Teksti suurus:

Narkomaaniaravi andmekogu asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.12.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.03.2019
Avaldamismärge:RT I 2006, 52, 391

Narkomaaniaravi andmekogu asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus

Vastu võetud 21.11.2006 nr 239

Määrus kehtestatakse «Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse» § 111 lõike 4 alusel ja kooskõlas «Andmekogude seaduse» § 32 lõikega 1 ja § 34 lõikega 2.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Andmekogu asutamine

  (1) Määrusega asutatakse riiklik register ametliku nimega «Narkomaaniaravi andmekogu» (edaspidi andmekogu).

  (2) Andmekogu ingliskeelne nimetus on Estonian Drug Treatment Database.

§ 2.  Andmekogu eesmärk

  Andmekogu asutamise ja pidamise eesmärgiks on narkomaaniaravile pöördunud isikute andmete töötlemine, mis on vajalik narkomaania esinemise analüüsimiseks ja sellealaste tervishoiuteenuste korraldamiseks, narkomaania preventsioonimeetmete kavandamiseks ja nende tõhususe hindamiseks ning narkomaaniaravi statistika korraldamiseks.

§ 3.  Andmekogu vastutav ja volitatud töötleja

  Andmekogu vastutav töötleja on Sotsiaalministeerium ja volitatud töötleja on Tervise Arengu Instituut.

2. peatükk ANDMEKOGU ÜLESEHITUS JA PIDAMINE 

§ 4.  Andmekogu ülesehitus

  (1) Andmekogu peetakse ühetasandilise digitaalse andmekoguna.

  (2) Andmekogu koosneb:
  1) digitaalsest andmebaasist;
  2) digitaalsetest teatistest;
  3) arhiveeritud andmetest.

  (3) Andmekogu peetakse kujul, mis ei võimalda andmekogusse kantud isiku tuvastamist.

§ 5.  Andmekogusse kantud andmete kaitse

  (1) Andmekogu pidamisel rakendatavad isikuandmete kaitse meetmed kehtestab vastutav töötleja kooskõlas infosüsteemide turvameetmete süsteemiga, mis on kehtestatud «Andmekogude seaduse» § 53 lõike 7 alusel.

  (2) Narkomaaniaravi andmekogu andmeid tuleb kaitsta:
  1) käideldavuse osas, tagades andmete kättesaadavuse selleks volitatud isikutele;
  2) tervikluse ja tõepärasuse osas, välistades andmete tahtmatu või tahtliku muutmise;
  3) konfidentsiaalsuse osas, tagades andmete kättesaadavuse vaid volitatud isikutele.

  (3) Narkomaaniaravi andmekogu käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

  (4) Andmekogu turvaklass on R0 K0 T0 S2.

§ 6.  Andmekogusse kantavad andmed

  (1) Käesoleva määruse lisa 1 kohaselt narkomaaniaravi teatiselt kantakse andmekogusse:
  1) unikaalne kood, mis moodustatakse kodeerimiskeskuses isikukoodi või asenduskoodi alusel;
  2) tervishoiuteenuse osutaja andmed, arsti registreerimistõendi number;
  3) ravile pöördumise kuupäev;
  4) planeeritav ravi (kavandatav kestus, alustamine, määratud ravi, määratud ravimid, ravi liik, ravile pöördumise soovitaja);
  5) varem saadud narkomaaniaravi (varem saadud narkomaaniaravi, vanus esimest korda narkomaaniaravile pöördumisel, varem saadud asendus-/võõrutusravi, muu varasem ravi);
  6) diagnoos RHK-10 järgi (määratud diagnoos, kaasuv psühhiaatriline diagnoos);
  7) ravile pöörduja sotsiaal-demograafilised andmed (sugu, sünniaeg (kuu täpsusega), vanus, rahvus, kodakondsus, elamisviis, kooselu uimastikasutajaga, eluaseme tüüp, elukoht, tegevusala, kõrgeim lõpetatud haridustase);
  8) andmed sõltuvusainete tarvitamise kohta (põhiuimasti ja selle tarvitamise viis, vanus põhiuimasti esmakordsel tarbimisel, põhiuimasti tarvitamise sagedus, teisene uimasti, teisese uimasti tarbimise sagedus);
  9) riskikäitumine (süstinud uimastit vähemalt korra elus, süstinud viimase aasta jooksul, süstinud viimase 30 päeva jooksul, vanus uimasti esmakordsel süstimisel, ühissüstla kasutamine, ühise süstlanõela kasutamine);
  10) andmed teatise täitja kohta;
  11) teatise vormistamise kuupäev.

  (2) Käesoleva määruse lisa 2 kohaselt narkomaaniaravi lõpetamise teatiselt kantakse andmekogusse:
  1) unikaalne kood, mis moodustatakse kodeerimiskeskuses isikukoodi või asenduskoodi alusel;
  2) tervishoiuteenuse osutaja andmed, arsti registreerimistõendi number;
  3) ravi lõpetamise/katkestamise/patsiendi edasisuunamise kuupäev;
  4) ravi lõpetamise põhjus (katkestamine, lõpetamine, patsiendi edasisuunamine);
  5) diagnoos;
  6) tegevusala;
  7) eluaseme tüüp;
  8) andmed teatise täitja kohta;
  9) teatise vormistamise kuupäev.

§ 7.  Isikukoodi kodeerimine ja kodeeritud andmete edastamine

  (1) Isikukood, mille andmete esitaja on märkinud teatistele, kodeeritakse unikaalseks koodiks. Juhul kui patsient tasub raviteenuse eest ise ning ei soovi oma isikukoodi avaldada, moodustatakse patsiendi soo, sünniaja ja sünniriigi koodi alusel asenduskood.

  (2) Kodeerimist teostab kodeerimisteenuse osutaja.

  (3) Isikukood või asenduskood edastatakse kodeerimiseks kodeerimisteenuse osutajale koos juhusliku arvuga, mille on genereerinud andmete esitaja. Kodeerimise teostab kodeerimisprogramm. Kodeerimisteenuse osutaja rakendab turvameetmeid, mis välistavad kodeerimisteenuse osutaja töötajate juurdepääsu isikukoodidele ja asenduskoodidele. Muid andmeid peale isikukoodi ja asenduskoodi kodeerijale ei edastata.

  (4) Muude andmete edastamiseks andmekogusse kasutatakse andmete esitaja poolt varem genereeritud juhuslikku arvu, mille abil saadetud andmed ja unikaalne kood andmekogus ühendatakse. Andmete edastamiseks kasutatakse infosüsteemide andmevahetuskihti (X-tee).

§ 8.  Andmete esitaja identifitseerimine ja autoriseerimine

  (1) Andmete esitamine andmekogusse eeldab andmete esitaja identifitseerimist ja autoriseerimist.

  (2) Andmete esitaja identifitseeritakse isikutunnistuse alusel.

  (3) Andmete esitaja autoriseerimiseks kasutab kodeerija tervishoiuteenuste osutamise tegevuslubade riikliku registri andmeid.

  (4) Enne andmete esitaja autoriseerimist ei toimu kodeerimist ega andmete edastamist andmekogusse.

§ 9.  Andmete õiguslik režiim

  Andmekogu andmetel on informatiivne tähendus.

3. peatükk ANDMETE ALUSDOKUMENDID JA ANDMETE ESITAMISE KORD 

§ 10.  Andmekogusse andmete esitajad

  Andmekogusse andmete esitajad on psühhiaatria eriala tegevusluba omavad tervishoiuteenuse osutajad.

§ 11.  Alusdokumendid

  (1) Andmete alusdokumentideks on käesoleva määruse lisade kohased teatised – «Narkomaaniaravi teatis» (lisa 1) ja «Narkomaaniaravi lõpetamise teatis» (lisa 2).

  (2) Alusdokumendid esitatakse andmekogusse elektrooniliselt.

§ 12.  Andmete kandmine andmekogusse

  (1) Kande tegemisena andmekogusse käsitatakse andmekogusse andmete lisamist, andmekogus sisalduvate andmete muutmist või kustutamist.

  (2) Kande tegijatena käsitatakse andmete esitajaid ja volitatud töötlejat.

  (3) Kande tegemise kohta säilitatakse järgmised andmed:
  1) andmed kande tegija kohta;
  2) kande tegemise kuupäev ja kellaaeg.

4. peatükk NARKOMAANIARAVILE PÖÖRDUMISE JUHUST TEATAMISE KORD 

§ 13.  Narkomaaniaravile pöördumise juhust teatamine

  Andmekogusse esitatakse andmed iga narkomaaniaravile pöördumise juhu kohta.

§ 14.  Teatise vormistamine

  Raviarst:
  1) vormistab iga narkomaaniaravile pöördumise juhu kohta narkomaaniaravi teatise ühe nädala jooksul pärast patsiendil F 11 – F 19 häire diagnoosimist ning narkomaaniaravi määramist;
  2) täiendab narkomaaniaravi teatist, kui ravi käigus selgub põhjus andmekogusse kantud andmete täiendamiseks või muutmiseks;
  3) vormistab pikaajalise ravi puhul narkomaaniaravi lõpetamise teatise 30 päeva jooksul pärast ravi lõpetamist/katkestamist/patsiendi edasisuunamist.

§ 15.  Vastutus

  Teatise vormistamise ja esitatud andmete õigsuse eest vastutab tervishoiuteenuse osutaja.

5. peatükk JUURDEPÄÄS ANDMEKOGUSSE KANTUD ANDMETELE 

§ 16.  Juurdepääs andmekogusse kantud andmetele

  (1) Andmete väljastamine andmekogust toimub «Avaliku teabe seaduses» sätestatud korra kohaselt. Andmekogust ei väljastata andmeid üksikute ravijuhtude ja üksikkirjete kaupa.

  (2) Andmekogust väljastatakse kõiki andmeid järgmistele isikutele, kui see on vajalik nende seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks:
  1) Sotsiaalministeeriumi ametnikele seaduses ettenähtud ülesannete täitmiseks vastutava töötleja loal;
  2) Statistikaametile vastavalt «Riikliku statistika seadusele»;
  3) teadus- ja sotsiaaluuringute läbiviijatele vastutava töötleja nõusolekul uuringu tegemiseks vajalikus mahus ning õigusaktidest tulenevate andmekaitsenõuete järgimisel.

  (3) Volitatud töötleja on kohustatud pidama arvestust selle üle, kellele, mis eesmärgil, millal, millisel viisil ja milliseid andmeid väljastati.

  (4) Andmekogu andmete põhjal koostatud statistilised andmestikud on avalikuks kasutamiseks ja juurdepääs neile võimaldatakse «Avaliku teabe seaduses» sätestatud korras volitatud töötleja veebilehel.

  (5) Juhul kui lõikes 4 nimetatud andmed ei ole veebilehe rikke tõttu kättesaadavad, väljastab volitatud töötleja nimetatud andmeid kuni rikke kõrvaldamiseni kirjalikult, e-posti või faksiga või kasutades muid volitatud töötlejal olemasolevaid sidevahendeid.

  (6) Andmekogusse kantud andmeid väljastatakse andmekogust tasuta, kui seadusega ei ole sätestatud teisiti.

6. peatükk ANDMEKOGUSSE KANTUD ANDMETE JA ALUSDOKUMENTIDE SÄILITAMINE NING ANDMETE ÕIGSUSE TAGAMINE 

§ 17.  Andmekogusse kantud andmete ja alusdokumentide säilitamine

  (1) Andmete säilitamisel, arhiveerimisel ja hävitamisel lähtutakse «Arhiiviseadusest», selle alusel antud õigusaktidest ja volitatud töötleja kehtestatud korrast.

  (2) Säilitamisele kuuluvad digitaalses andmekogus olevad andmed, alusdokumendid ning käesoleva määruse § 16 lõikes 3 ja § 18 lõikes 7 nimetatud andmed.

  (3) Andmekogusse kantud andmeid säilitatakse alatiselt.

  (4) Alusdokumente ja käesoleva määruse § 16 lõikes 3 nimetatud andmeid säilitab volitatud töötleja 5 aastat.

§ 18.  Andmekogusse kantud andmete õigsuse tagamine

  (1) Andmekogust väljastatavate andmete õigsuse eest vastutab volitatud töötleja.

  (2) Vastutaval ja volitatud töötlejal on õigus esitada andmete esitajale järelepärimisi, kui on tekkinud kahtlus andmete tõepärasuses.

  (3) Andmekogu volitatud töötleja suleb kuni andmete õigsuse kindlakstegemiseni andmebaasis andmed, mille tõepärasus on kahtluse alla seatud.

  (4) Kui kahtlus leiab kinnitust, saadab andmete esitaja andmekogu volitatud töötlejale uue teatise tõepäraste andmetega.

  (5) Andmekogu volitatud töötleja teatab andmekogust ebaõigeid andmeid saanud isikule talle ebaõigete andmete väljastamisest viivitamata pärast vastava teate laekumist ja edastab andmete saajale õiged andmed kümne tööpäeva jooksul pärast õigete andmete saamist.

  (6) Andmekogusse kantud andmetes kirjavigade või muude ebatäpsuste avastamisel on andmekogu volitatud töötleja kohustatud vead viivitamata parandama.

  (7) Teave andmete lisamise ja parandamise kohta säilitatakse digitaalselt andmekogu andmebaasis.

7. peatükk VASTUTAVA JA VOLITATUD TÖÖTLEJA KOHUSTUSED 

§ 19.  Vastutava töötleja kohustused

  Vastutav töötleja on kohustatud:
  1) tagama andmekogu pidamise korraldamise;
  2) sõlmima või volitama volitatud töötlejat sõlmima lepinguid teiste riigi, kohaliku omavalitsuse või tervishoiuteenuse osutajate andmekogude pidajatega;
  3) koguma ja analüüsima andmete esitajate, andmete saajate ja volitatud töötleja ettepanekuid;
  4) koordineerima andmekogu pidamist, andes volitatud töötlejale selleks vajalikke ülesandeid ja juhendeid;
  5) lahendama andmekogu pidamisega seotud vaidlusi ja kaebusi;
  6) täitma teisi ülesandeid vastavalt oma pädevusele.

§ 20.  Volitatud töötleja kohustused

  Volitatud töötleja on kohustatud:
  1) tagama diagnoositud narkomaaniajuhtude registreerimise täielikkuse ja kvaliteedi;
  2) töötlema andmekogu andmeid ja hoidma andmekogu korras;
  3) koostama andmete põhjal perioodiliselt, sh iga aasta kohta statistilisi andmestikke, lähtudes vastutava töötleja juhistest;
  4) tagama, et andmekogu oleks organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmetega kaitstud andmete töötlemise eest kõrvaliste isikute poolt, tagama andmete tervikluse ja käideldavuse, säilimise ja arhiveerimise;
  5) koostama ja pidama andmete töötlemise protsessi kirjeldust, töötlemisel kasutatavate vahendite loetelu ja dokumentatsiooni ning pidama andmete töötlemise arvestust;
  6) tagama andmekogu andmete töötlemise isikute poolt, kellele on ametijuhendiga antud vastavad tööülesanded ning kes on hõlmatud saladuse hoidmise kohustusega;
  7) võimaldama andmekogusse kantud andmetele juurdepääsu kooskõlas «Avaliku teabe seaduse» ja «Isikuandmete kaitse seadusega»;
  8) vajadusel andma selgitusi andmekogu pidamise kohta vastutavale töötlejale, andmete esitajatele ja andmete saajatele;
  9) sõlmima vastutava töötleja volitusel lepinguid teiste riigi, kohaliku omavalitsuse või tervishoiuteenuse osutajate andmekogude pidajatega;
  10) täitma teisi ülesandeid, mis on antud tema pädevusse.

8. peatükk JÄRELEVALVE, ANDMEKOGU PIDAMISE FINANTSEERIMINE NING ANDMEKOGU LIKVIDEERIMINE 

§ 21.  Järelevalve kord

  (1) Järelevalvet andmekogu pidamise üle teostavad andmekogu vastutav töötleja ja andmekaitse järelevalveasutus vastavalt oma pädevusele.

  (2) Andmekogu pidamise üle järelevalvet teostama volitatud isikul on õigus tutvuda andmekogusse kantud andmete ja nende alusdokumentidega, siseneda ruumidesse, kus andmeid töödeldakse või kus paiknevad töötlemiseks kasutatavad seadmed, ning saada teavet andmete väljastamise ja kasutamise kohta.

  (3) Andmekogu pidamisel tekkinud puuduste ilmnemisel on andmekogu volitatud töötleja kohustatud kõrvaldama järelevalvet teostanud isiku ettekirjutustes kajastatud puudused tema määratud tähtajaks.

§ 22.  Andmekogu pidamise finantseerimine

  Andmekogu pidamist finantseeritakse riigieelarvest.

§ 23.  Andmekogu likvideerimine

  (1) Andmekogu likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus.

  (2) Andmekogu likvideerimine toimub kooskõlas «Andmekogude seaduse» ja «Arhiiviseadusega».

Peaminister Andrus ANSIP


Sotsiaalminister Jaak AAB


Riigisekretär Heiki LOOT


Märkus. Lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. (Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 22.11.2006. a resolutsioon nr 17-1/06-07860.)

Lisa 1

Lisa 2

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json