Teksti suurus:

Põllumajandustoodete kokkuostu täpsem kord, teravilja veokulude hüvitamise piirmäär, nõuded sekkumiskeskuse ja -lao kohta ning pakkumise vorm

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.12.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.03.2007
Avaldamismärge:

Põllumajandustoodete kokkuostu täpsem kord, teravilja veokulude hüvitamise piirmäär, nõuded sekkumiskeskuse ja -lao kohta ning pakkumise vorm

Vastu võetud 03.05.2006 nr 59
RTL 2006, 39, 674
jõustumine 12.05.2006

Muudetud järgmise määrusega (kuupäv, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

27.11.2006 nr 104 (RTL 2006, 86, 1561) 10.12.2006

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 6 lõike 3, § 31 lõike 2, § 32 lõigete 2–4 ning § 48 lõigete 2 ja 31, komisjoni määruse (EÜ) nr 824/2000, millega kehtestatakse teravilja ülevõtmise kord sekkumisametite poolt ja sätestatakse teravilja kvaliteedi määramise analüüsimeetodid (EÜT L 100, 20.04.2000, lk 31–50), artikli 4 lõike 1, komisjoni määruse (EMÜ) nr 2131/93, milles sätestatakse sekkumisametite valduses oleva teravilja müümise kord ja tingimused (EÜT L 191, 31.07.1993, lk 76–80), komisjoni määruse (EÜ) nr 562/2000, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1254/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad veiseliha kokkuostu kohta (EÜT L 068, 16.03.2000, lk 22–45), artikli 5 lõigete 1 ja 2, artikli 6 lõike 1, artikli 30 lõike 3, komisjoni määruse (EÜ) nr 2771/1999, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad või- ja kooreturul sekkumise osas (EÜT L 333, 24.12.1999, lk 11–43), artikli 4 lõigete 4 ja 6 ning artikli 18 lõike 1, komisjoni määruse (EÜ) nr 214/2001, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses sekkumisega lõssipulbriturul (EÜT L 100, 20.04.2001, lk 100–111), artikli 2 lõike 5, komisjoni määruse (EMÜ) nr 3149/1992, millega kehtestatakse ühenduses enim puudustkannatavatele isikutele sekkumisvarudest pärit toiduainete tarnimise üksikasjalikud eeskirjad (EÜT L 313, 30.10.1992, lk 50–55) artikli 4 lõike 3, komisjoni määruse (EMÜ) 3002/1992, millega kehtestatakse üksikasjalikud ühiseeskirjad sekkumisvarust pärit toodete kasutamise ja/või sihtkoha kontrollimiseks (EÜT L 301, 17.10.1992, lk 17–26) alusel ning kooskõlas komisjoni määruse (EMÜ) nr 2173/79 sekkumisasutuste kokkuostetud veiseliha realiseerimise üksikasjalike rakenduseeskirjade ja määruse (EMÜ) nr 216/69 kehtetuks tunnistamise kohta (EÜT L 251, 05.10.1979, lk 12–16) nõuetega.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse põllumajandustoodete kokkuostu, sealhulgas säilitamise, müümise või tasuta üleandmise täpsem kord, teravilja veokulude hüvitamise piirmäär, nõuded sekkumiskeskuse ja -lao kohta ning pakkumise vorm.

§ 2. Põllumajandustoodete kokkuostuks pakkumise, müümise või kokkuostust tasuta üleandmisega seotud isik

Põllumajandustoodete kokkuostuks pakkumise, müümise või kokkuostust tasuta üleandmisega seotud isik peab olema kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse. Kui isiku andmed ei ole registrisse kantud, esitab ta kokkuostus osalemiseks «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 60 lõikes 1 nimetatud avalduse andmete registrisse kandmiseks.

§ 3. Heakskiitmine

(1) Kokkuostuks pakutavat võid ja lõssipulbrit toota sooviv isik, kelle ettevõtte on Veterinaar- ja Toiduamet (edaspidi VTA) «Toiduseaduse» kohaselt tunnustanud, esitab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) iga sel otstarbel kasutatava eraldi tootmisüksuse kohta heakskiidu taotlemiseks lisas 1 toodud vormi kohase taotluse.

(2) Kui komisjoni määruse (EMÜ) nr 3002/1992 alusel peab tootja vastavate käitlemisprotsesside teostamiseks olema heaks kiidetud või peab talle selleks olema väljastatud luba, siis selle taotlemiseks esitab taotleja PRIA-le vabas vormis taotluse, milles märgib ära, millega seoses ta heakskiitu taotleb.

Heakskiidutaotlusele märgitakse järgmised andmed:
1) ettevõtja nimi;
2) registrikood / maksukohustuslaste registri kood;
3) aadress ja kontaktandmed;
4) sekkumisvarust pärit toote nimetus;
5) toodetava toote nimetus;
6) ettevõtte VTA tunnustamise number;
7) heakskiidutaotluse koostamise kuupäev ja taotleja allkiri.

§ 4. Kvaliteedisertifikaat

(1) Või ja lõssipulbri teise Euroopa Liidu liimesriiki kokkuostuks pakkumisel nõukogu määruse (EÜ) 2771/1999 artikli 6 alusel nõutava kvaliteedisertifikaadi saamiseks esitab pakkuja VTA-le lisades 2 ja 3 toodud vormi kohase taotluse.

(2) Eestis asuvast sekkumisvarust pärit toodete tarnimisel teise Euroopa Liidu liikmesriiki komisjoni määruse (EMÜ) 3002/92 alusel sätestatud kasutusotstarbel peab tootega vajaduse korral olema kaasas kvaliteedisertifikaat. Selle taotlemiseks esitab pakkuja VTA-le vabas vormis kvaliteedisertifikaadi taotluse, milles märgitakse järgmised andmed:
1) ettevõtja nimi;
2) registrikood / maksukohustuslaste registri kood;
3) pakkuja aadress ja kontaktandmed;
4) sekkumisvarust pärit toote nimetus;
5) andmed pakutava toote kohta (ettevõtte VTA tunnustamise number, tootja nimi, ettevõtte aadress, valmistamiskuupäev, tootepartii number, pakendite arv, netomass (kg, t, hl));
6) selle liikmesriigi nimi, milles sekkumisvarust pärinevat toodet asjakohasel kasutusotstarbel kasutatakse.

2. peatükk
SEKKUMISKOKKUOST JA MÜÜK

§ 5. Kokkuostuks toodetav või

Eestis kokkuostuks toodetav või peab kuuluma kvaliteediklassi «Ekstra kvaliteet», mis vastab komisjoni määruse (EÜ) nr 2771/1999 lisas 1 kehtestatud nõuetele, ning olema nõuetekohaselt märgistatud.

§ 6. Põllumajandustoodete kokkuostuks pakkumine

(1) Teravilja kokkuostu korral esitab pakkuja PRIA-le lisas 4 toodud vormi kohase kirjaliku pakkumise.

(2) Kui teravili võetakse üle laos, kus teravilja pakkumise tegemise ajal hoitakse, esitab pakkuja koos lõikes 1 nimetatud pakkumisega väljavõtte laoarvestusest pakkumises märgitud teravilja koguse, kaalumise ajal kindlaks tehtud kvaliteediomaduste, saagiaasta ja päritolumaa kohta silode kaupa.

(3) Ühte sekkumiskokkuostuks pakutavasse silosse tohib panna sarnaste kvaliteediomadustega vilja. Kõigi pakutavas silos olevate eraldi tarnete või partiide kvaliteediomadused peavad vastama komisjoni määruse (EÜ) nr 824/2000 lisas 1 kehtestatud nõuetele. Nõuetekohase kvaliteedi saavutamiseks teravilja segada ei ole lubatud.

(4) Veiseliha kokkuostu korral esitab pakkuja PRIA-le lisas 5 toodud vormi kohase kirjaliku pakkumise, võttes arvesse pakkumiskutses toodud tingimusi.

(5) Või ja lõssipulbri kokkuostu korral esitab tootja PRIA-le lisas 6 toodud vormi kohase tootmiskava. Tootmiskava esitatakse pärast heakskiidu saamist, kuid hiljemalt kaks tööpäeva enne kokkuostuks pakutava või ja lõssipulbri tootmise alustamist.

(6) Lõssipulbri sekkumishinnaga kokkuostu ja alalise pakkumismenetluse korral esitab pakkuja PRIA-le lisas 7 toodud vormi kohase kirjaliku pakkumise.

(7) Või 90%-lise sekkumishinnaga kokkuostu ja alalise pakkumismenetluse korral esitab pakkuja PRIA-le lisas 8 toodud vormi kohase kirjaliku pakkumise.

(8) Lõigetes 6 ja 7 nimetatud pakkumised tehakse täistonnides.

§ 7. Kokkuostuks pakutava või ja lõssipulbri pakendi märgistus

(1) Eestis toodetud kokkuostuks pakutava või pakendile kantakse lisaks komisjoni määruse (EÜ) nr 2771/1999 artikli 4 punktis 6 sätestatule §-s 5 nimetatud märgistus.

(2) Kui laopidaja peab laoarvestust, mille puhul ta sisestab laoarvestusse lõikes 1 nimetatud andmed kokkuostetud või ja lõssipulbri lattu saabumise päeval, ei pea toote lattu saabumise kuupäeva pakendile eraldi märkima.

§ 8. Teravilja ladustamine kokkuostu korral

(1) Sekkumiskokkuostuks pakutavat teravilja ladustatakse muust viljast eraldi.

(2) Eri aastatel koristatud teravili ladustatakse eraldi.

(3) Silo või ladu, milles teravilja ladustatakse, peab olema plommitud ja märgistatud ning märgistusele peavad olema kantud järgmised andmed:
1) viljaliik;
2) saagiaasta;
3) silo või lao number.

(4) Vajaduse korral võib laopidaja nõuda teravilja ümberpaigutamist ühest silost või laost teise. Sel juhul esitab laopidaja PRIA-le kirjaliku avalduse koos ümberpaigutamise vajaduse põhjendusega vähemalt viis tööpäev enne soovitud ümberpaigutamist.

(5) PRIA kontrollib avalduses esitatud andmete õigsust ning lepib laopidajaga kokku teravilja ümberpaigutamise ajagraafiku.

§ 9. Kokkuostetud teravilja toimetamine sekkumislattu

(1) Pakkuja tarnitav kogus võib erineda pakkumises esitatud kogusest alla 500-tonnise pakkumise korral kuni 30 tonni pakutavast kogusest, 500–1000-tonnise pakkumise korral kuni 60 tonni pakutavast kogusest ning üle 1000-tonnise pakkumise korral kuni 100 tonni pakutavast kogusest, kuid tarnitav kogus ei tohi olla väiksem kui komisjoni määruse (EÜ) nr 824/2000 artiklis 1 ettenähtud 80-tonnine miinimumkogus.

(2) Kui pakkuja on tarnegraafikus ettenähtud aja jooksul tarninud sekkumislattu pakkumises näidatud teraviljakogusest väiksema koguse, kuid see ületab 80-tonnise miinimumkoguse ja vastab lõikes 1 sätestatud kogusele, võtab PRIA tarnitud koguse üle. Kui pakkuja ei ole tarnegraafikus ettenähtud aja jooksul tarninud sekkumislattu vähemalt 80-tonnist miinimumkogust või kui see ei vasta lõikes 1 sätestatud kogusele, tunnistab PRIA pakkumise rahuldamise otsuse kehtetuks.

(3) Pakkuja võib esitatud pakkumise katkestada, kui ta on tarninud sekkumislattu nõutava teravilja 80-tonnise miinimumkoguse. Pakkumise katkestamise korral esitab pakkuja PRIA-le kirjaliku avalduse kahe tööpäeva jooksul pärast katkestamise vajaduse ilmnemist.

(4) Kui Põllumajandusuuringute Keskuse (edaspidi PMK) tehtud teravilja kvaliteedianalüüsi tulemustest selgub, et teravilja kvaliteedinäitajad ei vasta osaliselt komisjoni määruse (EÜ) nr 824/2000 lisas I sätestatud kvaliteedi miinimumnõuetele, võtab PRIA üle teraviljakoguse, mille kvaliteedianalüüsi tulemused on positiivsed. Kui miinimumnõuetele vastav teraviljakogus on komisjoni määruse (EÜ) nr 824/2000 artiklis 1 ettenähtud 80-tonnisest miinimumkogusest väiksem, lükatakse kogu pakkumine tagasi.

(5) Teravilja pakkuja või laopidaja võib taotleda tarnegraafiku muutmist. Tarnegraafiku muutmiseks esitab pakkuja PRIA-le põhjendatud avalduse esimesel võimalusel, kuid hiljemalt viis tööpäeva enne PRIA määratud tarnimise tähtpäeva.

(6) Komisjoni määruse (EÜ) nr 824/2000 artikli 5 lõikes 4 nimetatud viisil teravilja ülevõtmise korral võib sama määruse artikli 5 lõike 4 punktis c nimetatud representatiivse proovi koostada laopidaja tellimusel sekkumisameti esindaja või tema järelevalve all vilja lattu vastuvõtmisel võetud proovidest tingimusel, et ladu on enne teravilja vastuvõtmist plommitud, ja arvestusega, et teravilja ülevõtmise alguse ja lattu paigutamise vaheline aeg ei ületa kolme kuud.

(7) Kui ladu ei ole tarnegraafikus kokku lepitud ajal valmis teravilja vastu võtma, siis kannab laopidaja sellega pakkujale ning PMK-le ja PRIA-le tekkinud kulud.

§ 10. Teravilja kvaliteedianalüüsi tulemuste vaidlustamine

(1) Kui pakkuja ei ole nõus PMK tehtud teravilja kvaliteedianalüüsi tulemustega, on pakkujal õigus viie tööpäeva jooksul arvates temale saadetud analüüsitulemuste kättesaamisest taotleda kontrollproovi kordusanalüüsi.

(2) Negatiivse kvaliteedianalüüsi ja vajaduse korral ka negatiivse korduvanalüüsi tulemuste puhul katab pakkuja PMK-le analüüsikulud.

§ 11. Teravilja veokulude hüvitamine

(1) Kui PRIA võtab teravilja üle mujal kui sekkumiskeskuses, kaetakse täiendavad veokulud komisjoni määruse (EÜ) 824/2000 artikli 8 lõike 2 kohaselt.

(2) Sekkumislaost eksportimise eesmärgil teravilja müümise korral hüvitab PRIA pakkujale veokulud komisjoni määruse (EMÜ) 2131/1993 artikli 7 lõike 2 kohaselt.

(3) Lõigetes 1 ja 2 nimetatud veokulude hüvitamise määr sõltuvalt veovahendi liigist on järgmine:

1) autoga 1,35 kr/t/km

2) rongiga 0,42 kr/t/km

(4) Ladudevahelise vahemaa arvutab PRIA.

[RTL 2006, 86, 1561 – jõust. 10.12.2006]

§ 12. Müük sekkumisvarudest

(1) Teravilja sekkumisvarudest müügi korral esitab pakkuja PRIA-le lisas 9 toodud vormi kohase kirjaliku pakkumise. Pakkuja tarnitav kogus võib erineda pakkumises esitatud kogusest 5% võrra.

(2) Veiseliha sekkumisvarudest müügi korral esitab pakkuja PRIA-le lisas 10 toodud vormi kohase kirjaliku pakkumise.

(3) Lõssipulbri sekkumisvarudest müügi korral esitab pakkuja PRIA-le lisas 11 toodud vormi kohase kirjaliku pakkumise.

(4) Või sekkumisvarudest müügi korral esitab pakkuja PRIA-le lisas 12 toodud vormi kohase kirjaliku pakkumise.

(5) Sekkumistoote müügipakkumise rahuldamise korral koostab PRIA sekkumistoote väljaviimise graafiku ning kooskõlastab selle lao ja pakkujaga. Sekkumistoode viiakse laost välja PRIA järelevalve all.

§ 13. Sekkumiskeskuse ja -lao nõuded

(1) Veiseliha sekkumiskeskuse külmhoonet ja vajaduse korral lihalõikusettevõtet (-üksust) ning või ja lõssipulbri sekkumisladu peab VTA poolt olema tunnustanud «Toiduseaduse» kohaselt.

(2) Kokkuostetud veiselihatooted ladustatakse sekkumiskeskuses või -laos Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004, 29. aprill 2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad (EÜT L 139, 30.04.2004 lk 55–205), lisa III jao I peatüki VII nõuete kohaselt.

(3) Kokkuostetud võid ja lõssipulbrit ladustatakse sekkumislaos Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004 lisa III jao IX peatüki II nõuete kohaselt.

(4) Sekkumislaos peavad või ja lõssipulbri alused olema paigutatud selliselt, et kaubaaluste vahele jääks vähemalt 60 cm ning seinapoolse kaubaaluse ja seina vahele jääks samuti vähemalt 60 cm.

(5) Veiseliha, või ja lõssipulbri sekkumislaos peavad olema taadeldud kaalud pakendite ja aluste kaalumiseks ning vajaduse korral laoseisu kontrollimiseks.

(6) Sekkumisladu, milles teravilja ladustatakse, peab olema lisas 13 toodud nõuete kohane.

(7) PRIA-l on õigus lõpetada leping laopidajaga, kui ladu ei ole lisas 13 toodud nõuete kohane. PRIA korraldab mittenõuetekohaseks tunnistatud laost teravilja ümberpaigutamise nõuetekohasesse lattu selle laopidaja kulul, kelle ladu tunnistati mittenõuetekohaseks.

§ 14. Pakkumise esitamine sekkumisvarudest toote kasutamiseks

(1) Sekkumisvarudest pärit toote kasutamiseks komisjoni määruse (EMÜ) 3002/1992 alusel esitab pakkuja PRIA-le pakkumise.

(2) Pakkumises märgitakse järgmised andmed:
1) ettevõtja nimi;
2) registrikood / maksukohustuslaste registri kood;
3) aadress ja kontaktandmed;
4) sekkumisvarust pärit saaduse või toote nimetus ja kogus (t, kg, l, hl);
5) toodetava toote nimetus;
6) sekkumisvarust pärineva saaduse või toote pakkujapoolne ostuhind (EUR/100 kg, EUR/t, EUR/hl);
7) pakkumise koostamise kuupäev ja taotleja allkiri.

(3) Pakkumise esitamise tähtajaks esitab pakkuja PRIA-le «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» §-s 55 nimetatud tagatise, kui selline nõue tuleneb Euroopa Liidu asjakohastest määrustest.

§ 15. Käitlemiskava esitamine

(1) Pakkumise edukaks osutumise korral esitab pakkumise teinud isik pakkuja PRIA-le hiljemalt viis tööpäeva enne asjakohase toimingu tegemist vabas vormis käitlemiskava posti teel (võimaluse korral võib selle enne esitada ka faksi teel).

(2) Käitlemiskavas märgitakse järgmised andmed:
1) ettevõtja nimi;
2) registrikood / maksukohustuslaste registri kood;
3) aadress ja kontaktandmed;
4) sekkumisvarust pärit toote nimetus;
5) toodetava toote nimetus;
6) sekkumisvarust pärit toote kogus (t, kg, l, hl);
7) käitlemise algus ja lõpp (kuupäev ja kellaaeg);
8) käitlemiskava koostamise kuupäev ja allkiri.

(3) Muudatustest käitlemiskavas teavitatakse PRIA-t hiljemalt kaks tööpäeva enne asjakohase toimingu tegemise algust faksi teel.

§ 16. Pakkumise kontrollimine

(1) Ettevõtja, kes tegeleb sekkumisvarust pärinevate saaduste või toodetega ja kes osaleb määrusega reguleeritud tegevuses, võtab endale ka kohustuse võimaldada PRIA-l kontrollida ostmist, ladustamist, vedu, ümberlaadimist, töötlemist, raamatupidamist ning teostada muud vajalikku järelevalvet komisjoni määruse (EMÜ) nr 3002/1992 alusel.

(2) Ettevõtja kohustub hoidma sekkumislaost ostetud saadusi või tooteid teistest toodetest eraldi ja eristatult.

(3) PRIA vaatab pakkumise läbi ning kontrollib koostöös «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» §-s 63 nimetatud teiste järelevalveasutustega pakkumises esitatud andmete õigsust ja pakkuja nõuetekohasust.

(4) Vajaduse korral esitab PRIA VTA-le vajalikud andmed pakkujate kvaliteedikontrolliks kolme tööpäeva jooksul arvates käitlemiskava saamisest.

(5) VTA kontrollib esitatud andmete õigsust ning esitab kontrolli tulemused PRIA-le viie tööpäeva jooksul arvates analüüsitulemuste selgumisest.

3. peatükk
SEKKUMISKOKKUOSTUST PÕLLUMAJANDUSTOODETE TASUTA ÜLEANDMINE

§ 17. Toiduabina jagamiseks eraldatavaid toiduaineid taotleva heategevusorganisatsiooni nõuded

(1) Sekkumisvarudest eraldatavaid tooteid või saadusi ning nendest toodetest valmistatud lõpptooteid võib toiduabina enim puudust kannatavatele isikutele jagamiseks taotleda heategevusorganisatsioon:
1) kelle kohta on kanne mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris ning kelle tegevusvaldkond hõlmab heategevust;
2) sekkumisvarudest pärit toodete toiduabiks käitleja peab vastavalt komisjoni määrusele (EMÜ) nr 3149/1992 vajaduse korral olema vastavalt «Toiduseadusele» VTA poolt tunnustatud;
3) kes peab jagamiseks saadud ning jagatud toiduainete kohta lisa 14 kohast arvestust.

(2) Heategevusorganisatsioon tagab tööstuses pakitud toodete ja toodetud saaduste nõuetekohase käitlemise, mis tagab toodete ja saaduste säilimise nende väärtust kahjustamata.

§ 18. Toiduabi taotlemine

Heategevusorganisatsioon esitab toiduabina jagamiseks eraldatavate lõpptoodete saamiseks PRIA-le lisas 15 toodud vormi kohase taotluse hiljemalt jaotusaastale eelneva aasta 15. maiks. Taotletav minimaalne kogus on 500 kg.

§ 19. Taotluse läbivaatamine ja otsuse tegemine

(1) PRIA kontrollib, kas taotleja on kantud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse ning kas tema tegevusala hõlmab heategevust.

(2) PRIA otsustab taotluse rahuldamise või taotluse rahuldamata jätmise jaotusaasta 1. märtsiks.

(3) Kui jaotamiseks eraldatavate toiduainete kogus on väiksem kui heategevusorganisatsioonide taotletud kogus, vähendatakse taotletud koguseid proportsionaalselt, lähtudes võrdse kohtlemise põhimõttest.

(4) Lõike 2 kohaselt tehtud otsusest teavitab PRIA taotlejat viie tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest. Kui heategevusorganisatsioonile eraldatavat toiduainete kogust vähendatakse lõike 3 kohaselt, teeb PRIA koos taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsusega taotlejale teatavaks eraldatavate toiduainete uued kogused.

§ 20. Toiduabi jaotus

(1) Paragrahvi 19 lõike 2 kohase taotluse rahuldamise otsuse saanud heategevusorganisatsioon esitab PRIA-le lisas 16 toodud vormi kohase toiduabi jaotusplaani jaotusaasta 20. märtsiks.

(2) PRIA korraldab pärast lõikes 1 nimetatud jaotusplaani saamist võimalikult lühikese aja jooksul toiduabina jaotamiseks eraldatavate lõpptoodete tarnimise heategevusorganisatsiooni määratud vastuvõtmiskohta.

§ 21. Pakkumismenetluse tegemine

(1) PRIA korraldab lõpptoodete ladustamisteenuse, sekkumisest pärit saaduste või toodete töötlemise ja lõpptoodete veoteenuse tellimiseks pakkumismenetluse «Riigihangete seaduses» nimetatud korras.

(2) Pakkumismenetluse tulemusel edukaks tunnistatud pakkumise esitanud pakkuja ja PRIA vahel sõlmitakse hankeleping, milles lepitakse kokku vastavalt ka ladustamis-, töötlemis- ja veotingimused.

§ 22. Lõpptoodete veokulude hüvitamine

(1) Lõpptoodete põhjendatud veokulud heategevusorganisatsioonist enim puudust kannatava isikuni kaetakse kuludokumentide alusel.

(2) Lõikes 1 nimetatud veokulude hüvitise saamiseks esitatakse PRIA-le lisas 17 toodud vormi kohane veokulude hüvitamise taotlus 15. oktoobriks. Veokulude hüvitamist võib taotleda kuni jaotusaasta 1. oktoobrini tehtud tarnete kohta.

§ 23. Veokulude hüvitamise taotluse kontroll

(1) Paragrahvis 22 nimetatud veokulude hüvitamise taotluse kontrollimiseks võib PRIA teha kohapealset kontrolli.

(2) PRIA vaatab taotluse läbi ning kontrollib koostöös § 16 lõikes 3 nimetatud teiste järelevalveasutustega taotluses esitatud andmete õigsust ja taotleja nõuetekohasust.

§ 24. Veokulude hüvitise määramine või määramata jätmine

PRIA otsustab veokulude hüvitise määramise või määramata jätmise 15. novembriks.

§ 25. Veokulude hüvitise väljamaksmine

Veokulude hüvitis makstakse välja §-s 24 nimetatud otsuse alusel komisjoni määruse (EMÜ) 3149/1992 artikli 6 lõike 1 kohaselt ajavahemikus 15. detsembrist kuni 31. jaanuarini.

§ 26. Majanduskulude hüvitamine

(1) Enim puudust kannatavatele isikutele toiduabi jagamisel tekkinud põhjendatud majanduskulud hüvitatakse komisjoni määruse (EMÜ) 3149/1992 artikli 6 lõike 3 kohaselt.

(2) Lõikes 1 nimetatud hüvitise saamiseks esitatakse PRIA-le lisas 18 toodud vormi kohane majanduskulude hüvitamise taotlus jaotusaastale järgneva aasta 15. jaanuariks.

§ 27. Majanduskulude hüvitamise taotluse kontroll

(1) Paragrahvi 26 lõikes 1 nimetatud majanduskulude hüvitamise taotluse kontrollimiseks võib PRIA teha kohapealset kontrolli.

(2) PRIA vaatab taotluse läbi ning kontrollib koostöös § 16 lõikes 3 nimetatud teiste järelevalveasutustega taotluses esitatud andmete õigsust ja taotleja nõuetekohasust.

§ 28. Majanduskulude hüvitise määramine või määramata jätmine

PRIA otsustab majanduskulude hüvitise määramise või määramata jätmise 15. veebruariks.

§ 29. Majanduskulude hüvitise väljamaksmine

Majanduskulude hüvitis makstakse välja §-s 28 nimetatud otsuse alusel komisjoni määruse (EMÜ) 3149/1992 artikli 6 lõike 3 kohaselt ajavahemikus 15. märtsist kuni 30. aprillini.

4. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 30. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

Märkus. Lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. (Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 4.05.2006. a resolutsioon nr 17-1/0603096.)

Lisad

/otsingu_soovitused.json