Teksti suurus:

Kutselise kaluri aktsiisivabastuse loa vorm ja selle täitmise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2008
Avaldamismärge:RTL 2006, 86, 1562

Kutselise kaluri aktsiisivabastuse loa vorm ja selle täitmise kord

Vastu võetud 27.11.2006 nr 59

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» § 744 lõike 4 alusel.

§ 1. Loa vorm

Kutselise kaluri aktsiisivabastuse loa (edaspidi luba) vorm kehtestatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2. Loa täitmine

(1) Loa, välja arvatud tabel nr 4, täidab aktsiisivaba kütuse soetamisõiguse taotleja elu- või asukohajärgne Maksu- ja Tolliameti piirkondlik struktuuriüksus. Loa tabeli nr 4 täidab asutus või isik (edaspidi kütuse saaja), kellel on õigus soetada aktsiisivaba eriotstarbelist diislikütust või kerget kütteõli (edaspidi kütus).

(2) Loa reale «Kutselise kaluri aktsiisivabastuse luba nr» märgitakse loa number, mis koosneb aktsiisivabastuse loa liiki tähistavatest tähtedest, loa järjekorra numbrist (kujul 0001, 0002 jne) ja loa väljastanud Maksu- ja Tolliameti piirkondliku struktuuriüksuse koodist.

(3) Loa reale «Kütuse saaja» märgitakse kütuse saaja ärinimi ja äriregistrikood.

(4) Loa reale «Kütuse saaja kontaktandmed» märgitakse kütuse saaja tegevuskohajärgne aadress ja kontakttelefoni number.

(5) Loa reale «Kutselise kalapüügiloa number ja kehtivus» märgitakse kütuse saajale väljastatud kutselise kalapüügiloa number ja kehtivuse aeg.

(6) Loa reale «Võõrandatud kütus (4S2 ja 4S4)» märgitakse isikute, kellele kütuse saaja võõrandab samas laevas kasutamiseks kütust, nimi, äriregistrikood, kutselise kalapüügiloa number ja kehtivuse aeg.

(7) Loa tabelisse nr 1 «Kütuse kogus kalendriaastaks (4S1)» esimesse veergu märgitakse kalalaeva, milles kütuse saaja kütust kasutab, nimi ja kalalaevade riikliku registri sisenumber. Sama tabeli teise veergu märgitakse kütuse kombineeritud nomenklatuuri (edaspidi KN) alamrubriigile vastav kirjeldus ja kolmandasse veergu kütuse KN alamrubriik vastavalt «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seadusele». Sama tabeli neljandasse veergu märgitakse kalaliigi nimetus ja kogus tonnides, mille väljapüüdmiseks kalalaeva kasutatakse ning viiendasse veergu kütuse kogus liitrites mõõdetuna temperatuuril +15 °C. Kui kütuse saajal on mitu kalalaevade riikliku registri segmenti 4S1 kantud laeva, täidetakse tabeli nr 1 formaati järgides täiendav tabel (1A, 1B jne).

(8) Loa tabelisse nr 2 «Kütuse kogus kalendriaastaks (4S2)» esimesse veergu märgitakse kalalaeva, milles kütuse saaja kütust kasutab, nimi ja kalalaevade riikliku registri sisenumber. Sama tabeli teise veergu märgitakse kalalaeva peamasina võimsus kilovattides, kolmandasse veergu kütuse KN alamrubriigile vastav kirjeldus ja neljandasse veergu kütuse KN alamrubriik vastavalt «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seadusele» ning viiendasse veergu kütuse kogus liitrites mõõdetuna temperatuuril +15 °C. Kui kütuse saajal on mitu kalalaevade riikliku registri segmenti 4S2 kantud laeva, täidetakse tabeli nr 2 formaati järgides täiendav tabel (2A, 2B jne).

(9) Loa tabelisse nr 3 «Kütuse kogus kalendriaastaks (4S4)» esimesse veergu märgitakse kalalaeva, milles kütuse saaja kütust kasutab, nimi ja kalalaevade riikliku registri sisenumber. Sama tabeli teise veergu märgitakse kalalaeva peamasina võimsus kilovattides, kolmandasse veergu kütuse KN alamrubriigile vastav kirjeldus ja neljandasse veergu kütuse KN alamrubriik vastavalt «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seadusele» ning viiendasse veergu kütuse kogus liitrites mõõdetuna temperatuuril +15 °C. Sama tabeli viimasel real kinnitab taotleja, kelle kalalaev kuulub kalalaevade riikliku registri segmenti koodiga 4S4, allkirjaga ettevõtte vastavust komisjoni määruses (EÜ) nr 1595/2004 väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate kohta sätestatud nõuetele. Kui kütuse saajal on mitu kalalaevade riikliku registri segmenti 4S4 kantud laeva, täidetakse tabeli nr 3 formaati järgides täiendav tabel (3A, 3B jne).

(10) Loa tabelisse nr 4 «Soetatud kütuse kogused» märgitakse järgmised andmed:
1) veerg 1: kütuse soetamise tehingu kuupäev;
2) veerg 2: kütuse KN alamrubriigile vastav kirjeldus vastavalt «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seadusele»;
3) veerg 3: kütuse KN alamrubriik vastavalt «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seadusele»;
4) veerg 4: kütuse kogus liitrites mõõdetuna temperatuuril +15 °C;
5) veerg 5: kütuse väljastanud aktsiisilaopidaja number või kütuse aktsiisivabastuse loa number kütuse soetamisel laevavarustajalt või kutselise kaluri kütuse aktsiisivabastuse loa number kütuse soetamisel kutseliselt kalurilt või tollideklaratsiooni number, millega on deklareeritud imporditud kütus.

(11) Loa reale «Kehtivuse aeg» märgitakse kuupäevad (päev, kuu, aasta), millest alates ja milleni võib selle loa alusel kütust soetada.

(12) Loa reale «MTA juhataja nimi ja allkiri» märgitakse loa väljastanud Maksu- ja Tolliameti piirkondliku struktuuriüksuse juhataja ees- ja perekonnanimi ning tema allkiri.

(13) Loa reale «MTA» märgitakse loa väljastanud Maksu- ja Tolliameti piirkondliku struktuuriüksuse nimi, aadress ja telefoninumber.

(14) Loa reale «Kuupäev» märgitakse loa väljastamise kuupäev (päev, kuu, aasta).

§ 3. Loa asendamine

Kütuse saaja elu- või asukohajärgne Maksu- ja Tolliameti piirkondlik struktuuriüksus asendab loa, kui loa tabelis 4 toodud ridade arvust ei piisa kütuse soetamise tehingute märkimiseks ja kütuse saaja pole loale märgitud kalendriaasta kütuse kogust täies ulatuses soetanud. Loa asendamiseks ei pea loa saaja esitama «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» § 743 lõikes 1 nimetatud dokumente.

§ 4. Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 2007. aasta 1. jaanuaril.

Minister Aivar SÕERD

Kantsler Tea VARRAK

Rahandusministri 27. novembri 2006. a määruse nr 59 «Kutselise kaluri aktsiisivabastuse loa vorm ja selle täitmise kord»
lisa

KUTSELISE KALURI AKTSIISIVABASTUSE LUBA NR ...

Kütuse saaja: _________________________________________________________

Kütuse saaja kontaktandmed:____________________________________________

Kutselise kalapüügiloa number ja kehtivus:_________________________________

Võõrandatud kütus (4S2 ja 4S4):_________________________________________

Tabel nr 1. Kütuse kogus kalendriaastaks (4S1)

Kalalaev Kütus KN Kala kogused Kütuse kogus (l)
         

Tabel nr 2. Kütuse kogus kalendriaastaks (4S2)

Kalalaev Võimsus Kütus KN Kütuse kogus (l)
         

Tabel nr 3. Kütuse kogus kalendriaastaks (4S4)

Kalalaev Võimsus Kütus KN Kütuse kogus (l)
         

Kinnitan sõltumatust ning vastavust komisjoni määruses (EÜ) nr 1595/2004 väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate kohta sätestatud nõuetele

   

Tabel nr 4. Soetatud kütuse kogused

Kuupäev Kütus KN Kütuse kogus (l) ALP või kütuse AVLi või kutselise kaluri AVLi või
tollideklaratsiooni nr
         
         

Kehtivuse aeg:_______________________________________________________

MTA juhataja nimi ja allkiri:____________________________________________

MTA:_______________________________________________________________

Kuupäev:___________________________________________________________

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json