Teksti suurus:

Kindlustatule makstud tasude ja tasudelt kinnipeetud töötuskindlustusmakse tõendi vorm

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.07.2009
Avaldamismärge:RTL 2006, 87, 1605

Kindlustatule makstud tasude ja tasudelt kinnipeetud töötuskindlustusmakse tõendi vorm

Vastu võetud 06.12.2006 nr 64

Määrus kehtestatakse «Töötuskindlustuse seaduse» § 42 lõike 21 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse kindlustatule makstud tasude ja tasudelt kinnipeetud töötuskindlustusmakse tõendi vorm (lisa), mille tööandja annab kindlustatule tema nõudmisel töö- või teenistussuhte või võlaõigusliku teenuse osutamise lepingu või abikaasatasu maksmise lõpetamisel viimasel kolmel töötatud või abikaasatasu maksmise kalendrikuul makstud tasude liikide, suuruste ja tasudelt kinnipeetud töötuskindlustusmakse kohta kalendrikuude kaupa.

§ 2. Kehtetuks tunnistamine

Sotsiaalministri 3. jaanuari 2003. a määrus nr 3 «Kindlustatule makstud tasude ja tasudelt kinnipeetud töötuskindlustusmakse tõendi vorm» (RTL 2003, 8, 91) tunnistatakse kehtetuks.

§ 3. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2007. aasta 1. jaanuaril.

Minister Jaak AAB

Kantsler Maarja MÄNDMAA

Sotsiaalministri 6. detsembri 2006. a määruse nr 64 «Kindlustatule makstud tasude ja tasudelt kinnipeetud töötuskindlustusmakse tõendi vorm»
lisa

TÕEND KINDLUSTATULE MAKSTUD TASUDE JA TASUDELT KINNIPEETUD TÖÖTUSKINDLUSTUSMAKSE KOHTA

KINDLUSTATU ANDMED

Ees- ja perekonnanimi Isikukood
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Elukoht

_____________________________________________
     (maakond, linn/vald, tänav/küla, maja ja krt nr)

 

__  __  __  __  __
(sihtnumber)

TÖÖANDJA ANDMED

Nimi   Registri- või isikukood
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Aadress

_____________________________________________
     (maakond, linn/vald, tänav/küla, maja ja krt nr)

 

__  __  __  __  __
(sihtnumber)

 VÄLJAMAKSTUD TASUD JA KINNIPEETUD TÖÖTUSKINDLUSTUSMAKSED
(kroonides)1

Väljamakse aasta Väljamakse kuu Väljamakstud palk ja muud tasud (bruto)2 Kinnipeetud töötuskindlustusmakse
       
       
       

TÖÖANDJA ESINDAJA

Nimi _________________________ Ametikoht ________________ Telefon _________
Allkiri Kuupäev _____________________ 200__

1 Märkida viimasel kolmel töötatud kalendrikuul väljamakstud tasud ja kinnipeetud töötuskindlustusmaksed kalendrikuude kaupa. Kindlustatu, kes on Eesti Vabariigi välisteenistuses töötava teenistujaga kaasasolev mittetöötav abikaasa, puhul märkida viimasel kolmel kalendrikuul väljamakstud abikaasatasu ja kinnipeetud töötuskindlustusmaksed kalendrikuude kaupa.

2 Mitte märkida tasusid, millelt töötuskindlustusmakset ei maksta:
  1) kindlustatu töölepingu lõpetamisel või teenistusest vabastamisel seadusega ettenähtud hüvitus;
  2) kindlustatu töö- või teenistussuhte ebaseaduslikul lõpetamisel seadusega ettenähtud hüvitus või viivis;
  3) kindlustatu tööraamatu või lõpparve kinnipidamisel seadusega ettenähtud palk;
  4) sotsiaalmaksuseaduse §-s 3 nimetatud summad.

/otsingu_soovitused.json