Teksti suurus:

Antsla valla õpilaste kooli ja koolist koju sõitmiseks tehtud sõidukulude hüvitamise kord

Väljaandja:Antsla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2006, 216, 2287

Antsla valla õpilaste kooli ja koolist koju sõitmiseks tehtud sõidukulude hüvitamise kord

Vastu võetud 21.11.2006 nr 18

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, Eesti Vabariigi haridusseaduse § 7 lõike 2 punkti 8, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 punkti 6 ning sotsiaalministri 27. märtsi 2001. a määruse nr 36 «Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele» § 7 lõigete 1 ja 2 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega sätestatakse Antsla valla eelarvest Antsla vallas elavatele põhikoolis, gümnaasiumis ja eriõppeasutuses õppivate õpilaste kooli ja koolist koju sõiduks tehtud kulutuste hüvitamine.

§ 2. Sõidukulude hüvitist saama õigustatud isik

(1) Kooli ja koolist koju tehtud sõidukulud (edaspidi sõiduhüvitis) hüvitatakse õpilasele, kelle elukoht rahvastikuregistris on Antsla vald ja kelle jalgsikäimise koolitee on pikem kui 3 kilomeetrit ning kellele Antsla vald ei ole korraldanud igapäevast vedu lähimasse kooli ja tagasi koju või taganud ühistranspordi kasutamiseks tasuta sõidukaarti.

(2) Sõiduhüvitis makstakse õpilase seaduslikule esindajale.

(3) Juhul, kui õpilase jalgsikäimise koolitee on pikem kui 3 kilomeetrit ning kooli ja kodu vahel puudub regulaarne või kooli õppekorraldusega sobiv ühistranspordiliin ja Antsla vald ei ole korraldanud õpilase vedu lähimasse kooli ja tagasi koju, hüvitatakse isikliku sõiduautoga õpilase kooli ja koolist koju või lähima õpilasliini peatuseni transportimine sõiduki omanikule või kasutajale.

§ 3. Sõidukulude hüvitamise ulatus

(1) Sõiduhüvitist makstakse hüvitist saama õigustatud isikule lähimasse kooli üldjuhul õppeperioodi igal koolipäeval üheks sõiduks kooli ja tagasi.

(2) Juhul, kui sõiduks lähimasse kooli ja koolist koju ei ole õpilasele väljastatud tasuta sõidukaarti, hüvitatakse sõit ostetud sõidupiletite alusel rahas maksmisega piletil märgitud summa ulatuses.

(3) Juhul, kui õpilasel puudub võimalus sõita lähimasse kooli ja tagasi ühistranspordiga ning Antsla vald ei ole korraldanud transporti kooli ja koju muul viisil, võib isikule, kes sõidutab õpilast lähima õpilasliini peatuseni või kooli ja koolist koju oma isikliku sõidukiga, hüvitada isikliku sõiduki kasutamine arvestusega 1 kroon kooli ja koju sõiduks kuluva kilomeetri kohta.

(4) Õpilasele, kes teeninduspiirkonnas olevatest koolidest on valinud kooli, mis ei ole tema elukohale lähim, hüvitatakse sõidukulud ulatuses, mis kataks õpilase sõidu kooli ja koolist koju tema elukohale lähima koolini.

§ 4. Sõidukulude hüvitamise ulatus erijuhtudel

(1) Sõidukulud hüvitatakse rahvastikuregistris Antsla valla elanikuna registreeritud, kuid väljaspool valda õppivale õpilasele juhul, kui hariduse omandamine väljaspool valla koole on põhjendatud õppimisega erivajadusega koolis või süvaõppega klassis.

(2) Väljaspool Antsla valda keskharidust omandavale õpilasele hüvitatakse sõidupiletite alusel õppeperioodil reedest esmaspäevani kooli ja koolist koju tehtud sõidukulutused kahe nädalavahetuse eest kuus.

(3) Väljaspool Antsla valda põhiharidust omandavatele õpilastele sõidukulusid ei hüvitata.

(4) Erivajadusega õpilastele hüvitatakse kooli ja koolist koju sõidukulud, mis ületavad riigi poolt makstava rehabilitatsiooni toetuse summa, lähimasse eriõppeasutusse õppeperioodi jooksul vastavalt esitatud taotlusele.

(3) Antsla Vallavalitsusel on õigus vajadusel nõuda täiendavaid dokumente ja selgitusi õpingute põhjendatuse kohta väljaspool valda.

§ 5. Sõidukulude hüvitamise taotlemine

(1) Taotluse õpilase sõidukulude hüvitamiseks esitab õpilase seaduslik esindaja või isik, kes sõidutab õpilast kooli ja koju oma isikliku sõidukiga.

(2) Taotlus eelmise kuu sõidukulude hüvitamiseks esitatakse Antsla valla raamatupidamisele hiljemalt järgmise kuu 10. kuupäevaks. Taotluse vormid on määruse lisad 1 ja 2.

(3) Taotlusele lisatakse sõitu tõendavad sõidupiletid või sõiduauto kasutamist või omandit tõestavad dokumendid. Isikliku sõiduki kasutamisel märgitakse taotlusele ka sõidu marsruut ja kilomeetrite arvestus. Vallavalitsus võib nõuda kulutuste põhjendatuse kontrollimiseks muid täiendavaid dokumente.

(4) Valla raamatupidamine kontrollib õppetöös osalemist tõendavate dokumentide alusel sõiduhüvitise väljamaksmise vajadust, põhjendatust ning esitatud dokumentide õigsust. Õppetöös osalemise kohta esitab taotluse esitaja kooli poolt väljastatud vastava tõendi.

(5) Iga õppeaasta alguses kinnitab Antsla Vallavalitsus korraldusega nendele õpilastele, kelle kooli ja koolist koju sõiduks kasutatakse isiklikku sõidukit, lähima kooli või lähima õpilasliini peatuse ja kilomeetrite arvu selleni.

§ 6. Hüvitise maksmine

Eelmisel kuul tehtud sõidukulude hüvitis makstakse esitatud taotluse alusel taotleja poolt näidatud pangakontole või valla kassast järgmise kuu 30. kuupäevaks.

§ 8. Sõidukulude hüvitamata jätmine või osaline hüvitamine.

(1) Sõidukulud võib jätta hüvitamata või hüvitada osaliselt, kui:
1) kooli esitatud andmete ja sõidupiletite alusel selgub, et õpilane ei ole kasutanud transporti kooli ja koju sõiduks;
2) kooli ja kodu vahel regulaarse või kooli õppekorraldusega sobiva ühistranspordiliini olemasolu tõttu ei ole kooli ja koju sõiduks isikliku sõiduauto kasutamine põhjendatud;
3) taotleja on esitanud valeandmeid;

4) taotleja ei ole esitanud § 5 lõikes 2 nimetatud taotlust määratud tähtajaks.

§ 9. Määruse rakendamine.

(1) Avalikustada määrus Riigi Teataja elektroonilises andmekogus.

(2) Tunnistada kehtetuks Antsla Vallavolikogu 14. augusti 2001 määrus nr 11 "Õpilastranspordi korraldamise kord Antsla vallas".

(3) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2007. a.

Volikogu esimees Jarek JÕELA
Lisa 1
Antsla Vallavolikogu 21. novembri 2006. a määrusele nr 18

Antsla Vallavalitsus

SÕIDUKULUDE HÜVITAMISE TAOTLUS

______________________________
    taotleja ees- ja perekonnanimi

______________________________
    sünniaeg (kuupäev, kuu, aasta)

______________________________
         aadress

______________________________
         telefon


AVALDUS

Palun hüvitada minu poja / tütre _____________________________koolisõiduks tehtud             
                                                                      õpilase nimi

kulutused _____________________ krooni ulatuses.

Minu poeg /tütar, kes elab aadressil_____________________________________________,

õpib_____________________________________________________________________
                                                                 õppeasutuse nimi

ja kasutab koolisõiduks_______________________________________________________.
                                                             liini nimetus ja kellaaeg

Taotlusele lisan järgmised dokumendid:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Taotluse põhjendus: __________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Sõiduhüvitis palun kanda minu pangakontole / maksta välja valla kassast________________________________
                 panga nimi ja arvelduskonto number   

___________________________              ________________________       
                   allkiri                                                          kuupäev

Lisa 2
Antsla Vallavolikogu 21. novembri 2006. a määrusele nr 18

Antsla Vallavalitsus

SÕIDUKULUDE HÜVITAMISE TAOTLUS

______________________________
  taotleja ees- ja perekonnanimi

______________________________
  sünniaeg (kuupäev, kuu, aasta)

______________________________
          aadress

______________________________
         telefon


AVALDUS

Palun hüvitada mulle isikliku sõiduautoga__________________________________________
                                                                                  auto mark ja registreerimisnumber

_________________________________________________ koolis käivate õpilaste

 ________________________________________________________________________
                                                     õpilaste nimed

_________________________________________________________________________

kooli ja koolist koju sõiduks tehtud kulutused_________________________ krooni ulatuses.

Õpilased elavad aadressil_____________________________________________________
                                                                 õpilaste kodune aadress

__________________________________________________________________________

ja õpivad __________________________________________________________________
                                                             õppeasutuse nimi

Sõidukulude hüvitamise taotlemise aluseks olev

marsruut __________________________________________________________________

koolipäevade arv ___________ ja läbitud kilomeetrite arvestus_________________________

Sõiduhüvitis palun kanda minu pangakontole / maksta välja valla kassast________________________________
                 panga nimi ja arvelduskonto number   

__________________________          ___________________________ 
                    allkiri                                                          kuupäev

/otsingu_soovitused.json