Teksti suurus:

Invatransporditeenuse osutamise kord puuetega inimestele Rapla vallas

Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2006, 231, 2435

Invatransporditeenuse osutamise kord puuetega inimestele Rapla vallas

Vastu võetud 23.11.2006 nr 33

Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» paragrahvi 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Määruse reguleerimisala

Käesolev kord reguleerib rahvastikuregistri andmetel Rapla vallas elavatele puuetega inimestele invatransporditeenuse (edaspidi teenus) osutamist.

2. peatükk
TEENUSE SAAJAD

§ 2. Teenuse saajad

(1) Teenust osutatakse eelkõige rahvastikuregistri andmetel Rapla vallas elavatele isikutele, kellele on arstliku ekspertiisi komisjoni või ekspertarsti poolt määratud raske või sügav puue, mille üheks tunnuseks on liikumisabivahendite (ratastool, rulaator, kargud) kasutamine või kõrvalise abi vajadus liikumisel ja transpordivahendi kasutamisel.

(2) Ümbruskonna valdade teenindamine toimub võimaluste korral vallavalitsuste vahel sõlmitud lepingute kohaselt.

3. peatükk
TEENUSE OSUTAMINE

§ 3. Teenuse osutamine

Teenuse osutamist korraldab Rapla Vallavalitsus Rapla Hooldekeskuse baasil.

§ 4. Teenuse osutamise alus

Teenuse osutamise aluseks Rapla valla elanikele on teenuse saajate nimekiri, mille koostab ja mida vajadusel täiendab vallavalitsuse sotsiaaltöö spetsialist.

§ 5. Teenuse tellimine

(1) Esmakordselt teenust taotlev isik pöördub vallavalitsuse sotsiaaltöö spetsialisti poole, kes selgitab, kas isik on õigustatud teenust saama. Kui isik vastab teenuse saamise nõuetele, kannab spetsialist ta teenuse saajate nimekirja, kus on andmed teenuse kasutaja puude raskusastme, teenuse eest tasutava hinna ja teenuse limiidi kohta ning suunab Rapla Hooldekeskusesse.

(2) Korduv teenuse taotleja, kes on kantud teenuse saajate nimekirja, pöördub teenuse tellimiseks Rapla Hooldekeskuse juhataja poole, teatades invatranspordi kasutamise soovi kuupäeva ja marsruudi vähemalt ühe tööpäeva ette.

§ 6. Teenuse kasutamine

(1) Olenevalt puude liigist ja raskusastmest on invatranspordi kasutamine tasuta:
1) sügava ja raske liikumis-, nägemis- ja vaimupuudega täiskasvanud – 420 km aastas;
2) sügava ja raske liikumis-, nägemis- ja vaimupuudega alaealised – 480 km aastas;
3) käesoleva lõike punktides 1 ja 2 nimetamata puudega inimesed – piirmäära määrab vallavalitsuse sotsiaalkomisjon (edaspidi komisjon) isiku avalduse alusel.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud piirmäära ületamisel tasub invatranspordi kasutamise eest teenuse taotleja.

(3) Teenuse kasutamise kohta isikute lõikes peab arvestust vallavalitsuse sotsiaaltöö spetsialist.

(4) Komisjon võib rahaliste vahendite olemasolu korral võimaldada täiendavaid tasuta sõite.

§ 7. Teenuse hind

Teenuse hinna kehtestab Rapla Vallavalitsus.

4. peatükk
LÕPPSÄTTED

§ 8. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 01. jaanuaril 2007. a.

Volikogu esimees Väino SASSI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json