Teksti suurus:

Hüvitise taotlemise avalduse vorm töölepingute kollektiivse ülesütlemise korral ja avaldusele lisatavate dokumentide loetelu

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2006, 86, 1564

Hüvitise taotlemise avalduse vorm töölepingute kollektiivse ülesütlemise korral ja avaldusele lisatavate dokumentide loetelu

Vastu võetud 28.11.2006 nr 62

Määrus kehtestatakse «Töötuskindlustuse seaduse» § 17 lõike 1 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse avalduse vorm hüvitise taotlemiseks töölepingute kollektiivse ülesütlemise korral (lisa) ja avaldusele lisatavate dokumentide loetelu.

§ 2. Avaldusele lisatavad dokumendid

Hüvitise taotlemise avaldusele lisatakse järgmised dokumendid:
1) tööandja asukohajärgse tööinspektsiooni kooskõlastus;
2) teenistussuhete lõpetamisel ainult ametnikega tööandja teatis;
3) tööandja kinnitatud väljavõtted töötajate ja avalike teenistujate tööraamatutest või kinnitatud koopiad töölepingutest või kinnitatud väljavõtted ametnike ametisse nimetamise käskkirjadest või korraldustest;
4) tööandja esindaja volitus, kui nimetatud isik ei ole kantud äriregistri B-kaardile või ei ole ametiasutuse või ametiasutuse hallatava asutuse juht;
5) töötajate või avalike teenistujate keskmise kuupalga arvestused.

§ 3. Kehtetuks tunnistamine

Sotsiaalministri 3. jaanuari 2003. a määrus nr 5 «Hüvitise taotlemise avalduse vorm töölepingute kollektiivse ülesütlemise korral ja avaldusele lisatavate dokumentide loetelu» (RTL 2003, 8, 93) tunnistatakse kehtetuks.

§ 4. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2007. aasta 1. jaanuaril.

Minister Jaak AAB

Kantsler Maarja MÄNDMAA

Sotsiaalministri 28. novembri 2006. a määruse nr 62 «Hüvitise taotlemise avalduse vorm töölepingute kollektiivse ülesütlemise korral ja avaldusele lisatavate dokumentide loetelu»
lisa

AVALDUS TÖÖLEPINGUTE KOLLEKTIIVSE ÜLESÜTLEMISE HÜVITISE TAOTLEMISEKS


HÜVITISE TAOTLEJA

Tööandja nimi Registri- või isikukood
__  __  __  __  __  __  __  __  __   __
Aadress __________________________________ __  __  __  __  __
(sihtnumber)
Telefon _______________ e-post ______________ Faks _________________________
Isikute arv, kelle töö- või teenistussuhe lõpetatakse
Töötajate või avalike teenistujate koguarvi
_____________________________
_____________________________
Töö- või teenistussuhete lõpetamise ajavahemik _____________________________

AVALDUS

Palun määrata ja maksta hüvitis seoses töölepingute kollektiivse ülesütlemisega järgmistele töötajatele:

TÖÖTAJATE VÕI AVALIKE TEENISTUJATE NIMEKIRI

Isikukood Ees- ja perekonnanimi Pideva töö- või teenistusstaaži pikkus hüvitise taotleja juures Keskmine kuupalk Töö- või teenistussuhte lõpetamise kuupäev Taotletava hüvitise suurus Töötaja panga-konto nr või selle puudumisel postiaadress
             
             

AVALDUSELE LISATUD DOKUMENDID:

[  ] tööandja kinnitatud väljavõtted töötajate ja avalike teenistujate tööraamatutest või kinnitatud koopiad töölepingutest või kinnitatud väljavõtted ametnike ametisse nimetamise käskkirjadest või korraldustest [  ] tööandja esindaja volitus, kui nimetatud isik ei ole kantud äriregistri B-kaardile või ei ole ametiasutuse või ametiasutuse hallatava asutuse juht
[  ] tööinspektsiooni kooskõlastus [  ] töötajate või avalike teenistujate keskmise kuupalga arvestused
[  ] tööandja teatis teenistussuhete lõpetamisest ainult ametnikega  

TÖÖANDJA ESINDAJA

Nimi ___________________________   Ametikoht ______________________________
Allkiri   Kuupäev _________________________ 200__

i Märkida Tööinspektsioonile töölepingute kollektiivse ülesütlemise kooskõlastamise taotluse esitamise päeva seisuga, ainult ametnike koondamisel Töötukassale hüvitise taotlemise avalduse esitamise päeva seisuga.

/otsingu_soovitused.json