Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 25. novembri 2004. a määruse nr 335 “Asustusüksuse liigi, nime ja lahkmejoonte määramise alused ja kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.12.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 54, 404

Vabariigi Valitsuse 25. novembri 2004. a määruse nr 335 “Asustusüksuse liigi, nime ja lahkmejoonte määramise alused ja kord” muutmine

Vastu võetud 04.12.2006 nr 247

Määrus kehtestatakse «Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse» § 6 lõike 5 alusel.

§ 1. Määruse muutmine

Vabariigi Valitsuse 25. novembri 2004. a määruses nr 335 «Asustusüksuse liigi, nime ja lahkmejoonte määramise alused ja kord» (RT I 2004, 82, 550) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 13 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 13 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Regionaalministri määruse jõustumisel esitab Siseministeerium toimiku koopia koos maavanema arvamuse, katastripidaja kooskõlastuse ja jõustunud määrusega viie tööpäeva jooksul katastripidajale ning saadab jõustunud määruse ärakirja vastavale kohalikule omavalitsusele ja Statistikaametile.»;

3) paragrahv 15 sõnastatakse järgmiselt:

« § 15. Asustusüksuste nimistu ja muudatused asustusjaotuses

Asustusüksuste nimistu maakondade ning neisse kuuluvate valdade ja linnade lõikes ning muudatused asustusjaotuses kehtestatakse regionaalministri määrusega.»

§ 2. Määruse kehtetuks tunnistamine

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 1997. a määrus nr 244 «Vallasiseste linnade, alevite, alevike ja külade nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine» (RT I 1997, 95/96, 1577; 2006, 12, 87) tunnistatakse kehtetuks.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister
peaministri ülesannetes Edgar SAVISAAR

Regionaalminister Jaan ÕUNAPUU

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json