Teksti suurus:

Reklaamimaksu kehtestamine

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2006, 220, 2326

Reklaamimaksu kehtestamine

Vastu võetud 16.11.2006 nr 42

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lõike 2, § 22 lg 1 punkti 2, § 36 lõike 1, kohalike maksude seaduse § 2 lõike 1, § 3 lõiked 1 ja 2, § 4 lõike 1, § 5 punkti 5, § 10, § 15 lõike 2 ning maksukorralduse seaduse § 2 ja § 3 lõike 3 alusel.

I Üldsätted

§ 1 Reklaamimaks (edaspidi maks) on kohalike maksude seaduse alusel kehtestatud rahaline kohustis, mis kuulub käesolevas määruses kehtestatud korras, suuruses ja tähtaegadel kohustuslikult tasumisele kõigi maksustamisele kuuluvat reklaami ja kuulutusi (edaspidi reklaam) avaldavate isikute poolt.

§ 2 Maksuobjektiks on reklaam, mis on paigaldatud Jõhvi valla haldusterritooriumil asuvale hoonele, rajatisele, maale või muule objektile statsionaarselt või ajutiselt, samuti ühistranspordi ja takso väliskülgedele.

§ 3 Maksu maksab reklaami avalikustaja, kelleks loetakse reklaami avalikku esitajat, üldsusele näitajat, üldsusele ülekandjat, tootjat, vahendajat, tellijat või paigaldajat kelle omandis või kasutuses on §-s 2 nimetatud maksuobjektid.

§ 4 Kasutatavad mõisted:
1) reklaam – teave, mis avalikustatakse toodete või teenuste müügi suurendamise, ürituse või idee edendamise või mõnes muus vallas mõne muu soovitud tagajärje saavutamise eesmärgil ning mida reklaami avalikustaja tasu eest või mõnel muul kaalutlusel levitab;
2) ühissõiduk – sõitjaid tasu eest vedav sõiduk, mis sõidab kindlal liinil ja mille registreerimiskohaks on Jõhvi vald;
3) takso – Jõhvi allavalitsuse poolt väljaantud taksoteenindusloa alusel sõitjaid tasu eest vedav mootorsõiduk;
4) tee – on maantee, tänav, metsatee, jalgtee või muu sõidukite või jalakäijate liiklemiseks kasutatav rajatis teeseaduse tähenduses;
5) paigaldusluba – vallavalitsuse poolt väljastatav luba reklaami paigaldamiseks selles kindlaks määratud kohas, ajal, kujul ja viisil;
6) kuulutus – füüsilise või juriidilise isiku poolt ühekordseid üritusi või soove kajastav teave;
7) mittestatsionaarne reklaam – reklaam, mida paigaldatakse müügi-, teenindus- või ettevõtja muu tegutsemiskoha juurde ajutiselt mingiks ajaperioodiks ööpäeva jooksul, kusjuures reklaam ei ole kohtkindlalt ühendatud maapinna ega ehitisega;
8) liikuv reklaam – reklaam, mis asub pidevat teisaldamist võimaldaval alusel (haagised või muud selleks spetsiaalselt kohandatud, reeglina ratastel asetsevad konstruktsioonid);
9) alkohol – piiritus või alkohoolne jook alkoholiaktsiisi seaduse tähenduses.

§ 5 Maksustamisele kuulub igasugune valla haldusterritooriumil väljapandud reklaam, välja arvatud:
1) riigi- ja omavalitsusasutuste kuulutused;
2) erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania kuulutused ja reklaam;
3) teatrite, kinode, muuseumide, näituste, kultuuri-, spordi- ja heategevuslike ürituste reklaam;
4) ehitisele, kus ettevõtja tegutseb ja selle juurde kuuluvale krundile paigaldatud sama ettevõtja ärinimi, ettevõtte nimi ja/või samale ettevõtjale kuuluv kaubamärk ja domeeninimi;
5) vahetult kaupluse või muu teeniduskoha sissepääsu juurde paigaldatud informatsioon selle lahtioleku aegade, pakutavate teenuste ja kaupade sortimendi ja hindade kohta, samuti reklaam hoone vaateaknal ja uksel;
6) mootorsõiduki, ühissõiduki või takso salongis olev reklaam ja nende väliskülgedel omaniku äriühingut või ettevõtjat teavitav informatsioon koos logo või kauba-märgiga või domeeninimega;
7) kinnisel territooriumil toimuval avalikul üritusel välja pandud reklaam, tingimusel, et see reklaam ei ole suunatud avalikkusele väljaspool kinnist territooriumi;
8) hoone sisemuses tehtav reklaam;
9) kodanike poolt vallavalitsuse määrusega kindlaksmääratud kohtades välja pandud pisikuulutused ja teated;
10) liiklusmärgi 636 standardi kohaselt paigutatud teave (EVS 613-2001);
11) avalikult kasutatavale jäätmete kogumisvahendile paigaldatud reklaam;
12) pangaautomaatidele paigaldatud või pangaautomaadi asukohta teavitav reklaam;
13) avalikus valla liiniveos kasutatavale ühistranspordi infrastruktuuri (bussipeatused jms) objektile paigaldatud reklaam;
14) ehitusseadusest tulenev informatsioon ehitusobjekti, ehitaja ja muu informatsiooniga;
15) välireklaamikandja valmistaja või valdaja nime, logo ja kontaktandmete eksponeerimine välireklaamikandja konstruktsioonilistel elementidel;
16) isiku majandus- ja kutsetegevuses kasutatava sõiduki tähistust selle isiku nime, kontaktandmete, kaubamärgi ja tegevusalaga;
17) märgistust kauba müügipakendil pakendiseaduse tähenduses.

§ 6 Igasugune reklaam peab vastama reklaamiseaduses sätestatud nõuetele.

§ 7 Reklaami paigaldamine ilma paigaldusloata on keelatud ja kuulub kohustuslikus korras mahavõtmisele reklaami avaldaja kulul. Reklaami paigalduslubade väljastamise ja reklaami paigaldamise eeskirja kehtestab vallavolikogu.

II Maksumäär ja -periood

§ 8 Maksuperiood on reklaami paigaldusloal märgitud ajavahemik, mille jooksul on loal näidatud kohas ja tingimustel reklaami paigaldamine lubatud.

§ 9 Maksukohustus tekib reklaami eksponeerimise päevast arvates ja lõpeb mahavõtmisele järgneval päeval.

§ 10 Maksumäära arvestuse aluseks on reklaampinna ühe ruutmeetri kuumaksumus. Reklaamipinna suurus määratakse ruutmeetrilise täpsusega järgmiselt:
1) tasapinnalise reklaami puhul avalikkusele suunatud reklaami pindala (reklaamstendid, -viidad, -postid jms);
2) ruumilise reklaami puhul kolme iseloomuliku vaate arvutuslike pindaladega, mille moodustavad reklaami väljaulatuvaid punkte ühendavad kontuurid;
3) alla 1 m2 suurune reklaam maksustatakse 1 m2 maksumääraga kuus;
4) üle 1 m2 suuruse reklaami puhul, kui reklaami pindala jääb alla 0,5 m2, ümardatakse see allapoole täisruutmeetrini ja kui pindala on üle 0,5 m2, ümardatakse see ülespoole täisruutmeetrini.

§ 11 Maksumäärad reklaami 1 m2 eest on vastavalt tsoonidele alljärgnevad:
1) I tsoon: Jõhvi linna tänavad - Rakvere, Narva mnt, Keskväljak, Tartu mnt, Pargi, Linda ning Jõhvi valla piiresse jääva Tallinn-Narva maantee ja Tartu maantee ääres – 50 krooni 1 m2 eest kuus;
2) II tsoon: ülejäänud Jõhvi linna territooriumil – 40 krooni 1 m2 eest kuus;
3) III tsoon: Tammiku alevik, Jõhvi ja Kose küla – 30 krooni 1 m2 kuus;
4) IV tsoon: mujal Jõhvi valla haldusterritooriumil – 20 krooni 1 m2 eest kuus;
5) linna tänavate kohal – 60 krooni 1 m2 eest kuus;
6) ühissõidukitel ja taksodel, mille registreerimiskohaks on Jõhvi vald – 30 krooni 1 m2 eest kuus;
7) mittestatsionaarne reklaam – 200 krooni kuus;
8) liikuv reklaam – 30 krooni 1 m2 eest päevas;
9) alkohoolsete jookide reklaamimisel (sõltumata etanoolisisalduse mahuprotsendist) rakendatakse kolmekordset maksumäära;
10) ühe reklaamlipu kuumaksumäär on 100 krooni.

§ 12 Maks tasutakse valla eelarvesse sularahata arvelduse korras.

§ 13 Maksu tasumise tähtpäev on viieteistkümnes päev maksukohustuse tekkimise päevast.

§ 14 Maks tasutakse vastava kvartali esimeseks kuupäevaks. Esmakordse maksu tasumise päevaks on maksukohustuse tekkimise päevale järgnev esimene tööpäev. Maksumaksja arvutab maksu-deklaratsioonis tasumisele kuuluva summa, lähtudes käesolevas määruse §-des 10 ja 11 sätestatud korrast täiskroonides ja tasub selle vallavalitsuse arveldusarvele.

§ 15 Kui tasumisele kuuluva maksu ajavahemik on lühem kui üks kuu, jagatakse tasumisele kuuluva maksu arvutamisel maksu kuumäär 30-ga ning korrutatakse reklaami paigaldamise päevade arvuga. Kui tasumisele kuuluva maksu ajavahemik on pikem kui üks kuu kuid lühem kui üks kvartal, jagatakse tasumisele kuuluva maksu arvutamisel kvartalimaksu suurus 90-ga ning korrutatakse reklaami paigaldamise päevade arvuga.

§ 16 Maks mittestatsionaarse reklaami ja liikuva reklaami eest tasutakse ühekordselt kogu maksusumma ulatuses.

§ 17 Enammakstud maksusumma tagastatakse maksukorralduse seaduses sätestatud alustel ja korras.

III Maksudeklaratsioon

§ 18 Maksumaksjal on kohustus esitada maksuhaldurile maksudeklaratsioon (Lisa 1):
1) reklaami paigaldamisele järgneval tööpäeval vallavalitsuse ruumes või;
2) saata vallavalitsusele posti või elektroonilise posti teel reklaami paigaldamisest arvates kolme tööpäeva jooksul.

§ 19 Maksuhaldur teeb maksudeklaratsioonile märke selle vastuvõtmise kohta.

§ 20 Maksudeklaratsiooni võib esitada kuni 12 kuu kohta. Reklaami paigaldamisel pikemaks tähtajaks esitatakse 12 kuu möödumisel uus maksudeklaratsioon §-s 18 sätestatud korras.

§ 21 Maksumaksja arvutab maksudeklaratsiooni alusel tasumisele kuuluva maksusumma ja tasub selle vallaeelarvesse §-s 14 sätestatud tähtajaks. Tasumisele kuuluv maksusumma ümardatakse täis-kroonideks (alla 50 sendist summat ei arvestata, 50-sendine ja suurem summa ümardatakse täis-krooniks).

IV Maksusoodustused

§ 22 Vallavalitsus võib anda maksusoodustusi või -vabastusi:
1) isikutele, kes on toetanud valla haridus-, kultuuri-, spordi-, sotsiaal- või tervishoiualaseid üritusi või asutusi, sealhulgas lastemänguväljakute rajajale või rajamise toetajale, kusjuures maksusoodustuse või -vabastuse suurus ei või ületada 50% tasumisele kuuluvast maksusummast;
2) tervislike eluviiside ja ohutu liiklemise propageerimisele vms suunatud reklaam;
3) mittetulundusühingutele.

§ 23 Maksusoodustuse saamiseks esitatakse vastav taotlus vallavalitsusele.

§ 24 Maksusoodustust ei anta isikule, kes on esitanud maksusoodustuse või -vabastuse taotlemisel valeandmeid või kes on reklaamimaksu võlglane.

§ 25 Maksusoodustuse andmine vormistatakse igakordselt vallavalitsuse korraldusega.

V Maksuhaldur

§ 26 Maksuhalduriks on Jõhvi Vallavalitsus, kes korraldab maksu kogumist lähtuvalt maksukorralduse seadusest ja muudest õigusaktidest. Maksuhalduril on kõik maksukorralduse seadusega maksuhaldurile antud õigused ja kohustused.

§ 27 Maksuhalduri volitustega ametiisikuteks on vallavalitsuse finantsosakonna juhataja ja vallakunstnik.

§ 28 Vaie maksuhalduri haldusakti või toimingu peale esitatakse vallavalitsusele.

VI Vastutus maksumääruse rikkumise eest

§ 29 Kehtestatud tähtajast hiljem valla eelarvesse tasutud maksu summalt arvutatakse intressi maksukorralduse seaduses sätestatud alustel ja korras.

§ 30 Omavoliliselt paigaldatud reklaami või reklaami, mille paigaldusloas märgitud tähtaeg on möödunud, eksponeerimisel rakendatakse kahekordset maksumäära kogu eksponeerimisaja eest.

§ 31 Maksumääruse rikkumisel rakendatakse rikkuja suhtes maksekorralduse seaduses, karistus-seadustikus, käesolevas maksumääruses ja muudes õigusaktides sätestatud sanktsioone. Rikkumise menetlemise ja karistuse määramise õigus on korrakaitseametnikul (munitsipaalpolitseinikul), finants-osakonna juhatajal ja vallakunstnikul.

VII Määruse rakendamine ja jõustumine

§ 32 Tunnistada kehtetuks Jõhvi Linnavolikogu 13. oktoobri 1999.a. määrus nr 78 «Reklaami- ja kuulutusemaksu kehtestamine».

§ 33 Määrus jõustub 1. jaanuaril 2007.a.

Volikogu esimees Vallo REIMAA

Lisa nr 1
Kinnitatud Jõhvi Vallavolikogu 16.11.2006.a. määrusega nr 42

REKLAAMIMAKSU DEKLARATSIOON nr ……………

Reklaamimaksu deklaratsioon esitatakse Jõhvi Vallavalitsusele ja reklaamimaks tasutakse reklaami esmapaigaldamisel 15 päeva jooksul maksukohustuse tekkimise päevast arvates, järgnevalt maksustamisperioodile järgneva tsükli 10. päevaks

1. Maksumaksja

1.1.Ärinimi või ees- ja perekonnanimi ………………………………………………………………….


1.2.Registri- või isikukood ……………………………………………………………………………...


1.3.Asukoht/aadress …………………………………………………………………………………….


1.4.Sidevahendid ………………………………………………………………………………………..


2. Reklaami eksponeerimise aeg


2.1.alguskuupäev …………………………, lõppkuupäev ………………………, päevade arv ………


2.2.alguskuupäev …………………………, lõppkuupäev ………….…………..., päevade arv ……....


3. Maksuobjekt

Reklaami asukoht

Loa nr ja kuupäev
reklaami kirjeldus

maksumäär
1 m2 kohta

reklaami suurus
m2

maksusumma
kroonides

1. ………………

……………………………

……………

………

………

2. ………………

….………………………..

……………

………

………

       

Kokku: …………….

Tasumisel märkida maksu nimetus ja maksudeklaratsiooni number. Maks tasutakse Jõhvi Vallavalitsuse pangakontole nr 221010951025 Hansapangas.

4. Deklaratsiooni koostamise kuupäev ………………………………..

5. Deklaratsiooni koostanud maksumaksja, tema seadusliku või volitatud esindaja

5.1.ees- ja perekonnanimi ………………………………………………………………………………

5.2.ametikoht ………………………………, kontaktandmed …………………………………………

Käesolevas deklaratsioonis esitatud andmed on mulle teadaolevalt õiged, mida kinnitan oma allkirjaga

…………………………………….

Laekunud maksuhaldurile ………………………………………………200….a.

Maksuhalduri volitatud esindaja allkiri ……………………., kuupäev ………………………………..