Teksti suurus:

Loobu metskonna maa riigi omandisse jätmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.11.2006
Avaldamismärge:

Loobu metskonna maa riigi omandisse jätmine

Vastu võetud 22.12.1995 nr 43
RTL 1996, 11, 88
jõustumine 05.02.1996

Muudetud järgmise määrusega (vastuvõtmise aeg, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

27.11.1998 nr 66 (RTL 1998, 356/357, 1509) 1.06.2002

Vastavalt maareformi seaduse (RT I 1995, 10, 113) paragrahvide 29 ja 31 lõike 1 punkti 6 ja Vabariigi Valitsuse 6. märtsi 1995. a määrusega nr 94 kinnitatud "Maa riigi omandisse jätmise korra" (RT I 1995, 29, 361) nõuetele määran:

1. Kinnitada Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas oleva ning Lääne-Viru maakonna Kadrina ja Vihula vallas asuva Loobu metskonna käsutuses oleva riigimetsamaa suuruseks kokku 3803,8, selllest Kadrina vallas 3392,1 ha ja Vihula vallas 411,7 ha vastavalt käesolevale määrusele lisatud riigimetsamaa katastriplaanile* mõõtkavas 1:10 000 ja jätta see maa riigimaana Eesti Vabariigi omandisse.

[RTL 1998, 356/357, 1509 - jõust. 1.06.2002]

2. Loobu metskonna metsaülemal korraldada käesoleva määruse punktis 1 nimetatud maa registreerimine riiklikus maakatastris. Maa registreerida maakatastris märkusega «Piirid määratud kaardi järgi».

3. Riigimetsamaa piiride tähistamine looduses toimub maareformi käigus vastavalt naaberkinnistute vormistamisele ja nende piiride tähistamisele looduses.


4. Riigi Metsaametil võtta punktis 1 kinnitatud maa riigivarana arvele ja korraldada selle maa kandmine kinnistusraamatusse Eesti Vabariigi omandina.


* Plaaniga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis.

 

 

/otsingu_soovitused.json