Teksti suurus:

Riiklike peretoetuste seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ja vanemahüvitise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2007
Avaldamismärge:RT I 2006, 55, 409

Riiklike peretoetuste seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ja vanemahüvitise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 16.11.2006

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 4. detsembri 2006. a otsusega nr 41

§ 1. Riiklike peretoetuste seaduse muutmine

Riiklike peretoetuste seaduses (RT I 2001, 95, 587; 2006, 26, 191) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 5 lõike 2 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Lapsel, kes õpib põhikoolis, gümnaasiumis või põhihariduse baasil kutseõppeasutuses või kes on põhihariduseta ja õpib kutseõppeasutuses, on õigus lapsetoetusele kuni 19-aastaseks saamiseni.»;

3) paragrahvi 5 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Lapsetoetust makstakse pere esimese ja teise lapse kohta kahekordses lapsetoetuse määras, kolmanda ja iga järgmise lapse kohta kuuekordses lapsetoetuse määras.»;

4) paragrahvi 9 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Eestkostel või perekonnas hooldamisel oleva lapse toetust makstakse kümnekordses lapsetoetuse määras.»;

5) paragrahvi 12 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Elluastumistoetusele on õigus vanemliku hoolitsuseta isikul, kes lapsena kasvas hoolekandeasutuses või erivajadustega õpilaste koolis või kelle üle seati eestkoste või kelle suhtes sõlmiti kirjalik perekonnas hooldamise leping, kui ta asub uude elukohta iseseisvalt elama hiljemalt kahe aasta möödumisel hoolekandeasutuse või erivajadustega õpilaste kooli nimekirjast kustutamisest või eestkoste või perekonnas hooldamise lepingu lõppemisest.»;

6) paragrahvi 12 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahv 13 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 15 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) hoolekandeasutusest, erivajadustega õpilaste koolist või pärast eestkoste või perekonnas hooldamise lepingu lõppemist uude elukohta iseseisvalt elama asunud vanemliku hoolitsuseta olnud isik.»;

9) paragrahvi 20 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 21 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Elluastumistoetus määratakse, kui toetust on taotletud kuue kuu jooksul, arvates uude elukohta iseseisvalt elama asumisest.»;

11) paragrahvi 24 lõike 3 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kui 16-aastane või vanem laps lõpetab põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse, lõpetatakse peretoetuste maksmine kooli lõpetamisele järgnevast kuust.»;

12) paragrahvi 24 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 31 lõike 11 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) andmed põhikoolis, gümnaasiumis või põhihariduse baasil kutseõppeasutuses või põhihariduseta kutseõppeasutuses õppivate 16–19-aastaste laste õppeasutusest lahkumise kohta.»;

14) seadust täiendatakse §-ga 331 järgmises sõnastuses:

« § 331. Elluastumistoetuse määramise tähtaja kohaldamise erisus

Kui õigus elluastumistoetusele on tekkinud enne 2007. aasta 1. jaanuari, määratakse elluastumistoetus, kui taotlus on esitatud kahe aasta jooksul õiguse tekkimisest arvates.»

§ 2. Sotsiaalhoolekande seaduse muutmine

Sotsiaalhoolekande seaduse (RT I 1995, 21, 323; 2006, 26, 191) § 222 lõike 2 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmine

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse (RT I 1999, 16, 273; 2006, 26, 191) § 9 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Last üksi kasvatavale puudega isikule, kui temaga on sõlmitud sotsiaalhoolekande seaduse alusel kirjalik perekonnas hooldamise leping, puudega üksikvanemale, last üksi kasvatavale puudega võõrasvanemale, last üksi kasvatavale puudega eestkostjale või ühele puudega abikaasadest makstakse kuni 16-aastase lapse ja põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses õppiva kuni 19-aastase lapse kasvatamisel igakuiselt puudega vanema toetust 75 protsenti sotsiaaltoetuste määrast.»

§ 4. Vanemahüvitise seaduse muutmine

Vanemahüvitise seaduse (RT I 2003, 82, 549; 2006, 26, 191) § 4 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Hüvitis määratakse hüvitisele õiguse tekkimise päevast kuni ajani, mil täitub 455 päeva sünnitushüvitise määramisest. Kui lapse emal ei olnud õigust sünnitushüvitisele, määratakse hüvitis lapse 14 kuu vanuseks saamise päevani.»

§ 5. Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub 2007. aasta 1. jaanuaril.

(2) Käesoleva seaduse § 1 punktid 1, 3, 7, 9 ja 12 ning § 2 jõustuvad 2007. aasta 1. juulil.

(3) Käesoleva seaduse § 1 punktid 2, 11 ja 13 ning § 3 jõustuvad 2007. aasta 1. septembril.

(4) Käesoleva seaduse § 4 jõustub 10. päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Riigikogu esimees Toomas VAREK

/otsingu_soovitused.json