Teksti suurus:

Vaatleja staatus Riigikogu valimistel

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.10.2010
Avaldamismärge:RTL 2006, 83, 1526

Vaatleja staatus Riigikogu valimistel

Vastu võetud 08.11.2006 nr 17

Määrus kehtestatakse Riigikogu valimise seaduse § 15 lõike 4 punkti 9 alusel.

§ 1. Vaatlejatunnistus

(1) Vaatlejatunnistuse saamiseks tuleb esitada kirjalik taotlus, milles märgitakse taotleja nimi ja keda ta esindab.

(2) Taotlus tuleb esitada hiljemalt valimispäeval.

(3) Vabariigi Valimiskomisjonile esitavad vaatlejatunnistuse saamiseks taotluse:
1) välisriigi esindaja;
2) rahvusvahelise organisatsiooni esindaja.

(4) Maakonna valimiskomisjonile esitavad vaatlejatunnistuse saamiseks taotluse:
1) välisriigi kohaliku omavalitsuse organi esindaja;
2) erakonna esindaja;
3) üksikkandidaat;
4) muu isik.

(5) Vabariigi Valimiskomisjon või maakonna valimiskomisjon registreerib vaatleja tema taotluse alusel ning annab talle vaatlejatunnistuse (vorm lisatud).

§ 2. Vaatleja õigused ja kohustused

(1) Vaatleja peab enne vaatlemise alustamist end valimiskomisjonile esitlema ning esitama vaatlejatunnistuse.

(2) Vaatleja võib viibida Vabariigi Valimiskomisjoni, maakonna valimiskomisjoni ja jaoskonnakomisjoni koosolekul, samuti jälgida kõiki valimistoiminguid, sealhulgas hääletamise käiku ning hääletamis- ja valimistulemuste kindlakstegemist.

(3) Vaatleja võib jälgida elektroonilise hääletamise korraldamist, sealhulgas elektroonilise hääletamise süsteemi võtmehalduse protseduure, häälte tühistamist ning hääletamistulemuste kindlakstegemist.

(4) Vaatlejal on õigus kirjutada oma allkiri hääletamiskasti või selle ava pitseerimisel kasutatavale paberiribale ja fikseerida valija elukohajärgses jaoskonnas eelhääletamisel kasutatava hääletamiskasti või selle ava pitseerimisel kasutatud turvaplommide numbrid.

(5) Vaatleja ei või segada valimiskomisjoni tööd ega osaleda valimiskomisjoni pädevuses olevates toimingutes.

(6) Vaatlejal ei ole õigust tutvuda valijate nimekirjaga, välja arvatud Riigikogu valimise seaduses ettenähtud juhtudel.

(7) Vaatleja ei täida oma kohustusi ega saa kasutada vaatleja õigusi valimiskomisjoni liikme ülesannete täitmisel.

(8) Vaatleja võib vaatluse tulemuste kokkuvõtte esitada Vabariigi Valimiskomisjonile kirjalikult aadressil Lossi plats 1A, 15181 Tallinn või elektrooniliselt elektronposti aadressil val@riigikogu.ee.

§ 3. Seaduserikkumisest teavitamine

Kui vaatleja juhib valimiskomisjoni tähelepanu väidetavale seaduserikkumisele, teavitab valimiskomisjon sellest kõrgemalseisvat valimiskomisjoni.

§ 4. Määruse kehtetuks tunnistamine

Vabariigi Valimiskomisjoni 29. novembri 2002. a määrus nr 23 «Vaatleja staatus Riigikogu valimistel» tunnistatakse kehtetuks.

Vabariigi Valimiskomisjoni esimees Heiki SIBUL

Lisa
Vabariigi Valimiskomisjoni 8. novembri 2006. a määrusele nr 17

Esikülg:

Tagakülg: