Teksti suurus:

Statistikaameti põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2009
Avaldamismärge:

Statistikaameti põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 26.07.2004 nr 130
RTL 2004, 102, 1652
jõustumine 01.08.2004

Muudetud järgmiste aktidega: (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

22.11.2004 nr 144 (RTL 2004, 147, 2242) 1.12.2004

17.10.2005 nr 69 (RTL 2005, 106, 1637) 28.10.2005 (rakendatakse alates 1.11.2005)

19.12.2005 nr 76 (RTL 2005, 123, 1957) 1.01.2006

22.11.2006 nr 58 (RTL 2006, 84, 1538) 1.01.2007

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 42 lõike 1 alusel ning kooskõlas nimetatud seaduse § 65 lõike 2 punktiga 3.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Statistikaameti staatus

(1) Statistikaamet (edaspidi amet) on Rahandusministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, millel on juhtimisfunktsioon ja mis korraldab riiklikke statistilisi vaatlusi ja koordineerib riiklikku statistikat ning teostab riiklikku järelevalvet seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses. Statistiliste meetodite valimisel on amet sõltumatu.

(2) Oma ülesannete täitmisel esindab amet riiki.

§ 2. Ameti eelarve, pitsat ja sümboolika

(1) Ameti kulud kaetakse riigieelarvest. Ameti eelarve kinnitab, muudab seda ja kontrollib selle täitmist rahandusminister.

(2) Ametil on oma nimega dokumendiplangid, mille kasutamise kord määratakse kindlaks ameti asjaajamiskorraga. Ameti struktuuriüksusel võib olla oma nimega dokumendiplank, kui see on ette nähtud struktuuriüksuse põhimääruses.

(3) Ametil on sõõrikukujuline 35-mm läbimõõduga pitsat, mille keskel on väikese riigivapi kujutis. Sõõri ülemist äärt mööda on sõna «Statistikaamet». Ameti struktuuriüksusel võib olla oma nimega lihtpitsat, kui see on ette nähtud struktuuriüksuse põhimääruses.

(4) Ametil on registreeritud logo ja nimemärk.

[RTL 2006, 84, 1538 – jõust 1.01.2007]

§ 3. Aruandekohustus

Amet on aruandekohustuslik rahandusministri ees, kes suunab ja koordineerib ameti tegevust ja teostab ameti üle teenistuslikku järelevalvet õigusaktidega sätestatud korras.

§ 4. Asukoht

Amet asub Tallinnas. Ameti postiaadress on Endla 15, 15174 Tallinn.

2. peatükk
AMETI TEGEVUSVALDKOND JA ÜLESANDED

§ 5. Ameti tegevusvaldkond

Ameti tegevusvaldkonnaks on asjakohase statistilise informatsiooni tootmine riigi majanduse, rahvastiku, sotsiaalvaldkonna ja keskkonna seisundi ning selle muutuste kohta.

§ 6. Ameti ülesanded

Ameti ülesanded on:
1) korraldada riiklikke statistilisi vaatlusi Vabariigi Valitsuse kinnitatud vaatluste loetelu alusel;
2) koordineerida ja metoodiliselt juhendada riikliku statistika tootmist;
3) analüüsida majanduse, rahvastiku, sotsiaalvaldkonna ja keskkonna riikliku statistikaga kaetust ning vajadusi;
4) arendada riikliku statistika tootmise metoodikat;
5) järgida rahvusvahelisi nõudeid riikliku statistika kajastamisel;
6) teha Euroopa Liidu omavahendite haldamiseks vajalikke käibemaksubaasi prognoosimise ja rahvusliku koguprodukti arvestusi;
7) tagada kogutud andmete kaitse;
8) ajakohastada ja laiendada riikliku statistika avaldamise süsteemi;
9) osaleda statistikaalaste õigusaktide eelnõude väljatöötamises;
10) toota statistikat muude tellimuste alusel ja finantseerimisel;
11) täita muid ametile õigusaktidega pandud ülesandeid.

3. peatükk
AMETI STRUKTUUR JA STRUKTUURIÜKSUSTE ÜLESANDED

§ 7. Ameti struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine

Ameti struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitab ameti peadirektori ettepanekul rahandusminister oma määrusega.

§ 8. Ameti struktuuriüksus

Ameti struktuuriüksus on osakond.

§ 9. Ameti osakonnad

(1) Ameti osakonnad ja nende põhiülesanded on:
1) [Kehtetu – RTL 2006, 84, 1538 – jõust 1.01.2007]

2) ettevõtlusstatistika osakond – teha ettevõtluse rahandus-, kaubandus-, kinnisvara-, investeeringu-, teenindus-, transpordi-, tööstus- ja energiastatistikat;
3) hinna- ja palgastatistika osakond – teha hinna- ja palgastatistikat ning korraldada ostujõu pariteedi rahvusvahelist võrdlusprogrammi;
4) majandusstatistika osakond – teha rahvamajanduse arvepidamise ja väliskaubanduse statistikat, keskkonna ja loodusvarade, metsamajanduse, kalamajanduse ja jahimajanduse statistikat, säästva arengu indikaatoreid, arvutada ELi omavahendite administreerimiseks vajalikku käibemaksubaasi;
5) valitsemis- ja finantssektori statistika osakond – rahvamajanduse ja finantsarvepidamine valitsemissektori ja finantsettevõtete kohta, valitsuse võla ja defitsiidi arvestus;
6) põllumajandusstatistika osakond – teha põllumajandusstatistikat, korraldada põllumajandusloendusi, pidada põllumajanduslike majapidamiste andmekogu;

7) [Kehtetu – RTL 2006, 84, 1538 – jõust 1.01.2007]

8) [Kehtetu – RTL 2006, 84, 1538 – jõust 1.01.2007]

9) statistika levi osakond – avaldamiseks ette valmistada, avaldada ja levitada riiklikku statistikat, informeerida tarbijaid selle olemasolust ja kättesaadavusest, saada tagasisidet tarbijatelt, arendada eri statistikavaldkondade koos esitamist, piirkondlikku statistikat ja geoinfosüsteeme, teha andmekogumiseks vajalik materjal kättesaadavaks veebilehel ja korraldada materjali trükkimist ja postitamist;
10) infotehnoloogia osakond – tagada IT strateegia väljatöötamine ja rakendamine, ameti infosüsteemide toimimine ja areng, korraldada andmebaaside infotehnoloogiline hooldamine, hooldada standardtarkvara, hooldada ja arendada eritarkvara, juhendada käsutajaid ja korraldada koolitust ja infoturvet;
11) andmete kogumise osakond – korraldada statistiliste andmete kogumist; korraldada juriidiliste ja füüsiliste isikute küsitlusi;
12) metoodika osakond – koordineerida ja täiustada riiklike statistiliste vaatluste metoodikat, rakendada statistilisi meetodeid, koordineerida mõistete ja klassifikaatorite, vaatluste kirjelduste ja andmebaaside sisualast tööd.

13) personaliosakond - korraldada ameti personalipoliitika väljatöötamist ja elluviimist, personali planeerimist, värbamist ja valikut, hindamist, personalialase dokumentatsiooni haldamist, personaliarvestust ning koolitustegevust.

[RTL 2005, 123, 1957 - jõust. 1.01.2006]

14) üldosakond – koordineerida ameti tööplaanide ja tegevuskava  koostamist ning jälgida nende täitmist, planeerida riiklikku statistikaprogrammi ning koordineerida riiklike statistiliste vaatluste loetelu ja kirjelduste koostamist, administreerida rahvusvahelisi projekte ja korraldada rahvusvahelist  koostööd, korraldada ameti majandusarvestust ja eelarvestamist,  korraldada ameti valitsemisel oleva riigivara haldamist ja arvestust, korraldada riigihankeid, korraldada ameti õigusalast tööd ja nõustamist, osaleda õigusaktide eelnõude väljatöötamisel ja kooskõlastamisel, korraldada ameti asjaajamist ja arhiivitööd;

[RTL 2006, 84, 1538 – jõust 1.01.2007]

15) rahvastiku- ja sotsiaalstatistika osakond – teha  rahvastiku- ja leibkonnastatistikat, haridus-, kultuuri-, töö-, tööelukvaliteedi, sotsiaalse kaitse ja tuvalisuse, õiguse,  sissetuleku, kulutuste, vaesuse, eluruumide ja elamistingimuste ning sotsiaalse keskkonna (heaolu, tõrjutus, sidusus, soopõhine statistika) statistikat, korraldada isiku- ja leibkonnauuringuid ning rahvaloendusi.”

[RTL 2006, 84, 1538 – jõust 1.01.2007]

(2) Osakonna täpsemad ülesanded määratakse ameti peadirektori poolt kinnitatava osakonna põhimäärusega. (õ) 22.07.2009 15:55

§ 10. Ameti struktuuriüksuse allüksused

(1) Ameti osakondade koosseisu võivad kuuluda talitused, kui need on rahandusministri kinnitatud struktuuris ette nähtud.

(2) Talituse ülesanded ja pädevus määratakse ameti peadirektori poolt kinnitatava talituse põhimäärusega.

(3) Ameti koosseisus võivad olla teenistujad, kes ei kuulu ühegi osakonna koosseisu ja kelle ülesanded ja alluvus määratakse peadirektori poolt kinnitatavate ametijuhenditega.

4. peatükk
AMETI JUHTIMINE

§ 11. Ameti juhtimine

Ametit juhib peadirektor, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist rahandusminister kantsleri ettepanekul.

§ 12. Peadirektor

(1) Ameti peadirektor:
1) juhib ameti tööd ning otsustab ja korraldab peadirektori asetäitja ning ameti struktuuriüksuste juhtide kaudu ameti pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist;

[RTL 2006, 84, 1538 – jõust 1.01.2007]

2) koordineerib, suunab ning kontrollib üldosakonna ja personaliosakonna tööd ning koordineerib ja suunab siseaudiitori tegevust

[RTL 2006, 84, 1538 – jõust 1.01.2007]

3) kinnitab ameti kodukorra, asjaajamiskorra, raamatupidamise sise-eeskirja ja muud ameti töökorraldust reguleerivad juhendid ning korrad, struktuuriüksuste põhimäärused, teenistujate ametijuhendid ja ametipalgad vastavuses õigusaktidega;

 4) vastutab ameti põhiülesannete õiguspärase, otstarbeka ja õigeaegse täitmise eest ja annab aru rahandusministrile;
5) teostab teenistuslikku järelevalvet või delegeerib selle ülesande vastavalt käesoleva määruse 5. peatükile;
6) nimetab ametisse ja vabastab ametist ameti ametnikud ning sõlmib, muudab ja lõpetab ameti abiteenistujatega töölepinguid;
7) sõlmib lepinguid või volitab selleks teisi isikuid;
8) esitab rahandusministrile ettepanekuid ameti kulude eelarve kohta ning vastutab eelarve täpse ja otstarbeka täitmise eest;
9) täidab teisi talle seaduse või muude õigusaktidega pandud ülesandeid;
10) annab seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse või korralduse ning rahandusministri määruse või käskkirja alusel teenistusalastes küsimustes käskkirju.

(2) Ameti peadirektor teeb ettekirjutusi ning otsuseid konkreetsete üksikjuhtude kohta riikliku järelevalve küsimustes.

[RTL 2004, 147, 2242; 01.12.2004]

§ 13. Peadirektori asetäitja

(1) Ameti peadirektoril on üks asetäitja metoodika ja tehnoloogia alal, kes allub vahetult peadirektorile.

[RTL 2005, 106, 1637 – jõust. 28.10.2005]

(2) Peadirektori asetäitja äraolekul võib peadirektor panna tema ülesanded ameti osakonnajuhatajale.

[RTL 2005, 106, 1637 – jõust. 28.10.2005]

(3) Peadirektori asetäitja:
1) koordineerib, suunab ja kontrollib rakenduslike õigusaktide väljatöötamist oma valdkonnas;
2) koordineerib, suunab ja kontrollib talle alluvate osakondade tööd;
3) tagab talle alluvate osakondade töö koordineerituse ameti teiste osakondadega;
4) esindab ametit oma pädevuse ja peadirektorilt saadud volituste piires;
5) kirjutab oma pädevuse piires alla ameti dokumentidele;
6) asendab peadirektorit tema äraolekul selle määruse § 17 alusel;
7) osaleb ameti eelarve koostamisel;
8) osaleb ameti strateegilise arengukava koostamisel;
9) teeb ettepanekuid teenistujate edutamiseks, ergutuste kohaldamiseks ja distsiplinaarkaristuste määramiseks;
10) arendab koostööd teiste institutsioonidega Eestis ja Euroopa Liidus ning rahvusvahelistes organisatsioonides;
11) täidab muid õigusaktides sätestatud või peadirektori antud ülesandeid.

[RTL 2004, 147, 2242; 01.12.2004]

§ 14. [Kehtetu – RTL 2004, 147, 2242; 01.12.2004]

§ 15. [Kehtetu – RTL 2005, 106, 1637 – jõust. 28.10.2005]

§ 16. Peadirektori asetäitja metoodika ja tehnoloogia alal

Peadirektori asetäitja metoodika ja tehnoloogia alal koordineerib, suunab ja kontrollib infotehnoloogia, andmete kogumise, metoodika ja statistika levi osakonna ning referendi tööd.

§ 17. Peadirektori asendamine

Peadirektori äraolekul asendab teda peadirektori asetäitja metoodika ja tehnoloogia alal või viimase äraolekul peadirektori ettepanekul selleks määratud osakonnajuhataja.

[RTL 2005, 106, 1637 – jõust. 28.10.2005]

§ 18. Ameti struktuuriüksuste ja nende allüksuste juhtimine

(1) Ameti osakonda juhib osakonnajuhataja, kes allub vahetult kas peadirektorile tulenevalt käesoleva määruse § 12 lõike 1 punktist 1 või peadirektori asetäitjale tulenevalt käesoleva määruse § 13 lõike 3 punktist 2.

(2) Talitust juhib talitusejuhataja, kes allub vahetult osakonnajuhatajale.

(3) Ameti struktuuriüksuse ja selle allüksuse juht peab tagama tema juhitava üksuse põhimäärusega kinnitatud funktsioonide täitmise ja üksusele eraldatud ressursside sihipärase ja tegusa käsutamise. Selleks üksuse juht:
1) vastutab tema juhitava üksuse ülesannete õiguspärase, õigeaegse ja asjatundliku täitmise eest ning kontrollib temale alluvate teenistujate teenistuskohustuste täitmist;
2) osaleb arengustrateegiate ja tööplaanide väljatöötamisel ning juhib üksuse arenguplaanide koostamist;
3) annab talle alluvatele teenistujatele korraldusi üksuse ülesannete täitmiseks;
4) täidab temale kõrgemalseisva juhi antud korraldusi või teatab nende täitmise takistusest ning annab kõrgemalseisvale juhile aru üksuse tegevusest;
5) avaldab üksuse nimel arvamusi ja teeb kooskõlastusi kõrgemalseisva juhi ja teiste üksustega;
6) teeb kõrgemalseisvale juhile ettepanekuid üksuse koosseisu ja töökorralduse muutmiseks, üksuse teenistujate edutamiseks ning üksuse teenistujate palga, toetuste või distsiplinaarkaristuste määramiseks või ergutuste kohaldamiseks;
7) taotleb üksuse ülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid ja korraldab nende nõuetekohast hoidmist, hooldamist ja käsutamist;
8) taotleb üksuse teenistujatele täienduskoolitust teenistusülesannete tulemuslikumaks täitmiseks;
9) kirjutab alla üksuses koostatud kirjadele ja dokumentidele, millega ei võeta rahalisi ega muid varalisi kohustusi ega anta õigusi ega panda kohustusi ametivälistele isikutele, kui õigusakt ei sätesta teisiti.

(4) Ameti struktuuriüksuse ja selle allüksuse juhi täpsemad ülesanded, õigused ja kohustused määratakse kindlaks tema ametijuhendiga. (õ) 22.07.2009 15:55

5. peatükk
TEENISTUSLIK JÄRELEVALVE

§ 19. Teenistuslik järelevalve

(1) Ameti peadirektor teostab seadusega ettenähtud korras teenistuslikku järelevalvet ameti struktuuriüksuste ja ameti teenistujate tegevuse üle.

(2) Ameti peadirektor võib teenistusliku järelevalve vahetu teostamise teha ülesandeks peadirektori asetäitjale, siseaudiitorile või ameti struktuuriüksuse juhile.

6. peatükk
AMETI REGISTREERIMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

§ 20. Ameti registreerimine

Amet registreeritakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.

§ 21. Ameti ümberkorraldamine ja lõpetamine

Amet korraldatakse ümber ja tema tegevus lõpetatakse seadusega sätestatud korras.

7. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 22. [käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 23. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. augustil 2004. a.

Õiend
§ 9 lõige 2 viidud lõike 1 punkti 15 järele ning § 18 lõike 4 lõpust kustutatud sõnaühend "kinnitatavate ametijuhenditega".

/otsingu_soovitused.json