Teksti suurus:

Töötuskindlustushüvitise taotlemise avalduse vorm, avaldusele kantavate andmete loetelu ning avaldusele lisatavate dokumentide loetelu

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:

Töötuskindlustushüvitise taotlemise avalduse vorm, avaldusele kantavate andmete loetelu ning avaldusele lisatavate dokumentide loetelu

Vastu võetud 16.12.2002 nr 147
RTL 2002, 144, 2118
jõustumine 01.01.2003

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

06.02.2003 nr 16 ( RTL 2003, 22, 321) 16.02.2003

05.02.2004 nr 11 ( RTL 2004, 17, 272) 21.02.2004

27.01.2006 nr 15 (RTL 2006, 13, 215) 6.02.2006

28.11.2006 nr 61 (RTL 2006, 86, 1563) 1.01.2007

 

Määrus kehtestatakse „Töötuskindlustuse seaduse” § 10 lõike 1 alusel.

[RTL 2006, 86, 1563 – jõust. 1.01.2007]

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse töötuskindlustushüvitise (edaspidi hüvitis) taotlemiseks vajalik avalduse vorm (lisa), sellele kantavate andmete loetelu ja avaldusele lisatavate dokumentide loetelu.

§ 2. Avaldusele kantavad andmed

(1) Hüvitise taotlemise avaldusele kantakse isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoha aadress, pangakonto number, andmed hüvitiselt tulumaksu kinnipidamisel maksuvaba tulu arvesse võtmise ja viimase taotlejale makstud töötutoetuse juhtumi kohta.

[RTL 2006, 13, 215 – jõust. 6.02.2006]

(2) Avaldusel peab olema avalduse esitamise kuupäev ja esitanud isiku allkiri.

[RTL 2003, 22, 321 – jõust. 16.02.2003]

§ 3. Avaldusele lisatavad dokumendid

(1) Avaldusele lisatakse järgmised dokumendid:
1) tõend(id) kindlustatule viimasel kolmel kalendrikuul makstud tasude ja tasudelt kinnipeetud töötuskindlustusmakse kohta;
2) dokument viimase töölepingu lõpetamise või teenistusest vabastamise aluse ja aja kohta või võlaõiguslik teenuse osutamise leping või Välis- või lähetajaministeeriumi tõend abikaasatasu maksmise lõpetamise aja kohta.

[RTL 2006, 86, 1563 – jõust. 1.01.2007]

(2) Hüvitise taotlemiseks esitatakse originaaldokumendid või nende ametlikult kinnitatud koopiad või väljavõtted. Tööturuameti piirkondlik osakond kinnitab avaldusele lisatavate originaaldokumentide koopiad. Kõik originaaldokumendid tagastatakse.

[RTL 2006, 13, 215 – jõust. 6.02.2006]

(3) Kui hüvitise taotlejal ei ole mõjuvatel põhjustel võimalik lõike 1 punktis 1 nimetatud tõendit esitada, lisatakse võimalusel avaldusele muu dokument, mille alusel saab kindlaks teha taotleja töötuskindlustusstaaži viimasel kolmel kalendrikuul.

[RTL 2006, 86, 1563 – jõust. 1.01.2007]

§ 4. Määruse jõustumine

[käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 5. Kehtetuks tunnistamine

[käesolevast tekstist välja jäetud]

 Sotsiaalministri 16. detsembri 2002. a määruse nr 147

„Töötuskindlustushüvitise taotlemise avalduse vorm, avaldusele kantavate

andmete loetelu ning avaldusele lisatavate dokumentide loetelu”

lisa

[RTL 2006, 86, 1563 – jõust. 1.01.2007]

AVALDUS TÖÖTUSKINDLUSTUSHÜVITISE TAOTLEMISEKS

Tööturuameti _____________________________ osakonnale esitamiseks Eesti Töötukassale

TÄIDAB TAOTLEJA

Eesnimi

Perekonnanimi  

Isikukood

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Elukoht

________________________

(maakond, linn/vald)

 

___________________________

(tänav/küla, maja ja krt nr)

 

__  __  __  __  __

(sihtnumber)

Palun määrata ja maksta mulle töötuskindlustushüvitis:

Panka: pank _______________________       konto nr ___________________________

Posti teel elukoha aadressil

Palun mulle makstavalt hüvitiselt tulumaksu kinnipidamisel võtta arvesse maksuvaba tulu

_________________________________________________________________________

Avaldusele on lisatud järgmised dokumendid:

tõend(id) kindlustatule viimasel kolmel kalendrikuul makstud tasude ja tasudelt kinnipeetud töötuskindlustusmaksete kohta

tõendi puudumisel muu dokument, mille alusel saab kindlaks teha taotleja töötuskindlustusstaaži viimasel kolmel kalendrikuul

______________________________________________________ (dokumendi nimetus)

dokument viimase töölepingu lõpetamise või teenistusest vabastamise aluse ja aja kohta või võlaõiguslik teenuse osutamise leping

Välis- või lähetajaministeeriumi tõend abikaasatasu maksmise lõpetamise aja kohta

 Kuupäev                                                       Allkiri
__________________                               ________________________

TÄIDAB TÖÖTURUAMETI PIIRKONDLIK OSAKOND

Avaldus on Tööturuameti piirkondlikus osakonnas vastu võetud _________________ 200__ a

Taotleja on töötuna arvele võetud alates __________________ 200__ a

Viimane taotlejale töötutoetuse maksmise juhtum _________________________________

(periood: alguse ja lõpu kuupäev)      

Konsultandi nimi ______________________           Allkiri ___________________________  

/otsingu_soovitused.json