Teksti suurus:

Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.12.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 55, 408

Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 16.11.2006

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 4. detsembri 2006. a otsusega nr 40

Euroopa Parlamendi valimise seaduses (RT I 2003, 4, 22; 2005, 37, 281) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 31 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kandidaatide nimekirjale ja üksikkandidaadile antakse registreerimisnumber. Registreerimisnumbrid algavad 101-st. Üksikkandidaatidele antakse registreerimisnumbrid pärast kandidaatide nimekirjadele numbrite andmist. Numbrite andmise järjekord erakondade vahel ning üksikkandidaatide vahel selgitatakse liisu heitmisega.»

§ 2. Paragrahvi 32 lõiked 2 ja 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kandidaatide koondnimekirja kantakse kandidaadid erakondade nimekirjade kaupa nende registreerimisnumbrite järjekorras. Nimekirja ette märgitakse selle esitanud erakonna nimi ja nimekirja registreerimisnumber. Üksikkandidaadid kantakse kandidaatide koondnimekirja registreerimisnumbrite järjekorras pärast erakondade nimekirju.

(3) Kandidaatide koondnimekirja märgitakse iga kandidaadi kohta tema nimi, üksikkandidaadi kohta ka tema registreerimisnumber. Kui kandideerib mitu samanimelist kandidaati, märgitakse koondnimekirja ka nende sünniaeg.»

§ 3. Paragrahvi 38 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Valija kirjutab hääletamissedelile selleks ettenähtud kohta ühe erakonna nimekirja või üksikkandidaadi registreerimisnumbri, kelle poolt ta hääletab.»

§ 4. Paragrahvi 43 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Valija märgistab selle erakonna nimekirja või üksikkandidaadi nime, kelle poolt ta hääletab, ning kinnitab hääletamist digitaalallkirja andmisega isikutunnistusele kantud digitaalallkirjastamist võimaldava sertifikaadi alusel.»

§ 5. Paragrahvi 57:

1) lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Jaoskonnakomisjon teeb kindlaks hääletamiskastides olnud sedelite arvu, sealhulgas kehtetute sedelite arvu ning erakondadele ja üksikkandidaatidele antud häälte arvu ning kannab need vormikohasesse protokolli.»;

2) lõike 8 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) millele ei ole kirjutatud ühegi erakonna või üksikkandidaadi registreerimisnumbrit või millele on neid kirjutatud rohkem kui üks;»;

3) lõige 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (9) Kui hääletamissedelile ei ole kirjutatud ühegi erakonna või üksikkandidaadi registreerimisnumbrit, kuid valija tahe on üheselt arusaadav, loetakse hääletamissedel kehtivaks.»

4) lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (11) Pärast hääletamistulemuste kindlakstegemist pakitakse kehtivad sedelid erakondade ja üksikkandidaatide kaupa, eraldi pakkidesse pannakse kehtetud sedelid, valijatele välja andmata jäänud sedelid ja valijate tagastatud rikutud sedelid. Pakile märgitakse, millise valimisjaoskonna sedelid, millised ja kui palju neid pakis on. Märkele kirjutab alla jaoskonnakomisjoni esimees.»

§ 6. Paragrahvi 58 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Maakonna valimiskomisjon teeb hääletamissedelite alusel kindlaks hääletamisest osavõtnud alaliselt välisriigis elavate valijate arvu, kehtetuks tunnistatud hääletamissedelite arvu ning erakondadele ja üksikkandidaatidele antud häälte arvu. Hääletamissedeli kehtetuks tunnistamisel järgitakse käesoleva seaduse § 57 lõigetes 8 ja 9 ettenähtut.»

§ 7. Paragrahvi 59 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Jaoskonnakomisjonidelt laekunud protokollide alusel teeb maakonna valimiskomisjon kindlaks valijate nimekirjadesse kantud valijate arvu, hääletamissedeli saanud valijate arvu, hääletamiskastides olnud sedelite arvu, sealhulgas kehtetute sedelite arvu, ning erakondadele ja üksikkandidaatidele antud häälte arvu ning kannab need vormikohasesse protokolli.»

§ 8. Paragrahvi 60 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kõigilt maakonna valimiskomisjonidelt laekunud maakonna ning alaliselt välisriigis elavate valijate hääletamistulemuste protokolli ning elektrooniliselt hääletanud valijate hääletamistulemuste alusel teeb Vabariigi Valimiskomisjon kindlaks valijate nimekirjadesse kantud valijate arvu, hääletamissedeli saanud valijate arvu, hääletamisest osavõtnud valijate arvu, kehtetute hääletamissedelite arvu ning erakondadele ja üksikkandidaatidele antud häälte arvu.»

§ 9. Paragrahvi 61:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Erakonna nimekirjas saab mandaadi kandidaat, kes on nimekirjas eespool.»;

2) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Kui üksikkandidaadi registreerimise otsus tühistatakse või kui ta sureb, siis temale antud hääli valimistulemuste kindlakstegemisel ei arvestata.»

§ 10. Paragrahvi 73 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Asendusliikmeteks registreeritakse valimata jäänud kandidaadid erakonna nimekirjas määratud järjestuses.»

Riigikogu esimees Toomas VAREK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json