Teksti suurus:

Teede ja tänavate sulgemise maks Jõhvi vallas

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2006, 220, 2327

Teede ja tänavate sulgemise maks Jõhvi vallas

Vastu võetud 16.11.2006 nr 43

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 2 ja kohaliku maksude seaduse § 11 alusel.

§ 1 Maksu eesmärk, maksuobjekt ja maksumaksja

(1) Maksu eesmärgiks on liikluse maksimaalne tagamine, liikluse sulgemisega seotud halvema liikluskorralduse osaline rahaline kompenseerimine, mida kasutatakse valla teede, tänavate, haljas-alade seisukorra ning liikluskorraldusmärgistuse vahendite parandamiseks ja täiendamiseks.

(2) Teede ja tänavate sulgemise all mõistetakse:
1) liikluse katkestamist läbivale liiklusele ühes või mõlemas suunas kahe ristmiku vahelisel alal või ristmikul liikluse tõkestamist;
2) tee täieliku sulgemise korral pole võimalik liigelda ühelt ristmikult teisele või on ristmikul kõik sõidusuunad tõkestatud;
3) tee osalise sulgemise korral on liiklemine takistatud või on ristmikul osa sõidusuundi tõkestatud;
4) kui liiklusele avatuks jääva sõidutee laius on väiksem kui kolm meetrit, loetakse tee täielikult suletuks;
5) kui liiklusele avatuks jääva kõnnitee laius on väiksem kui 1 meeter, loetakse kõnnitee täielikult suletuks.
Väljakute, parkide ja puhkealade (sh haljasalad) sulgemise all mõistetakse nende kasutamist sulgeja tegevuse läbiviimiseks.

(3) Teede ja tänavate sulgemise maksu maksavad füüsilised ja juriidilised isikud (edaspidi sulgejad) demonstratsioonide, rongkäikude ja muude ürituste korraldamise, samuti remondi- või ehitustööde puhul, kui sellega kaasneb üldkasutatava tee, tänava, väljaku, pargi, puhkeala või selle osa (edaspidi maksuobjekt) sulgemine.

§ 2 Maksuperiood ja maksukohustuse tekkimise aeg

(1) Maksuperioodiks loetakse ajavahemikku maksuobjekti sulgemisest kuni selle üleandmiseni vallavalitsuse poolt määratud esindajale.

(2) Maksukohustus tekib maksuobjekti sulgemise momendist. Maks tasutakse paragrahvis 3 sätestatud korras.

§ 3 Maksu tasumise kord

(1) Teede ja tänavate sulgemise aluseks on vallavalitsuse väljastatud vastav luba. Teede ja tänavate sulgemise maks tasutakse Jõhvi valla eelarvesse ettemaksuna enne maksuobjekti sulgemisloa väljastamist .

(2) Maksuobjekti omavolilise sulgemise korral rakendatakse sulgeja suhtes viiekordset maksumäära. Arve esitatakse pärast omavolilise sulgemise lõppu ja tuleb tasuda viie tööpäeva jooksul arvates arve esitamisest.

(3) Maksuobjekti sulgemisel sulgemisloas fikseeritust lühemaks tähtajaks tagastatakse liigselt tasutud maks sulgejale 10 tööpäeva jooksul pärast maksuobjekti liiklusele avamist. Täiendava maksu korral esitab linnavalitsus sulgejale täiendava arve, mis tuleb tasuda viie tööpäeva jooksul alates arve esitamisest.

§ 4 Maksuobjekti sulgemise menetlus

(1) Avaldus maksuobjekti sulgemiseks koos ajutise liikluskorralduse skeemiga ühes kõigi vallavalitsuse poolt nõutavate kooskõlastustega ja garantiikirjaga teekatte taastamise kohta kaevetööjärgselt, tuleb vallavalitsusele esitada vähemalt viis tööpäeva enne maksuobjekti sulgemist.

(2) Maksuobjekti sulgemisel avariide likvideerimiseks on sulgeja kohustatud kohe informeerima vallavalitsust. Maksuobjekti sulgemisluba tuleb vallavalitsuses vormistada hiljemalt kolme tööpäeva jooksul.

(3) Avalduse alusel väljastab vallavalitsus maksu tasumiseks teatise (arve), milles märgitakse ära sulgeja nimi, sulgemisloa number, maksmisele kuuluv maksusumma ja pangakonto, kuhu maksusumma tasutakse.

(4) Maksuobjekti sulgemisluba väljastatakse pärast sulgemismaksu tasumist tõendava dokumendi esitamist.

(5) Teede ja tänavate sulgemisel on sulgeja kohustatud sulgemispiirkonnas välja panema liiklust reguleerivad märgid ja piirded, rajama vajalikud ajutised ehitised (ümbersõidud ja kõnniteede ümber- või ülekäigud), arvestades kehtivaid eeskirju ja kooskõlastatud ajutist liikluskorraldusskeemi. Pärast ehitus- või remonditööde lõpetamist on sulgeja kohustatud ajutised märgid ja piirded kõrvaldama, taastama tee liikluskõlblikkuse ja ajutiste ehitistega rikutud heakorrastuse ning informeerima kirjalikult liikluse taasavamisest vallavalitsust ja liikluspolitsei korrapidajat.

(6) Haljasalade kahjustamise korral peab sulgeja taastama haljastuse endises seisukorras.

(7) Kui maksuobjekti sulgemisega kaasneb kaevetöö, peab kaevetöö tegija taotlema kaeveloa Jõhvi valla kaevetöö eeskirjas sätestatud tingimustel ja korras.

§ 5 Maksumäärad ja soodustused

(1) Maksumäära diferentseeritakse sõltuvalt sulgemisala tee tüübist (vastavalt lisale) ja sulgemisaja kestvusest järgnevalt:
1) Maksuobjekti sulgemine ehitus- ja remonditöödeks päevasel ajal (07.00-22.00)
a) intensiivse liiklusega tänavate sõiduteed Jõhvi linnas -1000 krooni päevas (I tüüp);
b) teised asfaltkattega tänavate sõiduteed Jõhvi linnas - 700 krooni päevas (II tüüp);
c) ülejäänud asfalt- ja kruusakattega tänavad, kõnniteed, kvartalisisesed sõiduteed, parklad, väljakud, pargid ja puhkealad Jõhvi linnas - 400 krooni päevas (III tüüp);
d) Tammiku alevikus, Jõhvi ja Kose külas asuvad teed ja tänavad – 300 krooni päevas;
e) kohaliku maanteed – 500 krooni päevas.
2) Maksuobjekti sulgemine üritusteks:
a) intensiivse liiklusega tänavad ja nendele suubuvad tänavad 300 krooni tunnis;
b) teised tänavad, kõnniteed, kvartalisisesed sõiduteed, parklad ja väljakud - 200 krooni tunnis;
c) pargid ja puhkealad - 100 krooni tunnis.

(2) Loa pikendamisel rakendatakse koefitsienti 1,5.

(3) Sulgemiseks lubatud tähtaja ületamise eest rakendatakse koefitsienti 2,0 iga ületatud päeva eest;

(4) Alla ööpäevase sulgemise korral rakendatakse koefitsienti 0,5.

§ 6 Maksu kogumine ja maksuhaldur

Teede ja tänavate sulgemise maksu maksuhalduriks on vallavalitsus. Vallavalitsuse majandus-spetsialist ja finantsosakonna juhataja on volitatud rakendama kõiki maksukorralduse seaduses sätestatud maksuhalduri õigusi.

§ 7 Maksusoodustused ja -vabastused

(1) Maksust on vabastatud:
1) avariitöödest tingitud sulgemised 24 tunni jooksul arvates sulgemisest;
2) maksuobjekti sulgemised, mis on seotud vallavalitsuse poolt ürituste läbiviimisega;
3) vallavalitsuse tellimusel tehtavatest töödest tingitud sulgemised vastavalt lepingus sätestatud tähtajale;
4) kultuuri- ja spordiürituste korraldaja.

(2) Vallavalitsus võib täiendavalt anda maksuvabastust:
1) Euroopa Liidu ja riigi poolt rahastatavate ehitustööde puhul;
2) muudel juhtudel lähtudes avalikust huvist.

(3) Maksusoodustused:
1) puhkepäevadel ja riiklikel pühadel toimuvate ehitustööde puhul rakendatakse sooduskoefitsienti 0,5.
2) ainult kõnnitee sulgemisel, lähtuvalt kõnnitee asukohast, rakendatakse sooduskoefitsienti 0,3;
3) öisel sulgemisel (22.00-7.00) rakendatakse sooduskoefitsienti 0,3;
4) eraisikutele eramutesse ehitatavate trasside korral rakendatakse sooduskoefitsienti 0,5.

§ 8 Vaidluste lahendamise kord ja vastutus

(1) Maksumaksjal on õigus vaidlustada teede ja tänavate sulgemise maksuga maksustamine Jõhvi Vallavalitsuses vaide esitamisega maksukorralduse seaduses sätestatud korras.

(2) Vastutus käesoleva määruse rikkumise eest tuleneb maksukorralduse seaduses sätestatust.

§ 9 Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2007.a.

Volikogu esimees Vallo REIMAA

Lisa
Jõhvi Vallavolikogu 16.11.2006.a. määrusele nr 43

Teede ja tänavate tüübid

Intensiivse liiklusega Jõhvi linnas asuvad tänavad (I tüüp):
1. Keskväljak (koos Keskväljaku tänavaga)
2. Narva maantee
3. Bussijaam ( koos kõnniteedega)
4. Kaare tänav
5. Tartu põik
6. Tartu maantee
7. Pargi tänav
8. Rakvere tänav
9. Uus tänav (majade nr 2-8 ulatuses)
10. Kaasiku tänav
11. Jaama tänav
12. Linda tänav
13. Veski tänav

Teised Jõhvi linnas asuvad asfaltkattega tänavad (II Tüüp):
1. Hariduse tänav
2. Põllu tänav
3. Ülesõidu tänav
4. Kooli tänav
5. Raudteejaama esine
6. Sompa tänav
7. Kivi tänav
8. Rahu tänav
9. Tammsaare tänav
10. Nooruse tänav
11. Viru tänav
12. Kutse tänav
13. Puru tee
14. Niidu tänav
15. Lepa tänav
16. Vahe tänav
17. Mooni tänav
18. Marja tänav
19. Uus tänav

Ülejäänud Jõhvi linnas asuvad asfalt- ja kruusakattega tänavad (III tüüp):
1. Aasa tänav
2. Allika tänav
3. Eha tänav
4. Jaani tänav
5. Kevade tänav
6. Kirde tänav
7. Kirsi tänav
8. Koidu tänav
9. Kraavi tänav
10. Kruusa tänav
11. Kungla tänav
12. Küti tänav
13. Lille tänav
14. Loode tänav
15. Laane tänav
16. Tartu põik III
17. Mureli tänav
18. Muru tänav
19. Mäe tänav
20. Oja tänav
21. Oru tänav
22. Oru põik tänav
23. Ploomi tänav
24. Rahu põik tänav
25. Raja tänav
26. Raudtee tänav
27. Ristiku tänav
28. Rohu tänav
29. Salme tänav
30. Side tänav
31. Sihi tänav
32. Soo tänav
33. Soo põik tänav
34. Sulevi tänav
35. Sütiste tänav
36. Säde tänav
37. Tiigi tänav
38. Toila tänav
39. Uus- Võsa tänav
40. Vaarika tänav
41. Vilja tänav
42. Välja tänav
43. Kalmistu tänav
44. Lennuki tänav
45. Malmi tänav
46. Nelgi tänav
47. Pae tänav
48. Roosi tänav
49. Tulbi tänav
50. Pirni tänav
51. Härma tänav
52. Parklad, platsid, väljakud, pargid ja puhkealad