Teksti suurus:

Teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määruse nr 50 “Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.12.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 84, 1537

Teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määruse nr 50 “Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded” muutmine

Vastu võetud 22.11.2006 nr 97

Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse» § 13 lõike 3 alusel.

§ 1. Teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määrust nr 50 «Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded» (RTL 2001, 69, 941; 2006, 75, 1392) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Üksiksõiduki kinnitusel ja enne 1998. a esmakordselt kasutusele võetud sõidukitel loetakse DOT või SAE tähisega märgistatud osad, seadmed ja süsteemid nõuetele vastavaks, kui katsekoda või võimalusel Eesti Riiklik Autoregistrikeskus (edaspidi ARK) on teinud kindlaks, et on täidetud vastava direktiivi või E-reegli nõuded.»;

2) paragrahvi 3 täiendatakse punktidega 106–107 järgmises sõnastuses:

« 106) SAE on tähis, mis tähistab USA Autoinseneride Ühingu standardi nõuete täitmist;
107) ümberasuja on füüsiline isik:
a) kes asub Eestisse elama väljastpoolt Euroopa Liidu liikmesriike ja kellele on antud tollisoodustust;
b) kes asub Eestisse elama Euroopa Liidu liikmesriigist ja kes on vahetult enne ümberasumist elanud selles liikmesriigis vähemalt 12 kuud ning omanud kaasatoodud sõidukit vähemalt 6 kuud. Elamist selles liikmesriigis peab tõendama elamisloaga või muu elamist tõendava dokumendiga ja sõiduki omamist sõiduki registreerimistunnistusega.»;

3) lisa 1 koodi 101 nõuete punkti 3 viimane lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Otse šassiile, raamile või teisele analoogsele sõiduki osale kantavate tähtede ja numbrite minimaalne kõrgus peab M, N ja O kategooria sõidukil olema vähemalt 7 mm ja L kategooria sõidukil vähemalt 4 mm;»;

4) lisa 1 koodi 101 nõuete punkti 4 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«L kategooria sõiduki valmistaja andmesildil olevate numbrite ja tähtede kõrgus peab olema vähemalt 3 mm.»;

5) lisa 1 koodi 101 kontrollimise punkt muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kontrollimine: 1) TÜ – vaatlusega;
2) TK ja TJV katsetustel M, N ja O kategooria sõidukitel vastavalt direktiivi 76/114/EMÜ (paranduste direktiiv 78/507/EMÜ) metoodikale ja L kategooria sõidukitel vastavalt direktiivi 93/34/EMÜ (paranduste direktiiv 2006/27/EÜ) metoodikale.»;

6) lisa 1 koodi 102 nõuete punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) M ja N kategooria sõidukil peab üks registreerimismärk olema kinnitatud sõiduki esiosale ja teine direktiivi 70/222/EMÜ kohaselt sõiduki tagaosale. O kategooria sõidukil peab registreerimismärk olema kinnitatud direktiivi 70/222/EMÜ kohaselt sõiduki tagaosale. L kategooria sõidukil peab registreerimismärk olema kinnitatud direktiivi 93/94/EMÜ kohaselt sõiduki tagaosale;»;

7) lisa 1 koodi 102 nõuete punkt 5 ja lisa 2 koodi 102 nõuete punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) registreerimismärk peab olema puhas, deformeerimata ja ilma katteta;»;

8) lisa 1 koodi 106 nõuete punkti 1 viimane lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kiirusmõõdiku näidik võib kiirust näidata skaalal või digitaalselt, näidik peab asuma juhi vaateväljas ja olema selgesti loetav nii päeval kui öösel;»;

9) lisa 1 koodi 106 nõuete punkti 2 viimane lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Sõidukil võib kiirusmõõdiku skaalale olla märgitud või digitaalselt kiirust näidata ainult mil/h, kui sõidukile omistatakse üksiksõiduki kinnitus tähtajaliselt või kui sõiduk on saadud pärandvarana või kuulub ümberasujale;»;

10) lisa 1 koodi 109 nõuete punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) peavad asuma juhile kättesaadavas kohas.»;

11) lisa 1 koodi 112 nõuete punkti 1 viimane lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Turvavööd ei nõuta:
a) istmetel, mida kasutatakse ainult sõiduki seisuajal;
b) seisukohtadega M2 ja M3 kategooria linnasõiduks kasutatavate busside istmetel;
c) kui puuduvad turvavöö kinnituskohad;»;

12) lisa 1 koodi 115 nõuete punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) aeglase sõiduki tunnusmärk peab vastama E-reegli nr 69 nõuetele ja olema E sertifitseeritud (joonis 3);»;

13) lisa 1 koodi 201 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kood 201. Üldnõuded»;

14) lisa 1 koodi 201 nõuete punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 7) alates 1. jaanuarist 1998. a esmakordselt kasutusele võetud L kategooria sõiduki lähi- ja kaugtule laternate optilised elemendid peavad vastama E-reeglile nr 57 või nr 72 või nr 112 või nr 113 või direktiivile 97/24/EÜ;»;

15) lisa 1 koodi 201 nõuete punkti 8 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«ei tohi kasutada lähitule laternaid, mis on ette nähtud ainult vasakpoolses liikluses kasutamiseks (vasakpoolses liikluses kasutatava laterna klaasile on lähitule tähise alla kantud nool, mille teravik on eest vaadates suunatud paremale).»;

16) lisa 1 koodi 201 kontrollimise punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) TK ja TJV katsetustel M ja N kategooria sõidukil vastavalt E-reeglite nr 1/01, nr 5/02, nr 8/04, nr 20/02, nr 31/02, nr 37/03, nr 98/00, nr 99/00, nr 112/00, nr 113/00 või direktiivi 76/761/EMÜ (paranduste direktiivid 87/354/EMÜ, 89/517/EMÜ ja 1999/17/EÜ) metoodikale ja L kategooria sõidukitel vastavalt E-reeglite nr 57/01, nr 72/00, nr 112/00, nr 113/00 või direktiivi 97/24/EÜ (paranduste direktiivid 2002/51/EÜ, 2003/77/EÜ, 2005/30/EÜ, 2006/27/EÜ) metoodikale.»;

17) lisa 1 koodi 203 nõuete punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) kaugtule värvus peab olema valge. Enne 1.oktoobrit 1994. a esmakordselt kasutusele võetud sõiduki kaugtule värvus võib olla valikkollane;»;

18) lisa 1 koodi 204 ja lisa 2 koodi 204 nõude kaks viimast lauset muudetakse ja sõnastatakse ühe lausena järgmiselt:

«Kui seisutuli on ühitatud küljeääretulega või küljesuunatulega, siis peab nende värvus olema merevaigukollane.»;

19) lisa 1 koodi 210 ja lisa 2 koodi 210 nõuete punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) kollane vilkur ja tema paigaldus hooldussõidukile (teehoiuülesandeid ja teel möödapääsmatuid tööülesandeid täitev eritalituse sõiduk) peab vastama Vabariigi Valitsuse kehtestatud nõuetele;»;

20) lisa 1 koodi 210 nõuete punkti 2 viimane lause tunnistatakse kehtetuks;

21) lisa 1 koodi 211 nõuete punkt 1 ja lisa 2 koodi 211 nõuete punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) M, N ja üle 1600 mm laiusel O kategooria sõidukil peavad olema alumised eesmised ääretule laternad ja alates 1. jaanuarist 1994. a esmakordselt kasutusele võetud üle 2100 mm laiusel M, N ja O kategooria sõidukil peavad olema ülemised eesmised ääretule laternad (tähis «A»). Lubatud on paigaldada alumisi eesmisi ääretule laternaid O kategooria sõidukile, mille laius ei ületa 1600 mm ning ülemisi eesmisi ääretule laternaid 1800 kuni 2100 mm laiusele M, N ja O kategooria sõidukile;»;

22) lisa 1 koodi 211 nõuete punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) alates 1. jaanuarist 1998. a esmakordselt kasutusele võetud M, N ja O kategooria sõiduki eesmised ääretule laternad peavad vastama E-reegli nr 7 või direktiivi 76/758/EMÜ nõuetele ja nende paigaldus peab vastama E-reegli nr 48 või direktiivi 76/756/EMÜ nõuetele. Eesmiste ääretulede värvus peab olema valge. Erandina võib eesmiste ääretulede värvus olla merevaigukollane sõidukil:
a) mis on saadud pärandvarana;
b) mis kuulub ümberasujale;
c) mis on välisriikide diplomaatiliste esinduste ja nende välisriikide kodanikest töötajate omanduses või valduses;
d) mis on välisriikide sõjaväelaste omanduses või valduses;
e) mis on lepingulisel tööl olevate välisriikide kodanike omanduses või valduses;
f) mis on esmakordselt kasutusele võetud enne 1.oktoobrit 1994. a;»;

23) lisa 1 koodi 212 nõuete punkti 3 ja lisa 2 koodi 212 nõuete punkti 3 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«üle 6 m pikkusel sõidukil peavad mõlemal küljel vähemalt iga 3 m tagant olema küljeääretule laternad ja alla 6 m pikkusel sõidukil, kui küljeääretule laternad on paigaldatud, peavad need asuma sõiduki pikkuse esimesel ja/või viimasel kolmandikul.»;

24) lisa 1 koodi 216 nõuete punkti 1 ja lisa 2 koodi 216 nõuete punkti 1 viimane lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Tagumine udutule latern ei ole kohustuslik sõidukil:
a) mis on saadud pärandvarana;
b) mis kuulub ümberasujale;
c) mis on välisriikide diplomaatiliste esinduste ja nende välisriikide kodanikest töötajate omanduses või valduses;
d) mis on välisriikide sõjaväelaste omanduses või valduses;
e) mis on lepingulisel tööl olevate välisriikide kodanike omanduses või valduses;»;

25) lisa 1 koodi 216 nõuete punkt 5 ja lisa 2 koodi 216 nõuete punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) tagumised udutuled võivad lülituda, kui lähi-, kaug- või eesmised udutuled on sisse lülitatud ja olema väljalülitatavad sõltumatult teistest tuledest;»;

26) lisa 1 koodi 218 nõuete punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 8) suunatulede värvus peab olema merevaigukollane. Tagumiste suunatulede värvus võib olla punane sõidukil:
a) mis on saadud pärandvarana;
b) mis kuulub ümberasujale;
c) mis on välisriikide diplomaatiliste esinduste ja nende välisriikide kodanikest töötajate omanduses või valduses;
d) mis on välisriikide sõjaväelaste omanduses või valduses;
e) mis on lepingulisel tööl olevate välisriikide kodanike omanduses või valduses;»;

27) lisa 1 koodi 222 nõuete punkti 3 ja lisa 2 koodi 222 nõuete punkti 3 esimest lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«üle 6 m pikkustel M ja N kategooria sõidukitel ning kõigil O kategooria sõidukitel peavad olema külgedel vähemalt iga 3 m tagant helkurid.»;

28) lisa 1 joonise 26 nimetus ja selgitav tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Joonis 26. Haagise tagumiste helkurite näidised.

Mõõdud: A – vähemalt 150 mm, kuid mitte üle 200 mm; B – vähemalt üks viiendik A-d; C – mitte üle 15 mm.»;

29) lisa 1 koodi 301 nõuete punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) auto rool peab olema vasakul poolel. Erandina võib rool olla paremal poolel sõidukil:
a) mis on kasutamiseks teetöödel või posti ja kauba jaotamisel/kogumisel;
b) mis on saadud pärandvarana;
c) mis kuulub ümberasujale;
d) mis on välisriikide diplomaatiliste esinduste või välisriikide kodanike omanduses või valduses.»;

30) lisa 1 kood 404 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kood 404. Üldnõuded L kategooria sõiduki piduritele

Nõuded: 1) L3e ja L4e kategooria sõidukil peab olema kaks iseseisvat sõidupiduri süsteemi, millest vähemalt üks peab toimima esirattale ja teine tagarattale. Kui L4e kategooria sõidukil need süsteemid ei taga nõutavat pidurdustõhusust, peab külghaagise rattal olema pidur;
2) L5e ja L7e kategooria sõidukil peab olema:
a) jalaga juhitav sõidupidur, mis peab toimima kõikidele ratastele;
b) seisupidur, mis peab toimima vähemalt ühe telje ratastele;
c) rikkepidur, milleks võib olla seisupidur.
Sõidupiduri ja seisupiduri juhtimisseadmed peavad olema teineteisest sõltumatud.
3) piduriseadmed peavad toimima ratastega püsivalt ühendatud pidurduspindadele;
4) alates 1. jaanuarist 1998. a esmakordselt kasutusele võetud L kategooria sõidukite pidurid peavad vastama E-reegli nr 78 või direktiivi 93/14/EMÜ nõuetele.

Kontrollimine: 1) TÜ – vaatluse ja proovisõiduga;
2) TK ja TJV katsetustel vastavalt E-reegli nr 78/02 või direktiivi 93/14/EMÜ (paranduste direktiiv 2006/27/EÜ) metoodikale.»;

31) lisa 1 kood 406 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kood 406. Rikke- ja seisupidur

Nõuded: 1) rikkepidur ja seisupidur peavad toimima sõiduki mõlemal küljel paiknevatel ratastel;
2) rikkepidur peab töötama sujuvalt ja pidurdusjõudude erinevused ühe ja sama telje ratastel ei tohi ületada 70%;
3) seisupiduriga pidurdamisel ei tohi rataste pidurdusjõudude suhe sõiduki massist teepinnale põhjustatud koormusesse (njuutonites) olla väiksem kui:
a) kõigil sõidukitel – 16%;
b) autorongil – 12%.

Kontrollimine: 1) TÜ – piduri kontrollstendiga vastavalt direktiivile 96/96/EÜ (paranduste direktiivid 1999/52/EÜ, 2001/9/EÜ ja 2001/11/EÜ);
2) TK ja TJV katsetustel vastavalt E-reegli nr 13/09 või 13H/00 või direktiivi 71/320/EMÜ (paranduste direktiivid 74/132/EMÜ, 75/524/EMÜ, 79/489/EMÜ, 85/647/EMÜ, 88/194/EMÜ, 91/422/EMÜ, 98/12/EÜ ja 2002/78/EÜ) metoodikale.»;

32) lisa 1 koodid 407–409 tunnistatakse kehtetuks;

33) lisa 1 kood 411 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kood 411. L kategooria sõiduki pidurite kontrollimine

Nõue: üheaegsel jalg- ja käsipiduriga pidurdamisel kuival kõvakattega teel kiiruselt 30 km/h ei tohi pidurdusteekond olla suurem kui:
1) L3e kategooria sõidukil sõidupiduriga pidurdamisel – 7,0 m;
2) L4e kategooria sõidukil sõidupiduriga pidurdamisel – 7,5 m;
3) L5e ja L7e kategooria sõidukil sõidupiduriga pidurdamisel – 7,5 m ja seisupiduriga pidurdamisel – 18 m.

Kontrollimine: mõõdulindiga.»;

34) lisa 1 kood 413 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kood 413. Pealejooksupidur (inertspidur)

Nõue: pealejooksupidur ei tohi lekkida, peab toimima.

Kontrollimine: vaatlusega.»;

35) lisa 1 koodi 501 ja lisa 2 koodi 501 täiendatakse nõuete punktiga 31 järgmises sõnastuses:

« 31) Ühistranspordiseaduse tähenduses kohalikku liinivedu ja riigisisest kaugliinivedu teenindaval bussil (M2 ja M3 kategooria sõidukil) või bussirongil, peab alates 1. oktoobrist kuni 1. maini kasutama rehve, mille mustri jääksügavus on vähemalt 3,0 millimeetrit.»;

36) lisa 1 koodi 505 nõuete punktis 2 ja lisa 2 koodi 505 nõuete punktis 2 asendatakse sõnad «2757 kg» sõnadega «2725 kg»;

37) lisa 1 koodi 601 nõuete punkti 4 täiendatakse viimase lausega järgmises sõnastuses:

«Pukseerimisseadmed ei ole kohustuslikud üksiksõiduki kinnitusel;»;

38) lisa 1 koodi 602 nõuete punkt 15 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 15) alates 1. jaanuarist 1998. a esmakordselt kasutusele võetud M1 ja N kategooria sõiduki uksed peavad vastama E-reegli nr 11 või direktiivi 70/387/EMÜ nõuetele;»;

39) lisa 1 koodi 602 täiendatakse nõuete punktiga 16 järgmises sõnastuses:

« 16) alates 17. juunist 1999. a esmakordselt kasutusele võetud L kategooria sõiduki väljaulatuvad osad peavad vastama direktiivi 97/24/EÜ nõuetele.»;

40) lisa 1 koodi 602 kontrollimise punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) TK ja TJV katsetel M1 ja N kategooria sõidukitel vastavalt E-reegli nr 11/02 või direktiivi 70/387/EMÜ (paranduste direktiivid 98/90/EÜ ja 2001/51/EÜ), E-reegli 26/03 või direktiivi 74/483/EMÜ (paranduste direktiivid 79/488/EMÜ ja 87/354/EMÜ) või E-reegli 61/00 või direktiivi 92/114/EMÜ ning L kategooria sõidukitel direktiivi 97/24/EÜ (paranduste direktiiv 2006/27/EÜ) metoodikale.»;

41) lisa 1 koodi 607 nõuete punkti 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«tuuleklaasi läbipaistvus juhi vaateväljas peab olema vähemalt 75%, v.a DOT või SAE tähisega tuuleklaas või enne 1. jaanuari 1985. a esmakordselt kasutusele võetud sõiduki tuuleklaas, mille läbipaistvus juhi vaateväljas peab olema vähemalt 70%;»;

42) lisa 1 koodi 607 nõuete punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) alates 1. jaanuarist 1985. a esmakordselt kasutusele võetud sõiduki aknaklaasid peavad olema E või e sertifitseeritud või DOT või SAE tähisega märgistatud. Enne 1. jaanuari 1985. a esmakordselt kasutusele võetud sõiduki aknaklaasid peavad olema valmistatud ohutust, purunemisel kildu mitteandvast klaasist või nendele tingimustele vastavast muust materjalist;»;

43) lisa 1 koodi 607 nõuete punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) E või e sertifitseeritud aknaklaaside asendamine DOT või SAE tähisega märgistatud aknaklaasidega on keelatud.»;

44) lisa 1 koodi 617 nõuete punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) N2, N3, O3 ja O4 kategooria sõidukitel peab olema tagumine allasõidutõke (edaspidi koos tõke) ja alates 1. jaanuarist 1998. a esmakordselt kasutusele võetud kõigil M, N ja O kategooria sõidukitel peab tõke vastama E-reegli nr 58 või direktiivi 70/221/EMÜ nõuetele;»;

45) lisa 1 koodi 617 nõuete punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

46) lisa 1 koodi 617 nõuete punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) tõke ei tohi asetseda sõiduki tagaservast sõiduki esiosa suunas kaugemal kui 450 mm. Tõket ei nõuta:
a) pika veose (torud, palgid, lauad, latid, valtsmetall jms) veokilt;
b) sõidukilt, mille kasutamist tõke raskendab või teeb võimatuks;
c) sõidukilt, mille kõrgus teepinnast kuni kere tagaosa alumise servani koormamata sõidukil ei ületa 550 mm.»;

47) lisa 1 koodi 617 kontrollimise punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) TK ja TJV katsetustel vastavalt E-reegli nr 58/01 või direktiivide 70/221/EMÜ (paranduste direktiivid 79/490/EMÜ, 81/333/EMÜ, 97/19/EÜ, 2000/8/EÜ ja 2006/20/EÜ) metoodikale. Läbipainet ei pea mõõtma, kui seda on võimalik tõestada arvutuslikult.»;

48) lisa 1 koodi 626 nõuete punktis 6 asendatakse sõnad «joonisel 73» sõnadega «joonisel 53»;

49) lisa 1 joonise 59 nimetus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Joonis 59. 12 S ja 24 S tüüpi pistik.»;

50) lisa 1 tabelis 19 asendatakse arv «50» arvuga «5,0»;

51) lisa 1 kood 639 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kood 639. L kategooria sõiduki tuuleklaas

Nõue: Alates 17. juunist 1999. a esmakordselt kasutusele võetud kerega L5e, L6e ja L7e kategooria sõidukil peavad olema direktiivi 97/24/EÜ nõuete kohane tuuleklaas, tuuleklaasi puhasti, tuuleklaasi pesur ja tuuleklaasi soojendi ning nad peavad olema töökorras.

Kontrollimine: vaatlusega.»;

52) lisa 1 koodi 640 pealkiri ja nõuete punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kood 640. L4e kategooria sõiduki külghaagis

Nõuded: 1) L4e kategooria sõiduki külghaagis peab paiknema sõiduki paremal küljel. Erandina võib külghaagis paikneda vasakul küljel, kui sõiduk on saadud pärandvarana või ta kuulub ümberasujale;»;

53) lisa 1 koodi 640 nõuete punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

54) lisa 1 koodi 701 kontrollimise punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) TK ja TJV katsetustel sõiduki suurima kiiruse, mootori võimsuse ja pöördemomendi mõõtmine M ja N kategooria sõidukil vastavalt direktiivi 80/1269/EMÜ (paranduste direktiivid 88/195/EMÜ, 89/491/EMÜ ja 97/21/EÜ) ja L kategooria sõidukil vastavalt direktiivi 95/1/EÜ (paranduste direktiivid 2002/41/EÜ ja 2006/27) metoodikale.»;

55) lisa 1 koodi 703 nõuete punktis 12 asendatakse tähis «NG2» tähisega «N2G» ja tähis «NG3» tähisega «N3G»;

56) lisa 1 koodi 703 nõuete punktis 13 asendatakse tähis «MG1» tähisega «M1G» ja tähis «NG1» tähisega «N1G»;

57) lisa 1 koodi 703 nõuete punktis 14 asendatakse tähis «MG2» tähisega «M2G» ja tähis «MG3» tähisega «M3G»;

58) lisa 1 koodi 710 kontrollimise punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) TK ja TJV katsetustel vastavalt suitsusus E-reegli nr 24/03 või direktiivi 72/306/EMÜ (paranduste direktiivid 89/491/EMÜ, 97/20/EÜ ja 2005/21/EÜ) ja kahjulike ainete sisaldus E-reegli nr 83/05 või direktiivi 70/220/EMÜ (paranduste direktiivid 77/102/EMÜ, 78/665/EMÜ, 83/351/EMÜ, 88/76/EMÜ, 88/436/EMÜ, 89/491/EMÜ, 91/441/EMÜ, 93/59/EMÜ, 94/12/EÜ, 96/44/EÜ, 96/69/EÜ, 98/69/EÜ, 98/77/EÜ, 99/102/EÜ, 2001/1/EÜ, 2002/80/EÜ ja 2003/76/EÜ) või E-reegli nr 49/04 või direktiivi 88/77/EMÜ (paranduste direktiivid 91/542/EMÜ, 96/1/EÜ, 1999/96/EÜ ja 2001/27/EÜ) või direktiivi 2005/55/EÜ (paranduste direktiivid 2005/78/EÜ ja 2006/51/EÜ) metoodikale.»;

59) lisa 1 kood 712 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kood 712. Raadiohäired (elektromagnetiline ühilduvus)

Nõue: ottomootoriga sõidukil peavad olema toimivad raadiohäirete summutid. Alates 1. jaanuarist 1998. a esmakordselt kasutusele võetud M, N ja O kategooria sõidukite elektromagnetiline ühilduvus peab vastama E-reegli nr 10 või direktiivi 72/245/EMÜ nõuetele ning L kategooria sõidukite elektromagnetiline ühilduvus peab vastama E-reegli nr 10 või direktiivi 97/24/EÜ nõuetele.

Kontrollimine: 1) TÜ – vaatlusega;
2) TK ja TJV katsetustel M, N ja O kategooria sõidukil vastavalt E-reegli nr 10/02 või direktiivi 72/245/EMÜ (paranduste direktiivid 89/491/EMÜ, 95/54/EÜ, 2004/104/EÜ, 2005/49EÜ, 2005/83/EÜ ja 2006/28/EÜ) metoodikale ja L kategooria sõidukitel vastavalt E-reegli nr 10/02 või direktiivi 97/24/EÜ (paranduste direktiivid 2002/51/EÜ, 2003/77/EÜ, 2005/30/EÜ ja 2006/27/EÜ) metoodikale.»;

60) lisa 1 koodi 901 nõuete punktid 1–4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) alates 1. jaanuarist 1998. a esmakordselt kasutusele võetud ühekorruseline I, II ja III klassi buss peab vastama E-reegli nr 36 või E-reegli nr 107 või direktiivi 2001/85/EÜ nõuetele. Direktiivi 2001/85/EÜ lisa 7 nõuded ei ole kohustuslikud;
2) alates 1. jaanuarist 1998. a esmakordselt kasutusele võetud A ja B klassi buss peab vastama E-reegli nr 52 või E-reegli nr 107 või direktiivi 2001/85/EÜ nõuetele. Direktiivi 2001/85/EÜ lisa 7 nõuded ei ole kohustuslikud;
3) alates 1. jaanuarist 1999. a esmakordselt kasutusele võetud kahekorruseline buss peavad vastama E-reegli nr 107 või direktiivi 2001/85/EÜ nõuetele. Direktiivi 2001/85/EÜ lisa 7 nõuded ei ole kohustuslikud;
4) alates 1. jaanuarist 2002. a esmakordselt kasutusele võetud II ja III klassi bussi ülaosa tugevus peab vastama E-reegli nr 66 või E-reegli nr 107 või direktiivi 2001/85/EÜ nõuetele;»;

61) lisa 1 koodi 906 nõuete punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) kui sõitjate istmete ees on astmesüvend, siis peab istmete ette olema paigaldatud kaitsepiire. Kaitsepiirde kõrgus põrandast, millele toetuvad sõitjate jalad, peab olema vähemalt 800 mm ja see peab ulatuma sõiduki külgseinast kas kõige sisemise astme esipinnani või seespoolse istme pikikeskteljest 100 mm sõiduki pikikesktelje poole, kusjuures arvestada tuleb lühema vahemaaga;»;

62) lisa 1 koodi 907 nõude punkti lõppu täiendatakse lausetega järgmises sõnastuses:

«Alates 1. jaanuarist 2008. a peab kõigis M2 ja M3 kategooria sõidukites turvavööga varustatud istmel istuvale sõitjale nähtavas piirkonnas olema EL direktiivis 2003/20/EÜ sätestatud kavandi kohane piktogramm turvavöö kasutamise nõude teavitamiseks. Lisaks piktogrammile võib olla silt, millel on tekst «KINNITA TURVAVÖÖ». Turvavöö kasutamise nõude teavitamise sildi ja piktogrammi tagapõhi peab olema sinine ja sellel valged tähed või kujutised.»;

63) lisa 1 koodi 1201 nõuete punkti 6 teist lauset täiendatakse alapunktiga c järgmises sõnastuses:

« c) L kategooria sõidukil lisaks tahavaatepeeglid.»;

64) lisa 1 koodi 1202 nõuete punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 9) enne 1. maid 2004.a esmakordselt kasutusele võetud I klassi bussist ning kaheteljelisest bussihaagisest koostatud bussirong . . . . 24,00 m, mida võib riigisiseselt kasutada kuni 31. detsembrini 2020.a;»;

65) lisa 1 koodi 1203 nõuete punktid 4–6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) L1e kategooria sõidukid 1,00 m;
5) L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ja L7e kategooria sõidukid 2,00 m;
6) L kategooria veduki haakes olev haagis 2,00 m;»;

66) lisa 1 koodid 1305 ja 1306 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kood 1305. L kategooria sõiduki lubatud suurim tühimass

Nõue: L kategooria sõiduki lubatud suurim tühimass ei tohi olla suurem kui valmistaja poolt on määratud ja alates 1. jaanuarist 1998. a esmakordselt kasutusele võetud L kategooria sõiduki lubatud suurim tühimass ei tohi ületada:
a) L5e kategooria sõidukil (elektrisõidukil ei arvestata veoakude massi) – 1000 kg;
b) L6e kategooria sõidukil – 350 kg;
c) sõitjateveoks ettenähtud L7e kategooria sõidukil – 400 kg;
d) veosteveoks ettenähtud L7e kategooria sõidukil (elektrisõidukil ei arvestata veoakude massi) – 550 kg.

Kontrollimine: registreerimisdokumentide järgi või kaalumisega.

Kood 1306. L kategooria sõiduki lubatud suurim kandevõime

Nõue: L kategooria sõiduki lubatud suurim kandevõime ei tohi olla suurem kui valmistaja poolt on määratud ja alates 1. jaanuarist 1998. a esmakordselt kasutusele võetud L kategooria sõiduki lubatud suurim kandevõime ei tohi ületada:
a) sõitjateveoks ettenähtud L5e kategooria sõidukil – 300 kg;
b) veosteveoks ettenähtud L5e kategooria sõidukil – 1500 kg;
c) L6e kategooria sõidukil – 200 kg;
d) sõitjateveoks ettenähtud L7e kategooria sõidukil – 200 kg;
e) veosteveoks ettenähtud L7e kategooria sõidukil – 1000 kg.

Kontrollimine: registreerimisdokumentide järgi või kaalumisega.»;

67) lisa 1 lisanduse A punkti 1 (E-reeglite nimekiri) tabelit täiendatakse järgmiste ridadega:

R 120/00 06.04.2005 Põllumajandus- ja metsatraktorite mootorite võimsuse, pöördemomendi ja kütusekulu mõõtmine
R 121/00 18.01.2006 M ja N kategooria sõidukite juhtseadiste, märgulampide ja näidikute paigutus ja identifitseerimine
R 122/00 18.01.2006 M, N ja O kategooria sõidukite küttesüsteemid

68) lisa 1 lisanduse A punkti 2 (Direktiivide nimekiri) tabelit täiendatakse järgmiste ridadega:

2006/20/EÜ 10.03.2006 Kütusepaagid ja tagant allasõidutõkked
2006/27/EÜ 28.03.2006 L kategooria sõiduki osad ja andmed
2006/28/EÜ 27.03.2006 Raadiohäired
2006/40/EÜ 04.07.2006 Kliimaseadmetest pärit heitmed
2006/51/EÜ 10.06.2006 Diiselmootorite ja gaasimootorite heitmed

69) lisa 1 lisanduse B osa A (Sõidukid jaotatakse kategooriatesse järgmiselt:) punkti 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4. L kategooria sõidukid on kahe või kolmerattalised mootorsõidukid, sh alltoodud nõuetele vastavad neljarattalised mootorsõidukid:
a) L1e kategooria (mopeed) on kaherattaline sõiduk, mille valmistajakiirus ei ületa 45 km/h ja mille sisepõlemismootori töömaht ei ületa 50 cm3 või mille elektrimootori suurim püsi-nimivõimsus ei ületa 4 kW;
b) L2e kategooria (mopeed) on kolmerattaline sõiduk, mille valmistajakiirus ei ületa 45 km/h ja mille sädesüütega sisepõlemismootori töömaht ei ületa 50 cm3 või mille elektrimootori suurim püsi-nimivõimsus ei ületa 4 kW;
c) L3e kategooria (mootorratas) on ilma külghaagiseta kaherattaline mootorsõiduk, mille valmistajakiirus ületab 45 km/h ja/või mille sisepõlemismootori töömaht ületab 50 cm3;
d) L4e kategooria (mootorratas) on külghaagisega kaherattaline mootorsõiduk, mille valmistajakiirus ületab 45 km/h ja/või mille sisepõlemismootori töömaht ületab 50 cm3;
e) L5e kategooria (kolmratas) on sümmeetrilise rataste asetusega kolmerattaline mootorsõiduk, mille valmistajakiirus ületab 45 km/h ja/või mille sisepõlemismootori töömaht ületab 50 cm3;
f) L6e kategooria (kerge neliratas) on neljarattaline mootorsõiduk, mille valmistajakiirus ei ületa 45 km/h, mille tühimass, elektrisõidukitel akude massi arvestamata, ei ületa 350 kg ja mille sädesüütega sisepõlemismootori töömaht ei ületa 50 cm3 või muu sisepõlemismootori suurim kasulik võimsus ei ületa 4 kW või mille elektrimootori suurim püsi-nimivõimsus ei ületa 4 kW. Temale rakenduvad L2e kategooria sõiduki tehnilised nõuded, kui üksikdirektiivides ei ole ette nähtud teisiti;
g) L7e kategooria (neliratas) on neljarattaline mootorsõiduk, mis ei ole L6e kategooria mootorsõiduk, mille tühimass, elektrisõidukitel akude massi arvestamata, ei ületa 400 kg (kaubaveoks ettenähtud sõidukil 550 kg) ja mootori suurim kasulik võimsus ei ületa 15 kW. Selline sõiduk loetakse kolmrattaks ja temale rakenduvad L5e kategooria sõiduki tehnilised nõuded, kui üksikdirektiivides ei ole ette nähtud teisiti.

Varem kasutusel olnud L kategooria sõidukite tähistused võrdsustatakse järgmiselt: L1 = L1e; L2 = L2e; L3 = L3e; L4 = L4e ja L5 = L5e ja L7e. Sõiduki kategooria määramisel loetakse paarisrattad üheks rattaks. L kategooria sõidukiks ei loeta:
a) sõidukit, mille valmistajakiirus ei ületa 6 km/h;
b) jalakäija poolt juhitavat sõidukit;
c) sõidukit, mis on mõeldud kasutamiseks füüsilise puudega isikutele;
d) sõidukit, mis on mõeldud kasutamiseks teedel või maastikul peetavatel spordivõistlustel;
e) traktorit või masinat, mida kasutatakse põllumajanduses või muudel sarnastel eesmärkidel;
f) sõidukit, mis on konstrueeritud põhiliselt lõbusõiduks maastikul ja mille rattad paiknevad sümmeetriliselt nii, et üks on ees ja kaks taga;
g) pedaalidega sõidukit, millel on elektrikäitusega abimootor, mille suurim püsi-nimivõimsus ei ületa 0,25 kW.»;

70) lisa 2 koodi 102 nõuete punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) M ja N kategooria sõidukil peab üks registreerimismärk olema kinnitatud sõiduki esiosale ja teine valmistaja poolt ette nähtud kohale sõiduki tagaosas. O ja L kategooria sõidukil peab registreerimismärk olema kinnitatud valmistaja poolt ette nähtud kohale sõiduki tagaosas;»;

71) lisa 2 koodi 202 nõuete punkti 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) sõiduki lähitulede värvus peab olema valge või valikkollane;»;

72) lisa 2 koodi 210 nõuete punkti 2 viimane lause tunnistatakse kehtetuks;

73) lisa 2 koodi 211 nõuete punkti 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) M, N ja O kategooria sõiduki eesmised ääretule laternad peavad olema valmistaja juhendi kohased ja nende paigaldus peab vastama E-reegli nr 48 või direktiivi 76/756/EMÜ nõuetele. Eesmiste ääretulede värvus peab olema valge. Erandina võib eesmiste ääretulede värvus olla merevaigukollane sõidukil:
a) mis on saadud pärandvarana;
b) mis kuulub ümberasujale;
c) mis on välisriikide diplomaatiliste esinduste ja nende välisriikide kodanikest töötajate omanduses või valduses;
d) mis on välisriikide sõjaväelaste omanduses või valduses;
e) mis on lepingulisel tööl olevate välisriikide kodanike omanduses või valduses;
f) mis on esmakordselt kasutusele võetud enne 1. oktoobrit 1994. a;»;

74) lisa 2 koodi 218 nõuete punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) suunatulede värvus peab olema merevaigukollane. Tagumiste suunatulede värvus võib olla punane sõidukil:
a) mis on saadud pärandvarana;
b) mis kuulub ümberasujale;
c) mis on välisriikide diplomaatiliste esinduste ja nende välisriikide kodanikest töötajate omanduses või valduses;
d) mis on välisriikide sõjaväelaste omanduses või valduses või
e) mis on lepingulisel tööl olevate välisriikide kodanike omanduses või valduses;»;

75) lisa 2 koodid 403–405 tunnistatakse kehtetuks;

76) lisa 2 kood 406 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kood 406. Seisupidur

Nõuded: 1) seisupidur peavad toimima sõiduki mõlemal küljel paiknevatel ratastel;
2) seisupiduriga pidurdamisel ei tohi rataste pidurdusjõudude suhe sõiduki massist teepinnale põhjustatud koormusesse (njuutonites) olla väiksem kui:
a) kõigil sõidukitel – 16%;
b) autorongil – 12%.

Kontrollimine: piduri kontrollstendiga.»;

77) lisa 2 kood 408 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kood 408. L kategooria sõiduki pidurite kontrollimine

Nõue: üheaegsel jalg- ja käsipiduriga pidurdamisel kuival kõvakattega teel kiiruselt 30 km/h ei tohi pidurdusteekond olla suurem kui:
1) L3 kategooria sõidukil sõidupiduriga pidurdamisel – 7,0 m;
2) L4 kategooria sõidukil sõidupiduriga pidurdamisel – 7,5 m;
3) L5 kategooria sõidukil sõidupiduriga pidurdamisel – 7,5 m ja seisupiduriga pidurdamisel – 18 m.

Kontrollimine: mõõdulindiga.»;

78) lisa 2 kood 410 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kood 410. Pealejooksupidur (inertspidur)

Nõue: pealejooksupidur ei tohi lekkida, peab toimima.

Kontrollimine: vaatlusega.»;

79) lisa 2 koodi 610 nõuete punktis 5 asendatakse number «451» numbriga «45–1»;

80) lisa 2 koodi 620 nõuete punkti 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«tuuleklaasi läbipaistvus juhi vaateväljas peab olema vähemalt 75%, v.a DOT või SAE tähisega tuuleklaas või enne 1. jaanuari 1985. a esmakordselt kasutusele võetud sõiduki tuuleklaas, mille läbipaistvus juhi vaateväljas peab olema vähemalt 70%.»;

81) lisa 2 koodi 620 nõuete punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) alates 1. jaanuarist 1985. a esmakordselt kasutusele võetud sõiduki aknaklaasid peavad olema E või e sertifitseeritud või DOT või SAE tähisega märgistatud. Enne 1. jaanuari 1985. a esmakordselt kasutusele võetud sõiduki aknaklaasid peavad olema valmistatud ohutust, purunemisel kildu mitteandvast klaasist või nendele tingimustele vastavast muust materjalist;»;

82) lisa 2 koodi 620 nõuete punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) E või e sertifitseeritud aknaklaaside asendamine DOT või SAE tähisega märgistatud aknaklaasidega on keelatud.»;

83) lisa 2 koodi 636 pealkiri ja nõuete punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kood 636. L4 kategooria sõiduki külghaagis

Nõuded: 1) L4 kategooria sõiduki külghaagis peab paiknema sõiduki paremal küljel. Erandina võib külghaagis paikneda vasakul küljel, kui sõiduk on saadud pärandvarana või ta kuulub ümberasujale;»;

84) lisa 2 koodi 636 nõuete punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

85) lisa 2 koodi 702 nõuete punktis 10 asendatakse tähis «NG2» tähisega «N2G» ja tähis «NG3» tähisega «N3G»;

86) lisa 2 koodi 702 nõuete punktis 13 asendatakse tähis «MG1» tähisega «M1G» ja tähis «NG1» tähisega «N1G»;

87) lisa 2 koodi 702 nõuete punktis 14 asendatakse tähis «MG2» tähisega «M2G» ja tähis «MG3» tähisega «M3G»;

88) lisa 2 koodi 901 nõue muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Nõue: vajalik informatsioon ohu korral tegutsemiseks peab olema eestikeelne ja olema kirjutatud mustade tähtedega rohelisele tagapõhjale, millel on kahekordne must ääris. Käsiapteegi ja tulekustuti asukoha sildil peavad olema punased sümbolid punase äärisega valgel põhjal. Tulekustuti asukoha sildi võib asendada tulekustuti kujutisega sildiga. Lastega ja puuetega sõitjate kohtade siltidel peab olema sinine tagapõhi ja sellel valged kujutised. Alates 1. jaanuarist 2008. a peab kõigis M2 ja M3 kategooria sõidukites turvavööga varustatud istmel istuvale sõitjale nähtavas piirkonnas olema EL direktiivis 2003/20/EÜ sätestatud kavandi kohane piktogramm turvavöö kasutamise nõude teavitamiseks. Lisaks piktogrammile võib olla silt, millel on tekst «KINNITA TURVAVÖÖ». Sildi ja piktogrammi tagapõhi peab olema sinine ja sellel valged tähed või kujutised.»;

89) lisa 2 koodi 1201 nõuete punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) sõiduki kõrgust (vt lisa 1 joonis 86C) peab mõõtma sõiduki tugipinna ja sõidukorras koormamata sõiduki kõrgeima osa puutepinna vahelise kaugusena. Arvesse tuleb võtta kõik jäigalt kinnitatud osad, välja arvatud:
a) antennid;
b) elektrisõidukite pantograafid või vooluvõtturid;
c) L kategooria sõidukil lisaks tahavaatepeeglid.

Tõstetavate telgedega sõidukite puhul peab arvestama tõsteseadmest tingitud mõjuga. Sõidukil, millel vedrustuse abil on võimalik muuta sõiduki kõrgust, peab mõõtmise ajal vedrustus olema kasutusasendis;»;

90) lisa 2 koodi 1203 nõuete punktid 4–6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) L1 kategooria sõidukid 1,00 m;
5) L2, L3, L4, ja L5 kategooria sõidukid 2,00 m;
6) L kategooria veduki haakes olev haagis 2,00 m;»;

91) lisa 2 koodid 1305 ja 1306 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kood 1305. L kategooria sõiduki lubatud suurim tühimass

Nõue: L kategooria sõiduki lubatud suurim tühimass ei tohi olla suurem kui valmistaja poolt on määratud ja ei tohi ületada:
a) L5 kategooria kolmerattalisel sõidukil (elektrisõidukil ei arvestata veoakude massi) – 1000 kg;
b) sõitjateveoks ettenähtud neljarattalisel L5 kategooria sõidukil – 400 kg;
c) veosteveoks ettenähtud neljarattalisel L5 kategooria sõidukil (elektrisõidukil ei arvestata veoakude massi) – 550 kg.

Kontrollimine: registreerimisdokumentide järgi või kaalumisega.

Kood 1306. L kategooria sõiduki lubatud suurim kandevõime

Nõue: L kategooria sõiduki lubatud suurim kandevõime ei tohi olla suurem kui valmistaja poolt on määratud ja ei tohi ületada:
a) sõitjateveoks ettenähtud kolmerattalisel L5 kategooria sõidukil – 300 kg;
b) veosteveoks ettenähtud kolmerattalisel L5 kategooria sõidukil – 1500 kg;
c) sõitjateveoks ettenähtud neljarattalisel L5 kategooria sõidukil – 200 kg;
d) veosteveoks ettenähtud neljarattalisel L5 kategooria sõidukil – 1000 kg.

Kontrollimine: registreerimisdokumentide järgi või kaalumisega.»;

92) määruse pealkirja järele lisatakse ülaindeks 1 ja määruse teksti lõppu normtehniline märkus järgmises sõnastuses:

«1 Euroopa Ühenduste Komisjoni direktiiv 2006/20/EÜ, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamiseks nõukogu direktiivi 70/221/EMÜ (mootorsõidukite ja nende haagiste vedelkütusepaakide ja tagumiste allasõidutõkete kohta) (ELT L 048, 18.02.2006, lk 16–18), Euroopa Ühenduste Komisjoni direktiiv 2006/27/EÜ, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil nõukogu direktiive 93/14/EMÜ kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite pidurite kohta ja 93/34/EMÜ kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite kohustusliku märgistuse kohta, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 95/1/EÜ kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite maksimaalse valmistajakiiruse, maksimaalse pöördemomendi ja mootori maksimaalse kasuliku võimsuse kohta ja 97/24/EÜ kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite teatavate osade ja omaduste kohta (ELT L 066, 08.03.2006, lk 7–15), Euroopa Ühenduste Komisjoni direktiiv 2006/28/EÜ, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamiseks nõukogu direktiivi 72/245/EMÜ, mis käsitleb sõidukite tekitatud raadiohäireid (elektromagnetilist ühilduvust) ja nõukogu direktiivi 70/156/EMÜ liikmesriikide mootorsõidukite ja nende haagiste tüübikinnitusega seotud õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 065, 07.03.2006, lk 27–29), Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/40/EÜ, mis käsitleb mootorsõidukite kliimaseadmetest pärit heitkoguseid ja millega muudetakse nõukogu direktiivi 70/156/EMÜ (ELT L 161, 14.06.2006, lk 12–18), Euroopa Ühenduste Komisjoni direktiiv 2006/51/EÜ, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/55/EÜ I lisa ja direktiivi 2005/78/EÜ IV ja V lisa sõidukites kasutatava heitekontrollisüsteemi nõuete ja gaasimootoritega seotud erandite suhtes (ELT L152, 07.06.2006, lk 11–21), Euroopa Ühenduste Komisjoni direktiiv 2006/72/EÜ, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 97/24/EÜ kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite teatavate osasid ja omaduste kohta (ELT L 227, 19.08.2006, lk 43–45).»

§ 2. Määruse § 1 punkt 35 jõustub 1. oktoobril 2007. aastal.

Minister Edgar SAVISAAR

Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json