Teksti suurus:

Ametlike Teadaannetega seonduvate seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2007
Avaldamismärge:RT I 2006, 55, 412

Ametlike Teadaannetega seonduvate seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 23.11.2006

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 4. detsembri 2006. a otsusega nr 44

§ 1. Riigi Teataja seaduse (RT I 1999, 10, 155; 2005, 32, 237) § 24 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Ametlikud Teadaanded on arvutisidevõrgus ilmuv elektrooniline ametlik väljaanne, mille väljaandmist korraldab Justiitsministeerium. Justiitsminister võib Ametlike Teadaannete väljaandmise korraldamise teha ülesandeks Justiitsministeeriumi hallatavale riigiasutusele või halduslepingu alusel eraõiguslikule juriidilisele isikule.»

§ 2. Tõestamisseaduses (RT I 2001, 93, 564; 2006, 7, 42) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 371 lõikest 2 jäetakse välja sõnad «kahel korral vähemalt nädalase vahega.»;

2) paragrahvi 371 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Volikiri muutub kehtetuks kümne päeva möödumisel teate avaldamisest.»

§ 3. Tsiviilkohtumenetluse seadustikus (RT I 2005, 26, 197; 2006, 48, 360) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 317 lõike 3 esimesest lausest jäetakse välja sõnad «vähemalt kahel korral ja vähemalt nädalase vahega » ja teisest lausest jäetakse välja sõnad «või enam kui kahel korral»;

2) paragrahvi 317 lõike 5 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Dokument loetakse avalikult kättetoimetatuks 30 päeva möödumisel väljavõtte väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast.»

§ 4. Täitemenetluse seadustiku (RT I 2005, 27, 198; 2006, 7, 42) § 24 lõike 5 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Avalikult kättetoimetatava täitmisteate puhul loetakse täitmisteade võlgnikule kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamisest.»

§ 5. Äriseadustikus (RT I 1995, 26–28, 355; 2006, 25, 186) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 199 lõike 2 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Osakapitali vähendamise otsuse kohta peab juhatus avaldama teate väljaandes Ametlikud Teadaanded ning kutsuma võlausaldajaid üles oma nõudeid esitama.»;

2) paragrahvi 199 lõikest 3 jäetakse välja sõna «viimase»;

3) paragrahvi 200 lõike 1 esimesest lausest jäetakse välja sõna «teise»;

4) paragrahvi 358 lõike 2 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Aktsiakapitali vähendamise otsuse kohta peab juhatus avaldama teate väljaandes Ametlikud Teadaanded ning kutsuma võlausaldajaid üles oma nõudeid esitama.»;

5) paragrahvi 358 lõikest 3 jäetakse välja sõna «viimase»;

6) paragrahvi 359 lõike 1 esimesest lausest jäetakse välja sõna «teise».

§ 6. Mittetulundusühingute seaduses (RT I 1996, 42, 811; 2005, 57, 450) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 59 lõike 2 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Ühinemisotsuse kohta peab juhatus avaldama teate väljaandes Ametlikud Teadaanded ning kutsuma võlausaldajaid üles oma nõudeid esitama.»;

2) paragrahvi 59 lõike 3 esimesest lausest jäetakse välja sõna «viimase»;

3) paragrahvi 60 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) viide väljaandele Ametlikud Teadaanded, milles on avaldatud käesoleva seaduse § 59 lõikes 2 nimetatud teade.»;

4) paragrahvi 68 lõike 2 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Jagunemisotsuse kohta peab juhatus avaldama teate väljaandes Ametlikud Teadaanded ning kutsuma võlausaldajaid üles oma nõudeid esitama.»;

5) paragrahvi 68 lõike 3 esimesest lausest jäetakse välja sõna «viimase»;

6) paragrahvi 69 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) viide väljaandele Ametlikud Teadaanded, milles on avaldatud käesoleva seaduse § 68 lõikes 2 nimetatud teade.»

§ 7. Sihtasutuste seaduses (RT I 1995, 92, 1604; 2005, 39, 308) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 64 lõike 2 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Ühinemisotsuse kohta peab juhatus avaldama teate väljaandes Ametlikud Teadaanded ning kutsuma võlausaldajaid üles oma nõudeid esitama.»;

2) paragrahvi 64 lõike 3 esimesest lausest jäetakse välja sõna «viimase»;

3) paragrahvi 65 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) viide väljaandele Ametlikud Teadaanded, milles on avaldatud käesoleva seaduse § 64 lõikes 2 nimetatud teade.»;

4) paragrahvi 73 lõike 2 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Jagunemisotsuse kohta peab juhatus avaldama teate väljaandes Ametlikud Teadaanded ning kutsuma võlausaldajaid üles oma nõudeid esitama.»;

5) paragrahvi 73 lõike 3 esimesest lausest jäetakse välja sõna «viimase»;

6) paragrahvi 74 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) viide väljaandele Ametlikud Teadaanded, milles on avaldatud käesoleva seaduse § 73 lõikes 2 nimetatud teade.»

§ 8. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2007. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Toomas VAREK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json