Teksti suurus:

Keskkonnaministri 22. veebruari 2005. a määruse nr 11 “Kalastuskaardi vorm ja andmise kord, harrastuspüügi andmete esitamise kord ja vorm ning püügiandmete esitamise tähtaeg, harrastuspüügiõiguse eest tasumist tõendavale dokumendile kantavatele andmetele esitatavad nõuded ning harrastusliku kalapüügiõiguse tasu” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.12.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 87, 1598

Keskkonnaministri 22. veebruari 2005. a määruse nr 11 “Kalastuskaardi vorm ja andmise kord, harrastuspüügi andmete esitamise kord ja vorm ning püügiandmete esitamise tähtaeg, harrastuspüügiõiguse eest tasumist tõendavale dokumendile kantavatele andmetele esitatavad nõuded ning harrastusliku kalapüügiõiguse tasu” muutmine

Vastu võetud 04.12.2006 nr 70

Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» § 11 lõigete 12, 15 ja 16 alusel.

Keskkonnaministri 22. veebruari 2005 a määrust nr 11 «Kalastuskaardi vorm ja andmise kord, harrastuspüügi andmete esitamise kord ja vorm ning püügiandmete esitamise tähtaeg, harrastuspüügiõiguse eest tasumist tõendavale dokumendile kantavatele andmetele esitatavad nõuded ning harrastusliku kalapüügiõiguse tasu» (RTL 2005, 28, 387; 2006, 19, 330) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 4 lõiked 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Taotlemisel, välja arvatud taotluse elektrooniliselt esitamisel, tuleb esitada taotleja isikuttõendav dokument või selle koopia.

(3) Taotleja kinnitab taotluse oma allkirjaga. Elektrooniliselt edastatud taotlusel1 peab olema «Digitaalallkirja seadusega» sätestatud nõuetele vastav digitaalallkiri.»;

2) paragrahvi 8 lõike 3 punktid 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) siseveekogudel, välja arvatud Pepsi, Lämmi- ja Pihkva järvel, lõhe- ja forellijõgedel ning harpuunpüssi ja harpuuniga püügil püütud kala kohta, aruandekuule järgneva kuu 5. päevaks;
2) merel, Pepsi, Lämmi- ja Pihkva järvel, lõhe- ja forellijõgedel ning harpuunpüssi ja harpuuniga püügil püütud kala kohta 5 päeva jooksul pärast kalastuskaardi kehtivuse lõppu.»;

3) määrust täiendatakse normitehnilise märkusega järgmises sõnastuses:

«1 Lõikes 1 nimetatud taotluse võib esitada elektrooniliselt Keskkonnaministeeriumi veebilehel aadressil http://kala.envir.ee/?call=show_template& page=fishery_dicks.tpl&m_id=0.».

Minister Rein RANDVER

Kantsler Annika UUDELEPP

/otsingu_soovitused.json