Teksti suurus:

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse ning maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.12.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 55, 410

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse ning maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 22.11.2006

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 4. detsembri 2006. a otsusega nr 42

I. Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses (RT I 2004, 24, 163; 2005, 39, 308) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 9 lõikes 2 asendatakse sõna «kehtestab» sõnadega «võib kehtestada».

§ 2. Paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Kui riigi infosüsteemide andmevahetuskihis on avatud asjakohane teenus, siis riigi infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu PRIA-le esitatud turukorraldusabinõude rakendamise taotlusele või põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse andmete kandmise või registriandmete muutmise avaldusele ei pea lisama digitaalallkirja.»

§ 3. Paragrahvi 12 lõiked 3 ja 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Põld käesoleva seaduse tähenduses on komisjoni määruse (EÜ) nr 796/2004, millega kehtestatakse nõukogu määruses (EÜ) nr 1782/2003 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks) ette nähtud nõuetele vastavuse, toetuse ümbersuunamise ning ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi rakendamise üksikasjalikud reeglid (ELT L 141, 30.04.2004, lk 18–58), artikli 2 punktis 1a sätestatud maatükk.

(4) Põllumassiiv käesoleva seaduse tähenduses on maastikul eristuvate püsivate objektide, katastriüksuse piiride või maa kasutusotstarbe piiridega piiristatud ühtne maa-ala, mis koosneb ühest või mitmest põllust ning millel on numberkood.»

§ 4. Paragrahvi 14 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 5. Paragrahvi 15 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Täiendavat otsetoetust on õigus taotleda isikul, kes kasvatab nõukogu määruse (EÜ) nr 1782/2003 artiklites 88 ja 141 ning lisas IX toodud loetelus nimetatud põllukultuuri või lisa XI punktides 3 ja 4 toodud loetelus nimetatud liiki seemet, välja arvatud hariliku herne (Pisum sativum L. (partim)) või põldoa (Vicia faba L. (partim)) seemet, või veiseid või uttesid või omab piimakvooti.»

§ 6. Paragrahvi 18 lõike 1:

1) punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) komisjoni määruse (EÜ) nr 796/2004 artiklis 51 ja artikli 59 lõikes 2 toodud rahuldamata jätmise alustel, arvestades artiklis 68 sätestatud erandeid;»;

2) punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 6) kui heintaimede seemnepõllu kohta toetuse taotleja ei vasta komisjoni määruse (EÜ) nr 1973/2004, millega sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad nõukogu määruse (EÜ) nr 1782/2003 IV ja IVa jaotises sätestatud toetuskavade rakendamiseks ja tootmisest kõrvaldatud maa kasutamine tooraine tootmiseks (ELT L 345, 20.11.2004, lk 1–84), artikli 47 lõikes 1 toodud nõuetele.»

§ 7. Paragrahvi 20 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kasutustoetuse rakendamise korral kontrollib põllumajandustoodete vastavust kvaliteedi- ja koostisnõuetele, toodete hoiu- ja säilitusruumide nõuetekohasust ning teise liikmesriiki toimetamise korral väljastab vastavalt oma pädevusele kvaliteedisertifikaadi Veterinaar- ja Toiduamet.»

§ 8. Paragrahvi 21 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Komisjoni määruses (EÜ) nr 1898/2005, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses koore, või ja kontsentreeritud või realiseerimise meetmetega ühenduse turul (ELT L 308, 25.11.2005, lk 1–63), sätestatud alandatud hinnaga või müügi puhul toetuse andmise korral võib Vabariigi Valitsus või tema volitatud minister kehtestada nende isikute nimekirja, kellele toetuse taotleja võib alandatud hinnaga võid müüa.»

§ 9. Paragrahvi 25 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Koolipiimatoetuse alusel rahastatavate toodete vastavust kvaliteedi- ja koostisnõuetele kontrollib vastavalt oma pädevusele Veterinaar- ja Toiduamet.»

§ 10. Paragrahvi 30 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Sekkumiskokkuostu korral sekkumistoote pakkumisel teise liikmesriiki väljastab vastavalt oma pädevusele kvaliteedisertifikaadi Veterinaar- ja Toiduamet.»

§ 11. Paragrahvi 33 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Eraladustatavate põllumajandustoodete vastavust kvaliteedi- ja koostisnõuetele ning toodete hoiu- ja säilitusruumide nõuetekohasust kontrollib ning teise liikmesriiki toimetamise korral väljastab vastavalt oma pädevusele kvaliteedisertifikaadi Veterinaar- ja Toiduamet.»

§ 12. Paragrahvi 34 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Eraladustamise nõuded hoiu- ja säilitusruumide kohta, milles eraladustatavaid põllumajandustooteid hoitakse ning pakkumise ja eraladustamislepingu sõlmimise taotluse vormid kehtestab põllumajandusminister.»

§ 13. Paragrahvi 48 täiendatakse lõikega 32 järgmises sõnastuses:

« (32) Analüüsitulemuste vaidlustamise korral võib analüüsi teha Veterinaar- ja Toiduameti valitud laboratooriumis, kui lisaanalüüsi tegemiseks puudub volitatud laboratoorium.»

§ 14. Paragrahvi 59 lõiget 1 täiendatakse punktiga 71 järgmises sõnastuses:

« 71) säilitamisele kuuluva püsirohumaa andmed;».

§ 15. Paragrahvi 62:

1) punkti 1 täiendatakse pärast sõnu «toetuse liik» sõnadega «ja toetuse summa»;

2) täiendatakse punktidega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

« 4) taotleja poolt säilitamisele kuuluva püsirohumaa pindala ning järgneval kalendriaastal uuesti rajatava püsirohumaa pindala;
5) säilitamisele kuuluva püsirohumaa pindala põllumassiivide lõikes.»

§ 16. Paragrahvi 66 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Kui tagasinõutav summa ilma intressita ei ületa 100 eurot, võib toetuse jätta tagasi nõudmata.»

§ 17. Paragrahvi 67 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kui Euroopa Liidu määrustest ei tulene teisiti, nõutakse toetuse tagasinõudmisel tagastatava toetuse summalt intressi sõltuvalt toetuse väljamaksmise valuutale kas eurodes või Eesti kroonides. Intressimäär tagastatava toetuse summalt on eurodes ühe aasta Euribor + 5% aastas või Eesti kroonides ühe aasta Talibor + 5% aastas. Intressimäär fikseeritakse iga aasta 2. jaanuari seisuga ning see kehtib üks aasta. Intressi arvestatakse taotlejale toetuse tagasinõudmise otsuse teatavakstegemise päevast alates kuni toetuse tagasimakse või tasaarveldamise korras mahaarvamiseni. Intressiarvestuse aluseks on tegelik päevade arv kuus ja 360-päevane aasta.»

II. Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduses (RT I 2004, 32, 227; 2005, 39, 308) tehakse järgmine muudatus:

§ 18. Paragrahvi 25 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Asendajaks võib olla isik, kellele on omistatud kutseseaduse alusel ja korras vähemalt kutseseaduse § 3 lõike 3 punktile 2 vastav II taseme kutsekvalifikatsioon põllumajandustöötajana töötamiseks ning kes on läbinud käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud asutuse või isiku korraldatud asendustaluniku koolituse.»

Riigikogu esimees Toomas VAREK

/otsingu_soovitused.json