Teksti suurus:

Sotsiaalministri 16. detsembri 2002. a määruse nr 147 ”Töötuskindlustushüvitise taotlemise avalduse vorm, avaldusele kantavate andmete loetelu ning avaldusele lisatavate dokumentide loetelu“ muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2007
Avaldamismärge:RTL 2006, 86, 1563

Sotsiaalministri 16. detsembri 2002. a määruse nr 147 ”Töötuskindlustushüvitise taotlemise avalduse vorm, avaldusele kantavate andmete loetelu ning avaldusele lisatavate dokumentide loetelu“ muutmine

Vastu võetud 28.11.2006 nr 61

Määrus kehtestatakse «Töötuskindlustuse seaduse» § 10 lõike 1 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 16. detsembri 2002. a määruses nr 147 «Töötuskindlustushüvitise taotlemise avalduse vorm, avaldusele kantavate andmete loetelu ning avaldusele lisatavate dokumentide loetelu» ( RTL 2002, 144, 2118; 2006, 13, 215) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga;

2) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Töötuskindlustuse seaduse» § 10 lõike 1 alusel.»;

3) paragrahvi 3 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Avaldusele lisatakse järgmised dokumendid:
1) tõend(id) kindlustatule viimasel kolmel kalendrikuul makstud tasude ja tasudelt kinnipeetud töötuskindlustusmakse kohta;
2) dokument viimase töölepingu lõpetamise või teenistusest vabastamise aluse ja aja kohta või võlaõiguslik teenuse osutamise leping või Välis- või lähetajaministeeriumi tõend abikaasatasu maksmise lõpetamise aja kohta.»;

4) paragrahvi 3 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kui hüvitise taotlejal ei ole mõjuvatel põhjustel võimalik lõike 1 punktis 1 nimetatud tõendit esitada, lisatakse võimalusel avaldusele muu dokument, mille alusel saab kindlaks teha taotleja töötuskindlustusstaaži viimasel kolmel kalendrikuul.».

§ 2. Määrus jõustub 2007. aasta 1. jaanuaril.

Minister Jaak AAB

Kantsler Maarja MÄNDMAA

Sotsiaalministri 28. novembri 2006. a määruse nr 61 «Sotsiaalministri 16. detsembri 2002. a määruse nr 147 «Töötuskindlustushüvitise taotlemise avalduse vorm, avaldusele kantavate andmete loetelu ning avaldusele lisatavate dokumentide loetelu» muutmine»
lisa

Sotsiaalministri 16. detsembri 2002. a määruse nr 147 «Töötuskindlustushüvitise taotlemise avalduse vorm, avaldusele kantavate andmete loetelu ning avaldusele lisatavate dokumentide loetelu»
lisa

AVALDUS TÖÖTUSKINDLUSTUSHÜVITISE TAOTLEMISEKS

Tööturuameti _____________________________ osakonnale esitamiseks Eesti Töötukassale

TÄIDAB TAOTLEJA

Eesnimi Perekonnanimi   Isikukood

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Elukoht

________________________

(maakond, linn/vald)

 

___________________________

(tänav/küla, maja ja krt nr)

 

__  __  __  __  __

(sihtnumber)

Palun määrata ja maksta mulle töötuskindlustushüvitis:

Panka: pank _______________________       konto nr ___________________________

Posti teel elukoha aadressil

Palun mulle makstavalt hüvitiselt tulumaksu kinnipidamisel võtta arvesse maksuvaba tulu

_________________________________________________________________________

Avaldusele on lisatud järgmised dokumendid:

tõend(id) kindlustatule viimasel kolmel kalendrikuul makstud tasude ja tasudelt kinnipeetud töötuskindlustusmaksete kohta

tõendi puudumisel muu dokument, mille alusel saab kindlaks teha taotleja töötuskindlustusstaaži viimasel kolmel kalendrikuul

______________________________________________________ (dokumendi nimetus)

dokument viimase töölepingu lõpetamise või teenistusest vabastamise aluse ja aja kohta või võlaõiguslik teenuse osutamise leping

Välis- või lähetajaministeeriumi tõend abikaasatasu maksmise lõpetamise aja kohta

 Kuupäev                                                       Allkiri
__________________                               ________________________

TÄIDAB TÖÖTURUAMETI PIIRKONDLIK OSAKOND

Avaldus on Tööturuameti piirkondlikus osakonnas vastu võetud _________________ 200__ a

Taotleja on töötuna arvele võetud alates __________________ 200__ a

Viimane taotlejale töötutoetuse maksmise juhtum _________________________________

(periood: alguse ja lõpu kuupäev)      

Konsultandi nimi ______________________           Allkiri ___________________________  

/otsingu_soovitused.json