Teksti suurus:

Metsa ja muu taimestikuga kaetud alade tuleohutusnõuete kinnitamine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.11.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2007
Avaldamismärge:

Metsa ja muu taimestikuga kaetud alade tuleohutusnõuete kinnitamine

Vastu võetud 15.06.1998 nr 46
RTL 1998, 216, 854
jõustumine 01.06.2002(eRT kasutuselevõtmine)

Muudetud järgmise määrusega (vastuvõtmise aeg, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

6.11.2006 nr 62 (RTL 2006, 82, 1510) 26.11.2006 (õ) 30.03.2007 10:25

Päästeseaduse § 21 lõike 4 alusel määran:

1. Kinnitada "Metsa ja muu taimestikuga kaetud alade tuleohutusnõuded" (juurde lisatud).

2. [käesolevast tekstist välja jäetud]

Metsa ja muu taimestikuga kaetud alade tuleohutusnõuded

1. Metsa ja muu taimestikuga kaetud alade tuleohutusnõuded (edaspidi tuleohutusnõuded) reguleerivad füüsilise ja juriidilise isiku, kohaliku omavalitsuse ning riigiasutuse kohustusi ja õigusi tulekahju ärahoidmisel metsas ja muu taimestikuga kaetud tuleohtlikul alal.

2. Tuleohtlikuks alaks loetakse käesolevates tuleohutusnõuetes metsa ja muu taimestikuga nagu kuluheinaga, tuleohtliku põõsastikuga (kadakas), poolpõõsastikuga (kanarbik, sookail, põõsasmaran) ja kuivanud rooga kaetud ala ning turbapinnasega ala.

3. Tuleohtlikuks ajaks loetakse perioodi, mil Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi hinnangul tuleoht vastab tuleohuklassile 2 või on suurem. Tuleohuklasside määramise metoodika on määruse lisas.

[RTL 2006, 82, 1510 – jõust. 26.11.2006]

4. Tuleohtlikul ajal on tuleohtlikul alal keelatud:

1) suitsetamine, välja arvatud selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohas või mineraalse pinnasega kohas, kus puudub taimestik või selle jäänused;

2) lõkke tegemine, välja arvatud selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohas;

3) raiejäätmete põletamine;

4) kulu põletamine;

5) rohket suitsu tekitava risu, põhu jms põletamine, välja arvatud juhul, kui sellest on valehäire vältimiseks eelnevalt informeeritud päästeasutuse häirekeskust;

6) muu tegevus, mis võib põhjustada tulekahju.

[RTL 2006, 82, 1510 – jõust. 26.11.2006]

5. Maaomanik või -valdaja on kohustatud:

1) metsade sulgemisel õigusaktide kohaselt tõkestama inimeste viibimist metsas;

2) tähistama veevõtukohad ning hoidma veevõtukohtadeni viivad teed sõidukorras;

3) osutama abi päästetöid tegevatele isikutele ning tegema nendega koostööd;

4) rajama tuleohtliku ala vahetus läheduses asuva plahvatus- või tuleohtlike toimingutega objekti ja tuleohtliku ala vahele 2,5 m laiuse mineraliseeritud tuletõkestusriba ja seda hooldama;

5) korraldama valvet käesolevate tuleohutusnõuete täitmise üle.

[RTL 2006, 82, 1510 – jõust. 26.11.2006]

6. Maaomanik või -valdaja on kohustatud tuleohtlikul alal tuleohu ennetamise vajadusel:

1) rajama nõmmemetsas kanarbiku ja sambliku kasvukohatüübis ning pohla kasvukohatüübi okaspuumetsas ja kuluheinaga, tuleohtliku põõsastikuga, poolpõõsastikuga ning kuivanud rooga kaetud alal tule võimaliku leviku tõkestamiseks 2,5 m laiused mineraliseeritud tuletõkestusribad ja neid hooldama;

2) rajama okaspuumetsa käesolevate tuleohutusnõuete punkti 7 kohaselt 10 m laiused tuletõkestusvööndid ja neid hooldama;

3) tagama tuleohtliku ala koristamise raiejäätmetest ja muust risust;

4) valmistama ette ja tähistama suitsetamise ja lõkke tegemise kohad ning transpordivahendi peatuskohad;

5) tegema tulekahju vältimiseks selgitustööd ja panema välja tuleohutusmärgid;

6) kaevama turbapinnasega alal kraavi, mille sügavus ulatub mineraalhorisondini või allapoole pinnavee taset;

7) kooskõlastama tulekaitseriba rajamise kohaliku keskkonnateenistusega;

8) tagama metsasihtidel transpordivahendite liikumisvõimalused.

[RTL 2006, 82, 1510 – jõust. 26.11.2006]

7. Okaspuumetsa tulekindluse tõstmiseks jagatakse mets tuletõkestusvöönditega osadeks, lähtudes alljärgnevast:

1) vööndi keskel peab asetsema tõke, milleks võib olla tee, kraav, jõgi jms, või nende puudumisel selleks rajatud 2,5 m laiune mineraliseeritud tuletõkestusriba;

2) mõlemal pool tõket peab asetsema 5 m laiune lehtpuuenamusega (mitte vähem kui 7 osa koosseisust) vöönd. Kui metsa kasvutingimuste tõttu pole lehtpuuenamusega vööndit võimalik teha, siis peab mõlemal pool tõket asetsema 5 m laiune risust, raiejäätmetest, okaspuu järelkasvust ja alusmetsast puhastatud vöönd, kus okaspuudel alates II vanuseklassist on 1,5-2 m kõrguseni ära lõigatud alumised oksad.

[RTL 2006, 82, 1510 – jõust. 26.11.2006]

8. Riigimetsa majandaja on kohustatud:

1) korraldama tuleohtlikul ajal valve, et tagada kohe tulekahju avastamine, sellest päästeasutuse häirekeskusele teatamine ja esmaste kustutamisvõtete rakendamine;

2) [Kehtetu – RTL 2006, 82, 1510 – jõust. 26.11.2006]

3) määrama tulekahju korral päästetööde juhi käsutusse oma esindaja, kelle ülesanne on päästetööde juhi nõustamine piirkonna eripära asjus ja riigimetsa majandajaga sidepidamise korraldamine.

[RTL 2006, 82, 1510 – jõust. 26.11.2006]

9. Riigimetsa majandaval asutusel või isikul on käesolevate tuleohutusnõuetega ettenähtud maaomaniku õigused ja kohustused.

10. Tulekahju ärahoidmiseks tehakse tuletöid siseministri 18. juuni 1998. a määruse nr 15 "Tuletööde tuleohutusnõuded" kohaselt.

[RTL 2006, 82, 1510 – jõust. 26.11.2006]

11. Tule tegemisel ei tohi tuletegija jätta tuld valveta ega lahkuda enne, kui tuli on kustunud või tema poolt kustutatud.

12. Isik, kes avastab tulekahju, mida pole asutud kustutama, on kohustatud sellest kohe teatama päästeasutuse häirekeskusele. Kui tulekahju avastaja on võimeline selle ise kustutama, siis teatab ta tulekahjust päästeasutuse häirekeskusele pärast kustutamist.

13. Metsas on keelatud tehnilise rikkega transpordivahendi kasutamine ning põlevate, hõõguvate või isesüttivate esemete või ainete transpordivahendist väljaloopimine.

[RTL 2006, 82, 1510 – jõust 26.11.2006]

14. Metsa kasutamisel tuleohtlikul ajal riigikaitseks ja puidu saamiseks ning puhke-, spordi jm massiürituse korraldamiseks tuleb metsa kasutajal või ürituse korraldajal:

1) juhendada kasutamises osalejaid tuleohutuse nõuetest ja tulekustutusvõtetest;

2) tagada käesolevate tuleohutusnõuete täitmine;

3) [Kehtetu – RTL 2006, 82, 1510 – jõust 26.11.2006]

4) määrata tuleohutuse eest vastutav isik.

[RTL 2006, 82, 1510 - jõust. 26.11.2006]

15. Raietöödel on keelatud paigutada raiejäätmeid metsateedele või mineraliseeritud tuletõkestusribadele lähemale kui 10 m. Keelatud on raiejäätmete paigutamine metsasihtidele.

[RTL 2006, 82, 1510 – jõust 26.11.2006]

16. Raud- ja maanteede ning side-, elektri- ja gaasitrasside valdajad on kohustatud:

1) hoidma teemaa ja trassid risust puhtad. Teemaa ja trasside võsast puhastamisel ning elektriliinide okstest vabastamisel tuleb okasmetsi läbivatel aladel käesolevaid tuleohutusnõudeid arvestades raiejäätmed põletada;

2) vajadusel rajama teemaa ja metsa piirile 2,5 m laiuse mineraliseeritud tuletõkestusriba või põletama igal kevadel teemaa ulatuses teeäärse kulu käesolevate tuleohutusnõuete punkti 10 kohaselt. 17. Käesolevate tuleohutusnõuete rikkumises süüdi olev isik kannab vastutust vastavalt seadusele.

Keskkonnaministri 06.11.2006. a

määruse nr 62 lisa

[RTL 2006, 82, 1510 – jõust. 26.11.2006]
(õ) 30.03.2007 11:15


Tuleohuklasside määramise metoodika

15. aprillist kuni 31. maini on tuleohuklassid madalama numbriga kui suvel (kulu ja tärkava rohu periood).

Tuleohu klass

Värvus kaardil

Indeksi minimaalne suurus

Indeksi maksimaalne suurus

Iseloomustus

I

sinine

0

60

Tuleohtu ei ole

II

roheline

61

130

Tuleoht on väike

III

kollane

131

450

Metsad on tuleohtlikud

IV

tumekollane

451

2400

Suur tuleoht

V

punane

2401

……

Erakordselt suur tuleoht


Tuleohu klassid suvel 1.juunist kuni sügisese sajuperioodi saabumiseni.


Tuleohu klass

Värvus kaardil

Indeksi minimaalne suurus

Indeksi maksimaalne suurus

Iseloomustus

I

sinine

0

100

Tuleohtu ei ole

II

roheline

101

400

Tuleoht on väike

III

kollane

401

3000

Metsad on tuleohtlikud

IV

tumekollane

3001

7000

Suur tuleoht

V

punane

7001

……

Erakordselt suur tuleoht


  • Tuleohu arvutamisel kasutatakse valemit:


  • Ti =ΣnT(T-Td),

kus:

Ti – tuleohu indeks;

Σn – sajuta päevade arv;

T – õhutemperatuur kell 15 päeval;

Td – kastepunkti temperatuur;

T—Td – õhuniiskuse defitsiit.

Sademete arvestamine algab, kui ööpäeva sademete summa on 3 mm või enam.


Õiend

Aktis olevas muutmismärkes parandatud muutva määruse numbriks 52 asemel 62 ning lisatud akti lisale muutmismärge.


https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json