Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 28. juuli 2005. a määruse nr 203 “Kübassaare maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.12.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 56, 421

Vabariigi Valitsuse 28. juuli 2005. a määruse nr 203 “Kübassaare maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vastu võetud 30.11.2006 nr 246

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 28. juuli 2005. a määruse nr 203 «Kübassaare maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 43, 362) lisa asendatakse uue lisaga1.

1 Kaitseala välispiir ja vööndite piirid on märgitud määruse lisas esitatud kaardil Eesti põhikaardi (mõõtkava 1:10 000) alusel, kasutades maakatastri andmeid seisuga juuni 2004. a. Ala kaardiga saab tutvuda Saaremaa keskkonnateenistuses, Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ning Maa-ameti veebilehel maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).

Peaminister Andrus ANSIP

Keskkonnaminister Rein RANDVER

Riigisekretär Heiki LOOT

Määruse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 29.06.2005 resolutsioon nr 17-1/0505738.

Kübassaare maastikukaitseala

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json