Teksti suurus:

Tähtajalise elamisloa ja tööloa taotlemise, andmise, pikendamise ning kehtetuks tunnistamise kord ja välismaalase Eestist eemalviibimise registreerimise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.11.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.01.2007
Avaldamismärge:

Tähtajalise elamisloa ja tööloa taotlemise, andmise, pikendamise ning kehtetuks tunnistamise kord ja välismaalase Eestist eemalviibimise registreerimise kord
[RT I 2006, 24, 174 - jõust. 01.06.2006]

Vastu võetud 26.11.2002 nr 364
RT I 2002, 98, 574
jõustumine 01.01.2003

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

23.04.2003 nr 127 ( RT I 2003, 37, 251) 1.05.2003

26.04.2004 nr 137 ( RT I 2004, 33, 230) 1.05.2004

18.04.2005 nr 80 (RT I 2005, 22, 156) 1.05.2005

18.05.2006 nr 113 (RT I 2006, 24, 174) 1.06.2006

22.09.2006 nr 209 (RT I 2006, 41, 316) 2.10.2006

9.11.2006 nr 234 (RT I 2006,51, 381) 27.11.2006

Määrus kehtestatakse «Välismaalaste seaduse» § 14 lõike 2 punkti 3, § 141 lõike 1 punkti 1 ja § 142 lõike 1 alusel.

[RT I 2006, 41, 316 – jõust. 2.10.2006]

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Toimingute sooritamine

(1) Määruses sätestatud toiminguid sooritab välismaalane isiklikult või esindaja kaudu. Neid määruses sätestatud toiminguid, mida nende olemusest tulenevalt tuleb sooritada isiklikult, sooritab välismaalane isiklikult. Taotluse võib välismaalane esitada posti teel, välja arvatud «Välismaalaste seaduse» § 11 lõikes 4 nimetatud juhtudel.

(2) ja (3) [kehtetu – RT I 2004, 33, 230 – jõust. 1.05.2004]

(4) Kinnipidamisasutuses viibiva välismaalase tähtajalise elamisloa vormikohase taotluse, samuti sooviavalduse tähtajalise elamisloa taotluse erandina Kodakondsus- ja Migratsiooniametile esitamiseks edastab välismaalase poolt selleks volitatud vanglatöötaja. Vanglatöötaja esitab nimetatud toimingute sooritamisel lisaks kinnipeetava kirjalikule volikirjale oma ametitõendi.

(41) Vanglas viibiv välismaalane võib lõikes 4 nimetatud taotluse või sooviavalduse esitada posti teel vangla kaudu vangla kaaskirjaga, kui tema isik on tuvastatud määruse§2 lõike 5 kohaselt vanglateenistuja poolt.

(5) Määruses sätestatud menetlusele laieneb «Haldusmenetluse seadus» (RT I 2001, 58, 354; 2002, 53, 336; 61, 375) «Välismaalaste seaduses» sätestatud erisustega.

[RT I 2004, 34, 230 – jõust. 1.05.2004]

§ 11. Valitsusasutuse ametnike pädevus

Määruses nimetatud valitsusasutuse vanemametnikud ja kõrgemad ametnikud sooritavad valitsusasutuse nimel määruses sätestatud toiminguid ja annavad määruses sätestatud haldusakte ametijuhendite ja teiste õigusaktidega määratud pädevuse piires.

[RT I 2003, 37, 251 – jõust. 1.05.2003]

§ 2. Isiku tuvastamine toimingute sooritamisel

(1) Määruses sätestatud toimingute sooritamisel, sealhulgas taotluste esitamisel ja dokumentide kättetoimetamisel, tuvastatakse välismaalase isik «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» (RT I 1999, 25, 365; 2000, 25, 148; 26, 150; 40, 254; 86, 550; 2001, 16, 68; 31, 173; 56, 338; 2002, 61, 375; 63, 387) § 2 lõikes 2 sätestatud dokumendi või välisriigi reisidokumendi alusel.

(2) Alla 15-aastase välismaalase, kellele ei ole välja antud lõikes 1 nimetatud dokumenti, isik tuvastatakse sünnitunnistuse ja seadusliku esindaja ütluste alusel.

(3) Vajadusel tuvastatakse välismaalase, kellel ei ole lõikes 1 nimetatud dokumenti, isik muu dokumentaalse tõendi alusel.

(4) Tähtajalise elamisloa vormikohase taotluse esitamisel, samuti tähtajalise elamisloa taotluse erandina Kodakondsus- ja Migratsiooniametile esitamise sooviavalduse esitamisel, tuvastatakse haldusorganis välismaalase isik, milleks kutsutakse välismaalane isiklikult haldusorganisse, välja arvatud juhul, kui välismaalane esitas taotluse või sooviavalduse haldusorganile isiklikult.

(5) Paragrahvi 1 lõigetes 4 ja 41 nimetatud juhul tuvastab vanglas viibiva välismaalase isiku vanglateenistuja. Taotluse või sooviavalduse esitamisel posti teel lisab vangla kaaskirjale kirjaliku kinnituse välismaalase isiku tuvastamise kohta ja taotlusele lisatud fotol kujutatud isiku samasuse tuvastamise kohta kinnipeetavaga.

[RT I 2004, 34, 230 – jõust. 1.05.2004]

§ 3. Taotlusele esitatavad nõuded

(1) Taotlus peab olema täidetud trükitähtedega eesti, inglise või vene keeles ning selles ei tohi olla parandusi. Taotluses peavad olema esitatud kõik määruses ettenähtud andmed. Taotluse väljad tuleb täita tumedas kirjas, mis tagaks esitatud andmete säilimise.

(2) Taotluses peavad isikunimed olema antud vastavalt taotleja isikut tõendavas dokumendis või reisidokumendis antud ladinatähelisele nimevormile.

[RT I 2006, 24, 174 – jõust. 1.06.2006]

§ 31. Allkirjanäidis

(1) Taotluse allkirjanäidise väljale kirjutab vähemalt 15-aastane taotleja allkirjanäidise omakäeliselt. Kui taotleja ei ole võimeline allkirjanäidist kirjutama, jäetakse allkirjanäidise väli tühjaks. Taotlust vastuvõttev ametnik teeb taotlusele märke allkirjanäidise välja tühjaks jätmise põhjuse kohta.

(2) Alla 7-aastase taotleja või piiratud teovõimega täisealise taotleja allkirjanäidise väli jäetakse tühjaks. 7–14-aastane taotleja võib kirjutada taotlusele allkirjanäidise.

(3) Taotleja kirjutab taotluse allkirjanäidise väljale allkirjanäidise tumedas kirjas, mille tähtede joone läbimõõt on soovitavalt 0,85 mm. Allkirjanäidis ei tohi ületada allkirjanäidise välja piire.

[RT I 2006, 24, 174 – jõust. 1.06.2006]

§ 32. Esitatud andmete õigsuse kinnitamine

(1) Taotleja allkirjastab taotluse iga lehekülje, millega kinnitab, et ta ei ole esitanud taotluses valeandmeid ega lisanud taotlusele võltsitud dokumente.

(2) Kui taotleja ei ole võimeline taotlust allkirjastama, jäetakse vastavad väljad tühjaks. Taotlust vastuvõttev ametnik teeb taotlusele märke väljade tühjaks jätmise põhjuse kohta.

[RT I 2006, 24, 174 – jõust. 1.06.2006]

§ 4. Taotlusele lisatavatele dokumentidele esitatavad nõuded

(1) Taotlusele lisatud foto peab vastama «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» alusel Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud isikut tõendava dokumendi väljaandmise taotlemisel fotole esitatavatele nõuetele.

[RT I 2006, 41, 316 – jõust. 2.10.2006]

(11) [kehtetu - RT I 2006, 41, 316 – jõust. 2.10.2006]

(2) Taotlusele lisatud, välisriigis väljaantud dokument peab olema tõlgitud eesti, vene või inglise keelde ning tõlke õigsus peab olema notariaalselt kinnitatud. Välisriigis väljaantud dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega (apostille ’ga), kui välisleping ei sätesta teisiti.

(3) Taotluse esitamisel posti teel võib määruses sätestatud dokumendi asemel esitada selle koopia.

(4) Kui taotlusele lisatakse dokumendi koopia, kinnitab taotleja oma allkirjaga koopia igal andmetega leheküljel, et koopia vastab originaaldokumendile. Allkirjale lisatakse taotleja nimi ja allkirja andmise kuupäev.

(5) Välismaalane ei pea määruses nõutavat Eestis elukoha olemasolu tõendavat dokumenti esitama, kui tema elukoht on registreeritud rahvastikuregistris «Rahvastikuregistri seaduses» (RT I 2000, 50, 317; 2001, 31, 173; 2002, 41, 254; 53, 336; 57, 355; 61, 375) ettenähtud korras.

[RT I 2005, 22, 156 – jõust. 1.05.2005]

§ 5. Täiendavate andmete või dokumentide esitamine

(1) Välismaalane on kohustatud haldusorgani nõudmisel esitama täiendavaid või täpsustavaid andmeid või dokumente määruses sätestatud akti andmisel ja toimingu sooritamisel tähtsust omavate asjaolude kohta.

(2) Kui välismaalane ei esita haldusorganile nõutud dokumente või andmeid, mida haldusorganil ei ole võimalik iseseisvalt saada, võib haldusorgan jätta taotluse läbi vaatamata või toimingu sooritamata. Taotluse läbi vaatamata jätmine tehakse taotlejale teatavaks viivitamata.

(3) Haldusorgani kutsel on välismaalane kohustatud isiklikult ilmuma haldusorganisse kirjalike või suuliste seletuste andmiseks elamisloa või tööloa andmise, pikendamise või omamise aluseks olevate asjaolude kohta.

§ 6. Riigilõivu tasumine

(1) Kui taotluse läbivaatamise eest on ette nähtud riigilõivu tasumine, tuleb taotluse esitamisel lisada taotlusele riigilõivu tasumist tõendav dokument.

(2) Riigilõivu tasumist tõendava dokumendi asemel võib isik esitada kirjalikult järgmised andmed riigilõivu tasumise kohta:
1) isiku nimi, kes riigilõivu tasus;
2) isiku nimi, kelle eest riigilõivu tasuti;
3) toimingu nimetus, mille eest riigilõivu tasuti;
4) viitenumber;
5) kuupäev, millal riigilõivu tasuti;
6) krediidiasutuse nimi ja konto, kuhu ja millelt riigilõivu tasuti;
7) tasutud summa.

(3) Kui isik on riigilõivu tasumisest vabastatud või tema poolt tasumisele kuuluvat riigilõivu on vähendatud, lisab isik taotlusele dokumendi, mis tõendab, et ta on riigilõivu tasumisest vabastatud või tema poolt tasumisele kuuluvat riigilõivu määra on vähendatud või andmed riigilõivu tasumisest vabastamise või tasumisele kuuluva riigilõivu määra vähendamise kohta (otsuse number, kuupäev, otsuse teinud ametiisik).

(4) Lõiget 2 ei kohaldata, kui taotlus esitatakse Eesti välisesinduses.

§ 7. Menetlustähtaeg

(1) Taotlus võetakse Kodakondsus- ja Migratsiooniametis menetlusse taotluse esitamise päeval. Posti teel või Eesti välisesinduses esitatud taotlus võetakse menetlusse hiljemalt selle Kodakondsus- ja Migratsiooniametisse saabumise päevale järgneval tööpäeval.

(2) Kui taotleja jätab taotluses esitamata nõutud andmed või ei esita kõiki nõutavaid dokumente või kui taotlus ei vasta määruses sätestatud nõuetele või on taotluses muid puudusi, määrab Kodakondsus- ja Migratsiooniamet taotlejale puuduste kõrvaldamiseks mõistliku tähtaja, selgitades, et kui puudusi ei kõrvaldata, jätab Kodakondsus- ja Migratsiooniamet taotluse läbi vaatamata.

(21) Kui taotleja ei ole elamisloa pikendamise taotluse esitamise ajaks registreerinud rahvastikuregistris oma elukohta Eestis, kohaldatakse lõiget 2.

[RT I 2006, 24, 174 – jõust. 1.06.2006]

(3) Haldusorgan võib määruses haldusorganile taotluse menetlemiseks sätestatud menetlustähtaega pikendada, kui taotluses esitatud andmete, sellele lisatud dokumentide ja taotluse põhjendatuse kontrollimine kestab taotluse läbivaatamiseks sätestatud tähtajast kauem.

(4) Menetlustähtaja igakordsel pikendamisel ei tohi uus tähtaeg ületada esialgset määruses sätestatud menetlustähtaega.

(5) Lõikes 3 nimetatud toimingust, selle põhjusest ja uuest tähtajast teavitab haldusorgan taotlejat viivituseta kirjaliku teatega.

§ 8. Menetlustähtaja ennistamine

(1) Kui määruses ettenähtud toimingu sooritamise tähtaeg on mööda lastud mõjuval põhjusel, võib haldusorgan omal algatusel või välismaalase taotlusel tähtaja ennistada.

(2) Menetlustähtaja ennistamise põhjendatud taotlus tuleb esitada kahe nädala jooksul pärast menetlustoimingu sooritamist takistava asjaolu äralangemist. Haldusorgan võib välismaalaselt ennistamise taotluse esitamisega samaaegselt nõuda määruses sätestatud toimingu sooritamist, mille tähtaja ennistamist taotletakse.

§ 9. Ärakuulamine ning otsuste ja toimingute teatavaks tegemine

(1) Määruses sätestatud toimingute ja haldusaktide teatavaks tegemine toimub taotleja poolt taotluses esitatud kontaktandmete kohaselt või tema rahvastikuregistris registreeritud elukoha andmete kohaselt, kui välismaalane ei ole teatanud Kodakondsus- ja Migratsiooniametile teistsuguseid elukoha andmeid.

(2) Tähtajalise elamisloa andmisest, elamisloa pikendamisest, tööloa andmisest, tööloa pikendamisest ja välismaalase Eestist eemalviibimise registreerimisest teavitatakse välismaalast Kodakondsus- ja Migratsiooniameti veebilehe kaudu, e-posti teel, telefoni teel või muul sobival viisil.

[RT I 2006, 24, 174 – jõust. 1.06.2006]

(3) Tähtajalise elamisloa andmisest või pikendamisest keeldumise otsus, tööloa andmisest või pikendamisest keeldumise otsus ja elamisloa või tööloa kehtetuks tunnistamise otsus tehakse taotlejale teatavaks posti teel või muul sobival viisil.

[RT I 2006, 24, 174 – jõust. 1.06.2006]

(4) Enne lõikes 3 nimetatud otsuste tegemist annab haldusorgan välismaalasele võimaluse vastuväidete ja arvamuse esitamiseks.

(5) Lõikes 3 nimetatud otsuste teatavaks tegemine loetakse toimunuks, kui välismaalasele on toimetatud kätte kirjalik teade taotluses esitatud kontaktandmete kohaselt.

2. peatükk
TÄHTAJALISE ELAMISLOA ANDMINE

§ 10. Tähtajalise elamisloa taotluse esitamine

(1) Tähtajalise elamisloa vormikohase taotluse (peatükis edaspidi taotlus) esitab tähtajalist elamisluba taotlev välismaalane (peatükis edaspidi taotleja) Eesti välisesindusele selle edastamiseks pärast isiku tuvastamist Kodakondsus- ja Migratsiooniametile menetlemiseks.

(2) «Välismaalaste seaduse» § 111 lõikes 2 nimetatud välismaalane võib taotluse esitada Kodakondsus- ja Migratsiooniametile.

(21) Euroopa Liidu liikmesriigi, välja arvatud Eesti (edaspidi Euroopa Liidu liikmesriik) pikaajalise elaniku elamisluba omav välismaalane esitab tähtajalise elamisloa taotlemisel Euroopa Liidu liikmesriigi pikaajalise elaniku staatust tõendava dokumendi.

[RT I 2006, 24, 174 – jõust. 1.06.2006]

(3) [kehtetu - RT I 2004, 34, 230 – jõust. 1.05.2004]

§ 11. Sooviavaldus tähtajalise elamisloa taotluse erandina Kodakondsus- ja Migratsiooniametile esitamiseks

(1) Välismaalane, kellel mõjuval põhjusel puudub võimalus esitada tähtajalise elamisloa taotlus Eesti välisesindusele, esitab kirjaliku sooviavalduse tähtajalise elamisloa taotluse erandina Kodakondsus- ja Migratsiooniametile esitamiseks (peatükis edaspidi sooviavaldus). Sooviavalduse esitab välismaalane Kodakondsus- ja Migratsiooniametile.

(2) Sooviavalduses näitab välismaalane ära põhjuse, miks tal ei ole võimalik esitada tähtajalise elamisloa taotlust Eesti välisesindusele ning esitab andmed oma ees- ja perekonnanime, kodakondsuse, isikukoodi või sünniaja, sünnikoha, elukoha aadressi ning Eestisse saabumise aja ja asjaolude kohta.

(3) Sooviavaldusele lisab välismaalane sooviavalduses näidatud asjaolusid tõendavad dokumendid ning käesolevas määruses ettenähtud tähtajalise elamisloa taotlemiseks nõutavad dokumendid.

(4) Kodakondsus- ja Migratsiooniamet hindab sooviavalduse põhjendatust sooviavalduses ja sellele lisatud dokumentides esitatud andmete põhjal.

(5) Kui välismaalasel puudub mõjuval põhjusel võimalus esitada tähtajalise elamisloa taotlus Eesti välisesindusele, võtab Kodakondsus- ja Migratsiooniamet sooviavaldusele lisatud tähtajalise elamisloa taotluse menetlusse ning teavitab sellest taotlejat § 9 lõike 2 kohaselt.

(6) Kui välismaalasel on võimalik esitada tähtajalise elamisloa taotlus Eesti välisesindusele, jätab Kodakondsus- ja Migratsiooniamet tema tähtajalise elamisloa taotluse läbi vaatamata, tagastab välismaalasele sooviavaldusele lisatud originaaldokumendid ning teavitab välismaalast sellest kirjaliku teatega.

(7) Tähtajalise elamisloa taotlus võetakse menetlusse või tagastatakse välismaalasele 30 päeva jooksul sooviavalduse esitamise päevast arvates.

§ 12. Tähtajalise elamisloa taotlemisel töötamiseks esitatavad dokumendid

(1) Tähtajalise elamisloa taotlemisel töötamiseks «Välismaalaste seaduse» § 12 lõike 1 punkti 1 alusel esitatakse:
1) taotlus;
2) foto;
3) [kehtetu - RT I 2004, 34, 230 – jõust. 1.05.2004]

(2) Tähtajalise elamisloa taotlusele lisab välismaalane kirjaliku selgituse, millest nähtuvad järgmised andmed:
1) tööandja andmed (juriidilisest isikust tööandja nimi või füüsilisest isikust tööandja ees- ja perekonnanimi, registrikood / Eesti isikukood, postiaadress);
11) välisriigi tööandja andmed (juriidilisest isikust tööandja nimi või füüsilisest isikust tööandja ees- ja perekonnanimi, registrikood, postiaadress), kui elamisloa taotleja suhtes kohaldatakse «Välismaalaste seaduse» §133 lõike 12 punkti 5;
2) töötamiskoha aadress;
3) töökoht või ametikoht, kuhu välismaalane tööle asumist taotleb;
4) eeldatav tööle asumise aeg;
5) eeldatav tasu;
6) põhjendus, miks välismaalane soovib asuda elama ja tööle Eestisse.

(3) Tööandja, kes soovib välismaalast tööle võtta, esitab Kodakondsus- ja Migratsiooniametile vormikohase kinnituse välismaalase tööle võtmise kohta elamisloa ja tööloa saamisel ning Tööturuameti kohaliku asutuse loa välismaalase Eestisse tööle asumiseks.

(4) Tööandja kinnituses välismaalase tööle võtmise kohta esitab tööandja järgmised andmed:
1) välismaalase isikuandmed (Eesti isikukood või sünniaeg, eesnimed, perekonnanimi);
2) välismaalase haridus, omandatud eriala või kutse;
3) töötamiskoha andmed (aadress, telefon, faks, e-posti aadress);
4) tööandja andmed (juriidilisest isikust tööandja nimi või füüsilisest isikust tööandja ees- ja perekonnanimi, registrikood / Eesti isikukood, tööandja tegevusala, tööandja aadress, telefon, faks, e-posti aadress);
5) töö ja lepingu andmed (lepingu liik, välismaalase tööle asumise aeg, eeldatav lepingu lõppemise aeg, ametikoht, tasu).

(5) [kehtetu - RT I 2003, 37, 251 – jõust. 1.05.2003]

(6) Tööandja kinnitus välismaalase tööle võtmise kohta kehtib elamisloa taotluse esitamiseks kaks kuud kinnituse andmise päevast arvates.

(7) «Välismaalaste seaduse» § 133 lõikes 12 nimetatud välismaalane esitab «Välismaalaste seaduse» § 13 3 lõigete 2–4 kohaldamata jätmiseks lisaks lõigetes 1 ja 2 nimetatud dokumentidele järgmised dokumendid või andmed:
1) välismaalane, kelle õigus Eestis töötada ilma tööloata tuleneb välislepingust – andmed Eestis töötamise aluseks oleva välislepingu kohta;
2) vaimulik, nunn või munk – usulise ühenduse kutse;
3) Välisministeeriumi poolt akrediteeritud ajakirjanik – Välisministeeriumi poolt akrediteerimist tõendav dokument;
4) [kehtetu - RT I 2004, 34, 230 – jõust. 1.05.2004]
5) välismaalase loominguliseks või teaduslikuks tegevuseks Eestis – dokumendid või andmed, mis tõendavad taotleja erialast ettevalmistust või kogemust;
6) välismaalase töötamiseks Eestis registreeritud juriidilise isiku juhtorgani liikmena juhtimis- või järelevalvefunktsiooni täitmiseks – juriidilise isiku kinnitus, mis sisaldab lõikes 4 nimetatud andmeid;
7) välismaise otseinvesteeringu teostamiseks – § 121 lõike 1 punktides 2 ja 3 nimetatud dokumendid ning § 121 lõikes 2 nimetatud andmeid sisaldav kirjalik selgitus;
8) Eestis välismaa äriühingu filiaali asutamiseks – välismaa äriühingu filiaali asutamise volitusi tõendav dokument;
9) ümberpaiknemise korras esindusõiguse või juhtimisfunktsiooni teostamiseks Eestis registreeritud äriühingus, mis kuulub rahvusvahelisse kontserni – äriühingupoolne kinnitus nimetatud asjaolu kohta;
10) sportlane, treener, spordikohtunik või sporditöötaja erialaseks tegevuseks – spordialaliidu ja tööandja kinnitus, mis sisaldab lõikes 4 nimetatud andmeid;
101) seadmete paigaldaja või oskustööline –dokumendid või andmed, mis tõendavad taotleja erialast ettevalmistust või kogemust, ning siseministri otsus;
11) välismaalane tegevuseks riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse osalusega rahvusvahelise koostööprogrammi raames – riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse kutse;
12) välisriigi diplomaatilise esinduse teenindamiseks – Välisministeeriumi luba nimetatud asjaolu kohta;
13) lähetatud töötaja –välisriigi tööleping ja lähetust tõendavad dokumendid.

(8) Lõike 7 punktis 2 nimetatud kutses esitab usuline ühendus järgmised andmed:
1) välismaalase isikuandmed (Eesti isikukood või sünniaeg, eesnimed, perekonnanimi);
2) selgitus välismaalase Eestisse kutsumise põhjuse kohta;
3) kutsuja kontaktandmed (aadress, telefon, faks, e-posti aadress);
4) andmed kutsuja kohta (kutsuja nimi, registrikood);
5) andmed välismaalase legaalsete sissetulekute kohta taotletava elamisloa kehtivusajal;
6) andmed selle kohta, kas kutsuja garanteerib välismaalasele elamispinna ja ülalpidamise.

(9) Lõike 7 punktides 1–12 nimetatud dokumentide koopiad või tõendid, millega kinnitatakse lõikest 7 tulenevaid asjaolusid ning lõikes 7 nimetatud kutse, kinnitus, kirjalik selgitus, volitusi tõendav dokument ning luba kehtivad tähtajalise elamisloa taotluse esitamiseks 2 kuud dokumendi andmise päevast arvates.

[RT I 2004, 34, 230 – jõust. 1.05.2004]

§ 121. Tähtajalise elamisloa taotlemisel ettevõtluseks esitatavad dokumendid

(1) Tähtajalise elamisloa taotlemisel ettevõtluseks «Välismaalaste seaduse» § 12 lõike 1 punkti 11 alusel esitatakse:
1) taotlus;
2) dokument, mis tõendab taotleja legaalset sissetulekut taotluse esitamisele eelnenud kuue kuu jooksul;
3) dokument, mis tõendab välismaalase Eestisse investeeritud kapitali ja välismaalase kontrolli all oleva kapitali suurust;
4) foto;
5) kindlustusleping, mis tagaks taotleja haigusest või vigastusest tingitud ravikulude tasumise taotletava elamisloa kehtivusajal;
6) dokument, mis tõendab taotleja haridust, omandatud eriala või kutset.

(2) Tähtajalise elamisloa taotlusele lisab välismaalane kirjaliku selgituse, millest nähtuvad järgmised andmed:
1) andmed äriühingu või füüsilisest isikust ettevõtja kohta (äriühingu või füüsilisest isikust ettevõtja nimi, registrikood, tegevusala ja -piirkond);
2) tegevuskoha andmed (aadress, telefon, faks, e-posti aadress);
3) äriplaani kirjeldus, millest nähtub äritegevuse iseloom, ulatus ning vajamineva personali suurus, kvalifikatsioon ja oskused;
4) põhjendus, miks taotleja Eestisse asumine on ettevõtlusele oluline ja vajalik, lähtudes riiklikust huvist Eesti majanduse arendamisel.

[RT I 2003, 37, 251 – jõust. 1.05.2003]

§ 13. Tööturuameti kohaliku asutuse loa taotlemine

(1) Tööturuameti kohaliku asutuse loa taotlemisel esitatakse:
1) välismaalase eesti keele oskust tõendav dokument, kui eesti keele oskus on tulenevalt «Keeleseadusest» (RT I 1995, 23, 334; 1996, 37, 739; 40, 773; 1997, 69, 1110; 1998, 98/99, 1618; 1999, 1, 1; 16, 275; 60, 618; 2000, 51, 326; 2001, 58, 354; 65, 375; 93, 565; 2002, 9, 47) vastaval töökohal töötamiseks vajalik;
2) välismaalase haridust, eriala ja töökogemust tõendavad dokumendid;
3) tööandja kirjalik põhjendus.

(2) Tööturuameti kohaliku asutuse loa taotlemisel nõutavas kirjalikus põhjenduses esitab tööandja:
1) tööandja andmed (juriidilisest isikust tööandja nimi v füüsilisest isikust tööandja ees- ja perekonnanimi, registrikood / Eesti isikukood, postiaadress);
2) välismaalase isikuandmed (Eesti isikukood või sünniaeg, eesnimed, perekonnanimi);
3) põhjenduse, miks tööandja soovib välismaalast tööle võtta;
4) kui kaua on tööandja otsinud sobivat töötajat Eestis;
5) milliste töövahendusega tegelevate asutuste poole tööandja pöördus ja kus ta tööpakkumise avaldas;
6) milliste töökohustuste täitmiseks ei olnud tööotsijail sobivat haridust, kvalifikatsiooni või töökogemusi;
7) andmed vaba töökoha ja töötajale esitatavate nõuete kohta.

(3) [kehtetu – RT I 2003, 37, 251 – jõust. 1.05.2003]

(4) Tööturuameti kohalik asutus annab motiveeritud loa või keeldub loa andmisest välismaalase Eestisse tööle asumiseks 15 tööpäeva jooksul vastava taotluse esitamise päevast arvates.

(5) Tööturuameti kohaliku asutuse luba kehtib elamisloa taotluse esitamiseks kaks kuud loa andmise päevast arvates.

[RT I 2003, 37, 251 – jõust. 1.05.2003]

§ 14. Tähtajalise elamisloa taotlemisel õppimiseks õppeasutuses esitatavad dokumendid

(1) Tähtajalise elamisloa taotlemisel õppimiseks õppeasutuses vastavalt õppeasutuse või üliõpilasorganisatsiooni taotlusele «Välismaalaste seaduse» § 12 lõike 1 punkti 2 alusel esitatakse:
1) taotlus;
2) dokument, mis tõendab taotleja legaalset sissetulekut taotluse esitamisele eelnenud kuue kuu jooksul;
3) dokument, mis tõendab välismaalase perekonnaliikmete legaalset sissetulekut taotluse esitamisele eelnenud kuue kuu jooksul, kui välismaalasel endal puudub legaalne sissetulek;
4) foto;
5) kindlustusleping, mis tagaks taotleja haigusest või vigastusest tingitud ravikulude tasumise taotletava elamisloa kehtivusajal.

(2) Tähtajalise elamisloa taotlemisel esitab taotleja lisaks lõikes 1 nimetatud dokumentidele kirjaliku selgituse, millest nähtuvad järgmised andmed:
1) õppeasutuse, kuhu välismaalane soovib õppima asuda, nimi, registrikood ja aadress;
2) eriala või kursuse nimetus, kuhu välismaalane soovib õppima asuda ja eriala või kursuse nominaalse õppeaja kestus;
3) eeldatav õppima asumise aeg;
4) perekonnaliikmete ja ülalpeetavate arv ning seos taotlejaga;
5) andmed elamistingimuste kohta Eestis (elamispinna suurus, elamispinnal elavate isikute arv).

(3) Õppeasutus või üliõpilasorganisatsioon esitab Kodakondsus- ja Migratsiooniametile kinnituse välismaalase õppima asumise kohta, kust nähtuvad järgmised andmed:
1) õppeasutuse nimi, registrikood, aadress, telefon, faks, e-posti aadress, õppekava akrediteerimise aeg, õppeasutuse koolitusloa number;
2) andmed välismaalase kohta (eesnimed ja perekonnanimi, Eesti isikukood või sünniaeg, kodakondsus), eriala või kursuse nimetus, kuhu välismaalane õppima asub ja eriala või kursuse nominaalse õppeaja kestus ning eeldatav õppetöö algus;
3) andmed selle kohta, kas õppeasutus garanteerib välismaalasele elamispinna.

(4) Õppeasutuse või üliõpilasorganisatsiooni kinnitus kehtib elamisloa taotluse esitamiseks kaks kuud selle andmise päevast arvates.

[RT I 2003, 37, 251 – jõust. 1.05.2003]

§ 15. Tähtajalise elamisloa taotlemisel lapse elama asumiseks alaliselt Eestis elava vanema juurde esitatavad dokumendid

(1) Tähtajalise elamisloa taotlemisel lapse elama asumiseks alaliselt Eestis elava vanema juurde «Välismaalaste seaduse» § 12 lõike 1 punkti 3 alusel esitatakse:
1) taotlus;
2) lapse sünnitunnistus;
3) lapse isikut tõendav dokument, kui see on tal olemas;
4) dokument, mis tõendab vanema tegeliku eluruumi olemasolu Eestis , välja arvatud juhul, kui laps ja vanem saabuvad Eestisse koos;
5) [kehtetu – RT I 2004, 34, 230 – jõust. 1.05.2004]
6) Eestisse elama mitteasuva vanema notariaalselt kinnitatud nõusolek alaealise lapse elama asumiseks Eestisse, mis kehtib elamisloa taotluse esitamiseks kaks kuud pärast nõusoleku andmist;
7) foto.

(2) Taotlusele lisatakse vanema, kelle juurde elama asumiseks elamisluba taotletakse, kutse, millest nähtuvad järgmised andmed:
1) vanema isikuandmed (eesnimed, perekonnanimi, Eesti isikukood);
2) lapse isikuandmed (eesnimed, perekonnanimi, Eesti isikukood või sünniaeg, kodakondsus);
3) mõlema vanema perekonnaliikmete ja ülalpeetavate arv ja seos vanemaga;
4) andmed mõlema vanema elamistingimuste kohta (elamispinna suurus, elamispinnal elavate isikute arv) , välja arvatud juhul, kui laps ja vanem saabuvad Eestisse koos;
5) andmed mõlema vanema õppe-, töö-, või teenistuskoha kohta (asutuse nimi, postiaadress, ametikoht, telefon, e-posti aadress);
6) andmed mõlema vanema sissetulekute allikate, suuruse ja regulaarsuse kohta;
7) mõlema vanema kontaktandmed (postiaadress, telefon, e-posti aadress);
8) põhjendus, miks taotletakse lapse elama asumist Eestisse.

(3) Elamisloa taotlemisel täisealisele lapsele esitatakse lisaks lõikes 1 nimetatud dokumentidele:
1) pädeva asutuse poolt väljaantud dokument, mis tõendab, et ta ei ole terviseseisundi või puude tõttu suuteline iseseisvalt toime tulema;
2) kindlustusleping, mis tagaks taotleja haigusest või vigastusest tingitud ravikulude tasumise taotletava elamisloa kehtivusajal;
3) vanema kinnitus, et ta kohustub kandma lapse hooldus- ja ravikulud.

(4) Elamisloa taotlemisel alaealisele lapsele esitab vanem, kelle juurde elama asumiseks elamisluba taotletakse, kirjaliku kinnituse, et alaealise Eestisse elama asumine ei kahjusta tema õigusi ega huve ning tema õiguslik, majanduslik ega sotsiaalne seisund ei halvene seoses sellega.

[RT I 2004, 34, 230 – jõust. 1.05.2004]

§ 16. Tähtajalise elamisloa taotlemisel vanema või vanavanema elama asumiseks alaliselt Eestis elava täisealise lapse või lapselapse juurde esitatavad dokumendid

(1) Tähtajalise elamisloa taotlemisel vanema või vanavanema elama asumiseks täisealise lapse või lapselapse juurde «Välismaalaste seaduse» § 12 lõike 1 punkti 3 alusel esitatakse:
1) taotlus;
2) sugulussuhet tõendavad dokumendid;
3) dokument, mis tõendab lapse või lapselapse, kelle juurde elama asumiseks elamisluba taotletakse, legaalset sissetulekut taotluse esitamisele eelnenud kuue kuu jooksul või lapse või lapselapse ja taotleja ühist legaalset sissetulekut taotluse esitamisele eelnenud kuue kuu jooksul;
4) taotleja kinnitus selle kohta, et taotlejal ei ole võimalik oma asukohajärgses riigis hooldust/abi saada;
5) kindlustusleping, mis tagaks taotleja haigusest või vigastusest tingitud ravikulude tasumise taotletava elamisloa kehtivusajal;
6) dokument, mis tõendab lapse või lapselapse tegeliku eluruumi olemasolu Eestis;
7) põhjendus, miks taotleja soovib elama asuda Eestisse;
8) foto;
9) taotleja terviseseisundit tõendav dokument, kui hooldamisvajadus tuleneb terviseseisundist.

(2) Laps või lapselaps, kelle juurde elama asumiseks elamisluba taotletakse, esitab Kodakondsus- ja Migratsiooniametile kutse, millest nähtuvad järgmised asjaolud:
1) lapse või lapselapse isikuandmed (eesnimed, perekonnanimi, Eesti isikukood);
2) vanema või vanavanema isikuandmed (eesnimed, perekonnanimi, Eesti isikukood või sünniaeg, kodakondsus);
3) andmed, mis ajast ja millist hooldust taotleja vajab;
4) põhjendus, miks taotlejal ei ole võimalik saada hooldust oma kodakondsusjärgses riigis või asukohariigis;
5) andmed, millist abi on taotleja asukohariigilt või kodakondsusjärgselt riigilt taotlenud ja milline oli taotlemise tulemus;
6) andmed taotleja terviseseisundi kohta, kui hooldusvajadus tuleneb taotleja terviseseisundist;
7) andmed varasema hoolduse kohta, kui hooldusvajadus on olnud pikaajaline;
8) lapse või lapselapse elukoha andmed (tänav, maja, linn või küla, vald, maakond, postiindeks);
9) andmed lapse või lapselapse perekonnaliikmete ja ülalpeetavate kohta;
10) andmed lapse või lapselapse elamistingimuste kohta (elamispinna suurus, elamispinnal elavate isikute arv);
11) andmed lapse või lapselapse õppe-, töö- või teenistuskoha kohta (asutuse nimi, postiaadress, ametikoht, telefon, e-posti aadress);
12) andmed lapse või lapselapse sissetulekute allikate, suuruse ja regulaarsuse kohta;
13) kinnitus, et laps või lapselaps kohustub kandma taotleja hooldus- ja ravikulud;
14) lapse või lapselapse kontaktandmed (postiaadress, telefon, e-posti aadress);
15) põhjendus, miks taotletakse vanema või vanavanema elama asumist Eestisse.

[RT I 2003, 37, 251 – jõust. 1.05.2003]

§ 17. Tähtajalise elamisloa taotlemisel eestkostetava elama asumiseks alaliselt Eestis elava eestkostja juurde esitatavad dokumendid

(1) Tähtajalise elamisloa taotluse esitamisel eestkostetava elama asumiseks eestkostja juurde «Välismaalaste seaduse» § 12 lõike 1 punkti 3 alusel esitatakse:
1) taotlus;
2) eestkoste määramist tõendavad dokumendid;
3) kindlustusleping, mis tagaks taotleja haigusest või vigastusest tingitud ravikulude tasumise taotletava elamisloa kehtivusajal;
4) dokument, mis tõendab eestkostja tegeliku eluruumi olemasolu Eestis , välja arvatud juhul, kui eestkostetav ja eestkostja saabuvad Eestisse koos;
5) dokument, mis tõendab eestkostja ja eestkostetava legaalset sissetulekut taotluse esitamisele eelnenud kuue kuu kohta;
6) foto.

(2) Eestkostja, kelle juurde elama asumiseks elamisluba taotletakse, esitab Kodakondsus- ja Migratsiooniametile kutse, millest nähtuvad järgmised andmed:
1) eestkostja isikuandmed (eesnimed, perekonnanimi, Eesti isikukood);
2) eestkostetava isikuandmed (eesnimed, perekonnanimi, sünniaeg, kodakondsus);
3) andmed eestkostja perekonnaliikmete ja ülalpeetavate kohta;
4) eestkostja elukoha andmed (tänav, maja, linn või küla, vald, maakond, postiindeks, riik) , välja arvatud juhul, kui eestkostetav ja eestkostja saabuvad Eestisse koos;
5) andmed eestkostja elamistingimuste kohta (elamispinna suurus, elamispinnal elavate isikute arv);
6) andmed eestkostja õppe-, töö- või teenistuskoha kohta (asutuse nimi, postiaadress, ametikoht, telefon, e-posti aadress);
7) andmed eestkostja sissetulekute allikate, suuruse ja regulaarsuse kohta;
8) eestkostja kontaktandmed (postiaadress, telefon, e-posti aadress);
9) kinnitus, et eestkostja kohustub kandma taotleja hooldus- ja ravikulud;
10) põhjendus, miks taotletakse eestkostetava elama asumist Eestisse.

[RT I 2004, 34, 230 – jõust. 1.05.2004]

§ 18. Tähtajalise elamisloa taotlemisel Eestis äraelamiseks püsiva legaalse sissetuleku olemasolul esitatavad dokumendid

Tähtajalise elamisloa taotlemisel Eestis äraelamiseks püsiva legaalse sissetuleku olemasolul «Välismaalaste seaduse» § 12 lõike 1 punkti 4 alusel esitatakse:
1) taotlus;
2) kirjalik selgitus, millistel põhjustel taotletakse elama asumist Eestisse;
3) dokument, mis tõendab taotleja või tema ülalpidamist tagava perekonnaliikme legaalset sissetulekut taotluse esitamisele eelnenud kuue kuu jooksul, milles on näidatud sissetuleku suurus, regulaarsus ja allikad;
4) foto;
5) dokument, mis tõendab taotleja tegeliku eluruumi olemasolu Eestis;
6) kindlustusleping, mis tagaks taotleja haigusest või vigastusest tingitud ravikulude tasumise taotletava elamisloa kehtivusajal.

[RT I 2004, 34, 230 – jõust. 1.05.2004]

§ 19. Tähtajalise elamisloa taotlemisel, kui elamisloa taotlus põhineb välislepingul, esitatavad dokumendid

Tähtajalise elamisloa taotlemisel, kui elamisloa taotlus põhineb välislepingul, «Välismaalaste seaduse» § 12 lõike 1 punkti 5 alusel esitatakse:
1) taotlus;
2) kirjalik selgitus, millistel põhjustel taotletakse elama asumist Eestisse;
3) dokumendid, mis tõendavad elamisloa taotlemise aluseks olevaid asjaolusid;
4) foto.

§ 20. Tähtajalise elamisloa taotlemisel elama asumiseks alaliselt Eestis elava abikaasa juurde esitatavad dokumendid

(1) Tähtajalise elamisloa taotlemisel elama asumiseks alaliselt Eestis elava abikaasa juurde «Välismaalaste seaduse» § 12 lõike 2 alusel esitatakse:
1) taotlus;
2) abielu sõlmimist tõendav dokument, kui abielu on sõlmitud väljaspool Eestit;
3) dokument, mis tõendab abikaasa, kelle juurde elama asumiseks elamisluba taotletakse, tegeliku eluruumi olemasolu Eestis , välja arvatud, kui taotlus esitatakse «Välismaalaste seaduse» §121 lõikes 11 nimetatud juhul;
4) dokumendid, mis tõendavad abikaasade legaalset sissetulekut taotluse esitamisele eelnenud kuue kuu jooksul;
5) kindlustusleping, mis tagaks taotleja haigusest või vigastusest tingitud ravikulude tasumise taotletava elamisloa kehtivusajal;
6) taotleja kirjalik põhjendus, miks abikaasadel ei ole võimalik asuda elama ühisesse kodakondsusjärgsesse riiki, taotleja kodakondsusjärgsesse riiki või asukohariiki või mõnda teise riiki;
7) foto.

(2) Tähtajalise elamisloa taotlemisel esitab taotleja lisaks kirjaliku selgituse, millest nähtuvad järgmised andmed:
1) taotleja isikuandmed (eesnimed, perekonnanimi, sünniaeg, kodakondsus);
2) abikaasa isikuandmed (eesnimed, perekonnanimi, Eesti isikukood, kodakondsus);
3) millistel põhjustel taotletakse elama asumist Eestisse ja miks ei soovita või ei ole võimalik asuda elama taotleja asukohariiki või kodakondsusjärgsesse riiki;
4) andmed oma perekonnaliikmete ja ülalpeetavate kohta;
5) andmed oma elamistingimuste kohta (elamispinna suurus, elamispinnal elavate isikute arv);
6) andmed oma õppe-, töö- või teenistuskoha kohta (asutuse nimi, postiaadress, ametikoht, telefon, e-posti aadress);
7) andmed abikaasade sissetulekute allikate, suuruse ja regulaarsuse kohta;
8) oma kontaktandmed (postiaadress, telefon, e-posti aadress);
9) abielu sõlmimise aeg ja koht;
10) andmed abikaasade varasemate abielude kohta;
11) oma lähedaste sugulaste (vanemad, õed, vennad, lapsed) isikuandmed (Eesti isikukood või sünniaeg, eesnimed, perekonnanimi, kodakondsus);
12) andmed abikaasa perekonnaliikmete ja ülalpeetavate kohta;
13) andmed abikaasa elamistingimuste kohta (elamispinna suurus, elamispinnal elavate isikute arv) , välja arvatud, kui taotlus esitatakse «Välismaalaste seaduse» §121lõikes 11nimetatud juhul;
14) andmed abikaasa õppe-, töö- või teenistuskoha kohta (asutuse nimi, postiaadress, ametikoht, telefon, e-posti aadress);
15) abikaasa kontaktandmed (postiaadress, telefon, e-posti aadress);
16) abikaasa lähedaste sugulaste (vanemad, õed, vennad, lapsed) isikuandmed (Eesti isikukood või sünniaeg, eesnimed, perekonnanimi, kodakondsus).

(3) Abikaasa, kelle juurde elama asumiseks elamisluba taotletakse, esitab Kodakondsus- ja Migratsiooniametile kirjaliku kutse välismaalase Eestisse elama asumiseks, millest nähtuvad järgmised andmed:
1) isikuandmed (eesnimed, perekonnanimi, Eesti isikukood, kodakondsus);
2) kutsutava välismaalase isikuandmed (eesnimed, perekonnanimi, sünniaeg, kodakondsus);
3) andmed oma perekonnaliikmete ja ülalpeetavate kohta;
4) andmed oma elamistingimuste kohta (elamispinna suurus, elamispinnal elavate isikute arv) , välja arvatud, kui taotlus esitatakse «Välismaalaste seaduse» §121lõikes 11nimetatud juhul;
5) andmed oma õppe-, töö- või teenistuskoha kohta (asutuse nimi, postiaadress, ametikoht, telefon, e-posti aadress);
6) andmed abikaasade sissetulekute allikate, suuruse ja regulaarsuse kohta;
7) oma kontaktandmed (postiaadress, telefon, e-posti aadress);
8) abielu sõlmimise aeg ja koht;
9) andmed abikaasade varasemate abielude kohta;
10) oma lähedaste sugulaste (vanemad, õed, vennad, lapsed) isikuandmed (Eesti isikukood või sünniaeg, eesnimed, perekonnanimi, kodakondsus).
11) andmed abikaasa perekonnaliikmete ja ülalpeetavate kohta;
12) andmed abikaasa elamistingimuste kohta (elamispinna suurus, elamispinnal elavate isikute arv);
13) andmed abikaasa õppe-, töö- või teenistuskoha kohta (asutuse nimi, postiaadress, ametikoht, telefon, e-posti aadress);
14) abikaasa kontaktandmed (postiaadress, telefon, e-posti aadress);
15) abikaasa lähedaste sugulaste (vanemad, õed, vennad, lapsed) isikuandmed (Eesti isikukood või sünniaeg, eesnimed, perekonnanimi, kodakondsus);
16) kinnitus, et ta elab püsivalt Eestis;
17) põhjendus, miks abikaasadel ei ole võimalik asuda elama ühisesse kodakondsusjärgsesse riiki, elamisluba taotleva abikaasa kodakondsusjärgsesse riiki või asukohariiki või mõnda teise riiki.

(4) Lõikes 3 nimetatud kutse on kehtiv elamisloa taotluse esitamiseks kaks kuud kutse Kodakondsus- ja Migratsiooniametile esitamise päevast arvates.

[RT I 2004, 34, 230 – jõust. 1.05.2004]

§ 201. Elamisloa taotlemisel esitatav kutse

Määruse § 15 lõikes 2, § 16 lõikes 2, § 17 lõikes 2 ja § 20 lõikes 3 nimetatud kutsele kirjutab alla kutsuja ning taotleja lisab selle taotlusele taotluse esitamisel.

[RT I 2003, 37, 251 – jõust. 1.05.2003]

§ 21. Kriminaalkorras karistatud isiku poolt tähtajalise elamisloa taotlemisel esitatavad lisadokumendid

Kriminaalkorras karistatud isik esitab tähtajalise elamisloa taotlemisel lisaks määruses sätestatud dokumentidele:
1) kriminaalkorras karistamist tõendava dokumendi, kui isik on karistatud välisriigi õiguskaitseorgani (kohtu) poolt;
2) elulookirjelduse.

§ 22. Välisriigi luure- või julgeolekuteenistusega seotud välismaalase poolt tähtajalise elamisloa taotlemisel esitatavad lisadokumendid

(1) Taotleja, kes töötab või on töötanud või teeninud välisriigi luure- või julgeolekuteenistuses, esitab lisaks määruses sätestatud tähtajalise elamisloa taotlemisel nõutavatele dokumentidele:
1) elulookirjelduse;
2) töö- ja teenistuskäiku tõendava dokumendi;
3) kodakondsusjärgse riigi pädeva ametiasutuse nõusoleku taotleja elama asumiseks Eestisse, kui taotleja töötab või on olnud selle riigi luure- või julgeolekuteenistuses;
4) auastet tõendava dokumendi, kui taotleja omab auastet;
5) dokumendi, mis tõendab taotleja reservi arvamist või erru minemist, kui taotleja on reservi arvatud või erru läinud;
6) perekonnaseisu tõendava dokumendi.

(2) Lõikes 1 nimetatud välismaalase abikaasa või alaealine laps esitab lisaks määruses sätestatud tähtajalise elamisloa taotlemisel nõutavatele dokumentidele:
1) lõikes 1 nimetatud välismaalase elulookirjelduse;
2) sugulussuhet või perekonnaseisu tõendava dokumendi.

(3) Lõikes 1 nimetud dokumente ei pea esitama taotleja, kes on NATO või Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik.

(4) Lõikes 2 nimetatud dokumente ei pea esitama taotleja, kelle abikaasa või vanem on NATO või Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik.

[RT I 2003, 37, 251 – jõust. 1.05.2003]

§ 23. Välisriigi relvajõududega seotud välismaalase poolt tähtajalise elamisloa taotlemisel esitatavad lisadokumendid

(1) Taotleja, kes on välisriigi relvajõudude tegevteenistuses või on teeninud kaadrisõjaväelasena välisriigi relvajõududes ja sealt reservi arvatud, esitab tähtajalise elamisloa taotlemisel lisaks määruses sätestatud dokumentidele:
1) elulookirjelduse;
2) kodakondsusjärgse riigi pädeva ametiasutuse nõusoleku taotleja elama asumiseks Eestisse, kui ta on selle riigi relvajõudude tegevteenistuses või on teeninud selle riigi relvajõududes ja sealt reservi arvatud;
3) töö- ja teenistuskäiku tõendava dokumendi;
4) auastet tõendava dokumendi;
5) dokumendi, mis tõendab, et taotleja on reservi arvatud, kui ta on reservi arvatud;
6) perekonnaseisu tõendava dokumendi.

(2) Taotleja, kes on teeninud kaadrisõjaväelasena välisriigi relvajõududes ja sealt erru läinud, esitab lisaks määruses sätestatud tähtajalise elamisloa taotlemisel nõutavatele dokumentidele:
1) elulookirjelduse;
2) töö- ja teenistuskäiku tõendava dokumendi;
3) auastet tõendava dokumendi;
4) erru minemist tõendava dokumendi;
5) perekonnaseisu tõendava dokumendi.

(3) «Välismaalaste seaduse» § 142 lõikes 2 nimetatud välismaalane, kes on teeninud välisriigi relvajõududes ja sealt erru läinud, esitab lisaks määruses sätestatud tähtajalise elamisloa taotlemisel nõutavatele dokumentidele:
1) elulookirjelduse;
2) töö- ja teenistuskäiku tõendava dokumendi;
3) perekonnaseisu tõendava dokumendi.

(31) Lõigetes 1–3 nimetatud dokumente ei pea esitama taotleja, kes on NATO või Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik.

(4) Lõigetes 1 – 3 nimetatud välismaalase abikaasa, lesk, täisealine laps või alaealine laps esitab lisaks määruses sätestatud tähtajalise elamisloa taotlemisel nõutavatele dokumentidele:
1) lõigetes 1 –3 nimetatud välismaalase elulookirjelduse;
2) sugulussuhet või perekonnaseisu tõendava dokumendi;
3) koopia lõikes 3 nimetatud välismaalase surmatunnistusest.

(5) Lõikes 4 nimetatud dokumente ei pea esitama taotleja, kelle abikaasa või vanem on NATO või Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik.

[RT I 2004, 34, 230 – jõust. 1.05.2004]

§ 24. Pikaajaliselt Eestis viibiva välismaalase poolt tähtajalise elamisloa taotlemisel esitatavad lisadokumendid

Taotleja, kes asus Eestisse elama enne 1. juulit 1990. a ega ole pärast nimetatud tähtaega lahkunud elama mõnda teise riiki ning soovib enda suhtes sisserände piirarvu mittekohaldamist «Välismaalaste seaduse» § 21 alusel, esitab lisaks määruses sätestatud tähtajalise elamisloa taotlemisel nõutavatele dokumentidele nimetatud asjaolusid tõendavad andmed ja dokumendid.

§ 25. Eesti rahvusest välismaalase poolt tähtajalise elamisloa taotlemisel esitatavad lisadokumendid

(1) Eesti rahvusest taotleja, kes soovib enda suhtes sisserände piirarvu mittekohaldamist, esitab lisaks määruses sätestatud tähtajalise elamisloa taotlemisel nõutavatele dokumentidele tema eesti rahvusesse kuulumist tõendava dokumendi.

(2) Lõikes 1 nimetatud dokument peab sisaldama andmeid taotleja või tema vanema või vanavanema rahvuse kohta.

(3) Kui taotleja esitab dokumendi oma vanema või vanavanema eesti rahvusesse kuulumise kohta, lisab ta dokumendi, mis tõendab taotleja põlvnemist nimetatud eesti rahvusest isikust.

§ 251. Alaealisele lapsele tähtajalise elamisloa taotlemisel esitatavad lisadokumendid

Tähtajalise elamisloa taotlemisel alaealisele lapsele esitatakse Eestisse elama mitteasuva või alaliselt välisriigis elava vanema notariaalselt või Eesti välisesinduses ametlikult kinnitatud allkirjaga nõusolek alaealise lapse elama asumiseks Eestisse, mis kehtib elamisloa taotluse esitamiseks kaks kuud pärast nõusoleku andmist.

[RT I 2003, 37, 251 – jõust. 1.05.2003]

§ 26. Tähtajalise elamisloa taotluse läbivaatamine

(1) Otsuse tähtajalise elamisloa andmise või selle andmisest keeldumise kohta teeb Kodakondsus- ja Migratsiooniamet, kui õigusaktidega ei ole sätestatud teisiti.

(2) Kui taotleja puhul esineb vähemalt üks «Välismaalaste seaduse» § 12 lõike 4 punktides 5–8 või 14 nimetatud asjaolu, välja arvatud «Välismaalaste seaduse» § 12 lõikes 7 nimetatud juhul, võib tähtajalise elamisloa andmise või selle andmisest keeldumise otsustada Kodakondsus- ja Migratsiooniameti põhjendatud taotlusel erandina Siseministeerium.

(3) Lõikes 2 nimetatud juhul esitab Kodakondsus- ja Migratsiooniamet taotluse koos sellele lisatud dokumentidega ja omapoolse arvamusega Siseministeeriumile.

(4) «Välismaalaste seaduse» § 142 lõikes 2 sätestatud juhtudel teeb otsuse erandina tähtajalise elamisloa andmise või selle andmisest keeldumise kohta Vabariigi Valitsus.

[RT I 2006, 51, 381 – jõust. 27.11.2006]

(5) Lõikes 4 nimetatud juhul esitab Kodakondsus- ja Migratsiooniamet taotluse koos sellele lisatud dokumentide ja omapoolse arvamusega Siseministeeriumile, kes esitab taotluse koos omapoolse põhjendatud ettepanekuga Vabariigi Valitsusele erandina tähtajalise elamisloa andmise otsustamiseks.

[RT I 2006, 51, 381 – jõust. 27.11.2006]

§ 27. Tähtajalise elamisloa taotluse läbivaatamise tähtaeg

(1) Paragrahvis 26 nimetatud pädev asutus vaatab taotluse läbi ja teeb otsuse tähtajalise elamisloa andmise v selle andmisest keeldumise kohta:
1) kuue kuu jooksul taotluse menetlusse võtmise või § 7 lõikes 2 nimetatud puuduste kõrvaldamise päevast arvates, kui taotlejat arvestatakse sisserände piirarvu täitumisel;
2) kolme kuu jooksul taotluse menetlusse võtmise või § 7 lõikes 2 nimetatud puuduste kõrvaldamise päevast arvates, kui taotlejat ei arvestata sisserände piirarvu täitumisel.

(2) Kui taotluse menetlemise ajal ilmneb asjaolu, millest tulenevalt taotlejat ei arvestata sisserände piirarvu täitumisel, teeb §-s 26 nimetatud pädev asutus otsuse tähtajalise elamisloa andmise või selle andmisest keeldumise kohta kolme kuu jooksul nimetatud asjaolust teada saamise päevast arvates.

§ 28. [kehtetu - RT I 2003, 37, 251 – jõust. 1.05.2003]

3. peatükk
TÄHTAJALISE ELAMISLOA PIKENDAMINE

§ 29. Tähtajalise elamisloa pikendamise taotluse esitamine

(1) Tähtajalise elamisloa pikendamise vormikohase taotluse (peatükis edaspidi taotlus) esitab tähtajalise elamisloa pikendamist taotlev välismaalane (peatükis edaspidi taotleja) Kodakondsus- ja Migratsiooniametile.

(11) Euroopa Liidu liikmesriigi pikaajalise elaniku elamisluba omav välismaalane esitab tähtajalise elamisloa pikendamise taotlemisel lisaks Euroopa Liidu liikmesriigi pikaajalise elaniku staatust tõendava dokumendi.

[RT I 2006, 24, 174– jõust. 1.06.2006]

(2) Taotleja esitab taotluse vähemalt kaks kuud enne tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppemist.

(3) Taotleja, kelle puhul esineb vähemalt üks «Välismaalaste seaduse» § 12 lõike 4 punktides 5–8 või 14 nimetatud asjaolu, välja arvatud «Välismaalaste seaduse» § 12 lõikes 7 nimetatud juhul, esitab taotluse vähemalt neli kuud enne tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppemist.

(4) Taotleja, kes on saanud elamisloa «Pagulaste seaduse» § 5 alusel, esitab taotluse vähemalt neli kuud enne tähtajalise elamisloa lõppemist.

§ 30. Tähtajalise elamisloa töötamiseks pikendamise taotlemisel esitatavad dokumendid

(1) Tähtajalise elamisloa töötamiseks pikendamise taotlemisel, kui välismaalasele on antud elamisluba «Välismaalaste seaduse» § 12 lõike 1 punkti 1 alusel, esitatakse:
1) taotlus;
2) foto;
3) [kehtetu - RT I 2004, 34, 230 – jõust. 1.05.2004]

(2) Tähtajalise elamisloa pikendamise taotlusele lisab välismaalane kirjaliku selgituse, millest nähtuvad järgmised andmed:
1) tööandja andmed (juriidilisest isikust tööandja nimi või füüsilisest isikust tööandja ees- ja perekonnanimi, registrikood / Eesti isikukood, postiaadress);
11) välisriigi tööandja andmed (juriidilisest isikust tööandja nimi või füüsilisest isikust tööandja ees- ja perekonnanimi, registrikood, postiaadress), kui elamisloa taotleja suhtes kohaldatakse «Välismaalaste seaduse» §133 lõike 12 punkti 5;
2) töötamiskoha aadress;
3) töökoht või ametikoht, kus jätkuvat töötamist välismaalane taotleb;
4) töötasu;
5) andmed varasema töötamise kohta Eestis;
6) põhjendus, miks välismaalane soovib Eestis töötamist jätkata.

(3) Tööandja, kes soovib välismaalase jätkuvat töötamist Eestis, esitab Kodakondsus- ja Migratsiooniametile vormikohase kinnituse välismaalase töötamise kohta Eestis ja Tööturuameti kohaliku asutuse loa välismaalase Eestis töötamise jätkamiseks.

(4) Tööandja kinnituses välismaalase töötamise jätkamise kohta esitab tööandja järgmised andmed:
1) välismaalase isikuandmed (Eesti isikukood, eesnimed, perekonnanimi);
2) välismaalase haridus, omandatud eriala või kutse;
3) töötamiskoha andmed (aadress, telefon, faks, e-posti aadress);
4) tööandja andmed (juriidilisest isikust tööandja nimi või füüsilisest isikust tööandja ees- ja perekonnanimi, registrikood / Eesti isikukood, tööandja tegevusala, tööandja aadress, telefon, faks, e-posti aadress);
5) välismaalasega sõlmitud lepingu andmed (lepingu liik, lepingu sõlmimise ja muutmise aeg, andmed, millal välismaalane tööle asus, eeldatav lepingu lõppemise aeg, ametikoht, tasu).

(5) [kehtetu - RT I 2003, 37, 251 – jõust. 1.05.2003]

(6) Tööandja kinnitus välismaalase jätkuva töötamise kohta kehtib elamisloa pikendamise taotluse esitamiseks kaks kuud kinnituse andmise päevast arvates.

(7) «Välismaalaste seaduse» paragrahvi 133 lõikes 12 nimetatud välismaalane esitab tähtajalise elamisloa töötamiseks pikendamisel lisaks lõigetes 1 ja 2 nimetatud dokumentidele § 12 lõikes 7 nimetatud andmed või dokumendid.

[RT I 2004, 34, 230– jõust. 1.05.2004]

§ 301. Tähtajalise elamisloa ettevõtluseks pikendamise taotlemisel esitatavad dokumendid

(1) Tähtajalise elamisloa ettevõtluseks pikendamise taotlemisel, kui välismaalasele on antud elamisluba «Välismaalaste seaduse» § 12 lõike 1 punkti 11 alusel, esitatakse:
1) taotlus;
2) dokument, mis tõendab taotleja legaalset sissetulekut taotluse esitamisele eelnenud kuue kuu jooksul;
3) dokument, mis tõendab välismaalase Eestisse investeeritud kapitali ja välismaalase kontrolli all oleva kapitali suurust;
4) foto;
5) kindlustusleping, mis tagaks taotleja haigusest või vigastusest tingitud ravikulude tasumise taotletava elamisloa kehtivusajal;
6) dokument, mis tõendab taotleja haridust, omandatud eriala või kutset.

(2) Tähtajalise elamisloa pikendamise taotlusele lisab välismaalane kirjaliku selgituse, millest nähtuvad järgmised andmed:
1) isikuandmed (Eesti isikukood või sünniaeg, eesnimed, perekonnanimi);
2) andmed äriühingu või füüsilisest isikust ettevõtja kohta (äriühingu või füüsilisest isikust ettevõtja nimi, registrikood, tegevusala ja -piirkond);
3) tegevuskoha andmed (aadress, telefon, faks, e-posti aadress);
4) äriplaani kirjeldus, millest nähtub äritegevuse iseloom, ulatus ning vajamineva personali suurus, kvalifikatsioon ja oskused;
5) põhjendus, miks taotleja jätkuvalt Eestis asumine on ettevõtlusele oluline ja vajalik, lähtudes riiklikust huvist Eesti majanduse arendamisel.

[RT I 2003, 37, 251 – jõust. 1.05.2003]

§ 31. Tööturuameti kohaliku asutuse loa taotlemine välismaalase Eestis töötamise jätkamiseks

(1) Tööturuameti kohaliku asutuse loa taotlemisel esitab tööandja kirjaliku põhjenduse, millest nähtuvad järgmised andmed:
1) tööandja andmed (juriidilisest isikust tööandja nimi või füüsilisest isikust tööandja ees- ja perekonnanimi, registrikood / Eesti isikukood, postiaadress);
2) välismaalase isikuandmed (Eesti isikukood, eesnimed, perekonnanimi);
3) põhjendus, miks tööandja soovib välismaalase jätkuvat töötamist Eestis;
4) andmed, kui kaua on tööandja otsinud sobivat töötajat Eestis;
5) andmed, milliste töövahendusega tegelevate asutuste poole tööandja pöördus ja kus ta tööpakkumise avaldas;
6) andmed, milliste töökohustuste täitmiseks ei olnud tööotsijail sobivat haridust, kvalifikatsiooni või töökogemusi;
7) andmed töökoha ja töötajale esitatavate nõuete kohta;
8) välismaalasega sõlmitud lepingu andmed (lepingu liik, lepingu sõlmimise ja muutmise aeg, andmed, millal välismaalane tööle asus, eeldatav lepingu lõppemise aeg, ametikoht, tasu).

(2) [kehtetu - RT I 2003, 37, 251 – jõust. 1.05.2003]

(3) Tööturuameti kohalik asutus annab motiveeritud loa või keeldub loa andmisest välismaalase Eestis töötamise jätkamise kohta 15 tööpäeva jooksul vastava taotluse esitamise päevast arvates.

(4) Tööturuameti kohaliku asutuse luba kehtib elamisloa pikendamise taotluse esitamiseks kaks kuud loa andmise päevast arvates.

[RT I 2003, 37, 251 – jõust. 1.05.2003]

§ 32. Tähtajalise elamisloa õppimiseks õppeasutuses pikendamise taotlemisel esitatavad dokumendid

(1) «Välismaalaste seaduse» § 12 lõike 1 punkti 2 alusel antud tähtajalise elamisloa õppimiseks õppeasutuses vastavalt õppeasutuse või üliõpilasorganisatsiooni taotlusele pikendamise taotlemisel esitatakse:
1) taotlus;
2) õppeasutuse kirjalik kinnitus välismaalase selles õppeasutuses õppimise kohta;
3) dokument, mis tõendab välismaalase legaalset sissetulekut taotluse esitamisele eelnenud kuue kuu jooksul;
4) dokument, mis tõendab välismaalase perekonnaliikmete legaalset sissetulekut taotluse esitamisele eelnenud kuue kuu jooksul, kui välismaalasel endal puudub legaalne sissetulek;
5) foto;
6) kindlustusleping, mis tagaks taotleja haigusest või vigastusest tingitud ravikulude tasumise taotletava elamisloa kehtivusajal.

(2) Elamisloa pikendamise taotlusele lisab taotleja kirjaliku selgituse, millest nähtuvad järgmised andmed:
1) õppeasutuse, kus välismaalane õpib, nimi, registrikood ja aadress;
2) eriala või kursuse nimetus, kus ja mis ajast välismaalane õpib, ning eriala või kursuse nominaalse õppeaja kestus;
3) perekonnaliikmete ja ülalpeetavate arv ning seos taotlejaga;
4) andmed elamistingimuste kohta Eestis (elukoha aadress, elamispinna suurus, elamispinnal elavate isikute arv);
5) andmed legaalse sissetuleku kohta (allikad, suurus ja regulaarsus).

(3) Õppeasutuse või üliõpilasorganisatsiooni kinnitusest välismaalase jätkuva õppimise kohta peavad nähtuma järgmised andmed:
1) õppeasutuse nimi, registrikood, aadress, telefon, faks, e-posti aadress, õppekava akrediteerimise aeg, koolitusloa number;
2) andmed välismaalase kohta (eesnimed, perekonnanimi, Eesti isikukood, kodakondsus), eriala või kursuse nimetus, kus ja mis ajast välismaalane õpib ja eriala või kursuse nominaalse õppeaja kestus;
3) andmed selle kohta, kas õppeasutus garanteerib välismaalasele elamispinna.

(4) Õppeasutuse või üliõpilasorganisatsiooni kinnitus kehtib elamisloa pikendamise taotluse esitamiseks kaks kuud tõendi andmise päevast arvates.

[RT I 2003, 37, 251 – jõust. 1.05.2003]

§ 33. Tähtajalise elamisloa lapse elama asumiseks alaliselt Eestis elava vanema juurde pikendamise taotlemisel esitatavad dokumendid

(1) «Välismaalaste seaduse» § 12 lõike 1 punkti 3 alusel antud tähtajalise elamisloa pikendamise taotlemisel alaealise lapse elama asumiseks alaliselt Eestis elava vanema juurde esitatakse:
1) taotlus;
2) lapse isikut tõendav dokument, kui see on tal olemas;
3) dokument, mis tõendab vanema, kelle juures elamiseks tähtajalise elamisloa pikendamist taotletakse, tegeliku eluruumi olemasolu Eestis;
4) [kehtetu - RT I 2004, 34, 230 – jõust. 1.05.2004]
5) [kehtetu - RT I 2003, 37, 251 – jõust. 1.05.2003]
6) foto.

(2) Taotlusele lisatakse vanema, kelle juures elamiseks elamisloa pikendamist taotletakse, kirjalik selgitus, millest nähtuvad järgmised andmed:
1) mõlema vanema perekonnaliikmete ja ülalpeetavate arv ja nende seos vanemaga;
2) andmed mõlema vanema elamistingimuste kohta (elamispinna suurus, elamispinnal elavate isikute arv);
3) andmed mõlema vanema õppe-, töö-, või teenistuskoha kohta (asutuse nimi, postiaadress, ametikoht, telefon, e-posti aadress);
4) andmed mõlema vanema sissetulekute allikate, suuruse ja regulaarsuse kohta;
5) mõlema vanema kontaktandmed (postiaadress, telefon, e-posti aadress).

(3) Elamisloa pikendamise taotlemisel täisealisele lapsele esitatakse lisaks lõikes 1 nimetatud dokumentidele:
1) pädeva asutuse tõend selle kohta, et taotleja ei ole terviseseisundi või puude tõttu suuteline iseseisvalt toime tulema;
2) vanema kinnitus selle kohta, et ta kohustub jätkuvalt kandma lapse hooldus- ja ravikulud;
3) vanema kinnitus selle kohta, et tema ja laps elavad püsivalt Eestis;
4) kindlustusleping, mis tagaks taotleja haigusest või vigastusest tingitud ravikulude tasumise taotletava elamisloa kehtivusajal.

(4) Elamisloa pikendamise taotlemisel alaealisele lapsele esitatakse lisaks lõikes 1 nimetatud dokumentidele vanema kirjalik kinnitus selle kohta, et alaealise jätkuv Eestis elamine ei kahjusta tema õigusi ega huve ning tema õiguslik, majanduslik ega sotsiaalne seisund ei ole halvenenud seoses Eestisse elama asumisega.

[RT I 2004, 34, 230 - jõust. 1.05.2004]

§ 34. Tähtajalise elamisloa vanema või vanavanema elama asumiseks alaliselt Eestis elava täisealise lapse või lapselapse juurde pikendamise taotlemisel esitatavad dokumendid

(1) «Välismaalaste seaduse» § 12 lõike 1 punkti 3 alusel antud tähtajalise elamisloa vanema või vanavanema elama asumiseks alaliselt Eestis elava täisealise lapse või lapselapse juurde pikendamise taotlemisel esitatakse:
1) taotlus;
2) dokument, mis tõendab lapse või lapselapse, kelle juures elamiseks elamisloa pikendamist taotletakse, legaalset sissetulekut taotluse esitamisele eelnenud kuue kuu jooksul või lapse või lapselapse ja taotleja ühist legaalset sissetulekut taotluse esitamisele eelnenud kuue kuu jooksul, näidates ära ka sissetuleku allikad, suuruse ja regulaarsuse;
3) dokument, mis tõendab lapse või lapselapse, kelle juures elamiseks elamisloa pikendamist taotletakse, tegeliku eluruumi olemasolu Eestis;
4) lapse või lapselapse kirjalik kinnitus selle kohta, et ta kohustub kandma vanema või vanavanema hooldus- ja ravikulud;
5) vanema või vanavanema kirjalik kinnitus selle kohta, et tema ja tema laps või lapselaps elavad püsivalt Eestis;
6) foto;
7) kindlustusleping, mis tagaks taotleja haigusest või vigastusest tingitud ravikulude tasumise taotletava elamisloa kehtivusajal.

(2) Lisaks lõikes 1 nimetatud dokumentidele esitab laps või lapselaps, kelle juures elamiseks elamisloa pikendamist taotletakse, kirjaliku selgituse järgmiste asjaolude kohta juhul, kui vastavad asjaolud on muutunud pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist:
1) andmed selle kohta, millist hooldust taotleja vajab;
2) põhjendus, miks taotlejal ei ole võimalik saada hooldust oma kodakondsusjärgses riigis või asukohariigis;
3) põhjendus, miks taotleja soovib elada Eestis;
4) andmed taotleja terviseseisundi kohta, kui hooldusvajadus tuleneb taotleja terviseseisundist;
5) lapse või lapselapse elukoha andmed (tänav, maja, linn või küla, vald, maakond, postiindeks, riik);
6) andmed lapse või lapselapse perekonnaliikmete ja ülalpeetavate kohta;
7) andmed lapse või lapselapse elamistingimuste kohta (elamispinna suurus, elamispinnal elavate isikute arv);
8) andmed lapse või lapselapse õppe-, töö- või teenistuskoha kohta (asutuse nimi, postiaadress, ametikoht, telefon, e-posti aadress);
9) lapse või lapselapse kontaktandmed (postiaadress, telefon, e-posti aadress).

(3) Juhul kui lõikes 2 nimetatud andmed ei ole muutunud, esitab laps või lapselaps, kelle juures elamiseks elamisloa pikendamist taotletakse, kirjaliku kinnituse selle kohta, et lõikes 2 nimetatud asjaolud ei ole pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist muutunud.

[RT I 2003, 37, 251 – jõust. 1.05.2003]

§ 35. Tähtajalise elamisloa eestkostetava elama asumiseks alaliselt Eestis elava eestkostja juurde pikendamise taotlemisel esitatavad dokumendid

(1) «Välismaalaste seaduse» § 12 lõike 1 punkti 3 alusel antud tähtajalise elamisloa eestkostetava elama asumiseks alaliselt Eestis elava eestkostja juurde pikendamise taotlemisel esitatakse:
1) taotlus;
2) dokument, mis tõendab eestkostja tegeliku eluruumi olemasolu Eestis;
3) dokument, mis tõendab eestkostja või eestkostja ja taotleja legaalset sissetulekut taotluse esitamisele eelnenud kuue kuu kohta, näidates ära sissetuleku allikad, suuruse ja regulaarsuse;
4) eestkostja kirjalik kinnitus selle kohta, et ta kohustub kandma eestkostetava hooldus- ja ravikulud;
5) eestkostja kirjalik kinnitus selle kohta, et tema ja eestkostetav elavad püsivalt Eestis;
6) foto;
7) kindlustusleping, mis tagaks taotleja haigusest või vigastusest tingitud ravikulude tasumise taotletava elamisloa kehtivusajal.

(2) Lisaks lõikes 1 nimetatud dokumentidele esitab eestkostja, kelle juures elamiseks elamisloa pikendamist taotletakse, kirjaliku selgituse järgmiste asjaolude kohta juhul, kui vastavad asjaolud on muutunud pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist:
1) andmed eestkostja perekonnaliikmete ja ülalpeetavate kohta;
2) eestkostja elukoha andmed (tänav, maja, linn või küla, vald, maakond, postiindeks, riik);
3) andmed eestkostja elamistingimuste kohta (elamispinna suurus, elamispinnal elavate isikute arv);
4) andmed eestkostja õppe-, töö- või teenistuskoha kohta (asutuse nimi, postiaadress, ametikoht, telefon, e-posti aadress);
5) eestkostja kontaktandmed (postiaadress, telefon, e-posti aadress).

(3) Juhul kui lõikes 2 nimetatud andmed ei ole muutunud, esitab eestkostja, kelle juures elamiseks elamisloa pikendamist taotletakse, kirjaliku kinnituse selle kohta, et lõikes 2 nimetatud asjaolud ei ole pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist muutunud.

[RT I 2003, 37, 251 – jõust. 1.05.2003]

§ 36. Tähtajalise elamisloa Eestis äraelamiseks püsiva legaalse sissetuleku olemasolul pikendamise taotlemisel esitatavad dokumendid

«Välismaalaste seaduse» § 12 lõike 1 punkti 4 alusel antud tähtajalise elamisloa Eestis äraelamiseks püsiva legaalse sissetuleku olemasolul pikendamise taotlemisel esitatakse:
1) taotlus;
2) dokument, mis tõendab taotleja või tema ülalpidamist tagava perekonnaliikme legaalset sissetulekut taotluse esitamisele eelnenud kuue kuu jooksul ning milles on näidatud sissetuleku suurus, regulaarsus ja allikad;
3) kirjalik selgitus selle kohta, millistel põhjustel soovitakse jätkuvalt elada Eestis;
4) foto;
5) dokument, mis tõendab taotleja tegeliku eluruumi olemasolu Eestis;
6) kindlustusleping, mis tagaks taotleja haigusest või vigastusest tingitud ravikulude tasumise taotletava elamisloa kehtivusajal.

[RT I 2004, 34, 230 – jõust. 1.05.2004]

§ 37. Tähtajalise elamisloa pikendamise taotlemisel, kui elamisloa taotlus põhines välislepingul, esitatavad dokumendid

(1) «Välismaalaste seaduse» § 12 lõike 1 punkti 5 alusel antud tähtajalise elamisloa, mille taotlus põhines välislepingul, pikendamise taotlemisel esitatakse:
1) taotlus;
2) kirjalik selgitus selle kohta, millistel põhjustel soovitakse jätkuvalt elada Eestis;
3) foto.

(2) Välismaalane, kellele on antud Eestis varjupaik, esitab lisaks määruses sätestatud dokumentidele:
1) koopia reisidokumendi kõigist lehekülgedest;
2) kirjaliku põhjenduse Eestis varjupaiga jätkuva vajamise kohta;
3) kirjaliku kinnituse selle kohta, et ta ei ole elamisloa kehtivusajal pöördunud tagasi oma kodakondsusjärgsesse riiki ega alalisele asukohamaale või andnud ennast muul moel selle riigi kaitse alla;
4) kirjaliku kinnituse selle kohta, et ta ei ole alaliselt asunud elama mõnda teise riiki, tagasi võtnud endist kodakondsust või vastu võtnud mõne teise riigi kodakondsust.

§ 38. Tähtajalise elamisloa elama asumiseks alaliselt Eestis elava abikaasa juurde pikendamise taotlemisel esitatavad dokumendid

(1) «Välismaalaste seaduse» § 12 lõike 2 alusel antud tähtajalise elamisloa elama asumiseks alaliselt Eestis elava abikaasa juurde pikendamise taotlemisel esitatakse:
1) taotlus;
2) dokument, mis tõendab abikaasa, kelle juurde elama asumiseks antud tähtajalise elamisloa pikendamist taotletakse, tegeliku eluruumi olemasolu Eestis;
3) dokument, mis tõendab abikaasade legaalset sissetulekut taotluse esitamisele eelnenud kuue kuu jooksul, näidates ära sissetuleku allikad, suuruse ja regulaarsuse;
4) kindlustusleping, mis tagaks taotleja haigusest või vigastusest tingitud ravikulude tasumise taotletava elamisloa kehtivusajal;
5) taotleja kirjaliku kinnituse selle kohta, et abikaasad elavad püsivalt Eestis;
6) foto.

(2) Tähtajalise elamisloa pikendamise taotlemisel esitab taotleja lisaks kirjaliku selgituse, millest nähtuvad järgmised andmed:
1) põhjendus, miks abikaasadel ei ole võimalik asuda elama ühisesse kodakondsusjärgsesse riiki, taotleja kodakondsusjärgsesse riiki või asukohariiki või mõnda teise riiki;
2) andmed oma perekonnaliikmete ja ülalpeetavate kohta;
3) andmed oma elamistingimuste kohta (elamispinna suurus, elamispinnal elavate isikute arv);
4) andmed oma õppe-, töö- või teenistuskoha kohta (asutuse nimi, postiaadress, ametikoht, telefon, e-posti aadress);
5) oma kontaktandmed (postiaadress, telefon, e-posti aadress).

(3) Lisaks lõikes 1 nimetatud dokumentidele esitab abikaasa, kelle juures elamiseks elamisloa pikendamist taotletakse, kirjaliku selgituse järgmiste asjaolude kohta juhul, kui vastavad asjaolud on muutunud pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist:
1) andmed oma perekonnaliikmete ja ülalpeetavate kohta;
2) andmed oma elamistingimuste kohta (elamispinna suurus, elamispinnal elavate isikute arv);
3) andmed oma õppe-, töö- või teenistuskoha kohta (asutuse nimi, postiaadress, ametikoht, telefon, e-posti aadress);
4) oma kontaktandmed (postiaadress, telefon, e-posti aadress);
5) põhjendus, miks abikaasadel ei ole võimalik asuda elama ühisesse kodakondsusjärgsesse riiki, elamisloa pikendamist taotleva abikaasa kodakondsusjärgsesse riiki või asukohariiki või mõnda teise riiki.

(4) Juhul kui lõigetes 2 ja 3 nimetatud andmed ei ole muutunud, esitavad taotleja ja abikaasa, kelle juures elamiseks elamisloa pikendamist taotletakse, ühise kirjaliku kinnituse selle kohta, et lõigetes 2 ja 3 nimetatud asjaolud ei ole pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist muutunud.

§ 381. Alaealise lapse elamisloa pikendamise taotlemisel esitatavad lisadokumendid

Alaealise lapse elamisloa pikendamise taotlemisel esitatakse alaliselt välismaal elava vanema notariaalselt või Eesti välisesinduses ametlikult kinnitatud nõusolek alaealise lapse jätkuvaks Eestis elamiseks, kui tähtajalise elamisloa taotlemisel antud nõusolek oli antud kindlaks tähtajaks. Vanema nõusolek kehtib elamisloa taotluse esitamiseks kaks kuud pärast nõusoleku andmist.

[RT I 2003, 37, 251 – jõust. 1.05.2003]

§ 39. Kriminaalkorras karistatud isiku poolt tähtajalise elamisloa pikendamise taotlemisel esitatavad lisadokumendid

Kriminaalkorras karistatud isik esitab tähtajalise elamisloa pikendamise taotlemisel lisaks määruses sätestatud dokumentidele kriminaalkorras karistamist tõendava dokumendi, kui välismaalast on karistatud välisriigi õiguskaitseorgani (kohtu) poolt pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist.

§ 40. Välisriigi luure- või julgeolekuteenistusega seotud välismaalase poolt tähtajalise elamisloa pikendamise taotlemisel esitatavad lisadokumendid

(1) Taotleja, kes töötab või on töötanud või teeninud välisriigi luure- või julgeolekuteenistuses, esitab lisaks määruses nõutud dokumentidele, juhul kui vastavad asjaolud on pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist muutunud, järgmised dokumendid:
1) elulookirjeldus;
2) töö- ja teenistuskäiku tõendav dokument;
3) auastet tõendav dokument, kui taotleja omab auastet;
4) dokument, mis tõendab taotleja reservi arvamist või erru minemist, kui taotleja on reservi arvatud või erru läinud pärast elamisloa andmist;
5) perekonnaseisu tõendav dokument.

(2) Kui lõikes 1 nimetatud asjaolud ei ole pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist muutunud, esitab taotleja kirjaliku kinnituse selle kohta, et lõikes 1 nimetatud asjaolud ei ole pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist muutunud.

(3) Lõigetes 1 ja 2 nimetatud dokumente ei pea esitama taotleja, kes on NATO või Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik.

[RT I 2003, 37, 251 – jõust. 1.05.2003]

§ 41. Välisriigi relvajõududega seotud välismaalase poolt tähtajalise elamisloa pikendamise taotlemisel esitatavad lisadokumendid

(1) Taotleja, kes on välisriigi relvajõudude tegevteenistuses või on teeninud kaadrisõjaväelasena välisriigi relvajõududes ja sealt reservi arvatud, esitab tähtajalise elamisloa pikendamise taotlemisel lisaks määruses sätestatud dokumentidele, juhul kui vastavad asjaolud on pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist muutunud:
1) elulookirjelduse;
2) töö- ja teenistuskäiku tõendava dokumendi;
3) auastet tõendava dokumendi;
4) dokumendi, mis tõendab, et taotleja on reservi arvatud, kui taotleja on reservi arvatud;
5) perekonnaseisu tõendava dokumendi.

(2) Kui lõikes 1 nimetatud asjaolud ei ole pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist muutunud, esitab taotleja kirjaliku kinnituse selle kohta, et lõikes 1 nimetatud asjaolud ei ole pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist muutunud.

(3) Taotleja, kes on teeninud kaadrisõjaväelasena välisriigi relvajõududes ja sealt erru läinud, esitab lisaks määruses sätestatud tähtajalise elamisloa pikendamise taotlemisel nõutavatele dokumentidele perekonnaseisu tõendava dokumendi, juhul kui nimetatud asjaolu on muutunud pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist.

(4) «Välismaalaste seaduse» § 142 lõikes 2 nimetatud välismaalane, kes on teeninud välisriigi relvajõududes ja sealt erru läinud, esitab lisaks määruses sätestatud tähtajalise elamisloa pikendamise taotlemisel nõutavatele dokumentidele perekonnaseisu tõendava dokumendi, kui nimetatud asjaolu on muutunud pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist.

(41) Lõigetes 1–4 nimetatud dokumente ei pea esitama taotleja, kes on NATO või Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik.

(5) Lõikes 3 nimetatud välisriigi relvajõududest erru läinud välismaalase perekonnaliige esitab lisaks määruses sätestatud tähtajalise elamisloa pikendamisel nõutavatele dokumentidele perekonnaseisu tõendava dokumendi, kui tema perekonnaseis on pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist muutunud, ning elulookirjelduse välisriigi relvajõududest erru läinud isiku kohta, kui välismaalane on nimetatud isikuga abiellunud pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist.

(6) Lõikes 5 nimetatud dokumente ei pea esitama taotleja, kelle abikaasa on NATO või Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik.

[RT I 2003, 37, 251 – jõust. 1.05.2003]

§ 42. Tähtajalise elamisloa pikendamise taotluse läbivaatamine

(1) Taotluse vaatab läbi ja otsuse tähtajalise elamisloa pikendamise või selle pikendamisest keeldumise kohta teeb Kodakondsus- ja Migratsiooniamet.

(2) Kui taotleja puhul esineb vähemalt üks «Välismaalaste seaduse» § 12 lõike 4 punktides 5–8 või punktis 14 nimetatud asjaolu, välja arvatud «Välismaalaste seaduse» § 12 lõikes 7 nimetatud juhul, võib tähtajalise elamisloa pikendamise või pikendamisest keeldumise otsustada Kodakondsus- ja Migratsiooniameti põhjendatud taotlusel erandina Siseministeerium.

(3) Lõikes 2 nimetatud juhul esitab Kodakondsus- ja Migratsiooniamet taotluse koos sellele lisatud dokumentidega ja omapoolse arvamusega Siseministeeriumile.

(4) «Välismaalaste seaduse» § 142 lõikes 2 sätestatud juhtudel teeb otsuse erandina tähtajalise elamisloa pikendamisest keeldumise kohta Vabariigi Valitsus.

[RT I 2006, 51, 381 – jõust. 27.11.2006]

(5) Lõikes 4 nimetatud juhul esitab Kodakondsus- ja Migratsiooniamet taotluse koos sellele lisatud dokumentide ja omapoolse arvamusega Siseministeeriumile, kes esitab taotluse koos omapoolse põhjendatud ettepanekuga Vabariigi Valitsusele erandina tähtajalise elamisloa pikendamise otsustamiseks.

[RT I 2006, 51, 381 – jõust. 27.11.2006]

(6) Otsus elamisloa pikendamise või pikendamisest keeldumise kohta tehakse hiljemalt 10 päeva enne tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppemist.

(7) Kui taotluses esineb § 7 lõikes 2 nimetatud puudusi, tehakse elamisloa pikendamise või pikendamisest keeldumise otsus kahe kuu jooksul puuduste kõrvaldamise päevast arvates.

(8) Kui elamisloa pikendamise taotluse tähtaeg on ennistatud, tehakse elamisloa pikendamise või pikendamisest keeldumise otsus kahe kuu jooksul elamisloa pikendamise taotluse esitamise päevast arvates.

4. peatükk
TÖÖLOA ANDMINE

§ 43. Tööloa taotluse esitamine

(1) Tööluba saada sooviv välismaalane (peatükis edaspidi taotleja) esitab vormikohase tööloa taotluse (peatükis edaspidi taotlus) Kodakondsus- ja Migratsiooniametile.

(2) Tööloa taotlemisel samaaegselt tähtajalise elamisloa taotlemisega võib taotleja esitada taotluse koos tähtajalise elamisloa taotlusega Eesti välisesindusele selle edastamiseks Kodakondsus- ja Migratsiooniametile menetlemiseks.

(3) [kehtetu – RT I 2003, 37, 251 – jõust. 1.05.2003]

[RT I 2003, 37, 251 – jõust. 1.05.2003]

§ 44. Tööloa taotlemisel esitatavad dokumendid

(1) Tööloa taotlemisel esitatakse:
1) taotlus;
2) foto.

(2) [kehtetu – RT I 2003, 37, 251 – jõust. 1.05.2003]

[RT I 2003, 37, 251 – jõust. 1.05.2003]

§ 441. Välismaalase, kellele on elamisluba antud õppimiseks, tööloa taotlemisel esitatavad lisadokumendid

(1) Kui tööluba taotleb välismaalane, kellele on elamisluba antud «Välismaalaste seaduse» § 12 lõike 1 punkti 2 alusel õppimiseks, esitatakse lisaks § 44 lõikes 1 nimetatud dokumentidele:
1) õppeasutuse nõusolek välismaalase töötamiseks õppetöövälisel ajal;
2) taotleja kirjalik selgitus selle kohta, miks ta soovib töötada;
3) töötamiskoha andmed (tööandja andmed, registrikood/Eesti isikukood, tööandja tegevusala, tööandja aadress, telefon, faks, e-posti aadress);
4) töö kirjeldus;
5) lepingu andmed (lepingu liik, välismaalase töötamisaja maht ajaliselt kuus, eeldatav tööle asumise ja lepingu lõppemise aeg, ametikoht, tasu).

(2) Õppeasutuse nõusolekus välismaalase töötamiseks esitab õppeasutus järgmised andmed:
1) õppeasutuse nimi, registrikood ja aadress;
2) andmed õppetöö korraldusest tuleneva auditoorse ja praktilise õppetöö aja ja mahu kohta.

(3) Lõikes 1 nimetatud nõusolek kehtib tööloa taotluse esitamiseks kaks kuud nõusoleku andmise päevast arvates.

[RT I 2003, 37, 251 – jõust. 1.05.2003]

§ 45. Tööloa taotluse läbivaatamine

(1) Kui taotlejal on elamisluba, vaatab Kodakondsus- ja Migratsiooniamet taotluse läbi ja otsustab tööloa andmise või tööloa andmisest keeldumise ühe kuu jooksul taotluse menetlusse võtmise või § 7 lõikes 2 nimetatud puuduste kõrvaldamise päevast arvates.

(2) Paragrahvi 43 lõikes 2 nimetatud juhul otsustab Kodakondsus- ja Migratsiooniamet tööloa andmise või tööloa andmisest keeldumise koos tähtajalise elamisloa andmise või andmisest keeldumise otsustamisega.

(3) Tööloa taotlemisel koos «Pagulaste seaduse» §-s 5 nimetatud elamisloa taotlemisega otsustab Kodakondsus- ja Migratsiooniamet tööloa andmise või tööloa andmisest keeldumise koos tähtajalise elamisloa andmise või andmisest keeldumise otsustamisega.

[RT I 2003, 37, 251 – jõust. 1.05.2003]

5. peatükk
TÖÖLOA PIKENDAMINE

§ 46. Tööloa pikendamise taotluse esitamine

(1) Tööloa pikendamist taotlev välismaalane (peatükis edaspidi taotleja) esitab vormikohase tööloa pikendamise taotluse (peatükis edaspidi taotlus) Kodakondsus- ja Migratsiooniametile vähemalt kaks kuud enne tööloa kehtivusaja lõppemist.

(2) Kui taotluses esineb § 7 lõikes 2 nimetatud puudusi, tehakse tööloa pikendamise või pikendamisest keeldumise otsus kahe kuu jooksul puuduste kõrvaldamise päevast arvates.

(3) [kehtetu – RT I 2003, 37, 251 – jõust. 1.05.2003]

[RT I 2003, 37, 251 – jõust. 1.05.2003]

§ 47. Tööloa pikendamise taotlemisel esitatavad dokumendid

(1) Tööloa pikendamise taotlemisel esitatakse:
1) taotlus;
2) foto.

(2) [kehtetu – RT I 2003, 37, 251 – jõust. 1.05.2003]

[RT I 2003, 37, 251 – jõust. 1.05.2003]

§ 471. Välismaalase, kellele on elamisluba antud õppimiseks, tööloa pikendamise taotlemisel esitatavad lisadokumendid

(1) Kui tööloa pikendamist taotleb välismaalane, kellele on elamisluba antud õppimiseks, esitatakse lisaks § 47 lõikes 1 nimetatud dokumentidele:
1) õppeasutuse nõusolek välismaalase töötamise jätkamiseks õppetöövälisel ajal;
2) taotleja kirjalik selgitus selle kohta, miks ta soovib töötada;
3) töötamiskoha andmed (tööandja andmed, registrikood/Eesti isikukood, tööandja tegevusala, tööandja aadress, telefon, faks, e-posti aadress);
4) töö kirjeldus;
5) lepingu andmed (lepingu liik, välismaalase töötamisaja maht ajaliselt kuus, eeldatav tööle asumise ja lepingu lõppemise aeg, ametikoht, tasu).

(2) Õppeasutuse nõusolekus välismaalase töötamiseks esitab õppeasutus järgmised andmed:
1) õppeasutuse, kus välismaalane õpib, nimi, registrikood ja aadress;
2) andmed kooli õppetöö korraldusest tuleneva välismaalase auditoorse ja praktilise õppetöö aja ja mahu kohta.

(3) Lõikes 1 nimetatud nõusolek kehtib tööloa pikendamise taotluse esitamiseks kaks kuud nõusoleku andmise päevast arvates.

[RT I 2003, 37, 251 – jõust. 1.05.2003]

§ 48. Tööloa pikendamise taotluse läbivaatamine

(1) Kodakondsus- ja Migratsiooniamet vaatab taotluse läbi ja otsustab tööloa pikendamise või tööloa pikendamisest keeldumise ühe kuu jooksul taotluse menetlusse võtmise või § 7 lõikes 2 nimetatud puuduste kõrvaldamise päevast arvates.

(2) Kui välismaalane on esitanud tähtajalise elamisloa pikendamise taotluse, otsustab Kodakondsus- ja Migratsiooniamet tööloa pikendamise või pikendamisest keeldumise samaaegselt tähtajalise elamisloa pikendamise või pikendamisest keeldumise otsustamisega.

(3) Kui tähtajalise elamisloa pikendamise taotluse suhtes otsuse tegemine ei kuulu Kodakondsus- ja Migratsiooniameti pädevusse, otsustab Kodakondsus- ja Migratsiooniamet tööloa pikendamise või pikendamisest keeldumise ühe kuu jooksul tähtajalise elamisloa pikendamise või pikendamisest keeldumise otsustamisest arvates.

[RT I 2003, 37, 251 – jõust. 1.05.2003]

6. peatükk
ALALISE ELAMISLOA ANDMINE

[Kehtetu – RT I 2006, 24, 174 – jõust. 1.06.2006]

7. peatükk
TÄHTAJALISE ELAMISLOA JA TÖÖLOA KEHTETUKS TUNNISTAMINE

§ 53. Tähtajalise elamisloa ja tööloa kehtetuks tunnistamine

(1) Kodakondsus- ja Migratsiooniamet saadab välismaalasele tema tähtajalise elamisloa ja tööloa kehtetuks tunnistamise menetluse algatamise kohta kirjaliku teate.

(2) Kodakondsus- ja Migratsiooniamet saadab välismaalasele tema tähtajalise elamisloa ja tööloa tühistamise kehtetuks tunnistamise kohta viivitamata kirjaliku teate.

[RT I 2006, 24, 174 – jõust. 1.06.2006]

8. peatükk
TÄHTAJALISE ELAMISLOA JA TÖÖLOA ANDMETE ISIKUT TÕENDAVASSE DOKUMENTI KANDMINE
[RT I 2006, 24, 174 – jõust. 1.06.2006]

§ 54. Tähtajalise elamisloa ja tööloa andmete isikut tõendavasse dokumenti kandmine

(1) Kui välismaalane soovib tähtajalise elamisloa andmete väljastamist Eestis, kantakse tema tähtajalise elamisloa ja tööloa andmed isikutunnistusele tähtajalise elamisloa ja tööloa andmise või pikendamise otsuse andmete alusel.

(2) Kui välismaalane soovib tähtajalise elamisloa andmete kandmist välisriigi reisidokumenti Eesti välisesinduses, kantakse tema elamisloa andmed välisriigi reisidokumenti tähtajalise elamisloa andmise otsuse andmete alusel.

(3) Kui vanem soovib lapse andmete kandmist välisriigi reisidokumenti Eesti välisesinduses, kantakse alla 15-aastase lapse tähtajalise elamisloa andmed vanema välisriigi reisidokumenti lapsele tähtajalise elamisloa andmise otsuse andmete alusel.

(4) Alla 15-aastase lapse tähtajalise elamisloa andmed kantakse vanema soovil vanema välisriigi reisidokumenti, kui alaealisel puudub oma reisidokument ning alaealine ja tema vanem kuuluvad sama riigi kodakondsusesse ning alaealise isikuandmed on kantud vanema reisidokumenti.

(5) Alla 15-aastase lapse tähtajalise elamisloa andmed kantakse ainult ühe vanema reisidokumenti.

(6) Kui välismaalasele antakse välja välismaalase pass, kantakse tähtajalise elamisloa andmed välismaalase passi.

[RT I 2006, 24, 174 – jõust. 1.06.2006]

§ 55. Tähtajalise elamisloa andmetes sisalduva isikunime isikut tõendavasse dokumenti kandmine

Kui isikunimes on võõrtähti, kantakse tähtajalise elamisloa andmed isikut tõendavasse dokumenti Rahvusvahelise Tsiviillennundusorganisatsiooni (ICAO) isikunimede ümberkirjutusreeglite kohaselt, säilitades võimalusel algupärased tähed.

[RT I 2006, 24, 174 – jõust. 1.06.2006]

§-d 56. –58 [Kehtetud - RT I 2006, 24, 174 – jõust. 1.06.2006]

§ 59. Tähtajalise elamisloa andmete kandmine välisriigi reisidokumenti

(1) Tähtajalise elamisloa andmete kandmiseks välisriigi reisidokumenti peab välismaalane pöörduma isiklikult Eesti välisesindusse, kes kannab Kodakondsus- ja Migratsiooniameti poolt talle edastatud elamisloa andmed välisriigi reisidokumenti.

(2) Tähtajalise elamisloa andmete kandmise kohta välisriigi reisidokumenti annab välismaalane allkirja, välja arvatud juhul, kui ta ei ole allkirjavõimeline.

[RT I 2006, 24, 174 – jõust. 1.06.2006]

9. peatükk
EESTIST EEMALVIIBIMISE REGISTREERIMINE

§ 60. Eestist eemalviibimise registreerimine

Tähtajalise elamisloa alusel Eestis elav välismaalane, kes soovib viibida väljaspool Eestit rohkem kui 183 päeva aasta jooksul, peab oma Eestist eemalviibimise registreerima Kodakondsus- ja Migratsiooniametis.

[RT I 2006, 24, 174 – jõust. 1.06.2006]

§ 61. Eestist eemalviibimise registreerimise taotluse esitamine

Välismaalane, kes taotleb Eestist eemalviibimise registreerimist, esitab vastava taotluse Kodakondsus- ja Migratsiooniametile või Eesti välisesindusele selle edastamiseks Kodakondsus- ja Migratsiooniametile Eestist eemalviibimise registreerimiseks.

§ 62. Eestist eemalviibimise registreerimise otsustamine

Välismaalase Eestist eemalviibimise registreerib Kodakondsus- ja Migratsiooniamet.

§ 63. Eestist eemalviibimise registreerimise tähtaeg

Kodakondsus- ja Migratsiooniamet võib välismaalase Eestist eemalviibimise registreerida kuni kaheks aastaks, sõltuvalt välismaalase Eestist eemalviibimise kavandatavast kestusest ja põhjustest, kuid mitte kauemaks, kui välismaalase elamisloa kehtivusaeg.

10. peatükk
TAOTLUSTES ESITATAVAD ANDMED

§ 64. Tähtajalise elamisloa taotluses esitatavad andmed

Tähtajalise elamisloa taotluses esitatakse järgmised andmed:
1) isikuandmed (Eesti isikukood, kui see on taotlejal olemas; eesnimed, perekonnanimi, endised perekonnanimed, sünniaeg, sünnikoht, sugu, kodakondsus);
2) tähtajalise elamisloa taotlemise põhjus (töötamiseks; ettevõtluseks; õppimiseks õppeasutuses; elama asumiseks vanema, abikaasa, lapse, lapselapse või eestkostja juurde; piisava legaalse sissetuleku olemasolul; välislepingu alusel);
3) andmed elukoha kohta Eestis (tänav, maja, korter, linn või küla, vald, maakond, postiindeks);
4) andmed elukoha kohta välisriigis (tänav, maja, korter, linn või küla, vald, maakond, postiindeks, riik);
5) kontaktandmed (postiaadress, telefon, e-posti aadress);
6) taotleja haridus (alg-, põhi-, kesk-, keskeri-, kõrgem haridus, muu);
7) taotleja perekonnaseis (vallaline, abielus, lahutatud, lesk);
8) elukutse (eriala või kutse);
9) andmed taotleja kriminaalkorras korduvalt karistamise kohta;
10) andmed taotleja vabaduskaotusega karistamise kohta;
11) andmed taotleja teenistuse kohta kaadrisõjaväelasena välisriigi relvajõududes, sealt reservi arvamise ja erru minemise kohta;
12) andmed selle kohta, kas taotleja on välisriigi relvajõudude teenistuses oleva, sealt reservi arvatud või erru läinud isiku abikaasa, lesk, vanem, täisealine või alaealine laps;
13) andmed taotleja töötamise või teenimise kohta välisriigi luure- või julgeolekuteenistuses;
14) andmed selle kohta, kas taotleja on välisriigi luure- või julgeolekuteenistuses töötava või töötanud isiku abikaasa, vanem või alaealine laps;
15) andmed taotleja dessantoperatsioonideks, diversiooni või sabotaaži alal eriväljaõppe või -ettevalmistuse saamise kohta;
16) andmed selle kohta, kas taotleja on dessantoperatsioonideks, diversiooni või sabotaaži alal eriväljaõppe või -ettevalmistuse saanud isiku abikaasa, vanem või alaealine laps;
17) andmed taotleja osalemise kohta karistusoperatsioonides tsiviilelanikkonna vastu;
18) andmed selle kohta, kas taotleja on karistusoperatsioonides tsiviilelanikkonna vastu osalenud isiku abikaasa, vanem või alaealine laps;
19) andmed rahvusvahelise abiprogrammi kaudu elamispinna saamise kohta välisriigis või Eestist lahkumiseks toetuse saamise kohta;
20) andmed elamisloa omamise kohta teistes riikides (liik, riik ja kehtivusaeg).

[RT I 2006, 24, 174 – jõust. 1.06.2006]

§ 65. Elulookirjeldus ja andmed taotleja lähedaste sugulaste, abikaasa ja ülalpeetavate kohta

(1) Tähtajalise elamisloa taotlemisel esitab taotleja oma elulookirjelduse ning järgmised andmed lähedaste sugulaste, abikaasa ja ülalpeetavate kohta:
1) isikuandmed (Eesti isikukood või sünniaeg, perekonnanimi, kodakondsus);
2) suhe taotlejaga (abikaasa, ema, isa, õde, vend, tütar, poeg);
3) taotleja perekonnaseis (vallaline, abielus, lahutatud, lesk);
4) ülalpeetavad.

(2) Tähtajalise elamisloa taotlemisel alaealisele lapsele elulookirjeldust esitama ei pea.

[RT I 2003, 37, 251 – jõust. 1.05.2003]

§ 66. Tähtajalise elamisloa pikendamise taotluses esitatavad andmed

(1) Tähtajalise elamisloa pikendamise taotluses esitatakse järgmised andmed:
1) isikuandmed (Eesti isikukood, eesnimed, perekonnanimi, endised perekonnanimed, kodakondsus);
2) tähtajalise elamisloa pikendamise põhjus (töötamiseks; ettevõtluseks; õppimiseks õppeasutuses; elama asumiseks vanema, abikaasa, lapse, lapselapse või eestkostja juurde; piisava legaalse sissetuleku olemasolul; välislepingu alusel);
3) andmed elukoha kohta Eestis (tänav, maja, korter, linn või küla, vald, maakond, postiindeks);
4) andmed elukoha kohta välisriigis (tänav, maja, korter, linn või küla, vald, maakond, postiindeks, riik);
5) kontaktandmed (postiaadress, telefon, e-posti aadress);
6) taotleja perekonnaseis (vallaline, abielus, lahutatud, lesk);
7) andmed elamisloa omamise kohta teistes riikides (liik, riik ja kehtivusaeg).

[RT I 2006, 24, 174 – jõust. 1.06.2006]

(2) Tähtajalise elamisloa pikendamise taotluses esitatakse täiendavalt järgmised andmed juhul, kui need on muutunud pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist:
1) taotleja haridus (alg-, põhi-, kesk-, keskeri-, kõrgem haridus, muu);
2) elukutse (eriala või kutse);
3) andmed taotleja kriminaalkorras korduvalt karistamise kohta;
4) andmed taotleja vabaduskaotusega karistamise kohta;
5) andmed taotleja teenistuse kohta kaadrisõjaväelasena välisriigi relvajõududes, sealt reservi arvamise ja erru minemise kohta;
6) andmed selle kohta, kas taotleja on välisriigi relvajõudude teenistuses oleva, sealt reservi arvatud või erru läinud isiku abikaasa, lesk, vanem, täisealine või alaealine laps;
7) andmed taotleja töötamise või teenimise kohta välisriigi luure- või julgeolekuteenistuses;
8) andmed selle kohta, kas taotleja on välisriigi luure- või julgeolekuteenistuses töötava või töötanud isiku abikaasa, vanem või alaealine laps;
9) andmed taotleja dessantoperatsioonideks, diversiooni või sabotaaži alal eriväljaõppe või -ettevalmistuse saamise kohta;
10) andmed selle kohta, kas taotleja on dessantoperatsioonideks, diversiooni või sabotaaži alal eriväljaõppe või -ettevalmistuse saanud isiku abikaasa, vanem või alaealine laps;
11) andmed taotleja osalemise kohta karistusoperatsioonides tsiviilelanikkonna vastu;
12) andmed selle kohta, kas taotleja on karistusoperatsioonides tsiviilelanikkonna vastu osalenud isiku abikaasa, vanem või alaealine laps;
13) andmed rahvusvahelise abiprogrammi kaudu elamispinna saamise kohta välisriigis või Eestist lahkumiseks toetuse saamise kohta.

[RT I 2004, 34, 230 – jõust. 1.05.2004]

§ 67. Tööloa taotlemisel esitatavad andmed

Tööloa taotlemisel esitatakse isikuandmed (Eesti isikukood, eesnimed, perekonnanimi) ja andmed välisriigi reisidokumendi kohta (reisidokumendi liik, number, väljaandja, väljaandmise aeg ja kehtivusaja lõppemise aeg).

[RT I 2003, 37, 251 – jõust. 1.05.2003]

§ 68. [Kehtetu - RT I 2006, 24, 174 – jõust. 1.06.2006]

§ 69. Erandina tähtajalise elamisloa andmise või pikendamise taotlemisel esitatavad lisaandmed

(1) «Välismaalaste seaduse» § 12 lõike 4 punktides 6–7 ja 10–12 nimetatud välismaalane esitab tähtajalise elamisloa taotlemisel ja tähtajalise elamisloa pikendamise taotlemisel lisaks määruses sätestatud andmetele:
1) [kehtetu - RT I 2003, 37, 251 – jõust. 1.05.2003]
2) andmed sõjaväelise või eriauastme kohta (auastme andmise aeg, auastme andmise alus), koosseis;
3) varjunimi ja kasutamise aeg;
4) andmed erikoolides või kursustel õppimise kohta (kooli või kursuse nimi, aadress, õppimise aeg ja eriala);
5) andmed dessantoperatsioonideks või diversiooni või sabotaaži alal eriväljaõppe või eriettevalmistuse saamise kohta;
6) andmed osavõtu kohta sõjaväelistest operatsioonidest teiste riikide territooriumil (riigi nimi, osalemise aeg, ametikohad, ülesanded);
7) reservi arvamise aeg;
8) erru minemise aeg;
9) andmed teenistus- ja töökäigu kohta (asutuste nimed ja sõjaväeosade numbrid, aadressid, ametikohad, teenistuse ja töötamise aeg, ülesanded ja tegevuse suunad kõigil ametikohtadel, väeliigid).

(2) Kui lõikes 1 nimetatud asjaolud ei ole pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist muutunud, esitab taotleja kirjaliku kinnituse selle kohta, et lõikes 1 nimetatud asjaolud ei ole pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist muutunud.

(3) «Välismaalaste seaduse» § 12 lõike 4 punktis 14 nimetatud isik esitab lõigetes 1 või 2 nimetatud andmed vastavalt kas abikaasa või vanema kohta.

§ 70. [Kehtetu – RT I 2006, 24, 174 – jõust. 1.06.2006]

§ 71. Eestist eemalviibimise registreerimise taotlemisel esitatavad andmed

Eestist eemalviibimise registreerimise taotluses esitatakse järgmised andmed:
1) isikuandmed (Eesti isikukood, eesnimed, perekonnanimi);
2) kontaktandmed (postiaadress, telefon, e-posti aadress);
3) Eestist eemalviibimise aeg ja põhjus.

§ 72. Välisriigi kodaniku poolt esitatavad täiendavad andmed

Välisriigi kodanik esitab tähtajalise elamisloa taotlemisel, tähtajalise elamisloa pikendamise taotlemisel, tööloa taotlemisel, tööloa pikendamise taotlemisel ja Eestist eemalviibimise registreerimise taotlemisel andmed kodakondsuse ja välisriigi reisidokumendi kohta (reisidokumendi liik, number, väljaandja, väljaandmise aeg ja kehtivusaja lõppemise aeg).

[RT I 2006, 24, 174 – jõust. 1.06.2006]

11. peatükk
LÕPPSÄTTED

§ 73. Isikuandmete kaitse

Määruses sätestatud andmete töötlemisel, sealhulgas otsuste tegemisel ja toimingute sooritamisel, järgitakse isikuandmete töötlemise korda vastavalt «Isikuandmete kaitse seadusele» (RT I 1996, 48, 944; 1998, 59, 941; 111, 1833; 2000, 50, 317; 92, 597; 104, 685; 2001, 50, 283) ja «Andmekogude seadusele» (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552; 1999, 10, 155; 2000, 50, 317; 57, 373; 92, 597; 2001, 7, 17; 17, 77; 24, 133).

§ 74. Taotluste ja dokumentide säilitamine

Esitatud taotlused ja neile lisatud dokumendid säilitatakse vastavalt «Arhiiviseaduses» (RT I 1998, 36/37, 552; 1999, 16, 271; 2000, 92, 597; 2001, 88, 531; 93, 565) ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korrale.

12. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§-d 75 ja 76. [käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 77. Varasemate taotluste läbivaatamine

Enne käesoleva määruse jõustumist esitatud elamisloa ja tööloa taotlused ning nende pikendamise taotlused vaadatakse läbi vastavalt elamisloa või tööloa taotluse või selle pikendamise taotluse esitamise ajal kehtinud sätetele.

§ 78. [käesolevast tekstist välja jäetud]


 

/otsingu_soovitused.json