Teksti suurus:

Kandidaatide registreerimise avalduse vormi, kandidaatide ringkonnanimekirja vormi, kandidaatide üleriigilise nimekirja vormi, kandideerimisavalduse vormi ja kandidaadi ankeedi vormi kehtestamine Riigikogu valimisteks

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.10.2010
Avaldamismärge:

Kandidaatide registreerimise avalduse vormi, kandidaatide ringkonnanimekirja vormi, kandidaatide üleriigilise nimekirja vormi, kandideerimisavalduse vormi ja kandidaadi ankeedi vormi kehtestamine Riigikogu valimisteks

Vastu võetud 18.11.2002 nr 19
RTL 2002, 127, 1852
jõustumine 23.11.2002

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg)

8.11.2006 nr 16 (RTL 2006, 83, 1525) 1.12.2006

Riigikogu valimise seaduse § 15 lõike 4 punkti 3 alusel kehtestatakse Riigikogu valimisteks järgmised vormid:
1) kandidaatide registreerimise avalduse vorm (lisatud);
2) kandidaatide ringkonnanimekirja vorm (lisatud);
3) kandidaatide üleriigilise nimekirja vorm (lisatud);
4) kandideerimisavalduse vorm (lisatud);
5) kandidaadi ankeedi vorm (lisatud).

Kehtestatud
Vabariigi Valimiskomisjoni 18. novembri 2002. a määrusega nr 19

Kehtestatud
Vabariigi Valimiskomisjoni 18. novembri 2002. a määrusega nr 19

Kehtestatud
Vabariigi Valimiskomisjoni 18. novembri 2002. a määrusega nr 19

Kehtestatud
Vabariigi Valimiskomisjoni 18. novembri 2002. a määrusega nr 19

Kehtestatud
Vabariigi Valimiskomisjoni 8. novembri 2006. a määrusega nr 16

VABARIIGI VALIMISKOMISJONILE

KANDIDEERIMISAVALDUS

Mina, ............................................................................................................................,
                                      ees- ja perekonnanimi

soovin kandideerida ............................................ toimuvatel Riigikogu valimistel
                                                kuupäev

valimisringkonnas nr ......

........................................................................................................................................
     erakonna nimi, millele järgneb sõna «nimekirjas» või «üksikkandidaadina»

Kinnitan, et vastan järgmistele Riigikogu valimise seaduses Riigikogu liikme kandidaadile esitatud nõuetele:

– olen Eesti kodanik,

– olen kandidaatide registreerimise viimaseks päevaks saanud 21-aastaseks,

– mind ei ole valimisõiguse osas tunnistatud teovõimetuks,

– mind ei ole kohtu poolt süüdi mõistetud kuriteos ja ma ei kanna vanglakaristust,

– ma ei ole teise erakonna liige,*

– olen registreerimiseks esitatud ainult ühes valimisringkonnas,

– ma ei kandideeri samaaegselt erakonna nimekirjas ja üksikkandidaadina,

– kandideerin ainult ühe erakonna kandidaatide nimekirjas.*

..............................................   ..............................................
kuupäev   allkiri

* Ei kehti üksikkandidaadi kohta


[RTL 2006, 83, 1525 - jõust. 1.12.2006]

Kehtestatud
Vabariigi Valimiskomisjoni 18. novembri 2002. a määrusega nr 19