Teksti suurus:

Kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.12.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 53, 398

Kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 23.11.2006

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 27. novembri 2006. a otsusega nr 31

§ 1. Kaitseväeteenistuse seaduses (RT I 2000, 28, 167; 2006, 26, 193) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 97 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 97. Kaitseväe juhtkonna ametisse nimetamine ja ametist vabastamine

(1) Kaitseväe juhataja nimetatakse ametisse Riigikogu otsusega Vabariigi Presidendi ettepanekul üheks ametiajaks viieks aastaks. Kaitseväe juhataja ennetähtaegse ametist vabastamise otsustab Riigikogu Vabariigi Presidendi ettepanekul.

(2) Kaitseväe ülemjuhataja nimetatakse ametisse ja vabastatakse ametist Riigikogu otsusega Vabariigi Presidendi ettepanekul.

(3) Ametist tagasiastumisest teatab kaitseväe juhataja Vabariigi Presidendile vähemalt neli kuud ette.

(4) Kaitsejõudude Peastaabi ülem, Kaitseliidu ülem ja kaitseväe põhiväeliikide ülemad nimetatakse ametisse ja vabastatakse ametist Vabariigi Presidendi käskkirjaga Vabariigi Valitsuse ja kaitseväe juhataja (kaitseväe ülemjuhataja) ettepanekul.»;

2) paragrahvi 112 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Kaadrikaitseväelasele, kes piirvanuse täitumisel on kaitseväe juhataja (ülemjuhataja) ametikohal, ei kohaldata käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud piirvanust ja ta vabastatakse lepingulisest teenistusest pärast kaitseväe juhataja (ülemjuhataja) ametikohalt vabastamist.»

§ 2. Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Riigikogu esimees Toomas VAREK

/otsingu_soovitused.json