Teksti suurus:

Mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemiseks tunnustamise taotlemine ja taotluse menetlemise kord ning taotluse vorm

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2007
Avaldamismärge:RTL 2006, 87, 1601

Mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemiseks tunnustamise taotlemine ja taotluse menetlemise kord ning taotluse vorm

Vastu võetud 05.12.2006 nr 107

Määrus kehtestatakse «Mahepõllumajanduse seaduse» § 7 lõike 6 alusel.

§ 1. Tunnustamise taotlemine

(1) Nõukogu määruse (EMÜ) nr 2092/91 põllumajandustoodete mahepõllundustootmise ning põllumajandustoodete ja toiduainete puhul sellele viitavate märgiste kohta (EÜT L 198, 22.07.1991, lk 1–15) artikli 1 lõike 1 punktides a ja c nimetatud saaduste ja toodete tootmisega tegeleda sooviv isik esitab ettevõtte tunnustamise taotluse (edaspidi taotlus) Taimetoodangu Inspektsioonile.

(2) Nõukogu määruse (EMÜ) nr 2092/91 artikli 1 lõike 1 punktis b nimetatud toodete valmistamisega või artiklis 1 nimetatud toodete üksnes turustamisega, sealhulgas importimisega tegeleda sooviv isik esitab taotluse Veterinaar- ja Toiduametile.

(3) Isik, kes soovib tegeleda üksnes nõukogu määruse (EMÜ) nr 2092/91 artikli 1 lõike 1 punktis b nimetatud toodete valmistamisega jaekaubandus- või toitlustusettevõttes, esitab taotluse Tervisekaitseinspektsioonile.

§ 2. Taotluse esitamise tähtaeg

(1) Mahepõllumajandusliku taimekasvatusega, sealhulgas taimede või seente korjamisega, või mahepõllumajandusliku mesindusega tegeleda sooviv isik esitab taotluse ja sellele lisatavad dokumendid jooksval aastal ajavahemikul 10. märtsist 10. aprillini.

(2) Mahepõllumajandusliku loomakasvatusega, katmikkultuuride kasvatamise ja seenekasvatusega, mahepõllumajandusele viitavalt märgistatud või märgistada kavatsetava põllumajandussaaduse ja -toote (edaspidi märgistatud saadus või toode) tootmise, valmistamise või üksnes turustamisega tegeleda sooviv isik võib tunnustamise taotluse esitada aasta ringi.

§ 3. Taimekasvatuse korral taotlusele lisatavad andmed ja dokumendid

(1) Mahepõllumajandusliku taimekasvatusega tegeleda sooviv isik lisab taotlusele järgmised andmed ja dokumendid:
1) ettevõtte põllumassiivide kaart, milleks loetakse ortofoto väljatrükk või selle puudumise korral ettevõtte asukohajärgse Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti piirkondlikus büroos kasutatava põllumassiivide kaardi koopia, millel on märgitud kõik põllumassiivid, sealhulgas mittemahepõllumajanduslikus kasutuses olevad põllumassiivid ja need põllumassiivid, millel kavatsetakse alustada mahepõllumajanduslikku taimekasvatust, põldude pindalad täpsusega vähemalt 0,1 hektarit, põllumassiivide numbrid ning iga põld või selle osa koos numbriga;
2) ettevõtte mahepõllumajanduslikule tootmisele ülemineku plaan, mis sisaldab andmeid ettevõtte maa, loomade, hoonete, rajatiste ning ettevõttes kasutatavate masinate ja seadmete, sealhulgas põllutööriistade kohta, andmeid söötade ja orgaaniliste väetiste tootmise kohta ning andmeid ettevõttes mahepõllumajandusliku tootmisega seotud ostetavate ja osutatavate tööde ja teenuste kohta;
3) külvikorra plaan;
4) taimekasvatusplaan, mis sisaldab andmeid vähemalt põllumassiivi, põllu (number, pindala), kasvatatavate taimede ja nende eelkultuuride ning karjatatavate alade kohta;
5) muud vajalikud andmed.

(2) Üksnes mahepõllumajandusliku seenekasvatusega või katmikkultuuride kasvatamisega tegelev isik ei pea esitama lõike 1 punktides 1 ja 3 nimetatud andmeid ning dokumente.

(3) Lõike 1 punktis 3 nimetatud külvikorra plaani ei pea koostama:
1) vähemalt viie aasta vanuse rohumaa või vähemalt viie aasta vanuseks kavandatud rohumaa kohta;
2) loodusliku rohumaa kohta;
3) puuvilja- ja marjakultuuride ning ravim- ja maitsetaimede kasvatamiseks kasutatava maa kohta;
4) heinaseemne tootmiseks kasutatava maa kohta;
5) põllu kohta, mis on väiksem kui 0,30 hektarit;
6) põllumajanduslikust kasutusest ajutiselt väljas oleva võsastumata haritava maa kohta.

§ 4. Taimede või seente korjamise korral taotlusele lisatavad andmed ja dokumendid

Mitteharitavalt alalt taimede või seente korjamisega tegeleda sooviv isik lisab taotlusele järgmised andmed ja dokumendid:
1) maakasutuse kaart, milleks loetakse põllumassiivide kaart, ortofoto väljatrükk või muu kaardimaterjal mõõtkavas vähemalt 1:10 000, millele on kantud taimede ja seente korjamiseks kasutatavate alade, samuti alade, millel kavatsetakse alustada taimede või seente korjamist, pindalad ja piirid;
2) nende liikide loetelu, millesse kuuluvaid taimi ja seeni korjatakse, ning andmed kavandatava koguse, korjamise aja ja esmase töötlemise kohta;
3) kaitseala puhul selle valitseja välja antud luba kaitsealalt taimede või seente korjamiseks;
4) pädeva asutuse või isiku õiend taimede ja seente korjamiseks kasutataval maal kasutatud väetiste ja taimekaitsevahendite kohta;
5) muud vajalikud andmed.

§ 5. Loomakasvatuse korral taotlusele lisatavad andmed ja dokumendid

Mahepõllumajandusliku loomakasvatusega tegeleda sooviv isik lisab taotlusele järgmised andmed ja dokumendid:
1) loomakasvatushoonete ja -rajatiste, sealhulgas jalutusalade kirjeldus ning loomade pidamise viisi kirjeldus;
2) karjatamiseks kasutatava põllumassiivi või selle osa number ja pindala, näidates need ettevõtte taimekasvatusplaanis;
3) ettevõttes peetavate loomade arv liikide ja vanusegruppide kaupa;
4) muud vajalikud andmed.

§ 6. Mesinduse korral taotlusele lisatavad andmed ja dokumendid

Mahepõllumajandusliku mesindusega tegeleda sooviv isik lisab taotlusele järgmised andmed ja dokumendid:
1) mesilasperede pidamiseks vajalike hoonete ja rajatiste kirjeldus;
2) mesilagrupi asukohta ja korjeala iseloomustava ettevõtte põllumassiivide kaart või muu kaardimaterjal mõõtkavas vähemalt 1:10 000, milleks loetakse ortofoto väljatrükk või selle puudumise korral ettevõtte asukohajärgses Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti piirkondlikus büroos kasutatav põllumassiivide kaart;
3) mesilasperede arv;
4) muud vajalikud andmed.

§ 7. Märgistatud saaduse või toote valmistamise, sealhulgas sööda tootmise korral taotlusele lisatavad andmed ja dokumendid

Märgistatud saaduse või toote valmistamisega, sealhulgas sööda tootmisega tegeleda sooviv isik lisab taotlusele järgmised andmed ja dokumendid:
1) toote või tootegrupi nimetus ja andmed toote koostisosade, nende päritolu ja tootes kasutatava koguse kohta;
2) käitlemisprotsessi tehnoloogiline skeem ja andmed kasutatavate tehnoloogiliste võtete kohta;
3) andmed tegeliku tootmisvõimsuse ning valmistada või toota kavatsetavate tootegruppide ja eeldatava toodangu mahu kohta;
4) nende meetmete kirjeldus, millega tagatakse märgistatud saaduse või toote nõuetekohane valmistamine või tootmine;
5) muud vajalikud andmed.

§ 8. Märgistatud saaduse või toote turustamise, sealhulgas importimise korral taotlusele lisatavad andmed ja dokumendid

Märgistatud saaduse või toote turustamisega, sealhulgas importimisega tegeleda sooviv isik lisab taotlusele selle tegevuse kirjelduse, millega tagatakse märgistatud saaduse või toote eristatavus selle ladustamisel ja veol.

§ 9. Taotluse menetlemine

(1) Kui isik taotleb tunnustamist määruse § 1 lõike 1 alusel, tehakse esmane kontroll taotluse esitamise tähtpäevast alates 60 tööpäeva jooksul ja otsus ettevõtte tunnustamise kohta või põhjendatud otsus tunnustamisest keeldumise kohta esmase kontrolli tegemisest arvates 30 tööpäeva jooksul.

(2) Kui isik taotleb tunnustamist määruse § 1 lõike 2 või 3 alusel, tehakse otsus tunnustamise kohta või põhjendatud otsus tunnustamisest keeldumise kohta taotluse saamisest arvates 30 tööpäeva jooksul.

(3) Lõigetes 1 ja 2 nimetatud otsus tunnustamisest keeldumise kohta tehakse juhul, kui ettevõte ei ole hindamistulemuste põhjal nõuetekohane.

§ 10. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2007. aastal.

Minister Ester TUIKSOO

Kantsler Ants NOOT

Põllumajandusministri 5. detsembri 2006. a määruse nr 107 «Mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemiseks tunnustamise taotlemine ja taotluse menetlemise kord ning taotluse vorm»
lisa

Kantsler Ants NOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json