Teksti suurus:

Rahandusministri 26. juuli 2004. a määruse nr 130 “Statistikaameti põhimääruse kinnitamine” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2007
Avaldamismärge:RTL 2006, 84, 1538

Rahandusministri 26. juuli 2004. a määruse nr 130 “Statistikaameti põhimääruse kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 22.11.2006 nr 58

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 42 lõike 1 alusel.

§ 1. Rahandusministri 26. juuli 2004. a määruses nr 130 «Statistikaameti põhimääruse kinnitamine» (RTL 2004, 102, 1652; 2005, 123, 1957) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 4 asendatakse sõna «nimimärk» sõnaga «nimemärk»;

2) paragrahvi 9 lõike 1 punktid 1, 7 ja 8 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 9 lõiget 1 täiendatakse punktidega 14 ja 15 järgmises sõnastuses:

« 14) üldosakond – koordineerida ameti tööplaanide ja tegevuskava koostamist ning jälgida nende täitmist, planeerida riiklikku statistikaprogrammi ning koordineerida riiklike statistiliste vaatluste loetelu ja kirjelduste koostamist, administreerida rahvusvahelisi projekte ja korraldada rahvusvahelist koostööd, korraldada ameti majandusarvestust ja eelarvestamist, korraldada ameti valitsemisel oleva riigivara haldamist ja arvestust, korraldada riigihankeid, korraldada ameti õigusalast tööd ja nõustamist, osaleda õigusaktide eelnõude väljatöötamisel ja kooskõlastamisel, korraldada ameti asjaajamist ja arhiivitööd;
15) rahvastiku- ja sotsiaalstatistika osakond – teha rahvastiku- ja leibkonnastatistikat, haridus-, kultuuri-, töö-, tööelukvaliteedi, sotsiaalse kaitse ja tuvalisuse, õiguse, sissetuleku, kulutuste, vaesuse, eluruumide ja elamistingimuste ning sotsiaalse keskkonna (heaolu, tõrjutus, sidusus, soopõhine statistika) statistikat, korraldada isiku- ja leibkonnauuringuid ning rahvaloendusi.»;

4) paragrahvi 12 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) juhib ameti tööd ning otsustab ja korraldab peadirektori asetäitja ning ameti struktuuriüksuste juhtide kaudu ameti pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist;»;

5) paragrahvi 12 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2) koordineerib, suunab ning kontrollib üldosakonna ja personaliosakonna tööd ning koordineerib ja suunab siseaudiitori tegevust;».

§ 2. Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2007. a.

Minister Aivar SÕERD

Kantsler Tea VARRAK

/otsingu_soovitused.json