtumine

  (1) Konkurss loetakse luhtunuks, kui selles osalemiseks ei esitatud ühtegi avaldust või kui nõukogu loobus kandidaadi esitamisest sotsiaalministrile töölepingu sõlmimiseks.

  (2) Konkursi luhtumisel otsustab nõukogu uue konkursi toimumise aja. Konkurss viiakse läbi käesolevas määruses sätestatud tingimustel ja korras.

Minister Jaak AAB


Sotsiaalala asekantsler
kantsleri ülesannetes Riho RAHUOJA

/otsingu_soovitused.json