Teksti suurus:

Kohtute seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.12.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 55, 411

Kohtute seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 23.11.2006

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 4. detsembri 2006. a otsusega nr 43

Kohtute seaduses (RT I 2002, 64, 390; 2006, 48, 357) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 41 lõiget 1 täiendatakse punktiga 13 järgmises sõnastuses:

« 13) rahvakohtunikule makstava tasu suuruse ja maksmise korra määramisel (§ 112 lõige 1).»;

2) paragrahvi 108 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Rahvakohtunike nimetamise komisjoni kuuluvad maakohtu esimees ja kohtu üldkogu valitud kohtunik ning maakohtu tööpiirkonda kuuluva iga kohtumaja juht või kohtumaja juhi poolt sama kohtumaja kohtunike hulgast nimetatud esindaja. Komisjoni esimeheks on kohtu esimees.»;

3) paragrahvi 108 lõiget 3 täiendatakse lausega järgmises sõnastuses:

«Kui hääled jagunevad võrdselt, on otsustav komisjoni esimehe hääl.»;

4) paragrahvi 112 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Rahvakohtunikule makstava tasu suuruse ja maksmise korra kehtestab justiitsminister määrusega. Justiitsminister ei tohi määrusega kehtestatavat rahvakohtuniku tasu suurust vähendada.»;

5) paragrahvi 112 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

Riigikogu esimees Toomas VAREK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json