Teksti suurus:

Ajutised püügikitsendused, kalapüügiõiguse tasu, kalastuskaartide piirarv ja kalastuskaardi väljaandja määramine harrastuslikul kalapüügil 2007. aastal

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.05.2007
Avaldamismärge:RTL 2006, 87, 1596

Ajutised püügikitsendused, kalapüügiõiguse tasu, kalastuskaartide piirarv ja kalastuskaardi väljaandja määramine harrastuslikul kalapüügil 2007. aastal

Vastu võetud 04.12.2006 nr 68

Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» § 11 lõigete 11, 111, 112 ja 12, § 19 lõike 3 ja «Keskkonnatasude seaduse» § 11 lõike 2 punkti 3 alusel ning tuginedes Eesti Maaülikooli Põllumajanduse ja Keskkonnainstituudi ja Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi ettepanekutele.

1. peatükk
REGULEERIMISALA

§ 1. Määruse reguleerimisala

(1) Määrusega kehtestatakse 2007. aastaks:
1) piirkonnad, kus harrastuslikul kalapüügil on lubatud kasutada nakkevõrku, õngejada, liivi, kuuritsat, vähinatta või vähimõrda ning nendes piirkondades kasutada lubatud püügivahendite või kalastuskaartide piirarv;
2) harrastusliku kalapüügiõiguse tasu kalastuskaardi alusel;
3) ajutised püügikitsendused harrastuslikul kalapüügil.

(2) Määrusega määratakse 2007. aastaks kalastuskaartide väljaandja püügipiirkondades, mis jäävad mitme maakonna piiresse.

(3) Määrus reguleerib harrastuslikku kalapüüki riigile ja kohalikule omavalitsusele kuuluval veekogul ning eraomanikule kuuluval avalikuks kasutamiseks määratud veekogul.

2. peatükk
HARRASTUSLIK KALAPÜÜK NAKKEVÕRGU, ÕNGEJADA, LIIVI JA KUURITSAGA

§ 2. Lubatud püügivahendite piirarv ja harrastusliku kalapüügiõiguse tasu Läänemerel

(1) Harrastuslikul kalapüügil Läänemerel üheks kalendrikuuks kasutada lubatud 100 õngekonksuga õngejada piirarv on:

1) Harju maakonnas 100
2) Hiiu maakonnas 120
3) Lääne maakonnas 100
4) Lääne-Viru maakonnas 10
5) Pärnu maakonnas 60
6) Saare maakonnas 200

(2) Harrastuslikul kalapüügil Harju maakonnas kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv on:

1) jaanuaris 100
2) veebruaris 150
3) märtsis 150
4) aprillis 350
5) mais 350
6) juunis 500
7) juulis 600
8) augustis 600
9) septembris 600
10) oktoobris 450
11) novembris 200
12) detsembris 100

(3) Harrastuslikul kalapüügil Hiiu maakonnas üheks kalendrikuuks kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv on:

1) püügiruudus1 29-2 110
2) püügiruudus 29-4 65

(4) Harrastuslikul kalapüügil Ida-Viru maakonnas kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv on:

1) jaanuaris 60
2) veebruaris 90
3) märtsis 140
4) aprillis 140
5) mais 180
6) juunis 240
7) juulis 180
8) augustis 170
9) septembris 180
10) oktoobris 130
11) novembris 90
12) detsembris 80

(5) Harrastuslikul kalapüügil Lääne maakonnas püügiruudus 29-4 kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv on:

1) jaanuaris 10
2) veebruaris 14
3) märtsis 20
4) aprillis 38
5) mais 40
6) juunis 52
7) juulis 52
8) augustis 52
9) septembris 52
10) oktoobris 40
11) novembris 14
12) detsembris 10

(6) Harrastuslikul kalapüügil Lääne maakonnas püügiruudus 32-1 kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv on:

1) jaanuaris 24
2) veebruaris 35
3) märtsis 55
4) aprillis 52
5) mais 60
6) juunis 104
7) juulis 124
8) augustis 140
9) septembris 104
10) oktoobris 100
11) novembris 40
12) detsembris 28

(7) Harrastuslikul kalapüügil Lääne-Viru maakonnas üheks kalendrikuuks kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv on:

1) püügiruudus 32-1 20
2) püügiruudus 32-2 50

(8) Harrastuslikul kalapüügil Pärnu maakonnas üheks kalendrikuuks kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv on 140.

(9) Harrastuslikul kalapüügil Saare maakonnas püügiruudus 28-2 kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv on:

1) jaanuaris 20
2) veebruaris 30
3) märtsis 50
4) aprillis 75
5) mais 75
6) juunis 100
7) juulis 100
8) augustis 100
9) septembris 100
10) oktoobris 100
11) novembris 100
12) detsembris 50

(10) Harrastuslikul kalapüügil Saare maakonnas püügiruudus 28-5 kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv on:

1) jaanuaris 20
2) veebruaris 30
3) märtsis 30
4) aprillis 75
5) mais 100
6) juunis 150
7) juulis 175
8) augustis 200
9) septembris 150
10) oktoobris 100
11) novembris 50
12) detsembris 20

(11) Harrastuslikul kalapüügil Saare maakonnas püügiruudus 29-2 kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv on:

1) jaanuaris 25
2) veebruaris 30
3) märtsis 70
4) aprillis 75
5) mais 75
6) juunis 100
7) juulis 200
8) augustis 200
9) septembris 150
10) oktoobris 125
11) novembris 100
12) detsembris 50

(12) Harrastuslikul kalapüügil Saare maakonnas püügiruudus 29-4 kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv on:

1) jaanuaris 20
2) veebruaris 30
3) märtsis 30
4) aprillis 110
5) mais 120
6) juunis 130
7) juulis 140
8) augustis 130
9) septembris 120
10) oktoobris 100
11) novembris 50
12) detsembris 20

(13) Harrastuslikul kalapüügil Läänemerel väikesaari ümbritseval veealal üheks kalendrikuuks kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv saarte kaupa on:

1) Vilsandi 21
2) Ruhnu 15
3) Vormsi 45
4) Kihnu 45
5) Manilaid 15
6) Prangli 90
7) Naissaar 16
8) Suur-Pakri ja Väike-Pakri 9
9) Haldi 3
10) Abruka 12

(14) Harrastuslikul kalapüügil Läänemerel väikesaari ümbritseval veealal üheks kalendrikuuks kasutada lubatud 100 õngekonksuga õngejada piirarv saarte kaupa on:

1) Ruhnu 30
2) Vormsi 45
3) Kihnu 45
4) Manilaid 15
5) Haldi 3
6) Abruka 10
7) Vilsandi 5

(15) Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu kalapüügiõiguse eest kuni üheks kuuks lõigetes 1–12 nimetatud piirkondades on:

1) nakkevõrguga püügil 100 krooni
2) 100 õngekonksuga õngejadaga püügil 35 krooni

(16) Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu kalapüügiõiguse eest kuni üheks kuuks lõigetes 13 ja 14 nimetatud piirkondades on:

1) nakkevõrguga püügil 50 krooni
2) 100 õngekonksuga õngejadaga püügil 25 krooni

§ 3. Lubatud püügivahendite piirarv, harrastusliku kalapüügiõiguse tasu ja püügikitsendused Peipsi, Pihkva või Lämmijärvel

(1) Harrastuslikul kalapüügil Peipsi, Pihkva või Lämmijärvel ajavahemikul 1. aprill – 5. mai kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv on:

1) Ida-Viru maakonnas Peipsi järvel kaldast kuni 1 km kaugusel 174
2) Jõgeva maakonnas Peipsi järvel kaldast kuni 1 km kaugusel 121
3) Põlva maakonnas Pihkva ja Lämmijärvel kaldast kuni 0,5 km kaugusel mõlemal veekogul kokku 228
4) Tartu maakonnas Peipsi järvel kaldast kuni 1 km ja Lämmijärvel kaldast kuni 0,5 km kaugusel mõlemal veekogul kokku 249
5) Piirissaart ümbritseval veealal kaldast kuni 1 km kaugusel 100

(2) Harrastuslikul kalapüügil Peipsi, Pihkva või Lämmijärvel üheks kalendrikuuks kasutada lubatud 100 õngekonksuga õngejada piirarv on:

1) Ida-Viru maakonnas Peipsi järvel 10
2) Jõgeva maakonnas Peipsi järvel 10
3) Põlva maakonnas Pihkva ja Lämmijärvel 10
4) Tartu maakonnas Peipsi ja Lämmijärvel 10

(3) Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu kalapüügiõiguse eest nakkevõrguga püügil Peipsi, Pihkva ning Lämmijärvel on:

1) lõike 1 punktides 1–4 nimetatud piirkonnas ajavahemikul 1. aprill – 5. mai 100 krooni
2) lõike 1 punktis 5 nimetatud piirkonnas ajavahemikul 1. aprill – 5. mai 50 krooni

(4) Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu võetakse kalapüügiõiguse eest eraldi igal lõikes 3 nimetatud ajavahemikul ning piirkonnas.

(5) Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu kalapüügiõiguse eest 100 õngekonksuga õngejadaga kuni üheks kuuks lõikes 2 nimetatud piirkondades on 100 krooni.

§ 4. Lubatud püügivahendite piirarv Võrtsjärvel

Harrastuslikul kalapüügil Võrtsjärvel üheks kalendrikuuks kasutada lubatud püügivahendite piirarv on:

1) nakkevõrk 40
2) 100 õngekonksuga õngejada 60

§ 5. Lubatud püügivahendite piirarv Harju maakonna siseveekogudel

(1) Harrastuslikul kalapüügil Harju maakonna siseveekogudel üheks kalendrikuuks kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv veekogude kaupa on:

1) järvedel pindalaga 330 kuni 360 ha 11
2) järvedel pindalaga 301 kuni 335 ha 10
3) järvedel pindalaga 283 kuni 300 ha 9
4) järvedel pindalaga 246 kuni 282 ha 8
5) järvedel pindalaga 211 kuni 245 ha 7
6) järvedel pindalaga 176 kuni 210 ha 6
7) järvedel pindalaga 141 kuni 175 ha 5
8) järvedel pindalaga 106 kuni 140 ha 4
9) järvedel pindalaga 71 kuni 105 ha 3
10) järvedel pindalaga 36 kuni 70 ha 2
11) järvedel pindalaga 10 kuni 35 ha 1

(2) Harrastuslikul kalapüügil Harju maakonna järvedel pindalaga 5 kuni 10 ha on ühes kalendrikuus lubatud kasutada ühte nakkevõrku pikkusega kuni 35 m.

§ 6. Lubatud püügivahendite piirarv Ida-Viru maakonna sise- ja piiriveekogudel

Harrastuslikul kalapüügil Ida-Viru maakonnas Narva veehoidlas ja Narva jõe ülemjooksul üheks kalendrikuuks kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv on 40.

§ 7. Lubatud püügivahendite piirarv Jõgeva maakonna siseveekogudel

(1) Harrastuslikul kalapüügil Jõgeva maakonna siseveekogudel on keelatud kasutada nakkevõrku pikkusega üle 35 meetri.

(2) Harrastuslikul kalapüügil Jõgeva maakonna siseveekogudel üheks kalendrikuuks kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv veekogude kaupa on:

1) Elistvere järvel 2
2) Kuremaa järvel 4
3) Kaiavere järvel 2
4) Pikkjärvel 3
5) Jõemõisa järvel 3

(3) Harrastuslikul kalapüügil Jõgeva maakonnas Kuremaa järvel üheks kalendrikuuks kasutada lubatud 100 õngekonksuga õngejada piirarv on 2.

§ 8. Lubatud püügivahendite piirarv Lääne maakonna siseveekogudel

(1) Harrastuslikul kalapüügil Lääne maakonna siseveekogudel üheks kalendrikuuks kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv veekogude kaupa on:

1) Veskijärvel 2
2) Hindaste järvel 1

(2) Kalapüük harrastuspüügi vahenditega on keelatud Veski jõel ja Nõva jõel.

§ 9. Lubatud püügivahendite piirarv Põlva maakonna siseveekogudel

(1) Harrastuslikul kalapüügil Põlva maakonna siseveekogudel üheks kalendrikuuks kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv veekogude kaupa on:

1) Meelva järvel 2
2) Jõksi järvel 3
3) Kooraste suurjärvel 2
4) Valgjärvel 3
5) Piigandi järvel 3
6) Erastvere järvel 2
7) Võhandu jõel 10
8) teistel järvedel pindalaga 36–70 ha 2
9) teistel järvedel pindalaga kuni 35 ha 1

(2) Harrastuslikul kalapüügil Põlva maakonnas järvedel pindalaga 10–80 ha on ühes kalendrikuus lubatud kasutada ühte 100 õngekonksuga õngejada.

(3) Harrastuslikul kalapüügil Põlva maakonnas järvedel pindalaga 10–80 ha on ühes kalendrikuus lubatud kasutada ühte liivi või kuuritsat.

§ 10. Lubatud püügivahendite piirarv Pärnu maakonna siseveekogudel

(1) Harrastuslikul kalapüügil Pärnu maakonna siseveekogudel üheks kalendrikuuks kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv veekogude kaupa on:

1) Ermistu järvel 15
2) Tõhela järvel 5
3) Kaisma järvel 4

(2) Harrastuslikul kalapüügil Pärnu maakonna siseveekogudel üheks kalendrikuuks kasutada lubatud 100 õngekonksuga õngejada piirarv veekogude kaupa on:

1) Ermistu järvel 6
2) Kaisma järvel 2

§ 11. Lubatud püügivahendite piirarv Saare maakonna siseveekogudel

(1) Harrastuslikul kalapüügil Saare maakonna siseveekogudel üheks kalendrikuuks kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv veekogude kaupa on:

1) Mullutu lahel 5
2) teistel järvedel iga 50 ha kohta 1

(2) Harrastuslikul kalapüügil Saare maakonnas üheks kalendrikuuks kasutada lubatud 100 õngekonksuga õngejada piirarv on 5.

(3) Harrastuslikul kalapüügil Saare maakonna siseveekogudel üheks kalendrikuuks kasutada lubatud liivi või kuuritsa piirarv veekogude kaupa on:

1) järvedel pindalaga üle 50 ha 1
2) vooluveekogudel valgala pindalaga üle 50 km2 1

(4) Harrastuslikul kalapüügil Saare maakonna siseveekogudel on keelatud kasutada nakkevõrku silmasuurusega alla 130 mm.

§ 12. Lubatud püügivahendite piirarv Tartu maakonna siseveekogudel ja püügikitsendused harrastuspüügil

(1) Harrastuslikul kalapüügil Tartu maakonna siseveekogudel on keelatud kasutada nakkevõrku pikkusega üle 35 meetri.

(2) Harrastuslikul kalapüügil Tartu maakonna siseveekogudel üheks kalendrikuuks kasutada lubatud kuni 35 m pikkuste nakkevõrkude piirarv veekogude kaupa on:

1) Suurel Emajõel 10
2) Saadjärvel 12
3) Keeri ja Pangodi järvel, Ahja jõel 4
4) Leegu järvel, Soitsjärvel ja Karijärvel 2
5) Viisjaagu järvel, Lääniste Ahijärvel, Lahepera ja Võngjärvel, Kalli ja Peravalla jõel 1

(3) Harrastuslikul kalapüügil Tartu maakonna siseveekogudel üheks kalendrikuuks kasutada lubatud 100 õngekonksuga õngejada piirarv veekogude kaupa on:

1) Suurel Emajõel 10
2) Saadjärvel 5

§ 13. Lubatud püügivahendite piirarv Valga maakonna siseveekogudel ja püügikitsendused harrastuspüügil

(1) Harrastuslikul kalapüügil Valga maakonna siseveekogudel üheks kalendrikuuks kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv veekogude kaupa on:

1) Aheru järvel 12
2) järvedel pindalaga 106 kuni 140 ha 4
3) järvedel pindalaga 71 kuni 105 ha 3
4) järvedel pindalaga 36 kuni 70 ha 2
5) järvedel pindalaga 10 kuni 36 ha 1
6) Väiksel Emajõel 10

(2) Harrastuslikul kalapüügil Valga maakonna siseveekogudel üheks kalendrikuuks kasutada lubatud 100 õngekonksuga õngejada piirarv veekogude kaupa on:

1) Aheru järvel 5
2) Väiksel Emajõel 30
3) järvedel pindalaga üle 50 ha 5
4) järvedel pindalaga alla 50 ha 2
5) vooluveekogudel valgala pindalaga üle 1500 km2 veekogu pikkuse 5 km kohta 1
6) vooluveekogudel valgala pindalaga alla 1500 km2 veekogu pikkuse 10 km kohta 1

(3) Harrastuslikul kalapüügil Valga maakonna siseveekogudel üheks kalendrikuuks kasutada lubatud liivi või kuuritsa piirarv veekogude kaupa on:

1) Aheru järvel 3
2) järvedel pindalaga üle 50 ha, välja arvatud Aheru järvel 2
3) järvedel pindalaga alla 50 ha 1

(4) Aheru järvel on keelatud kasutada väiksema silmasuurusega nakkevõrku kui 100 mm.

§ 14. Lubatud püügivahendite piirarv Viljandi maakonna siseveekogudel

(1) Harrastuslikul kalapüügil Viljandi maakonna siseveekogudel üheks kalendrikuuks kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv veekogude kaupa on:

1) Õisu järvel 5
2) Veisjärvel 3
3) Ruhijärvel 4
4) Parika järvel 2
5) teistel järvedel pindalaga 71 kuni 105 ha 3
6) järvedel pindalaga 36 kuni 70 ha 2
7) järvedel pindalaga 15 kuni 35 ha 1

(2) Harrastuslikul kalapüügil Viljandi maakonna siseveekogudel üheks kalendrikuuks kasutada lubatud 100 õngekonksuga õngejada piirarv veekogude kaupa on:

1) Õisu järvel 5
2) Veisjärvel 3
3) Ruhijärvel 4
4) Parika järvel 2
5) järvedel pindalaga 50–100 ha 3
6) järvedel pindalaga 20–49 ha 2
7) järvedel pindalaga 15 kuni 19 ha 1
8) vooluveekogudel valgala pindalaga üle 1500 km2 veekogu pikkuse 5 km kohta 1

(3) Harrastuslikul kalapüügil Viljandi maakonna siseveekogudel üheks kalendrikuuks kasutada lubatud liivi või kuuritsa piirarv veekogude kaupa on:

1) Õisu järvel 1
2) Veisjärvel 1
3) Ruhijärvel 2
4) Parika järvel 1
5) järvedel pindalaga 50–100 ha 2
6) järvedel pindalaga kuni 49 ha 1

§ 15. Lubatud püügivahendite piirarv Võru maakonna siseveekogudel

(1) Harrastuslikul kalapüügil Võru maakonna siseveekogudel üheks kalendrikuuks kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv veekogude kaupa on:

1) Hino ja Ähijärvel 8
2) Tamula ja Vagula järvel 6
3) Pabra, Lõõdla, Murati, Kirikumäe ning Pullijärvel ja järvedel pindalaga 30–50 ha 4
4) järvedel pindalaga 10–29 ha 2
5) järvedel pindalaga 5–9 ha 1
6) Võhandu jõel 3

(2) Järvedel pindalaga 5–50 ha ja Võhandu jõel võib ühe nakkevõrgu asemel olla püügil 100 õngekonksuga õngejada.

(3) Harrastuslikul kalapüügil Võru maakonnas Tamula, Vagula, Hino, Ähijärve, Pabra, Lõõdla, Murati, Kirikumäe ja Pullijärvel üheks kalendrikuuks kasutada lubatud 100 õngekonksuga õngejadade piirarv on 4.

(4) Harrastuslikul kalapüügil Võru maakonna siseveekogudel üheks kalendrikuuks kasutada lubatud liivi või kuuritsa piirarv veekogude kaupa on:

1) Tamula, Vagula, Hino ja Ähijärvel 2
2) teistel järvedel 1
3) Iskna jõel 1

§ 16. Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu Võrtsjärvel ja teistel sise- ja piiriveekogudel

(1) Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu kalapüügiõiguse eest kuni üheks kuuks §-des 4–15 nimetatud sise- ja piiriveekogudel, välja arvatud lõikes 2 sätestatud juhul, on:

1) nakkevõrguga püügil 150 krooni
2) 100 õngekonksuga õngejadaga püügil 200 krooni
3) liivi või kuuritsaga püügil 100 krooni

(2) Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu kalapüügiõiguse eest kuni üheks kuuks § 5 lõikes 2, § 7 lõikes 2 ja § 12 lõikes 2 nimetatud veekogudel kuni 35-meetrise nakkevõrguga püügil on 100 krooni.

2. peatükk
HARRASTUSLIK KALAPÜÜK HARPUUNPÜSSI JA HARPUUNIGA

§ 17. Püügikitsendused harrastuslikul kalapüügil Jõgeva, Tartu ning Järva maakonnas harpuunpüssi ja harpuuniga

(1) Harrastuslikuks kalapüügiks harpuunpüssi ja harpuuniga antakse Jõgeva ja Tartu maakonnas kalastuskaarte järgmistele veekogudele:
1) Kuremaa järv
2) Saadjärv

(2) Allveekalapüük harpuunpüssi ja harpuuniga on keelatud kõigis keskkonnaministri 15. juuni 2004. a määruses nr 73 «Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu» nimetatud veekogudes või nende lõikudes ja Paide tehisjärvel.

(3) Lõikes 1 nimetatud veekogudel on harrastusliku kalapüügiõiguse tasu püügiks harpuunpüssi ja harpuuniga järgmine:

1) kalapüügiõiguse eest 3 päevaks 75 krooni
2) kalapüügiõiguse eest üheks nädalaks 100 krooni
3) kalapüügiõiguse eest 30 päevaks 150 krooni

§ 18. Kalastuskaardi andja määramine

Harrastuslikuks kalapüügiks § 17 lõikes 1 nimetatud veekogudel harpuunpüssi ja harpuuniga annab kalastuskaarte Keskkonnaministeeriumi Jõgeva maakonna keskkonnateenistus.

3. peatükk
LÕHELISTE PÜÜK

§ 19. Püügikitsendused ja püügiõigustasu lõhe ja meriforelli harrastuspüügil jõgedel ja kalastuskaardi andja määramine

(1) Lõhe ja meriforelli harrastuspüügiks antakse kalastuskaarte järgmistele jõgedele:
1) Pirita jõgi;
2) Jägala jõgi;
3) Valgejõgi;
4) Selja jõgi;
5) Narva jõgi;
6) Vääna jõgi.

(2) Lõikes 1 nimetatud veekogudel on harrastusliku kalapüügiõiguse tasu lõhe- ja meriforelli püügiks järgmine:

1) kalapüügiõiguse eest 1 päevaks 100 krooni
2) kalapüügiõiguse eest 3 päevaks 200 krooni
3) kalapüügiõiguse eest 30 päevaks 1500 krooni

(3) Kalastuskaarte harrastuslikuks kalapüügiks lõikes 1 nimetatud veekogudel annab püügipiirkonna maakonna keskkonnateenistus.

§ 20. Püügikitsendused harrastuslikul kalapüügil forellijõgedel ja kalastuskaardi andja määramine

(1) Harrastuslik kalapüük, välja arvatud püük spinningu ja lendõngega, on Jõgeva ja Järva maakonna piires keelatud järgmistel jõgedel ja jõelõikudel:
1) Esna jõel;
2) Navesti jõel;
3) Neeva kanalis;
4) Norra ojas;
5) Oostriku jõel;
6) Palu peakraavis;
7) Prandi jõel lähtest Tori sillani;
8) Preedi jõel;
9) Pärnu jõel Vodja jõe suudmest Reopalu jõe suudmeni;
10) Vodja jõel;
11) Võlingi ehk Võllinge ojas;
12) Onga jõel.

(2) Lõikes 1 nimetatud veekogudel on harrastuslik kalapüük spinningu ja lendõngega lubatud kalastuskaardi alusel.

(3) Lõigetes 1–2 toodud tingimustel harrastusliku kalapüügiõiguse tasu on järgmine:

1) kalapüügiõiguse eest aastaks 500 krooni
2) kalapüügiõiguse eest 30 päevaks 250 krooni
3) kalapüügiõiguse eest 3 päevaks 100 krooni

(4) Kalastuskaarte harrastuslikuks kalapüügiks lõikes 1 nimetatud veekogudel annab püügipiirkonna maakonna keskkonnateenistus.

4. peatükk
KALAPÜÜK LOODUSKAITSEALADEL

§ 21. Püügikitsendused harrastuslikul kalapüügil Silma looduskaitsealal ja kalastuskaardi andja määramine

(1) Harrastuslik kalapüük Silma looduskaitsealal on keelatud 1. aprillist 19. septembrini (kaasa arvatud).

(2) Kalastuskaart harrastuspüügiks Silma looduskaitseala veekogudel väljastatakse üheks kolmepäevaseks perioodiks reedest pühapäevani. Üheks kolmepäevaseks perioodiks võib väljastada kuni 10 kaarti Sutlepa merele ja kuni 15 kaarti Saunja lahele.

(3) Saunja lahel võib kalastuskaardi anda püügiks ühe nakkevõrguga, ühe kuni 100 konksust koosneva õngejadaga, spinninguga, käsiõngega, lendõngega või sikutiga. Sutlepa merel võib kalastuskaardi anda püügiks ühe kuni 35 meetrise nakkevõrguga, käsiõngega, spinninguga, lendõngega või sikutiga.

(4) Harrastuslikul kalapüügil ühes kalendrikuus kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv on:

1) Saunja lahel 20
2) Sutlepa meres 40

(5) Harrastuslikul kalapüügil ühes kalendrikuus kasutada lubatud 100 õngekonksuga õngejada piirarv Saunja lahel on 20.

(6) Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu kalapüügiõiguse eest lõikes 2 nimetatud kolmepäevaseks perioodiks on 100 krooni.

(7) Kalastuskaarte harrastuslikuks kalapüügiks Silma looduskaitsealal annab kaitseala valitseja.

§ 22. Püügikitsendused harrastuslikul kalapüügil Matsalu rahvuspargis

(1) Harrastuslikuks kalapüügiks Matsalu rahvuspargis, välja arvatud Penijõe vasakul kaldal looduskaitseala piirist Bogeri auguni ja rahvuspargi piiridesse jäävate sadamate muulidel, antakse kalastuskaarte järgmiselt:

1) ajavahemikus 1. jaanuar – 15. veebruar Matsalu rahvuspargi jõgedel 100 tükki
2) ajavahemikus 15. märts – 10. mai Liivi jõel ja Kasari jõe paremal kaldal Liivi jõe suudmest ülesvoolu kuni Säina sonnini ehk piirkond A 150 tükki
3) ajavahemikus 15. märts – 10. mai Kasari jõe paremal kaldal Rõude jõe algusest ülesvoolu kuni vastaskaldal asuva Sitsi peakraavini, mida nimetatakse ka Karjamaa augu piirkonnaks ehk piirkond B 150 tükki
4) ajavahemikus 15. märts – 10. mai Raana jõel ja Rõude jõel sillast 50 m ulatuses üles- ja allavoolu ehk piirkond C 10 tükki
5) ajavahemikus 15. märts – 10. mai Kasari jõe vasakul kaldal Kloostri silla juures tähistatud alal ehk piirkond D 300 tükki
6) ajavahemikus 15. märts – 10. mai Kasari jõe vasakul kaldal Rõude jõe algusest ülesvoolu kuni Sitsi peakraavini ehk Karjamaa augu piirkond ja Kasari jõe vasakul kaldal vastaskaldal asuvast Liivi jõe suudmest ülesvoolu kuni Säina sonnini ehk piirkond E 150 tükki
7) ajavahemikus 15. märts – 10. mai Kloostri sadamas ehk piirkond K 50 tükki
8) ajavahemikus 1. juuli – 15. november Matsalu lahe vabavee sihtkaitsevööndis, «Kalatee» sihtkaitsevööndis, Väinamere vabavee sihtkaitsevööndis vastavalt Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirjale 60 tükki
9) ajavahemikus 1. juuli – 15. november Väinamere vabavee sihtkaitsevööndis vastavalt Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirjale 150 tükki
10) ajavahemikus 1. juuli – 15. november Kasari jõel Suitsu jõe suudmest kuni Kasari sillani, Suitsu jõel, Penijõel ja Rõude jõel alates Kasari jõest kuni luha sillani 150 tükki
11) ajavahemikus 1. juuli – 15. november Raana jõel 10 tükki
12) ajavahemikus 16. november – 31. detsember Matsalu rahvuspargi jõgedel 100 tükki

(2) Kalapüügiks lõike 1 punktides 1–12 toodud tingimustel on harrastusliku kalapüügiõiguse tasu 100 krooni. Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu võetakse kalapüügiõiguse eest eraldi igal nimetatud ajavahemikul ning veealal.

(3) Kalastuskaarte harrastuslikuks kalapüügiks Matsalu rahvuspargis annab kaitseala valitseja.

§ 23. Püügikitsendused harrastuslikul kalapüügil Endla looduskaitsealal

(1) Harrastuslik kalapüük Endla looduskaitsealal Endla ja Sinijärvel on keelatud 1. aprillist 30. juunini.

(2) Kalastuskaarte harrastuslikuks kalapüügiks Endla looduskaitsealal ajavahemikus 1. jaanuarist 31. märtsini antakse üheks kalendrikuuks:

1) Endla järvel 40 tükki
2) Sinijärvel 20 tükki

(3) Kalastuskaarte harrastuslikuks kalapüügiks Endla looduskaitsealal ajavahemikus 1. juulist 30. novembrini antakse üheks kalendrikuuks:

1) Endla järvel 40 tükki
2) Sinijärvel 20 tükki

(4) Kalastuskaarte harrastuslikuks kalapüügiks Endla looduskaitsealal ajavahemikus 1. detsembrist 31. detsembrini antakse üheks kalendrikuuks:

1) Endla järvel 40 tükki
2) Sinijärvel 20 tükki

(5) Lõigetes 2 ja 4 nimetatud ajavahemikul on lubatud püügivahendiks sikuti.

(6) Lõikes 3 nimetatud ajavahemikul on lubatud püügivahendiks lihtkäsiõng, käsiõng, spinning, lendõng ja und.

(7) Harrastuspüügiõiguse tasu kalapüügiõiguse eest üheks kalendrikuuks on 100 krooni.

(8) Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu võetakse kalapüügiõiguse eest eraldi igal lõigetes 2–4 nimetatud veealal.

5. peatükk
RAKENDUSSÄTE

§ 24. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2007. a.

1 Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 2003. a määruse nr 104 «Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord» lisas 3 toodud kaardil näidatud suur püügiruut.

Minister Rein RANDVER

Kantsler Annika UUDELEPP

/otsingu_soovitused.json