Teksti suurus:

Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruse nr 105 "Riigi raamatupidamise üldeeskiri" muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.12.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 85, 1547

Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruse nr 105 "Riigi raamatupidamise üldeeskiri" muutmine

Vastu võetud 16.11.2006 nr 55

Määrus kehtestatakse «Raamatupidamise seaduse» § 36 lõike 1 alusel.

§ 1. Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruses nr 105 «Riigi raamatupidamise üldeeskiri» (RTL 2003, 130, 2103; 2005, 26, 366; 2006, 11, 198) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 7 täiendatakse lõigetega 7 kuni 11 järgmises sõnastuses:

« (7) Riigiraamatupidamiskohustuslased, kellel on iseseisvat raamatupidamist pidavaid üksusi, viivad läbi raamatupidamise tsentraliseerimist. Kui raamatupidamine on tsentraliseeritud, määratakse üksustele hiljemalt 2008. aasta algusest ühine tehingupartneri kood ja esitatakse üksuste kohta ühine konsolideeritud saldoandmik.

(8) Riigiraamatupidamiskohustuslastel on iseseisvat raamatupidamist pidavate üksuste raamatupidamise tsentraliseerimine ja nende kohta ühise konsolideeritud saldoandmiku esitamine põhjendatud juhul, kui üksuste detsentraliseeritud raamatupidamise korral tegelevad raamatupidamisega otseselt kuni kaks töötajat (arvestatuna täistööajaga).

(9) Kohalikud omavalitsused ja muud avalik-õiguslikud juriidilised isikud võivad omada allüksuste kohta iseseisvaid tehingupartnerite koode kuni 2007. aasta lõpuni ning esitavad raamatupidamiskohustuslase kui ühe juriidilise isiku kohta ühise saldoandmiku hiljemalt alates 2008. aasta algusest. Ühises saldoandmikus ei esitata omavahelistest tehingutest tulenevaid allüksuste vahelisi saldosid.

(10) Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruandeid koostavad äriühingud, sihtasutused ja mittetulundusühingud võivad omada konsolideerimisgruppi kuuluvate üksuste kohta iseseisvaid tehingupartnerite koode kuni 2007. aasta lõpuni ning esitavad konsolideerimisgrupi kohta ühise konsolideeritud saldoandmiku hiljemalt alates 2008. aasta algusest.

(11) Põhjendatud juhtudel taotlevad kohalikud omavalitsused, muud avalik-õiguslikud juriidilised isikud, äriühingud, sihtasutused ja mittetulundusühingud Rahandusministeeriumilt loa käesoleva paragrahvi lõigetes 9 ja 10 esitatud tähtaja pikendamiseks.»;

3) paragrahvi 8 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Riigiraamatupidamiskohustuslaste üksused (tehingupartneri koodi neljas number on 0), kohaliku omavalitsuse üksused (tehingupartneri koodi neljas number on 1), muud valitsussektorisse kuuluvad avalik-õiguslikud juriidilised isikud (tehingupartneri koodi neljas number on 2) ning valitsussektorisse kuuluvad sihtasutused ja mittetulundusühingud (tehingupartneri koodi neljas number on 3) esitavad alates 2008. aastast saldoandmiku iga kuu kohta. Ülejäänud saldoandmikud esitatakse iga kvartali kohta.

(2) Kui saldoandmiku perioodiks on kuu, esitatakse saldoandmik iga kuu kohta kasvavalt kalendriaasta algusest (bilansikontode saldod aruandekuukuu lõpu seisuga ja tulemiaruande kontode saldod perioodi kohta alates kalendriaasta algusest kuni aruandekuu lõpuni).

(3) Kui saldoandmiku perioodiks on kvartal, esitatakse saldoandmik iga kvartali kohta kasvavalt kalendriaasta algusest (bilansikontode saldod aruandekvartali lõpu seisuga ja tulemiaruande kontode saldod perioodi kohta alates kalendriaasta algusest kuni aruandekvartali lõpuni).»;

4) paragrahvi 9 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kord kvartalis, kvartali lõpu seisuga, viiakse enne saldoandmike Rahandusministeeriumi saldoandmike infosüsteemi sisestamist läbi omavaheliste saldode võrdlused vastavalt üldeeskirja § 52 lõikele 8.

(2) Saldoandmikud esitatakse aruandekuule või -kvartalile järgneva kuu viimaseks kuupäevaks, välja arvatud saldoandmikud aasta lõpu seisuga, millised esitatakse hiljemalt järgmise aasta 28. veebruariks.

(3) Kord kvartalis, kvartali lõpu seisuga, viiakse peale saldoandmike esitamist läbi konsolideerimisgrupisiseste varade, kohustuste, tulude ja kulude võrdlused ning tehakse konsolideerimisest tulenevad korrigeerimised (vt üldeeskirja § 53). Nimetatud võrdlused ja korrigeerimised peavad olema lõpetatud 7 tööpäeva jooksul saldoandmike esitamise tähtajast, välja arvatud saldoandmike korral aasta lõpu seisuga. Aasta lõpu seisuga esitatud saldoandmikes tehakse korrigeerimisi (sealhulgas auditeerimise käigus ilmnenud puuduste likvideerimiseks) kuni järgmise aasta 31. märtsini.

(4) Peale 31. märtsi võib taotleda Rahandusministeeriumilt paranduste sisseviimist aasta lõpu seisuga esitatud saldoandmikesse, kui auditi käigus leitakse aruandekohustuslase aastaaruandes korrigeerimist vajavaid olulisi vigu. Rahandusministeerium parandab olulisi vigu kuni 30. aprillini.

(5) Kui avaliku sektori üksuse raamatupidamisaruandesse tehakse pärast järgmise aasta 31. märtsi ebaolulisi parandusi või pärast 30. aprilli olulisi parandusi, arvestatakse tehtud parandused saldoandmikes juba järgmise aruandeaasta saldode muutuste hulka.

(6) Konsolideerivad üksused vastutavad oma valitsemisala piires saldoandmike tähtaegse laekumise eest, selgitades hilinemise korral selle põhjused ning informeerides hilinemisest juhtkonna liikmeid.»;

5) paragrahvi 11 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 11 lõiked 5, 7 ja 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Kohalikud omavalitsused, muud avalik-õiguslikud juriidilised isikud, avalikku sektorisse kuuluvad sihtasutused, mittetulundusühingud, Riigimetsa Majandamise Keskus ja tütarettevõtjad koostavad majandusaasta aruande vastavuses üldeeskirjas esitatud arvestuspõhimõtetega, lähtudes «Raamatupidamise seaduses» ja RTJ-des toodud nõuetest aastaaruandele.»

« (7) Kohalikud omavalitsused ja muud avalik-õiguslikud juriidilised isikud avaldavad oma nõuetekohaselt kinnitatud majandusaasta aruande koos selle kõikide osadega oma veebilehel 7 tööpäeva jooksul aruande kinnitamisest, teatades sellest seejärel koheselt Rahandusministeeriumile, või esitavad nõuetekohaselt kinnitatud majandusaasta aruande koos selle kõikide osadega Rahandusministeeriumile 7 tööpäeva jooksul aruande kinnitamisest.

(8) Tütarettevõtjad, avaliku sektori üksuste valitseva ja olulise mõju all olevad sihtasutused ja mittetulundusühingud, Riigimetsa Majandamise Keskus ning sidusettevõtjad esitavad oma nõuetekohaselt kinnitatud majandusaasta aruande valitseva või olulise mõju teostajale 7 tööpäeva jooksul aruande kinnitamisest.»;

7) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses:

« (10) Avaliku sektori üksused, kes koostavad majandusaasta aruandeid Eesti hea raamatupidamistava alusel, vastutavad selle eest, et majandusaasta lõpu seisuga koostatud saldoandmikud või moodustatud konsolideeritud saldoandmikud vastavad majandusaasta aruandes esitatud raamatupidamisandmetele. Erinevuste kohta, mis tulenevad parandustest vastavalt üldeeskirja § 9 lõikest 5, esitatakse Rahandusministeeriumile selgitus. Avaliku sektori üksused, kes koostavad majandusaasta aruandeid rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite alusel, esitavad Rahandusministeeriumile selgituse vahede kohta saldoandmikus ja aastaaruandes, kui üldeeskirjas esitatud arvestuspõhimõtted ei vasta aastaaruandes rakendatud arvestuspõhimõtetele.»;

8) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Tsentraliseeritud raamatupidamise korral peetakse riigiasutuste kohta eraldi tulude ja kulude arvestust.»;

9) paragrahvi 25 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Tuludes ja kuludes kajastatakse toetusi, jälgides tekkepõhisuse printsiipi. Sama printsiipi jälgivad ka vahendajad, kes kajastavad vahendatud toetusi oma tuludes ja kuludes samades perioodides kui abi saajad (lõppkasusaajad). Kui toetuse andja või vahendaja on seadnud toetuse andmise või vahendamise tingimuseks maksetaotluse ja /või kuludokumentide esitamise, loetakse toetuse andmise, saamise ja vahendamise tekkepõhiseks kuupäevaks maksetaotluses esitatud tekkepõhine kulude tegemise või põhivara soetamise kuupäev (kulude tegemise või kapitaliseeritavate tööde tegemise perioodi korral kulude või kapitaliseeritavate tööde tegemise perioodi lõppkuupäev). Kui kulude aktsepteerimise kuupäevaks ei ole toetuse andja või vahendaja raamatupidamises enam võimalik toetuse andmist või vahendamist kajastada tekkepõhise kulude tegemise või põhivara soetamise kuupäevaga, kuna vastav raamatupidamises kajastamise periood (kuu) on juba suletud, siis kajastab toetuse andja või vahendaja selle kulu esimeses avatud perioodis. Kui toetuse anda või vahendaja ning toetuse saaja on mõlemad avaliku sektori üksused, siis teatab toetuse andja või vahendaja toetuse saajale vastava kulu raamatupidamises kajastamise perioodi ning toetuse saaja kajastab saadud toetuse tulu või sihtfinantseerimise kohustuse samas perioodis, milles toetuse andja või vahendajaga kajastab vastava kulu.»;

10) paragrahvi 28 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Avaliku sektori üksused, kes tegelevad sihtfinantseerimise vahendamisega, kajastavad sihtfinantseerimist tekkepõhise printsiibi järgi oma tuludes ja kuludes vastavalt üldeeskirja § 25 lõikele 3. Vahendajad kasutavad tuludes ja kuludes järgmisi kontosid: tulude kontod 350010, 350030, 350050, 350210, 350230, 350250 ja kulude kontod 450010, 450030, 450050, 450210, 450230, 450250.»;

11) paragrahvi 30 lõiked 2 ja 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kui mitterahaline sihtfinantseerimine seisneb selles, et toetuse andja või vahendaja kannab raha otse toetuse saaja hankijale, võetakse sihtfinantseerimine arvele toetuse andja või vahendaja teatise alusel nii, nagu see toimuks siis, kui raha liiguks läbi toetuse saaja hankijale (välja arvatud pangakonto liikumise kajastamine, selle asemel sulgeb toetuse saaja maksepäeval võla hankijale ja nõude toetuse andjale või vahendajale või saadud ettemakse toetuse andjalt või vahendajalt). Avalikku sektorisse kuuluvad vahendajad on kohustatud sihtfinantseerimise ülekandmisel hankijale informeerima toetuse saajat maksetaotluse aktsepteerimisest, toetuse kuludes kajastamise perioodist ja ülekandest hiljemalt ülekande tegemisele järgneva kuu 5. kuupäevaks.»;

(3) «Riigivaraseaduse» alusel toimuvat põhivara tasuta võõrandamist, samuti põhivara tasuta kasutusse andmist perioodiks, mis ületab 75% vara järelejäänud kasulikust elueast (v.a riigiraamatupidamiskohustuslaste üksuste vahelised siirded), kajastatakse mitterahalise sihtfinantseerimisena (vt üldeeskirja § 44 lõiked 3 ja 4).»;

12) paragrahvi 45 täiendatakse lõigetega 6 ja 7 järgmises sõnastuses:

« (6) Põhivara ümberhindlust on lubatud läbi viia üldjuhul kuni 31.12.2005. Kui see jäi teatud põhjustel selleks kuupäevaks läbi viimata, tuleb seda teha esimesel võimalusel järgmistel perioodidel.

(7) Põhivara ümberhindlusena võetakse olenemata tähtajast arvele peremehetuks tunnistatud vara ja maakatastrisse kantud maad, mida ei ole ükski avaliku sektori üksus varem bilansis arvele võtnud.»;

13) paragrahvi 48 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (8) Aruandeaasta lõpu seisuga hinnatakse pensionieraldisi. Bilansipäevaks välja teenitud, kuid välja maksmata pensionisuurendused ja ametipensionid nii avaliku sektori endistele kui ka tööl käivatele töötajatele kajastatakse eraldistena selle riigiraamatupidamiskohustuslase bilansis, kes vastavaid toetusi välja maksab. Pensionieraldiste hinnanguline lühiajaline kohustus (järgmisel aastal riigieelarvest avaliku sektori endistele töötajatele väljamakstavad pensionisuurendused ja ametipensionid) võetakse arvele kontol 206040 ja pikaajaline kohustus diskonteerituna kontol 256040. Eraldise muutus kajastatakse tulemiaruande kontol 416000. Ülejäänud pensionieraldised arvestatakse ja kajastatakse bilansiväliselt.»;

14) paragrahvi 51 senine tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Maksu- ja Tolliamet võib saata saldokinnituskirju maksude, lõivude ja trahvidega seotud nõuete ning kohustuste kohta (kontorühmad 102, 152, 200, 253, kontogrupid 1037, 2030, välja arvatud saldod avaliku sektori üksustega) seisuga kuni üks kuu enne aruandeaasta lõppu.»;

§ 2. Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruse nr 105 «Riigi raamatupidamise üldeeskiri» lisas 1 «Kontode koodid» tehakse järgmised muudatused:

1) pärast kontot 108920 «Ettemaksed varude eest» lisatakse uus kontorühm 109 ja kontod 109000, 109010, 109011, 109012, 109013, 109014, 109015, 109016, 109017, 109018, 109019, 109060 järgmiselt:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
    109       Müügiootel põhivara        
          109000 Müügiootel kinnisvarainvesteeringud       nõutav
          109010 Müügiootel maa       nõutav
          109011 Müügiootel hooned (v.a eluhooned)       nõutav
          109012 Müügiootel eluhooned       nõutav
          109013 Müügiootel rajatised       nõutav
          109014 Müügiootel kaitseotstarbeline põhivara       nõutav
          109015 Müügiootel masinad ja seadmed       nõutav
          109016 Müügiootel transpordivahendid       nõutav
          109017 Müügiootel info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmed       nõutav
          109018 Müügiootel varem amortiseeritud materiaalne põhivara       nõutav
          109019 Müügiootel varem amortiseerimata materiaalne põhivara       nõutav
          109060 Müügiootel immateriaalne põhivara       nõutav

2) read

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          206000 Eraldised kohtuprotsesside suhtes        
          206010 Eraldised garantiikohustuste tagamiseks        
          206030 Kustutamata EVP-d        
          206040 Pensionieraldised        

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          206000 Eraldised kohtuprotsesside suhtes       nõutav
          206010 Eraldised garantiikohustuste tagamiseks       nõutav
          206030 Kustutamata EVP-d       nõutav
          206040 Pensionieraldised       nõutav

3) pärast rida

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          206040 Pensionieraldised       nõutav

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          206050 Keskkonnakaitselised eraldised       nõutav

4) rida

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          206090 Muud eraldised        

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          206090 Muud eraldised       nõutav

5) read

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          256000 Eraldised kohtuprotsesside suhtes        
          256010 Eraldised garantiikohustuste tagamiseks        
          256040 Pensionieraldised        

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          256000 Eraldised kohtuprotsesside suhtes       nõutav
          256010 Eraldised garantiikohustuste tagamiseks       nõutav
          256040 Pensionieraldised       nõutav

6) pärast rida

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          256040 Pensionieraldised       nõutav

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          256050 Keskkonnakaitselised eraldised       nõutav

7) rida

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          256090 Muud eraldised        

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          256090 Muud eraldised       nõutav

8) read

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          290000 Stabiliseerimisreserv        
          290010 Tagatisreserv        

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          290000 Stabiliseerimisreserv       nõutav
          290010 Tagatisreserv       nõutav

9) konto 290020 «Vabariigi Valitsuse reserv» tunnistatakse kehtetuks;

10) read

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          290030 Kassareserv        
          290040 Omandireformi reserv        

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          290030 Kassareserv       nõutav
          290040 Omandireformi reserv       nõutav

11) konto 290060 «Kohaliku Omavalitsuse eluasemereserv» tunnistatakse kehtetuks;

12) read

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          290080 Kohustuslik reserv äriseadustiku alusel        
          290081 Kohustuslik reserv äriseadustiku alusel nõutav      
          290090 Muud reservid        
          290091 Muud reservid nõutav      

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          290080 Kohustuslik reserv äriseadustiku alusel       nõutav
          290081 Kohustuslik reserv äriseadustiku alusel nõutav     nõutav
          290090 Muud reservid       nõutav
          290091 Muud reservid nõutav     nõutav

13) read

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          291000 Aktsia- või osakapital        
          291001 Aktsia- või osakapital nõutav      
          291010 Ülekurss        
          291011 Ülekurss nõutav      

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          291000 Aktsia- või osakapital       nõutav
          291001 Aktsia- või osakapital nõutav     nõutav
          291010 Ülekurss       nõutav
          291011 Ülekurss nõutav     nõutav

14) read

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          292000 Sihtkapital        
          292001 Sihtkapital nõutav      

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          292000 Sihtkapital       nõutav
          292001 Sihtkapital nõutav     nõutav

15) read

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          298000 Akumuleeritud üle/puudujääk        
          298001 Akumuleeritud üle/puudujääk nõutav      

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          298000 Akumuleeritud üle/puudujääk       nõutav
          298001 Akumuleeritud üle/puudujääk nõutav     nõutav

16) pärast kontot 323740 «Jahiloa hind» lisatakse uus konto 323750 järgmiselt:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          323750 Saastekvootide müük nõutav      

17) konto 413200 nimetus «Töötu abiraha» asendatakse nimetusega «Töötutoetus»;

18) konto 413210 nimetus «Töötu ümberõppe stipendium» asendatakse nimetusega «Stipendiumid töötutele»;

19) konto 413220 nimetus «Tööturutoetus ettevõtluse alustamiseks» asendatakse nimetusega «Ettevõtluse alustamise toetus»;

20) tunnistatakse kehtetuks järgmine kontorühm, kontogrupid ja kontod:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
    901       Koosseisuliste ametnike ja töötajate arv aruandeperioodi lõpul taandatuna täistööajale        
      9010   901000 Valitavad ja ametisse nimetatud isikud   nõutav    
      9011     Avaliku teenistuse ametnikud
(v.a kaitseväelased, piirivalveametnikud, politseiametnikud)
       
          901100 Kõrgemad ametnikud   nõutav    
          901110 Vanemametnikud   nõutav    
          901120 Nooremametnikud   nõutav    
      9012     Töötajad        
          901200 Nõukogude ja juhatuse liikmed   nõutav    
          901210 Juhid   nõutav    
          901220 Tippspetsialistid   nõutav    
          901230 Keskastme spetsialistid   nõutav    
          901235 Õpetajad   nõutav    
          901240 Töölised ja abiteenistujad   nõutav    
      9013     Kaitseväelased ja piirivalveametnikud        
          901300 Kõrgemad ohvitserid   nõutav    
          901310 Vanemohvitserid   nõutav    
          901320 Nooremohvitserid   nõutav    
          901330 Allohvitserid   nõutav    
          901340 Sõdurid   nõutav    
      9014     Politseiametnikud        
          901400 Kõrgemad politseiametnikud   nõutav    
          901410 Vanempolitseiametnikud   nõutav    
          901420 Noorempolitseiametnikud   nõutav    

21) kontoklassi 92 nimetus «PÕHVARA RENOVEERIMINE TEGEVUSALADE KAUPA» asendatakse nimetusega «TÄIENDAV INFORMATSIOON PÕHIVARA KOHTA»;

22) pärast kontot 920920 «Ettemaksete muutus materiaalse põhivara eest» lisatakse uus kontorühm 921; kontogrupid 9211, 9214, 9215, 9216; kontogrupi alamgrupid 92110, 92111, 92140, 92141 ja kontod 921100, 921101, 921109, 921110, 921111, 921119, 921400, 921405, 921410, 921415, 921500, 921510, 921600, 921610 järgmiselt:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
    921       Kapitalirendi tingimustel rendile võetud vara        
      9211     Hooned ja rajatised        
        92110   Hooned ja rajatised soetusmaksumuses        
          921100 Hooned (v.a eluhooned) soetusmaksumuses nõutav      
          921101 Eluhooned soetusmaksumuses nõutav      
          921109 Muud rajatised soetusmaksumuses nõutav      
        92111   Hoonete ja rajatiste kogunenud kulum        
          921110 Hoonete (v.a eluhooned) kogunenud kulum        
          921111 Eluhoonete kogunenud kulum        
          921119 Muude rajatiste kogunenud kulum        
      9214     Masinad ja seadmed        
        92140   Masinad ja seadmed soetusmaksumuses        
          921400 Masinad ja seadmed soetusmaksumuses nõutav      
          921405 Transpordivahendid soetusmaksumuses nõutav      
        92141   Masinate ja seadmete kogunenud kulum        
          921410 Masinate ja seadmete kogunenud kulum nõutav      
          921415 Transpordivahendite kogunenud kulum nõutav      
      9215     Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmed        
          921500 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmed soetusmaksumuses nõutav      
          921510 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete kogunenud kulum nõutav      
      9216     Muu amortiseeruv materiaalne põhivara        
          921600 Muu amortiseeruv põhivara soetusmaksumuses nõutav      
          921610 Muu amortiseeruva põhivara kogunenud kulum nõutav      

23) pärast kontot 921610 «Muu amortiseeruva põhivara kogunenud kulum» lisatakse uus kontorühm 922; kontogrupid 9220, 9221, 9222, 9224, 9225, 9226; kontogrupi alamgrupid 92220, 92221, 92240, 92241 ja kontod 922000, 922010, 922100, 922200, 922201, 922209, 922210, 922211, 922219, 922400, 922405, 922410, 922415, 922500, 922510, 922600, 922610 järgmiselt:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
    922       Kasutusrendile antud varad        
      9220     Kinnisvarainvesteeringud        
          922000 Kinnisvarainvesteeringud soetusmaksumuses nõutav      
          922010 Kinnisvarainvesteeringute kogunenud kulum nõutav      
      9221     Materiaalne põhivara        
          922100 Maa nõutav      
      9222     Hooned ja rajatised        
        92220   Hooned ja rajatised soetusmaksumuses        
          922200 Hooned (v.a eluhooned) soetusmaksumuses nõutav      
          922201 Eluhooned soetusmaksumuses nõutav      
          922209 Muud rajatised soetusmaksumuses nõutav      
        92221   Hoonete ja rajatiste kogunenud kulum        
          922210 Hoonete (v.a eluhooned) kogunenud kulum nõutav      
          922211 Eluhoonete kogunenud kulum nõutav      
          922219 Muude rajatiste kogunenud kulum nõutav      
      9224     Masinad ja seadmed        
        92240   Masinad ja seadmed soetusmaksumuses        
          922400 Masinad ja seadmed soetusmaksumuses nõutav      
          922405 Transpordivahendid soetusmaksumuses nõutav      
        92241   Masinate ja seadmete kogunenud kulum        
          922410 Masinate ja seadmete kogunenud kulum nõutav      
          922415 Transpordivahendite kogunenud kulum nõutav      
      9225     Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmed        
          922500 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmed soetusmaksumuses nõutav      
          922510 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete kogunenud kulum nõutav      
      9226     Muu amortiseeruv materiaalne põhivara        
          922600 Muu amortiseeruv põhivara soetusmaksumuses nõutav      
          922610 Muu amortiseeruva põhivara kogunenud kulum nõutav      

24) pärast kontot 922610 «Muu amortiseeruva põhivara kogunenud kulum» lisatakse uus kontorühm 923; kontogrupid 9230, 9231, 9232; kontogrupi alamgrupid 92320, 92321 ja kontod 923000, 923010, 923100, 923200, 923201, 923209, 923210, 923211, 923219 järgmiselt:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
    923       Panditud varad        
      9230     Kinnisvarainvesteeringud        
          923000 Kinnisvarainvesteeringud soetusmaksumuses nõutav      
          923010 Kinnisvarainvesteeringute kogunenud kulum nõutav      
      9231     Materiaalne põhivara        
          923100 Maa nõutav      
      9232     Hooned ja rajatised        
        92320   Hooned ja rajatised soetusmaksumuses        
          923200 Hooned (v.a eluhooned) soetusmaksumuses nõutav      
          923201 Eluhooned soetusmaksumuses nõutav      
          923209 Muud rajatised soetusmaksumuses nõutav      
        92321   Hoonete ja rajatiste kogunenud kulum        
          923210 Hoonete (v.a eluhooned) kogunenud kulum nõutav      
          923211 Eluhoonete kogunenud kulum nõutav      
          923219 Muude rajatiste kogunenud kulum nõutav      

§ 3. Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruse nr 105 «Riigi raamatupidamise üldeeskiri» lisas 2 «Tehingupartnerite koodid» tehakse järgmised muudatused:

1) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
007011 70004672 Tallinna Kutsekool nr 5 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
007011 70004672 Tallinna Kutsekool nr 5 31.12.2003 27.11.2006

2) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
007013 70005683 Viljandi Erikutsekool 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
007013 70005683 Viljandi Erikutsekool 31.12.2003 01.09.2005

3) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
007026 70004614 Kohtla-Järve Meditsiinikool 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
007026 70004614 Kohtla-Järve Meditsiinikool 31.12.2003 31.08.2006

4) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
007045 70005105 Tallinna Kergetööstustehnikum 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
007045 70005105 Tallinna Kergetööstustehnikum 31.12.2003 31.08.2006

5) tehingupartneri 007050 «Tallinna Meditsiinikool» nimetus asendatakse üksuse nimetusega «Tallinna Tervishoiu Kõrgkool»;

6) tehingupartneri 007056 «Tartu Meditsiinikool» nimetus asendatakse üksuse nimetusega «Tartu Tervishoiu Kõrgkool»;

7) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
007064 70002408 Õisu Toiduainetetööstuse Kool 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
007064 70002408 Õisu Toiduainetetööstuse Kool 31.12.2003 31.08.2006

8) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
007089 70004034 Tartu Hiie Kool 31.12.2003  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
00708A 70002934 Raikküla Kool 01.10.2005  
00708B 70002058 Kallemäe Kool 01.10.2005  
00708C 70002041 Orissaare Internaatkool 01.10.2005  

9) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
008002 70004867 Eesti Õiguskeele Keskus 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
008002 70004867 Eesti Õiguskeele Keskus 31.12.2003 31.01.2006

10) tehingupartneri 008005 «Justiitsministeeriumi Registrikeskus» nimetus asendatakse üksuse nimetusega «Registrite ja Infosüsteemide Keskus»;

11) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
008011 74001937 Tallinna Linnakohus 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
008011 74001937 Tallinna Linnakohus 31.12.2003 31.12.2005

12) tehingupartneri 008014 «Ida-Viru Maakohus» nimetus asendatakse üksuse nimetusega «Viru Maakohus»;

13) read

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
008018 74001877 Pärnu Halduskohus 31.12.2003  
008019 74001854 Narva Linnakohus 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
008018 74001877 Pärnu Halduskohus 31.12.2003 31.12.2005
008019 74001854 Narva Linnakohus 31.12.2003 31.12.2005

14) read

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
008021 74001742 Jõgeva Maakohus 31.12.2003  
008022 74001825 Järva Maakohus 31.12.2003  
008023 74001831 Lääne Maakohus 31.12.2003  
008024 74001848 Lääne-Viru Maakohus 31.12.2003  
008025 74001860 Põlva Maakohus 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
008021 74001742 Jõgeva Maakohus 31.12.2003 31.12.2005
008022 74001825 Järva Maakohus 31.12.2003 31.12.2005
008023 74001831 Lääne Maakohus 31.12.2003 31.12.2005
008024 74001848 Lääne-Viru Maakohus 31.12.2003 31.12.2005
008025 74001860 Põlva Maakohus 31.12.2003 31.12.2005

15) read

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
008027 74001892 Rapla Maakohus 31.12.2003  
008028 74001908 Saare Maakohus 31.12.2003  
008029 74001995 Viljandi Maakohus 31.12.2003  
008030 74001989 Valga Maakohus 31.12.2003  
008031 74002015 Võru Maakohus 31.12.2003  
008032 74001759 Jõhvi Halduskohus 01.01.2005  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
008027 74001892 Rapla Maakohus 31.12.2003 31.12.2005
008028 74001908 Saare Maakohus 31.12.2003 31.12.2005
008029 74001995 Viljandi Maakohus 31.12.2003 31.12.2005
008030 74001989 Valga Maakohus 31.12.2003 31.12.2005
008031 74002015 Võru Maakohus 31.12.2003 31.12.2005
008032 74001759 Jõhvi Halduskohus 01.01.2005 31.12.2005

16) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
008049 70001136 Ämari Vangla 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
008050 70008144 Viru Vangla 24.07.2006  

17) tehingupartneri 009021 «Kaitsejõudude Üksik-Vahipataljoni» nimetus asendatakse üksuse nimetusega «Jalaväe väljaõppekeskus Üksik-vahipataljon» ning registreerimisnumber «01145509» asendatakse registreerimisnumbriga «70006872»;

18) Rahuoperatsioonide Keskuse (tehingupartneri kood 009028) registreerimisnumber «71059571» asendatakse registreerimisnumbriga «70008049»;

19) read

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
010010 70001662 Lahemaa Rahvuspark 31.12.2003  
010011 70003141 Matsalu Looduskaitseala 31.12.2003  
010012 70001739 Kõrvemaa Maastikukaitseala 31.12.2003  
010013 70001751 Endla Looduskaitseala 31.12.2003  
010014 70001892 Karula Rahvuspark 31.12.2003  
010015 70003135 Nigula Looduskaitseala 31.12.2003  
010016 70004525 Otepää Looduspark 31.12.2003  
010017 70001774 Soomaa Rahvuspark 31.12.2003  
010018 70001722 Haanja Looduspark 31.12.2003  
010019 70001768 Viidumäe Looduskaitseala 31.12.2003  
010020 70001900 Vilsandi Rahvuspark 31.12.2003  
010021 70001716 Silma Looduskaitseala 31.12.2003  
010022 70006234 Hiiumaa Kaitsealad 31.12.2003  
010023 70005588 Naissaare Looduspark 31.12.2003  
010024 70006547 Vooremaa Maastikukaitseala Administratsioon 31.12.2003  
010025 70006949 Emajõe-Suursoo Maastikukaitseala Administratsioon 15.06.2004  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
010010 70001662 Lahemaa Rahvuspark 31.12.2003 31.12.2005
010011 70003141 Matsalu Looduskaitseala 31.12.2003 31.12.2005
010012 70001739 Kõrvemaa Maastikukaitseala 31.12.2003 31.12.2005
010013 70001751 Endla Looduskaitseala 31.12.2003 31.12.2005
010014 70001892 Karula Rahvuspark 31.12.2003 31.12.2005
010015 70003135 Nigula Looduskaitseala 31.12.2003 31.12.2005
010016 70004525 Otepää Looduspark 31.12.2003 31.12.2005
010017 70001774 Soomaa Rahvuspark 31.12.2003 31.12.2005
010018 70001722 Haanja Looduspark 31.12.2003 31.12.2005
010019 70001768 Viidumäe Looduskaitseala 31.12.2003 31.12.2005
010020 70001900 Vilsandi Rahvuspark 31.12.2003 31.12.2005
010021 70001716 Silma Looduskaitseala 31.12.2003 31.12.2005
010022 70006234 Hiiumaa Kaitsealad 31.12.2003 31.12.2005
010023 70005588 Naissaare Looduspark 31.12.2003 31.12.2005
010024 70006547 Vooremaa Maastikukaitseala Administratsioon 31.12.2003 31.12.2005
010025 70006949 Emajõe-Suursoo Maastikukaitseala Administratsioon 15.06.2004 31.12.2005

20) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
010009 70003129 Eesti Loodusmuuseum 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
010011 70007848 Riiklik Looduskaitse Keskus 01.01.2006  

21) tehingupartneri 013007 «Jäneda Õppe- ja Nõuandekeskus» nimetus asendatakse üksuse nimetusega «Maamajanduse Infokeskus»;

22) tehingupartneri 015068 «Harjumaa Päästeteenistus» nimetus asendatakse üksuse nimetusega «Põhja-Eesti Päästekeskus»;

23) read

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015069 70001840 Hiiumaa Päästeteenistus 01.01.2005  
015070 70004407 Ida-Virumaa Päästeteenistus 01.01.2005  
015071 70004175 Jõgevamaa Päästeteenistus 01.01.2005  
015072 70001194 Järvamaa Päästeteenistus 01.01.2005  
015073 70006004 Läänemaa Päästeteenistus 01.01.2005  
015074 70004726 Lääne-Virumaa Päästeteenistus 01.01.2005  
015075 70002118 Põlvamaa Päästeteenistus 01.01.2005  
015076 70001805 Pärnumaa Päästeteenistus 01.01.2005  
015077 70002928 Raplamaa Päästeteenistus 01.01.2005  
015078 70002035 Saaremaa Päästeteenistus 01.01.2005  
015079 70002331 Tartumaa Päästeteenistus 01.01.2005  
015080 70002733 Valgamaa Päästeteenistus 01.01.2005  
015081 70002845 Viljandimaa Päästeteenistus 01.01.2005  
015082 70003595 Võrumaa Päästeteenistus 01.01.2005  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015069 70001840 Hiiumaa Päästeteenistus 01.01.2005 28.02.2006
015070 70004407 Ida-Virumaa Päästeteenistus 01.01.2005 28.02.2006
015071 70004175 Jõgevamaa Päästeteenistus 01.01.2005 28.02.2006
015072 70001194 Järvamaa Päästeteenistus 01.01.2005 28.02.2006
015073 70006004 Läänemaa Päästeteenistus 01.01.2005 28.02.2006
015074 70004726 Lääne-Virumaa Päästeteenistus 01.01.2005 28.02.2006
015075 70002118 Põlvamaa Päästeteenistus 01.01.2005 28.02.2006
015076 70001805 Pärnumaa Päästeteenistus 01.01.2005 28.02.2006
015077 70002928 Raplamaa Päästeteenistus 01.01.2005 28.02.2006
015078 70002035 Saaremaa Päästeteenistus 01.01.2005 28.02.2006
015079 70002331 Tartumaa Päästeteenistus 01.01.2005 28.02.2006
015080 70002733 Valgamaa Päästeteenistus 01.01.2005 28.02.2006
015081 70002845 Viljandimaa Päästeteenistus 01.01.2005 28.02.2006
015082 70003595 Võrumaa Päästeteenistus 01.01.2005 28.02.2006

24) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015069 70001840 Hiiumaa Päästeteenistus 01.01.2005 28.02.2006

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015070 70007950 Ida-Eesti Päästekeskus 18.01.2006  

25) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015075 70002118 Põlvamaa Päästeteenistus 01.01.2005 28.02.2006

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015076 70007943 Lääne-Eesti Päästekeskus 18.01.2006  

26) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015078 70002035 Saaremaa Päästeteenistus 01.01.2005 28.02.2006

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015079 70007854 Lõuna-Eesti Päästekeskus 18.01.2006  

27) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
016015 70003483 Põhja-Eesti Verekeskus 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
016015 70003483 Põhja-Eesti Verekeskus 31.12.2003 31.05.2006

28) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
021006 70001863 Tohvri Hooldekodu 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
021006 70001863 Tohvri Hooldekodu 31.12.2003 31.12.2005

29) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
026004 70004778 Inju Lastekodu 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
026004 70004778 Inju Lastekodu 31.12.2003 15.02.2006

30) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
029005 70002934 Raikküla Kool 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
029005 70002934 Raikküla Kool 31.12.2003 30.09.2005

31) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
030002 70002058 Kallemäe Kool 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
030002 70002058 Kallemäe Kool 31.12.2003 30.09.2005

32) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
030005 70002041 Orissaare Internaatkool 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
030005 70002041 Orissaare Internaatkool 31.12.2003 30.09.2005

33) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
031005 70002383 Nõo Hooldekodu 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
031005 70002383 Nõo Hooldekodu 31.12.2003 31.12.2005

34) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
100102 75026738 Tallinna Vene Kultuurikeskus 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
100102 75026738 Tallinna Vene Kultuurikeskus 31.12.2003 31.12.2005

35) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
106113 75016220 Kultuurikeskus Lindakivi 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
106114 75026738 Tallinna Vene Kultuurikeskus 01.01.2006  

36) tehingupartneri 110110 «Avahoolduse Arenduskeskus» nimetus asendatakse üksuse nimetusega «Tallinna Sotsiaaltöö Keskus»;

37) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
110110 75023800 Tallinna Sotsiaaltöö Keskus 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
110111 75033649 Tallinna Perekeskus 01.06.2006  

38) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
114101 75014988 Tallinna Tuletõrje- ja Päästeamet 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
114101 75014988 Tallinna Tuletõrje- ja Päästeamet 31.12.2003 31.12.2005

39) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
123102 75008953 Kadrioru Park 01.01.2005  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
123102 75008953 Kadrioru Park 01.01.2005 31.12.2005

40) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
135103 75030125 Keila Tervisekeskuse Haldamise Asutus 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
135103 75030125 Keila Tervisekeskuse Haldamise Asutus 31.12.2003 30.04.2006

41) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
140101 75022568 Kuusalu Vallavalitsus 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
140101 75022568 Kuusalu Vallavalitsus 31.12.2003 31.12.2005

42) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
143101 75012133 Loksa Vallavalitsus 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
143101 75012133 Loksa Vallavalitsus 31.12.2003 31.12.2005

43) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
139101 75011553 Kose Gümnaasium 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
140101 75033496 Kuusalu Vallavalitsus 01.01.2006  

44) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
175101 75002577 Jõhvi Linnavalitsus 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
175101 75002577 Jõhvi Linnavalitsus 31.12.2003 31.12.2005

45) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
176101 75009444 Jõhvi Vallavalitsus 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
176101 75009444 Jõhvi Vallavalitsus 31.12.2003 31.12.2005

46) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
174101 75004843 Illuka Vallavalitsus 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
175101 75033483 Jõhvi Vallavalitsus 01.01.2006  

47) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
204101 75004062 Kabala Vallavalitsus 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
204101 75004062 Kabala Vallavalitsus 31.12.2003 31.12.2005

48) read

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
208101 75016237 Lehtse Vallavalitsus 31.12.2003  
209101 75004275 Oisu Vallavalitsus 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
208101 75016237 Lehtse Vallavalitsus 31.12.2003 31.12.2005
209101 75004275 Oisu Vallavalitsus 31.12.2003 31.12.2005

49) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
213101 75006279 Türi Linnavalitsus 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
213101 75006279 Türi Linnavalitsus 31.12.2003 31.12.2005

50) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
213112 75006380 Türi Muuseum 31.12.2003  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
213113 75025644 Türi-Alliku Lasteaed 01.01.2006  
213114 75025650 Särevere Lasteaed Kurepesa 01.01.2006  
213115 75025667 Laupa Põhikool 01.01.2006  
213116 75004292 Oisu Lasteaed Kelluke 01.01.2006  
213117 75004286 Retla Kool 01.01.2006  
213118 75004300 Oisu Rahvamaja 01.01.2006  
213119 75004085 Kabala Lasteaed 01.01.2006  
213120 75004139 Kabala Põhikool 01.01.2006  
213121 75004079 Kabala Rahvamaja 01.01.2006  
213122 75004091 Kabala valla asutus Tuluke 01.01.2006  

51) read

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
214101 75008947 Türi Vallavalitsus 31.12.2003  
214102 75025644 Türi-Alliku Lasteaed 31.12.2003  
214103 75025650 Särevere Lasteaed Kurepesa 31.12.2003  
214104 75025667 Laupa Põhikool 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
214101 75008947 Türi Vallavalitsus 31.12.2003 31.12.2005
214102 75025644 Türi-Alliku Lasteaed 31.12.2003 31.12.2005
214103 75025650 Särevere Lasteaed Kurepesa 31.12.2003 31.12.2005
214104 75025667 Laupa Põhikool 31.12.2003 31.12.2005

52) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
212101 75004524 Roosna-Alliku Vallavalitsus 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
213101 75033460 Türi Vallavalitsus 01.01.2006  

53) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
228106 75003111 Põltsamaa Spordikool 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
228106 75003111 Põltsamaa Spordikool 31.12.2003 31.12.2005

54) read

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
243102 75013606 Lihula Lasteaed 31.12.2003  
243103 75013581 Lihula Gümnaasium 31.12.2003  
243104 75024863 Lihula Kultuurimaja 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
243102 75013606 Lihula Lasteaed 31.12.2003 31.12.2005
243103 75013581 Lihula Gümnaasium 31.12.2003 31.12.2005
243104 75024863 Lihula Kultuurimaja 31.12.2003 31.12.2005

55) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
260101 75012765 Avanduse Vallavalitsus 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
260101 75012765 Avanduse Vallavalitsus 31.12.2003 31.12.2005

56) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
269101 75003465 Saksi Vallavalitsus 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
269101 75003465 Saksi Vallavalitsus 31.12.2003 31.12.2005

57) read

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
271101 75010401 Tamsalu Linnavalitsus 31.12.2003  
271101 75018868 Tamsalu Kommunaal 31.12.2003  
272101 75009680 Tamsalu Vallavalitsus 31.12.2003  
273101 75019493 Tapa Linnavalitsus 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
271101 75010401 Tamsalu Linnavalitsus 31.12.2003 31.12.2005
271101 75018868 Tamsalu Kommunaal 31.12.2003 31.12.2005
272101 75009680 Tamsalu Vallavalitsus 31.12.2003 31.12.2005
273101 75019493 Tapa Linnavalitsus 31.12.2003 31.12.2005

58) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
270101 75012481 Uhtna Põhikool 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
271101 75033431 Tamsalu Vallavalitsus 01.01.2006  

59) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
273101 75019493 Tapa Linnavalitsus 31.12.2003 31.12.2005

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
273101 75033477 Tapa Vallavalitsus 01.01.2006  

60) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
306101 75003743 Kilingi-Nõmme Linnavalitsus 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
306101 75003743 Kilingi-Nõmme Linnavalitsus 31.12.2003 31.12.2005

61) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
311101 75003915 Saarde Vallavalitsus 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
311101 75003915 Saarde Vallavalitsus 31.12.2003 31.12.2005

62) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
305101 75003967 Kihnu Vallavalitsus 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
306101 75033454 Saarde Vallavalitsus 01.01.2006  

63) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
316101 75000733 Tali Vallavalitsus 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
316101 75000733 Tali Vallavalitsus 31.12.2003 31.12.2005

64) read

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
446103 75006546 Tartu LV linnaarstiteenistus 31.12.2003  
446104 75006546 Tartu LV arhitektuuri ja ehituse osakond 31.12.2003  
446105 75006546 Tartu LV linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond 31.12.2003  
446106 75006546 Tartu LV ettevõtluse osakond 31.12.2003  
446109 75006552 Tartu Linnavolikogu 31.12.2003  
446110 75006546 Tartu LV haridusosakond 31.12.2003  
446111 75007126 Tartu Kesklinna Lastekeskus 31.12.2003  
446112 75007327 Tartu Lasteaed HELLIK 31.12.2003  
446113 75007089 Tartu Lasteaed KAROLIINE 31.12.2003  
446114 75007118 Tartu Lasteaed KIVIKE 31.12.2003  
446115 75007190 Tartu Lasteaed MEELESPEA 31.12.2003  
446116 75008597 Tartu Lasteaed NUKITSAMEES 31.12.2003  
446117 75007273 Tartu Lasteaed PÄÄSUPESA 31.12.2003  
446118 75007155 Tartu Lasteaed PÄKAPIKK 31.12.2003  
446119 75007215 Tartu Lasteaed PIILUPESA 31.12.2003  
44611A 75007333 Tartu Lasteaed PLOOMIKE 31.12.2003  
44611B 75007178 Tartu Lasteaed RISTIKHEIN 31.12.2003  
44611C 75007161 Tartu Lasteaed SIREL 31.12.2003  
44611D 75007149 Tartu Lastepäevakodu ANNIKE 31.12.2003  
44611E 75007184 Tartu Lastepäevakodu HELIKA 31.12.2003  
44611F 75007250 Tartu Lastepäevakodu KANNIKE 31.12.2003  
44611G 75007132 Tartu Lastepäevakodu KELLUKE 31.12.2003  
44611H 75007296 Tartu Lastepäevakodu KRÕLL 31.12.2003  
44611J 75007304 Tartu Lastepäevakodu MAARJAMÕISA 31.12.2003  
44611K 75007221 Tartu Lastepäevakodu MÕMMIK 31.12.2003  
44611L 75007282 Tartu Lastepäevakodu POKU 31.12.2003  
44611M 75007267 Tartu Lastepäevakodu RUKKILILL 31.12.2003  
44611N 75007103 Tartu Lastepäevakodu SASS 31.12.2003  
44611P 75007310 Tartu Lastepäevakodu TÄHTVERE 31.12.2003  
44611R 75007095 Tartu Lastepäevakodu TÕRUKE 31.12.2003  
44611S 75007238 Tartu Lastepäevakodu TRIINU JA TAAVI 31.12.2003  
44611T 75007209 Tartu Lastepäevakodu MIDRIMAA 31.12.2003  
44611U 75007244 Tartu Lastesõim MESIPUU 31.12.2003  
446120 75006925 Tartu Annelinna Gümnaasium 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
446103 75006546 Tartu LV linnaarstiteenistus 31.12.2003 31.12.2005
446104 75006546 Tartu LV arhitektuuri ja ehituse osakond 31.12.2003 31.12.2005
446105 75006546 Tartu LV linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond 31.12.2003 31.12.2005
446106 75006546 Tartu LV ettevõtluse osakond 31.12.2003 31.12.2005
446109 75006552 Tartu Linnavolikogu 31.12.2003 31.12.2005
446110 75006546 Tartu LV haridusosakond 31.12.2003 31.12.2005
446111 75007126 Tartu Kesklinna Lastekeskus 31.12.2003 31.12.2005
446112 75007327 Tartu Lasteaed HELLIK 31.12.2003 31.12.2005
446113 75007089 Tartu Lasteaed KAROLIINE 31.12.2003 31.12.2005
446114 75007118 Tartu Lasteaed KIVIKE 31.12.2003 31.12.2005
446115 75007190 Tartu Lasteaed MEELESPEA 31.12.2003 31.12.2005
446116 75008597 Tartu Lasteaed NUKITSAMEES 31.12.2003 31.12.2005
446117 75007273 Tartu Lasteaed PÄÄSUPESA 31.12.2003 31.12.2005
446118 75007155 Tartu Lasteaed PÄKAPIKK 31.12.2003 31.12.2005
446119 75007215 Tartu Lasteaed PIILUPESA 31.12.2003 31.12.2005
44611A 75007333 Tartu Lasteaed PLOOMIKE 31.12.2003 31.12.2005
44611B 75007178 Tartu Lasteaed RISTIKHEIN 31.12.2003 31.12.2005
44611C 75007161 Tartu Lasteaed SIREL 31.12.2003 31.12.2005
44611D 75007149 Tartu Lastepäevakodu ANNIKE 31.12.2003 31.12.2005
44611E 75007184 Tartu Lastepäevakodu HELIKA 31.12.2003 31.12.2005
44611F 75007250 Tartu Lastepäevakodu KANNIKE 31.12.2003 31.12.2005
44611G 75007132 Tartu Lastepäevakodu KELLUKE 31.12.2003 31.12.2005
44611H 75007296 Tartu Lastepäevakodu KRÕLL 31.12.2003 31.12.2005
44611J 75007304 Tartu Lastepäevakodu MAARJAMÕISA 31.12.2003 31.12.2005
44611K 75007221 Tartu Lastepäevakodu MÕMMIK 31.12.2003 31.12.2005
44611L 75007282 Tartu Lastepäevakodu POKU 31.12.2003 31.12.2005
44611M 75007267 Tartu Lastepäevakodu RUKKILILL 31.12.2003 31.12.2005
44611N 75007103 Tartu Lastepäevakodu SASS 31.12.2003 31.12.2005
44611P 75007310 Tartu Lastepäevakodu TÄHTVERE 31.12.2003 31.12.2005
44611R 75007095 Tartu Lastepäevakodu TÕRUKE 31.12.2003 31.12.2005
44611S 75007238 Tartu Lastepäevakodu TRIINU JA TAAVI 31.12.2003 31.12.2005
44611T 75007209 Tartu Lastepäevakodu MIDRIMAA 31.12.2003 31.12.2005
44611U 75007244 Tartu Lastesõim MESIPUU 31.12.2003 31.12.2005
446120 75006925 Tartu Annelinna Gümnaasium 31.12.2003 31.12.2005

65) read

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
446122 75006948 Tartu Descartes’i Lütseum 31.12.2003  
446123 75006871 Tartu Forseliuse Gümnaasium 31.12.2003  
446124 75007008 Tartu Herbert Masingu Kool 31.12.2003  
446125 75006807 Tartu Hugo Treffneri Gümnaasium 31.12.2003  
446126 75006865 Tartu Karlova Gümnaasium 31.12.2003  
446127 75006977 Tartu Kesklinna Kool 31.12.2003  
446128 75006954 Tartu Kivilinna Gümnaasium 31.12.2003  
446129 75006919 Tartu Kommertsgümnaasium 31.12.2003  
44612A 75006983 Tartu Kroonuaia Kool 31.12.2003  
44612B 75006931 Tartu Kunstigümnaasium 31.12.2003  
44612C 75007014 Tartu Maarja Kool 31.12.2003  
44612D 75006894 Tartu Mart Reiniku Gümnaasium 31.12.2003  
44612E 75006813 Tartu Miina Härma Gümnaasium 31.12.2003  
44612F 75006836 Tartu Puškini Gümnaasium 31.12.2003  
44612G 75006820 Tartu Raatuse Gümnaasium 31.12.2003  
44612H 75006859 Tartu Slaavi Gümnaasium 31.12.2003  
44612J 75006842 Tartu Tamme Gümnaasium 31.12.2003  
44612K 75006960 Tartu Veeriku Kool 31.12.2003  
446130 75007020 Tartu Täiskasvanute Gümnaasium 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
446122 75006948 Tartu Descartes’i Lütseum 31.12.2003 31.12.2005
446123 75006871 Tartu Forseliuse Gümnaasium 31.12.2003 31.12.2005
446124 75007008 Tartu Herbert Masingu Kool 31.12.2003 31.12.2005
446125 75006807 Tartu Hugo Treffneri Gümnaasium 31.12.2003 31.12.2005
446126 75006865 Tartu Karlova Gümnaasium 31.12.2003 31.12.2005
446127 75006977 Tartu Kesklinna Kool 31.12.2003 31.12.2005
446128 75006954 Tartu Kivilinna Gümnaasium 31.12.2003 31.12.2005
446129 75006919 Tartu Kommertsgümnaasium 31.12.2003 31.12.2005
44612A 75006983 Tartu Kroonuaia Kool 31.12.2003 31.12.2005
44612B 75006931 Tartu Kunstigümnaasium 31.12.2003 31.12.2005
44612C 75007014 Tartu Maarja Kool 31.12.2003 31.12.2005
44612D 75006894 Tartu Mart Reiniku Gümnaasium 31.12.2003 31.12.2005
44612E 75006813 Tartu Miina Härma Gümnaasium 31.12.2003 31.12.2005
44612F 75006836 Tartu Puškini Gümnaasium 31.12.2003 31.12.2005
44612G 75006820 Tartu Raatuse Gümnaasium 31.12.2003 31.12.2005
44612H 75006859 Tartu Slaavi Gümnaasium 31.12.2003 31.12.2005
44612J 75006842 Tartu Tamme Gümnaasium 31.12.2003 31.12.2005
44612K 75006960 Tartu Veeriku Kool 31.12.2003 31.12.2005
446130 75007020 Tartu Täiskasvanute Gümnaasium 31.12.2003 31.12.2005

66) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
446132 75007072 Tartu Keeltekool 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
446132 75007072 Tartu Keeltekool 31.12.2003 31.12.2005

67) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
446132 75007072 Tartu Keeltekool 31.12.2003 31.12.2005

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
446133 75007126 Tartu Kesklinna Lastekeskus 01.01.2006  
446133 75007327 Tartu Lasteaed HELLIK 01.01.2006  
446133 75007089 Tartu Lasteaed KAROLIINE 01.01.2006  
446133 75007118 Tartu Lasteaed KIVIKE 01.01.2006  
446133 75007190 Tartu Lasteaed MEELESPEA 01.01.2006  
446133 75008597 Tartu Lasteaed NUKITSAMEES 01.01.2006  
446133 75007273 Tartu Lasteaed PÄÄSUPESA 01.01.2006  
446133 75007155 Tartu Lasteaed PÄKAPIKK 01.01.2006  
446133 75007215 Tartu Lasteaed PIILUPESA 01.01.2006  
446133 75007333 Tartu Lasteaed PLOOMIKE 01.01.2006  
446133 75007178 Tartu Lasteaed RISTIKHEIN 01.01.2006  
446133 75007161 Tartu Lasteaed SIREL 01.01.2006  
446133 75007149 Tartu Lasteaed ANNIKE 01.01.2006  
446133 75007184 Tartu Lasteaed HELIKA 01.01.2006  
446133 75007250 Tartu Lasteaed KANNIKE 01.01.2006  
446133 75007132 Tartu Lasteaed KELLUKE 01.01.2006  
446133 75007296 Tartu Lasteaed KRÕLL 01.01.2006  
446133 75007304 Tartu MAARJAMÕISA Lasteaed 01.01.2006  
446133 75007221 Tartu Lasteaed MÕMMIK 01.01.2006  
446133 75007282 Tartu Lasteaed POKU 01.01.2006  
446133 75007267 Tartu Lasteaed RUKKILILL 01.01.2006  
446133 75007103 Tartu Lasteaed SASS 01.01.2006  
446133 75007310 Tartu Lasteaed TÄHTVERE 01.01.2006  
446133 75007095 Tartu Lasteaed TÕRUKE 01.01.2006  
446133 75007238 Tartu Lasteaed TRIINU JA TAAVI 01.01.2006  
446133 75007209 Tartu Lasteaed MIDRIMAA 01.01.2006  
446133 75007244 Tartu Lastesõim MESIPUU 01.01.2006  

68) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
446133 75007244 Tartu Lastesõim MESIPUU 01.01.2006  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
446134 75006925 Tartu Annelinna Gümnaasium 01.01.2006  
446134 75006948 Tartu Descartes’i Lütseum 01.01.2006  
446134 75006871 Tartu Forseliuse Gümnaasium 01.01.2006  
446134 75007008 Tartu Herbert Masingu Kool 01.01.2006  
446134 75006807 Tartu Hugo Treffneri Gümnaasium 01.01.2006  
446134 75006865 Tartu Karlova Gümnaasium 01.01.2006  
446134 75006977 Tartu Kesklinna Kool 01.01.2006  
446134 75006954 Tartu Kivilinna Gümnaasium 01.01.2006  
446134 75006919 Tartu Kommertsgümnaasium 01.01.2006  
446134 75006983 Tartu Kroonuaia Kool 01.01.2006  
446134 75006931 Tartu Kunstigümnaasium 01.01.2006  
446134 75007014 Tartu Maarja Kool 01.01.2006  
446134 75006894 Tartu Mart Reiniku Gümnaasium 01.01.2006  
446134 75006813 Tartu Miina Härma Gümnaasium 01.01.2006  
446134 75006836 Tartu Puškini Gümnaasium 01.01.2006  
446134 75006820 Tartu Raatuse Gümnaasium 01.01.2006  
446134 75006859 Tartu Slaavi Gümnaasium 01.01.2006  
446134 75006842 Tartu Tamme Gümnaasium 01.01.2006  
446134 75006960 Tartu Veeriku Kool 01.01.2006  
446134 75007020 Tartu Täiskasvanute Gümnaasium 01.01.2006  
446134 75007072 Tartu Keeltekool 01.01.2006  

69) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
446134 75007072 Tartu Keeltekool 01.01.2006  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
446135 75006546 Tartu LV haridusosakond 01.01.2006  

70) read

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
446141 75006575 Tartu I Muusikakool 31.12.2003  
446142 75006581 Tartu II Muusikakool 31.12.2003  
446143 75006598 Tartu Lastekunstikool 31.12.2003  
446144 75007066 Anne Noortekeskus 31.12.2003  
446145 75007043 Lille Maja 31.12.2003  
446146 75006569 O. Lutsu Tartu Linna Keskraamatukogu 31.12.2003  
446147 75006658 Tiigi Seltsimaja 31.12.2003  
446148 75006635 Tartu Linnamuuseum 31.12.2003  
446149 75006629 Tartu Mänguasjamuuseum 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
446141 75006575 Tartu I Muusikakool 31.12.2003 31.12.2005
446142 75006581 Tartu II Muusikakool 31.12.2003 31.12.2005
446143 75006598 Tartu Lastekunstikool 31.12.2003 31.12.2005
446144 75007066 Anne Noortekeskus 31.12.2003 31.12.2005
446145 75007043 Lille Maja 31.12.2003 31.12.2005
446146 75006569 O. Lutsu Tartu Linna Keskraamatukogu 31.12.2003 31.12.2005
446147 75006658 Tiigi Seltsimaja 31.12.2003 31.12.2005
446148 75006635 Tartu Linnamuuseum 31.12.2003 31.12.2005
446149 75006629 Tartu Mänguasjamuuseum 31.12.2003 31.12.2005

71) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
44614B 75006641 Tartu Linna Spordibaasid 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
44614B 75006641 Tartu Linna Spordibaasid 31.12.2003 31.12.2005

72) read

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
446151 75006724 Tartu Päevakeskus KALDA 31.12.2003  
446152 75006753 Tartu Päevakeskus TÄHTVERE 31.12.2003  
446153 75006701 Tartu Laste Turvakodu 31.12.2003  
446154 75006766 Tartu Varjupaik 31.12.2003  
446155 75006730 Tartu Hooldekodu 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
446151 75006724 Tartu Päevakeskus KALDA 31.12.2003 31.12.2005
446152 75006753 Tartu Päevakeskus TÄHTVERE 31.12.2003 31.12.2005
446153 75006701 Tartu Laste Turvakodu 31.12.2003 31.12.2005
446154 75006766 Tartu Varjupaik 31.12.2003 31.12.2005
446155 75006730 Tartu Hooldekodu 31.12.2003 31.12.2005

73) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
446161 75006799 Tartu LV asutus Kalmistu 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
446161 75006799 Tartu LV asutus Kalmistu 31.12.2003 31.12.2005

74) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
537101 75006061 Olustvere Vallavalitsus 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
537101 75006061 Olustvere Vallavalitsus 31.12.2003 31.12.2005

75) read

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
541101 75005891 Suure-Jaani Linnavalitsus 31.12.2003  
542101 75015278 Suure-Jaani Vallavalitsus 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
541101 75005891 Suure-Jaani Linnavalitsus 31.12.2003 31.12.2005
542101 75015278 Suure-Jaani Vallavalitsus 31.12.2003 31.12.2005

76) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
541101 75005891 Suure-Jaani Linnavalitsus 31.12.2003 31.12.2005

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
542101 75033448 Suure-Jaani Vallavalitsus 01.01.2006  

77) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
544101 75009898 Vastemõisa Vallavalitsus 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
544101 75009898 Vastemõisa Vallavalitsus 31.12.2003 31.12.2005

78) tehingupartneri 601201 «Eesti Muusikaakadeemia» nimetus asendatakse üksuse nimetusega «Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia»;

79) tehingupartneri 602201 «Eesti Põllumajandusülikool» nimetus asendatakse üksuse nimetusega «Eesti Maaülikool»;

80) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
604201 74000458 Tallinna Tehnikaülikooli Põlevkivi Instituut 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
604201 74000458 Tallinna Tehnikaülikooli Põlevkivi Instituut 31.12.2003 31.12.2004

81) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
002301 90007081 Ühiskondliku Leppe SA 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
005301 90001411 SA Eesti Õiguskeskus 31.12.2003  

82) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
007305 90006414 Kutsekvalifikatsiooni SA 31.12.2003  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
007306 80011561 SA Archimedes 31.12.2003  
007307 90000722 SA Eesti Kutsehariduse Reform 31.12.2003  
009301 90009217 SA Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus 12.04.2006  

83) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
011305 90006360 Kunstimuuseumi Ehituse SA 01.01.2005  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
011306 90005188 Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA 31.12.2003  
011307 90005797 SA UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon 31.12.2003  
011308 90003350 SA Narva Aleksandri Kirik 31.12.2003  

84) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015301 90000937 SA Eesti Migratsioonifond 31.12.2003  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
015302 90004881 SA Holstre-Polli Tervisekeskus 18.11.2005  
015303 90000788 Mitte-eestlaste Integratsiooni SA 31.12.2003  
015304 90006963 SA A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel 31.12.2003  
015305 90000506 SA Läänemaa Arenduskeskus 31.12.2003  
015306 90004071 Saaremaa Ettevõtluse Edendamise SA 31.12.2003  
015307 90004214 SA Viljandimaa Arenduskeskus 31.12.2003  
015308 90001581 SA Võrumaa Arenguagentuur 31.12.2003  
015309 90005449 SA Erametsakeskus 31.12.2003  

85) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
016302 90003545 SA Sillamäe Narkorehabilitatsioonikeskus 11.07.2005  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
017301 90006087 SA Eesti Välispoliitika Instituut 31.12.2003  

86) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
100303 90006747 Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve SA 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
100304 90009231 SA Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid 12.07.2006  

87) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
243302 90008944 SA Lihula Vara 21.09.2005  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
303301 90004852 Sihtasutus Luitemaa 01.08.2006  

88) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
310302 90004869 Pärnu Koidula Gümnaasiumi SA 17.10.1005  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
310303 90004906 Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi SA 01.08.2006  
310304 90004935 Pärnu Vanalinna Põhikooli SA 01.08.2006  
310305 90004912 Pärnu Hansagümnaasiumi SA 01.08.2006  

89) tunnistatakse kehtetuks järgmine rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
312302 80073757 MTÜ Sauga Valla Spordiklubi 01.01.2004  

90) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
434301 90007709 SA Aarike Hooldekodu 01.01.2005  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
440301 90007856 SA Nõo Hooldekodu 01.01.2006  

91) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
446305 90001701 SA Tartumaa Turism 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
446306 90007922 SA Tartu Sport 28.04.2006  

92) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
447301 90007810 SA Vooremaa Järved 25.10.2005  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
447302 90007879 SA Saadjärve Looduskeskus 27.12.2005  
449301 90007661 SA Vara Sport 01.01.2006  

93) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
546303 80138861 MTÜ Viljandi Maagümnaasiumi Kunstistuudio 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
546303 80138861 MTÜ Viljandi Maagümnaasiumi Kunstistuudio 31.12.2003 31.12.2005

94) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
588311 80140258 MTÜ Lõuna-Järvamaa Arendusühing 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
588311 80140258 MTÜ Lõuna-Järvamaa Arendusühing 31.12.2003 31.12.2005

95) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
588314 90005923 SA Kesk-Eesti Noortekeskus 01.01.2004  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
588315 80235668 MTÜ Paide-Türi Rahvajooks 03.05.2006  

96) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
589304 90007796 SA Kuremaa Spordikool 27.09.2005  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
589311 80229484 MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskus 17.11.2005  

97) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
598311 90007299 SA Tõrva-Helme Turism 01.01.2004  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
598312 90007767 SA Valga Piirkonna Keskkonnakeskus 14.09.2005  

98) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
599311 80190842 MTÜ Võru Noortekeskus 01.01.2004  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
599312 90007721 SA Võru Pensionäride Päevakeskus 31.02.2005  
620301 90008525 Kaitseliidu Kinnisvara SA 01.01.2005  

99) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
012401 11047571 OÜ ER Test Service 28.06.2004  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
012401 11211326 OÜ Iru Elektrijaam 01.04.2006  
012401 1882673-2 Solidus Oy 28.08.2006  
012401 40003824046 SIA E.Energy 01.09.2006  

100) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
012420 10140133 AS Cybernetica 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
012420 10140133 AS Cybernetica 31.12.2003 05.04.2006

101) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
012425 11163254 OÜ Tallinna Sadama Veevõrk 08.09.2005  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
012426 11206785 AS Tallinn Airport GH 31.12.2005  

102) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
013401 10361785 AS Eesti Viljasalv 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
013401 10361785 AS Eesti Viljasalv 31.12.2003 11.05.2006

103) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
013403 10255770 AS Werol Tehased 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
013403 10255770 AS Werol Tehased 31.12.2003 31.07.2006

104) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
100406 10384251 Tallinna Lauluväljaku AS 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
100406 10384251 Tallinna Lauluväljaku AS 31.12.2003 01.02.2006

105) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
133402 10362514 Kostivere Elamuhooldus OÜ 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
133402 10362514 Kostivere Elamuhooldus OÜ 31.12.2003 31.03.2006

106) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
136401 10826066 OÜ Valten Pluss 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
136401 10826066 OÜ Valten Pluss 31.12.2003 08.03.2006

107) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
144405 10859373 Maardu Linnahoolduse OÜ 31.12.2004  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
144405 10859373 Maardu Linnahoolduse OÜ 31.12.2004 31.03.2006

108) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
144405 10859373 Maardu Linnahoolduse OÜ 31.12.2004 31.03.2006

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
144406 11123303 Komplex Hooldus OÜ 31.03.2005  

109) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
175402 10897681 Jõhvi Linnavara Haldus OÜ 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
175403 10339722 Uikala Prügila AS 01.01.2006  

110) read

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
207401 10464404 Koigi Soojus OÜ 31.12.2003  
208401 10453079 Soveska OÜ 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
207401 10464404 Koigi Soojus OÜ 31.12.2003 19.06.2006
208401 10453079 Soveska OÜ 31.12.2003 31.12.2005

111) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
250401 10375184 Palivere Kodu AS 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
250401 10375184 Palivere Kodu AS 31.12.2003 31.05.2006

112) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
272401 10200680 Tamsalu Valla Kommunaal OÜ 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
272401 10200680 Tamsalu Valla Kommunaal OÜ 31.12.2003 31.12.2005

113) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
271402 10246506 Tamsalu Kalor AS 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
271403 10200680 Tamsalu Valla Kommunaal OÜ 31.12.2003  

114) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
273402 10370264 Tapa Elamu OÜ 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
273403 10453079 Soveska OÜ 01.01.2006  

115) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
306401 10442414 Kilingi-Nõmme Kommunaal OÜ 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
306401 10442414 Kilingi-Nõmme Kommunaal OÜ 31.12.2003 31.03.2006

116) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
311402 10357565 Saarde Kommunaal OÜ 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
311402 10357565 Saarde Kommunaal OÜ 31.12.2003 31.12.2005

117) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
306401 10442414 Kilingi-Nõmme Kommunaal OÜ 31.12.2003 31.03.2006

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
306402 10357565 Saarde Kommunaal OÜ 01.01.2006  

118) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
352401 10852678 Anrol Eesti AS 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
352401 10852678 Anrol Eesti AS 31.12.2003 29.09.2005

119) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
354401 10320881 Katel OÜ 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
355401 11260299 OÜ Mooste Linakoda 01.04.2006  

120) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
410401 10443247 Pihtla Vesi OÜ 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
410401 10443247 Pihtla Vesi OÜ 31.12.2003 31.12.2005

121) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
445401 10566300 OÜ Kojahooldus 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
445401 10566300 OÜ Kojahooldus 31.12.2003 31.12.2005

122) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
501403 10849067 Tõrvandi Haldus OÜ 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
501403 10849067 Tõrvandi Haldus OÜ 31.12.2003 30.04.2006

123) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
537401 10334378 Olustvere Soojus OÜ 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
537401 10334378 Olustvere Soojus OÜ 31.12.2003 31.12.2005

124) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
541401 10216735 Suure-Jaani Hooldus OÜ 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
541401 10216735 Suure-Jaani Hooldus OÜ 31.12.2003 31.12.2005

125) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
542402 10206795 OÜ Inselia 28.10.2004  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
542403 10216735 Suure-Jaani Hooldus OÜ 01.01.2006  
542404 10334378 Olustvere Soojus OÜ 01.01.2006  

126) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
561403 10770518 Valga Haigla Apteek OÜ 31.12.2004  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
561403 10770518 Valga Haigla Apteek OÜ 31.12.2004 01.02.2006

127) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
581402 10302015 Võrko OÜ 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
581402 10302015 Võrko OÜ 31.12.2003 31.12.2005

128) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
585401 10089550 OÜ Sõnumitooja 01.01.2004  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
586401 11179769 Hiiumaa Prügila OÜ 21.10.2005  

129) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
587401 10339722 Uikala Prügila AS 01.01.2004  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
587401 10339722 Uikala Prügila AS 01.01.2004 31.12.2005

130) tunnistatakse kehtetuks järgmised read:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
005501 90001411 SA Eesti Õiguskeskus 31.12.2003  
007501 80011561 SA Archimedes 31.12.2003  
007503 90000722 SA Eesti Kutsehariduse Reform 31.12.2003  
011502 90005188 Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA 31.12.2003  
011503 90005797 SA UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon 31.12.2003  
011506 90003350 SA Narva Aleksandri Kirik 31.12.2003  
015501 90000788 Mitte-eestlaste Integratsiooni SA 31.12.2003  

131) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
016509 90008123 SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
016510 90009016 E-Tervise SA 14.11.2005  

132) tunnistatakse kehtetuks järgmised read:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
017501 90006087 SA Eesti Välispoliitika Instituut 31.12.2003  
024501 90006963 SA A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel 31.12.2003  
025501 90000506 SA Läänemaa Arenduskeskus 31.12.2003  
030501 90004071 Saaremaa Ettevõtluse Edendamise SA 31.12.2003  
033501 90004214 SA Viljandimaa Arenduskeskus 31.12.2003  
034501 90001581 SA Võrumaa Arenguagentuur 31.12.2003  
034502 90005449 SA Erametsakeskus 31.12.2003  

133) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
175501 90003315 SA Jõhvi Haigla 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
175501 90003315 SA Jõhvi Haigla 31.12.2003 31.12.2005

134) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
500501 90007394 SA Võnnu Haigla 22.11.2004  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
530501 90004591 SA Abja Haigla 31.12.2005  

135) tunnistatakse kehtetuks järgmine rida:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
593501 90001144 SA Setomaa 31.12.2003  

136) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
600501 90000268 SA G9 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
600501 90000268 SA G9 31.12.2003 31.12.2005

137) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
602504 90007282 SA Lõuna-Eesti Tehnilise Täiendkoolituse Keskus 01.01.2004  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
604501 80131259 MTÜ TTÜ Üliõpilasküla 31.12.2004  

138) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
154601 10435466 Viimsi Pagar OÜ 31.12.2003 16.06.2004

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
154602 10874711 OÜ Haabneeme Lasteaed 01.07.2005  
154603 10116666 AS Viimsi Haigla 31.12.2005  

139) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
209601 10672172 Oisu Vesi OÜ 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
209601 10672172 Oisu Vesi OÜ 31.12.2003 31.12.2005

140) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
210602 10220275 Järvamaa Haigla AS 31.12.2003 30.12.2004

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
213601 10672172 Oisu Vesi OÜ 01.01.2006  

141) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
357601 10289243 Põlva Reoveepuhasti AS 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
357601 10289243 Põlva Reoveepuhasti AS 31.12.2003 31.12.2005

§ 4. Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruse nr 105 «Riigi raamatupidamise üldeeskiri» lisas 5 «Rahavoo koodid» tehakse järgmine muudatus:

1) pärast koodi 25 «Tasuta rendile andmine (üleandmine)» lisatakse uued koodid 26 ja 27 järgmiselt:

Kood Nimetus
26 Üleviimine põhivara grupist müügiootel põhivara gruppi
27 Üleviimine müügiootel põhivara grupist põhivara gruppi

Minister Aivar SÕERD

Kantsler Tea VARRAK

/otsingu_soovitused.json