Teksti suurus:

Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse ja äriseadustiku muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2007
Avaldamismärge:RT I 2006, 55, 407

Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse ja äriseadustiku muutmise seadus

Vastu võetud 15.11.2006

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 4. detsembri 2006. a otsusega nr 37

I. Eesti väärtpaberite keskregistri seaduses (RT I 2000, 57, 373; 2005, 13, 64) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 4 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) väärtpaberite liik, olemasolul nimiväärtus (koos vääringuga) ja arv;».

§ 2. Paragrahvi 6:

1) täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Esindajakonto omaniku aktsiakapital või osakapital peab olema vähemalt 730 000 eurot.»;

2) lõike 2 esimeses lauses asendatakse sõnad «teostatakse väärtpaberite valitsemist» sõnadega «hoitakse väärtpabereid».

§ 3. Paragrahvi 7:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Käesoleva seaduse § 4 punktis 3 nimetatud andmetega, välja arvatud väärtpaberi omaniku aadress, on õigus tutvuda ja saada väljavõtteid:
1) reguleeritud turul kaubeldavate aktsiate omanike, üle 10 protsendi aktsiatega määratud hääli omavate aktsiate omanike ja registris registreeritud osaühingute osade omanike kohta – kõigil isikutel;
2) käesoleva lõike punktis 1 nimetamata väärtpaberite omanike kohta – emitendil ja isikutel, kellel on selleks õigustatud huvi.»;

2) lõikes 31 asendatakse sõna «depoopank» sõnaga «depositoorium»;

3) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2, lõike 3 punktides 1 ja 8 ning lõikes 31 sätestatud andmete või väljavõtete väljastamine, samuti päringutele vastamine toimub tasu eest vastavalt käesoleva seaduse § 23 lõikes 1 nimetatud hinnakirjale. Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 2–7, 9 ja 10 ning lõigetes 61, 62, 7 ja 8 nimetatud juhtudel toimub andmete või väljavõtete väljastamine ning päringutele vastamine tasuta.»;

4) lõige 61 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (61) Registripidajal peab olema veebileht (edaspidi registripidaja veebileht), mille kaudu on võimalik teostada päringuid isikute kohta, kellele on avatud pensionikonto, avalikustades aasta, kui isikul tekkis või tekib makse tasumise kohustus. Päringu aluseks on isikukood.»;

5) täiendatakse lõikega 62 järgmises sõnastuses:

« (62) Registripidaja veebilehe kaudu peab olema võimalik teostada päringuid selle kohta, kas ning millise väärtpaberikonto numbriga on isiku nimel registris avatud väärtpaberikonto. Päringu aluseks on isiku- või registrikood.»;

6) lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Registripidaja koostab registrisse kantud andmete kohta regulaarseid koondaruandeid ning teeb need arvutivõrgul põhineva andmevahetussüsteemi kaudu kättesaadavaks Maksu- ja Tolliametile, Eesti Pangale, Finantsinspektsioonile ja Rahandusministeeriumile.»;

7) täiendatakse lõigetega 71–9 järgmises sõnastuses:

« (71) Käesoleva paragrahvi lõikes 7 sätestatud aruannete vormid, nende koostamise ja kättesaadavaks tegemise tähtajad ning korra võib kehtestada rahandusminister määrusega.

(8) Registripidaja esitab äriregistri keskandmebaasi haldavale asutusele kvartali esimese kuu 10. kuupäevaks koondväljavõtte käesoleva seaduse § 4 punktides 2 ja 3 nimetatud andmetest üle 10 protsendi aktsiatega määratud hääli omavate aktsiate omanike ning registris registreeritud osaühingute osade kohta.

(9) Käesoleva paragrahvi lõikes 8 sätestatud koondväljavõtte vormi, selle koostamise ja esitamise korra kehtestab rahandusminister.»

§ 4. Paragrahvi 19 lõiget 2 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

« 4) teave väärtpaberite pantimise ning väärtpaberite omanike pangakontode kohta.»

§ 5. Paragrahvi 21:

1) lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) ühinemis-, jagunemis- või ümberkujundamisotsuse tegemisest, likvideerimisotsuse vastuvõtmisest või pankrotimenetluse algatamisest emitendi suhtes;»;

2) lõike 2 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) muudest registripidamise korras sätestatud asjaoludest.»;

3) lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Registripidamise korras võib ette näha nõuded käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud asjaoludest teatamisel esitatavatele andmetele ja dokumentidele, samuti loetelu käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud asjaoludest, mida registripidaja on kohustatud edastama kontohalduritele.»

§ 6. Paragrahvi 23:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Registripidaja katab oma teenuste osutamise kulud vastavalt registripidaja kinnitatud hinnakirjale teenuste eest võetava tasuga.»;

2) täiendatakse lõigetega 11–13 järgmises sõnastuses:

« (11) Käesoleva seaduse § 2 lõigetes 1 ja 2 nimetatud väärtpaberite registris hoidmise ja nende väärtpaberitega seotud kõigi käesolevas peatükis sätestatud toimingute, kogumispensionide seaduse § 17 lõikes 5 nimetatud teenuste ning käesoleva seaduse § 32 lõigete 3 ja 5 alusel kontohalduri staatuse andmise ja registripidaja infosüsteemiga liitumise (edaspidi registriteenused) eest võetavate tasude hinnakiri (edaspidi registriteenuste hinnakiri) peab olema kooskõlastatud rahandusministriga. Registriteenuste hinnakirjas määratakse kindlaks kõigi käesolevas lõikes nimetatud tasude piirhinnad. Piirhinnast madalama hinna rakendamisel tuleb seda kohaldada kõigi vastava teenuse kasutajate suhtes samadel asjaoludel võrdselt.

(12) Registriteenuste eest võetavad tasud peavad põhinema teenuse efektiivsel osutamisel ning olema arvestatud põhjendatud kulude alusel. Registripidaja on kohustatud tagama oma raamatupidamise läbipaistvuse vastavalt raamatupidamise seaduse § 45 lõigetele 1 ja 2, sealhulgas kasutama arvestussüsteemi, mille abil on võimalik eristada teenuste lõikes registriteenuste ja muude vastavalt käesoleva seaduse § 24 lõikele 2 osutatavate teenuste eest laekunud tulusid ja nende osutamiseks kantud kulusid. Tulude ja kulude arvestus peab võimaldama hinnata, kas registriteenuse eest võetav tasu on mõistlikus vahekorras teenuse enda väärtusega.

(13) Käesoleva paragrahvi lõikes 11 nimetatud registriteenuste piirhinnad ja registripidaja rakendatav hinnakiri peavad olema avalikustatud registripidaja veebilehel.»

§ 7. Paragrahvi 23 lõikes 2 asendatakse sõnad «lõike 3 teises lauses» sõnadega «lõikes 3».

§ 8. Seadust täiendatakse §-dega 231 ja 232 järgmises sõnastuses:

« § 231. Hinnakirja kooskõlastamine

(1) Registripidaja esitab registriteenuste hinnakirja või selles tehtavate muudatuste projekti (edaspidi hinnakirja taotlus) koos registripidamise korras sätestatud andmete ja dokumentidega rahandusministrile kooskõlastamiseks hiljemalt kolm kuud enne hinnakirja taotluses nimetatud hinnakirja või selle muudatuste kavandatavat jõustumist või hiljemalt kolm kuud enne kehtivale registriteenuste hinnakirjale antud kooskõlastuse tähtaja möödumist, kui rahandusministriga ei ole eelnevalt kokku lepitud lühemas hinnakirja taotluse esitamise ajas.

(2) Hinnakirja taotluse läbivaatamisel on rahandusministril õigus:
1) nõuda registripidajalt tema raamatupidamise sise-eeskirju ning muid täiendavaid andmeid ja dokumente;
2) küsida Finantsinspektsioonilt arvamust käesoleva seaduse § 232 lõikes 1 nimetatud asjaolude kohta;
3) kaasata eksperte eriteadmisi nõudvate asjaolude selgitamiseks;
4) taotleda Finantsinspektsioonilt kohapealset kontrolli hinnakirja taotlusega seonduvate asjaolude selgitamiseks;
5) esitada hinnakirja taotlus arvamuse avaldamiseks registriteenuste tarbijatele ja neid esindavatele organisatsioonidele.

(3) Rahandusminister otsustab hinnakirja taotluse kooskõlastamise või kooskõlastamisest keeldumise kahe kuu jooksul pärast kõigi käesoleva paragrahvi lõikes 1 või lõike 2 punktis 1 nimetatud andmete ja dokumentide saamist, kuid mitte hiljem kui kolme kuu jooksul pärast hinnakirja kooskõlastamise taotluse saamist.

(4) Hinnakirja taotlus kooskõlastatakse tähtajatult või tähtajaliselt. Kooskõlastuse tähtaeg ei või olla lühem kui üks aasta. Hinnakirja taotluse kooskõlastamisel võib rahandusminister kehtestada registripidajale kohustuslikke kõrvaltingimusi, lähtudes käesoleva seaduse § 232 lõikes 1 nimetatud asjaoludest.

(5) Registriteenuste hinnakiri või selle muudatused jõustuvad hinnakirja taotluses nimetatud ajal, kuid mitte enne ühe kuu möödumist kooskõlastuse andmisest. Rahandusminister võib hinnakirjale või selle osale määrata taotluses nimetatud jõustumistähtajast erineva tähtaja.

(6) Kui registripidaja ei ole esitanud kooskõlastuse lõppemise tähtpäevaks hinnakirja taotlust või rahandusminister on hinnakirja taotluse kooskõlastamisest keeldunud, rakendatakse kuni uue hinnakirja jõustumiseni seni kehtinud registriteenuste hinnakirja.

§ 232. Hinnakirja kooskõlastamisest keeldumine

(1) Rahandusminister võib hinnakirja taotluse kooskõlastamisest keelduda, kui:
1) registripidaja ei täida käesoleva seaduse § 23 lõikes 11 sätestatud või raamatupidamise seaduse §-s 45 eri- või ainuõigust omavale ettevõtjale kehtestatud nõudeid;
2) hinnakirja rakendamise tagajärjed võivad kahjustada väärtpaberituru korra- või õiguspärast toimimist;
3) hinnakirja taotluses sisalduvad tasud on registriteenuste tarbijatele ebaõiglaselt koormavad või seavad registriteenuste tarbijad oluliselt halvemasse olukorda, võrreldes vaba konkurentsi tingimustega;
4) hinnakirja taotluses sisalduvad tasud ei ole kujundatud lähtuvalt ressursside efektiivse kasutamise põhimõttest või on ebamõistlikult kõrgemad registripidaja järjepideva tegevuse ja arengu ning mõistliku kasumi tagamiseks vajalikest tasudest;
5) hinnakirja taotluses sisalduvad tasud ei ole piisavad õigusaktides registripidajale sätestatud nõuete ja kohustuste täitmiseks ning registripidaja järjepideva tegevuse ja arengu tagamiseks;
6) registripidaja on hinnakirja taotluse kooskõlastamiseks esitamisel andnud teadlikult ebaõigeid, eksitavaid või mittetäielikke andmeid või dokumente või jätnud põhjendamatult tähtaegselt esitamata käesoleva seaduse § 231 lõikes 1 või lõike 2 punktis 1 nimetatud andmeid või dokumente.

(2) Hinnakirja taotluse kooskõlastamisest keeldumine peab olema põhjendatud.

(3) Rahandusminister võib nõuda registriteenuste hinnakirja muutmist või kehtestada registripidajale kohustuslikke kõrvaltingimusi, kui käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2, 4, 5 või 6 nimetatud asjaolud ilmnesid pärast hinnakirja taotluse kooskõlastamist.

(4) Kui rahandusminister on kooskõlastuse lõppemise tähtpäeva seisuga keeldunud hinnakirja taotluse kooskõlastamisest, on registripidaja kohustatud esitama kooskõlastamiseks uue hinnakirja taotluse hiljemalt ühe kuu jooksul rahandusministri keeldumisest arvates.

(5) Rahandusministril on õigus algatada registripidamiseks sõlmitud lepingu ennetähtaegne lõpetamine, kui:
1) registripidaja ei ole täitnud käesoleva seaduse § 231 lõike 4 ega käesoleva paragrahvi lõike 3 alusel kehtestatud kõrvaltingimusi,
2) registripidaja ei ole esitanud kooskõlastuse lõppemise tähtpäevaks hinnakirja taotlust või käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud tähtajal uut hinnakirja taotlust või
3) rahandusminister on kolmel järjestikusel korral käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud uue hinnakirja taotluse kooskõlastamisest keeldunud.»

§ 9. Paragrahvi 26 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Registripidaja aktsiakapital ja omakapital peavad olema vähemalt 730 000 eurot.»

§ 10. Paragrahvi 29 täiendatakse lõigetega 7–9 järgmises sõnastuses:

« (7) Registripidaja on kohustatud Finantsinspektsiooni teavitama nõukogu ja juhatuse liikmete valimisest või määramisest, samuti nende tagasiastumisest või tagasikutsumise algatamisest enne volituste tähtaja lõppemist ning esitama käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud dokumendid Finantsinspektsioonile 10 päeva jooksul vastava otsuse tegemisest arvates.

(8) Kui registripidaja nõukogu või juhatuse liige ei vasta käesolevas paragrahvis sätestatud nõuetele, on Finantsinspektsioonil õigus ettekirjutusega nõuda vastava juhatuse või nõukogu liikme tema ametikohalt tagasikutsumist.

(9) Kui registripidaja ei ole täitnud käesoleva paragrahvi lõikes 8 nimetatud ettekirjutust, on Finantsinspektsioonil õigus nõuda juhatuse või nõukogu liikme tagasikutsumist kohtu kaudu.»

§ 11. Seadust täiendatakse §-ga 301 järgmises sõnastuses:

« § 301. Registripidaja aruandlus

(1) Registripidaja on kohustatud esitama rahandusministrile oma tegevuse kohta aruandeid, mis on vajalikud käesoleva seaduse §-de 231 ja 232 rakendamisel.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aruannete vormid, nende koostamise alused, esitamise korra ning tähtajad kehtestab rahandusminister.»

§ 12. Paragrahvi 31 lõikes 4 asendatakse sõnad «kõiki registripidaja pakutavaid teenuseid» sõnadega «kõiki käesoleva seaduse § 23 lõikes 11 sätestatud registriteenuseid».

§ 13. Paragrahvi 32:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule võivad kontohalduriks olla:
1) Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis (edaspidi lepinguriik) registreeritud ja lepinguriigi õigusaktide alusel investeerimisühinguna, krediidiasutusena, reguleeritud turu korraldajana või väärtpaberiarveldussüsteemi korraldajana tegutsemise õigust omav äriühing;
2) riigis, mis ei ole lepinguriik (edaspidi kolmas riik), registreeritud ja selle riigi õigusaktide alusel investeerimisühinguna, krediidiasutusena, reguleeritud turu korraldajana või väärtpaberiarveldussüsteemi korraldajana tegutsemise õigust omav äriühing juhul, kui kolmanda riigi finantsjärelevalve asutus tagab piisava järelevalve kontohalduri üle ja kolmanda riigi finantsjärelevalve asutusel on piisav õiguslik alus või võimalus koostööks Finantsinspektsiooniga.»;

2) täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Kogumispensionide seaduse § 17 lõikes 5 sätestatud teenuste osutamiseks peab kontohaldur liituma registripidaja hallatava vastavate teenuste osutamist võimaldava infosüsteemiga.»

§ 14. Paragrahvi 38 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Järelevalvet registripidaja, kontohalduri ja esindajakonto omaniku üle teostab Finantsinspektsioon (edaspidi järelevalve teostaja) käesolevas seaduses, väärtpaberituru seaduses ja krediidiasutuste seaduseses sätestatud korras ja ulatuses, tehes välisriigi kontohalduri või esindajakonto omaniku puhul koostööd lepinguriigi ja vastava kokkuleppe korral ka kolmanda riigi kontohalduri või esindajakonto omaniku üle järelevalvet teostava asutusega.»

§ 15. Paragrahvi 39 punktid 1 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 1) kontrollib registripidaja, kontohalduri ja esindajakonto omaniku tegevuse vastavust käesolevale seadusele ja muudele nende tegevust reguleerivatele õigusaktidele;
3) teeb vajaduse korral käesolevast seadusest ja teistest õigusaktidest tulenevate nõuete rikkumise lõpetamiseks registripidajale, kontohaldurile ja esindajakonto omanikule täitmiseks kohustuslikke ettekirjutusi;».

§ 16. Paragrahv 40 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 40. Ettekirjutuse täitmine

(1) Käesoleva seaduse § 39 punktis 3 nimetatud ettekirjutus jõustub selles märgitud ajal, kuid mitte enne adressaadile kättetoimetamist.

(2) Ettekirjutuse tegemisele ja selle täitmisele kohaldatakse haldusmenetluse seaduses sätestatut.

(3) Järelevalve teostaja võib käesoleva seaduse alusel tehtud ettekirjutuse või muu haldusakti täitmata jätmise või ebakohase täitmise korral rakendada sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras.

(4) Ettekirjutuse täitmata jätmise või ebakohase täitmise korral on sunniraha ülemmäär füüsilisele isikule ühel korral kuni 18 000 krooni ning kokku kuni 93 000 krooni ühe ja sama kohustuse täitmisele sundimiseks ning juriidilisele isikule ühel korral kuni 50 000 krooni ning kokku kuni 800 000 krooni ühe ja sama kohustuse täitmisele sundimiseks.»

§ 17. Paragrahv 41 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 41. Kohapealne kontroll

(1) Järelevalve teostajal on õigus käesolevas seaduses sätestatud nõuete täitmise kontrollimiseks teha registripidaja ja kontohalduri asu- või tegevuskohas kohapealset kontrolli.

(2) Järelevalve teostaja teeb kohapealseks kontrolliks korralduse, kuhu märgitakse kontrolli eesmärk, ulatus, perioodi pikkus ning kontrollimise aeg. Korraldus toimetatakse kontrollitavale kätte hiljemalt kolm tööpäeva enne kohapealse kontrolli algust, välja arvatud juhul, kui kontrollist etteteatamine ohustaks kontrolli eesmärgi saavutamist. Kohapealset kontrolli teeb järelevalve teostaja volitatud töötaja, kui käesolevas seaduses ei ole ette nähtud teisiti.

(3) Kohapealsel kontrollimisel on kontrollijal õigus:
1) siseneda kõikidesse ruumidesse, järgides kontrollitava suhtes kehtivaid turvaeeskirju;
2) saada tööks vajalikke tingimusi ja kasutada eraldi ruumi;
3) piiranguteta uurida järelevalve teostamisel vajalikke dokumente ja andmekandjaid, teha nendest väljavõtteid, koopiaid ja ärakirju ning jälgida tööprotsesse;
4) saada suulisi ja kirjalikke selgitusi kontrollitava juhtidelt ja töötajatelt. Vajaduse korral või selgituste andja nõudmisel selgitused protokollitakse.

(4) Kontrollitava juhatus on kohustatud määrama kompetentse esindaja, kelle juuresolekul kontrollimine toimub ning kes esitab kontrollijale tema ülesannete täitmiseks vajalikke dokumente ja muud teavet, kaasa arvatud audiitori järeldusotsused kontrollitava aruannete kohta ja audiitori eriotstarbelised raportid, ning annab nende kohta vajalikke selgitusi.

(5) Lepinguriigi kontohalduri puhul võib järelevalve teostaja volitada kohapealset kontrolli tegema lepinguriigi finantsjärelevalve asutust või tema nimetatud audiitorit või eksperti.»

§ 18. Paragrahvi 42 täiendatakse lõigetega 7 ja 8 järgmises sõnastuses:

« (7) Registripidajal on õigus teavitada äriregistri pidajat käesoleva seaduse §-des 10, 13, 14 ja 21 ning muude käesolevas seaduses ning selle alusel antud õigusaktides emitendi suhtes ette nähtud kohustuste rikkumisest. Registripidaja on kohustatud äriregistri pidajat teavitama nimetatud kohustuste olulisest rikkumisest, eelkõige juhul, kui sellise rikkumise tulemuseks on emitendi poolt emiteeritud väärtpaberite omanike või kolmandate isikute õiguste kahjustamine.

(8) Audiitor on kohustatud viivitamata kirjalikult informeerima järelevalve teostajat registripidaja või kontohalduri auditeerimisel talle teatavaks saanud asjaoludest, mille tagajärjeks on või võib olla:
1) auditeeritava tegevust reguleerivate õigusaktide oluline rikkumine;
2) auditeeritava tegevuse katkemine;
3) audiitori eitav või märkustega järeldusotsus auditeeritava raamatupidamise aastaaruande või konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande kohta;
4) olukord või oht olukorra tekkimiseks, kus auditeeritav ei ole võimeline täitma oma kohustusi;
5) auditeeritava juhatuse liikme, nõukogu liikme või töötaja tegudest tulenev oluline varaline kahju auditeeritavale või tema kliendile.»

§ 19. Paragrahv 43 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 43. Järelevalve teostaja õigus saada teavet

(1) Järelevalve teostajal on järelevalve teostamiseks õigus saada tasuta teavet, dokumente ja selgitusi registripidajalt, kontohaldurilt, esindajakonto omanikult, emitendilt, valitsusasutuselt ja järelevalveorganilt ning riigi ja kohaliku omavalitsuse andmekogult. Kolmandalt isikult on järelevalveasutusel järelevalve teostamiseks õigus saada tasuta teavet üksnes siis, kui selleks on põhjendatud vajadus.

(2) Välisriigi kontohaldurilt ja emitendilt võib järelevalve teostaja nõuda teavet, dokumente ja selgitusi käesoleva seaduse § 38 lõikes 1 sätestatud korras.»

§ 20. Paragrahvid 46–462 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 46. Järelevalve kontohalduri tegevuse üle

(1) Registripidaja teavitab järelevalve teostajat käesoleva seadusega ning selle alusel antud õigusaktidega kontohaldurile pandud kohustuste rikkumisest.

(2) Kui kontohaldur rikub talle õigusaktidega pandud kohustusi või ei vasta õigusaktides sätestatud nõuetele, on järelevalve teostajal õigus ettekirjutusega nõuda kontohalduri staatuse peatamist või tühistamist.

§ 461. Registripidaja vastutus

Registripidaja poolt seadusega ettenähtud registritoimingute tegemata jätmise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.

§ 462. Kohustusliku aruande, dokumendi või teabe esitamata jätmine

Registripidaja, esindajakonto omaniku või kontohalduri poolt kohustusliku aruande, dokumendi, selgituse või muu teabe tähtpäevaks avalikustamata või Finantsinspektsioonile esitamata jätmise või vale või eksitava teabe avalikustamise või esitamise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.»

§ 21. Paragrahvi 464 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Registripidajale kohustuslike andmete tähtpäevaks esitamata jätmise või vale või eksitava teabe esitamise eest, samuti väärtpaberite registris registreerimata jätmise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.»

§ 22. Paragrahvi 465 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Käesoleva seaduse §-des 461–464 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on Finantsinspektsioon.»

§ 23. Paragrahvi 52:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Registripidajale registripidamisest ja muust tegevusest tulenev vastutus peab olema kindlustatud viisil, mis piisavalt maandab nimetatud tegevustega kaasnevad riskid. Registripidaja esitab Finantsinspektsioonile ärakirja riskide maandamiseks sõlmitud kindlustuslepingu põhitingimustest 10 päeva jooksul kindlustuslepingu sõlmimisest arvates.»;

2) täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kindlustusleping peab vastama vähemalt järgmistele tingimustele:
1) kindlustusjuhtum on registripidaja poolt talle seadusega pandud kohustuste rikkumisega põhjustatud varalise kahju tekitamine;
2) kindlustuskaitse kehtib vähemalt Eestis ning sellises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis, kus registripidaja poolt registreeritud väärtpabereid pakutakse;
3) kindlustuskaitse kehtib kahjude kohta, mille tekkimise põhjuseks olnud sündmus või tegu leidis aset kindlustusperioodi jooksul;
4) registripidaja ei või kindlustuslepingu alusel välistada kahju, mis tekib otseselt või kaudselt arvutiprogrammi või tarkvara veast, muu hulgas suutmatuses ära tunda või töödelda kuupäevi.»

§ 24. Seadust täiendatakse paragrahviga 561 järgmises sõnastuses:

« § 561. Eurode arvestus

Käesolevas seaduses eurodes toodud näitajad arvestatakse kroonidesse Eesti Panga ametliku vahetuskursi alusel.»

§ 25. Paragrahvi 88 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

« (11) Registripidaja peab viima oma tegevuse vastavusse käesoleva seaduse § 23 lõikes 12 sätestatuga hiljemalt 2007. aasta 1. juuliks.

(12) Registripidaja peab viima oma aktsiakapitali ja omakapitali vastavusse käesoleva seaduse § 26 lõikes 1 sätestatuga hiljemalt 2007. aasta 1. juuliks.»

II. Äriseadustikus (RT I 1995, 26–28, 355; 2006, 25, 186) tehakse järgmised muudatused:

§ 26. Paragrahvi 71 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Käesolevat paragrahvi kohaldatakse ka käesoleva seadustiku § 15 lõikes 2 sätestatud nõuete rikkumise ja Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse § 42 lõikes 7 nimetatud rikkumiste suhtes.»

§ 27. Paragrahvi 234 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Aktsiaraamatuga saab tutvuda vastavalt Eesti väärtpaberite keskregistri seaduses sätestatule.»

§ 28. Paragrahvi 400 lõike 1 punkt 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 10) kui ühineva ühingu aktsiad või osad on registreeritud Eesti väärtpaberite keskregistris, siis Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja kinnitus selle kohta, et ühineva ühingu juhatus on teda teavitanud ühinemisest.»

§ 29. Paragrahvi 443 lõiget 1 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

« 9) kui jaguneva ühingu aktsiad või osad on registreeritud Eesti väärtpaberite keskregistris, siis Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja kinnitus selle kohta, et jaguneva ühingu juhatus on teda teavitanud jagunemisest.»

§ 30. Paragrahvi 445 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Kui jaguneva ühingu aktsiad või osad on registreeritud Eesti väärtpaberite keskregistris, teavitab jaguneva äriühingu asukoha registripidaja viivitamata Eesti väärtpaberite keskregistri pidajat käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud teate saamisest.»

§ 31. Paragrahvi 485 lõiget 1 täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:

« 10) kui ümberkujundatava äriühingu aktsiad või osad on registreeritud Eesti väärtpaberite keskregistris või kui ühing kujundatakse ümber aktsiaseltsiks, siis Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja kinnitus selle kohta, et ümberkujundatava ühingu juhatus või ühingut esindama õigustatud osanikud on teda teavitanud ümberkujundamisest.»

§ 32. Paragrahvi 487 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Kui ümberkujundatava äriühingu aktsiad või osad on registreeritud Eesti väärtpaberite keskregistris või kui ühing kujundatakse ümber aktsiaseltsiks, teavitab äriregistri pidaja viivitamata Eesti väärtpaberite keskregistri pidajat ümberkujundamise äriregistrisse kandmisest.»

§ 33. Seadust täiendatakse §-ga 5113 järgmises sõnastuses:

« § 5113. Märke tegemine aktsiate või osade registreerituse kohta Eesti väärtpaberite keskregistris

Tehniliste võimaluste olemasolu korral võib märke aktsiate või osade registreerituse kohta Eesti väärtpaberite keskregistris teha registrikaardile automatiseeritult Eesti väärtpaberite keskregistrist saadud andmete alusel justiitsministri kehtestatud korras. Teade märke tegemise kohta edastatakse ettevõtjale justiitsministri määratud korras.»

§ 34. Paragrahvi 541 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Paragrahvi 182 lõikes 3 nimetatud osanike nimekirjaga ja § 334 lõikes 2 nimetatud aktsionäride andmetega, välja arvatud osaniku või aktsionäri aadressiga, saab äriregistri kaudu tutvuda kui äritoimiku andmetega.»

III. Seaduse jõustumine

§ 35. Käesolev seadus jõustub 2007. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Toomas VAREK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json