Teksti suurus:

Mahepõllumajanduse registri pidamise põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2007
Avaldamismärge:RT I 2006, 56, 424

Mahepõllumajanduse registri pidamise põhimäärus

Vastu võetud 07.12.2006 nr 250

Määrus kehtestatakse «Mahepõllumajanduse seaduse» § 11 lõike 1 alusel ja kooskõlas «Andmekogude seaduse» § 32 lõikega 1.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Registri asutamine ja ametlik nimi

(1) Mahepõllumajanduse register on asutatud Vabariigi Valitsuse 30. oktoobri 2001. a määrusega nr 331 «Mahepõllumajanduse registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus».

(2) Mahepõllumajanduse registri ametlik nimi on «Mahepõllumajanduse register» (edaspidi register).

§ 2. Registri pidamise eesmärk

Registri pidamise eesmärk on pidada arvestust mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsevate isikute ja nende tunnustatud ettevõtete üle avalikkusele kättesaadaval ning tõhusa järelevalve teostamist võimaldaval viisil.

§ 3. Registri vastutav ja volitatud töötleja

(1) Registri vastutav töötleja on Põllumajandusministeerium.

(2) Registri volitatud töötleja on Taimetoodangu Inspektsioon.

§ 4. Registriandmete õiguslik tähendus

Registriandmetel on õiguslik tähendus «Mahepõllumajanduse seaduses» sätestatud ulatuses.

2. peatükk
REGISTRI PIDAMINE JA REGISTRI KOOSSEIS NING REGISTRISSE KANTAVAD ANDMED JA ANDMETE TÖÖTLEMISE KORD

§ 5. Registri pidamise viis ja ülesehitus

(1) Registrit peetakse ühetasandilise andmekoguna paberkandjal ja digitaalselt ning andmeid töödeldakse nii automatiseeritult kui ka käsitsi.

(2) Registri koosseisu kuuluvad:
1) digitaalne andmebaas;
2) digitaalne kanderaamat;
3) registritoimikud;
4) arhiveeritud registriandmed.

§ 6. Registriandmete kaitse ja ristkasutus

(1) Registri volitatud töötleja tagab registriandmete tervikluse, käideldavuse ja konfidentsiaalsuse, samuti registri pidamise ning registriandmete töötlemise, kaitse, säilimise ja arhiveerimise füüsiliste, organisatsiooniliste ja infotehniliste meetmetega.

(2) Teiste andmekogudega toimub andmete ristkasutus, kui selline teenus on registreeritud andmekogude riiklikus registris, arvestades seejuures teenuse kirjelduses määratud tingimuste ja piirangutega.

§ 7. Registrisse kantavad andmed

Registrisse kantakse:
1) mahepõllumajanduse valdkonnas tegutseva isiku (edaspidi isik) nimi, elu- või asukoha aadress, isiku- või registrikood, sidevahendite numbrid ja e-posti aadress;
2) isiku tegevuskoha aadress ja sidevahendite numbrid;
3) ettevõtja esindaja nimi;
4) andmed «Mahepõllumajanduse seaduse» §-de 5–10 alusel tehtud otsuste kohta;
5) üleminekuaja alguse kuupäev;
6) andmed põllumassiivide ja põldude ning neil kasvatatavate taimeliikide kohta;
7) andmed mitteharitavate alade ning neilt korjatavate taimede ja seente kohta;
8) andmed kasvatatavate loomaliikide kohta;
9) andmed valmistatavate tootegruppide kohta;
10) andmed ettevõtte kontrollimise kohta;
11) andmed ettevõttes eelmisel aastal mahepõllumajanduse nõuete kohaselt toodetud või valmistatud põllumajandussaaduste ja -toodete kohta;
12) andmed korjatud taimede ja seente kohta;
13) muud vajalikud andmed.

§ 8. Andmete registreerimise alusdokumendid

Andmete registrisse kandmise alusdokumendid on:
1) ettevõtte tunnustamise taotlus ja sellele lisatud dokumendid;
2) ettevõtte tunnustamise otsus, tunnustamise otsuse kehtivuse peatamise ja kehtivuse taastamise otsus ning tunnustamise otsuse kehtetuks tunnistamise otsus;
3) ettevõttes valitsenud tingimuste muutmise, tegevuse peatamise või lõpetamise ning ettevõtte valduse ülemineku teade;
4) «Mahepõllumajanduse seaduse» § 14 lõikes 1 nimetatud nõusoleku taotlemise avaldus ning nõusoleku andmise või sellest keeldumise otsus;
5) igal mahepõllumajandusega tegelemise jätkamise aastal mahepõllumajandusliku tegevuse jätkamiseks esitatavad dokumendid;
6) järelevalve teostamisega seotud dokumendid;
7) muud asjakohased dokumendid.

§ 9. Andmete esitamine ja registrisse kandmine

(1) Registriandmete esitajad on:
1) Taimetoodangu Inspektsioon;
2) Veterinaar- ja Toiduamet;
3) Tarbijakaitseamet;
4) Tervisekaitseinspektsioon.

(2) Lõike 1 punktides 2–4 nimetatud asutused esitavad andmete registrisse kandmise alusdokumendid viivitamata registri volitatud töötlejale paberkandjal või digitaalselt registri volitatud töötleja veebilehel näidatud aadressil. Paberkandjal esitatakse §-s 8 nimetatud dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakiri. Digitaalselt esitatud dokumendil peab olema digitaalallkiri.

(3) Isiku poolt Taimetoodangu Inspektsioonile esitatud alusdokument ning Taimetoodangu Inspektsiooni antud alusdokument loetakse registri volitatud töötlejale esitatuks asjakohase alusdokumendi esitamise või andmise päevast arvates.

(4) Registri volitatud töötleja kannab andmed registrisse viie tööpäeva jooksul registri volitatud töötlejale alusdokumentide esitamise päevast arvates.

§ 10. Registrikande väljavõtte kättetoimetamine

(1) Isiku ja tema tunnustatud ettevõtte andmete registrisse kandmise korral toimetab registri volitatud töötleja registrikande väljavõtte isikule kätte kümne tööpäeva jooksul ettevõtte tunnustamise otsuse tegemise päevast arvates.

(2) Kui isik esitab avalduse uue registrikande väljavõtte väljastamiseks, toimetab registri volitatud töötleja registrikande väljavõtte isikule kätte viie tööpäeva jooksul isiku avalduse saamise päevast arvates.

§ 11. Registrisse kantud andmete muutumine

(1) Registrisse kantud andmete muutumisest teadasaamise korral esitab registriandmete esitaja uued andmed viivitamata registri volitatud töötlejale. Andmete muutmise korral suletakse asjakohased andmed kuni kande muutmiseni.

(2) Registri volitatud töötleja muudab kande viie tööpäeva jooksul talle muutunud andmete esitamise päevast arvates.

§ 12. Ebaõigete andmete parandamine

(1) Põhjendatud kahtluse korral, et registrisse kantud andmed ei vasta tegelikkusele, sulgeb registri volitatud töötleja asjakohased andmed kuni kande õigsuse kindlakstegemiseni või kande parandamiseni.

(2) Volitatud töötleja esitab registriandmete esitajale viie tööpäeva jooksul ebaõigete andmete avastamise päevast arvates järelepärimise ebaõigete andmete kohta. Registriandmete esitaja on kohustatud esitama andmed volitatud töötlejale määratud tähtpäevaks.

(3) Registri volitatud töötleja parandab ebaõiged andmed viie tööpäeva jooksul õigete andmete esitamise päevast arvates ja säilitab ebaõiged andmed märkusega nende kasutamise aja kohta koos õigete andmetega.

(4) Registrisse kantud andmed, mis ei vasta kande tegemise aluseks olnud dokumendile, parandab registri volitatud töötleja iseseisvalt viie tööpäeva jooksul, arvates puuduse ilmnemisest.

§ 13. Juurdepääs registrisse kantud andmetele

(1) Registrisse kantud andmed on avalikud, välja arvatud ärisaladust sisaldavad andmed ning andmed, mille avaldamine läheks vastuollu «Isikuandmete kaitse seaduses» sätestatud nõuetega.

(2) Avalikud registriandmed avalikustatakse registri volitatud töötleja veebilehel.

§ 14. Andmete registrist väljastamine

(1) Avalikud registriandmed väljastatakse registrist «Avaliku teabe seaduses» sätestatud korras.

(2) Avalikustamisele mittekuuluvaid registriandmeid võib väljastada isikule, kelle kohta need andmed käivad, ning isikule või asutusele, kellele on andmed vajalikud seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks.

§ 15. Arvestuse pidamine andmete registrisse vastuvõtmise ja andmete registrist väljastamise üle

(1) Andmete registrisse vastuvõtmise ja registrist väljastamise üle peetakse arvestust digitaalses kanderaamatus.

(2) Andmete registrisse vastuvõtmisel registreeritakse alusdokumentide kohta:
1) järjekorranumber või kood;
2) nimetus;
3) väljaandmise kuupäev;
4) väljaandja;
5) volitatud töötlejale esitamise kuupäev;
6) alusdokumendi väljaandmise aluseks oleva dokumendi järelevalveasutusele esitamise kuupäev.

(3) Andmete registrist väljastamisel registreeritakse:
1) andmed saanud isiku nimi;
2) andmete koosseis;
3) andmete väljastamise aeg.

§ 16. Registriandmete sulgemine

(1) Isiku ettevõtte tunnustamise otsuse kehtetuks tunnistamise korral suletakse selle isiku ja tema ettevõtte kohta registrisse kantud andmed.

(2) Registri volitatud töötleja sulgeb asjakohased registriandmed viie tööpäeva jooksul arvates registri volitatud töötlejale isiku ettevõtte tunnustamise otsuse kehtetuks tunnistamise otsuse esitamisest.

§ 17. Arhiveerimine

(1) Isiku ettevõtte tunnustamise otsuse kehtetuks tunnistamise tõttu suletud registriandmed arhiveeritakse 35 tööpäeva jooksul asjakohaste registriandmete sulgemisest arvates.

(2) Registriandmed arhiveeritakse paberkandjal ja digitaalselt.

(3) Arhiveeritud registriandmeid ja alusdokumente säilitatakse viis aastat.

§ 18. Ülevaate koostamine

Registri volitatud töötleja koostab ja avalikustab kooskõlastatult registri vastutava töötlejaga (isiku otsest või kaudset identifitseerimist välistaval viisil) ülevaated riikliku järelevalve tulemuste ning mahepõllumajanduse olukorra kohta Eestis.

3. peatükk
JÄRELEVALVE, REGISTRI PIDAMISE FINANTSEERIMINE NING REGISTRI LIKVIDEERIMINE

§ 19. Järelevalve registri pidamise üle ja selleks õigustatud isik

Järelevalvet registri pidamise üle teostab registri vastutav töötleja. Andmekaitsealast järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostab Andmekaitse Inspektsioon vastavalt oma pädevusele.

§ 20. Järelevalve

(1) Andmekaitse Inspektsiooni ametnikul on õigus oma pädevuse piires igal ajal kontrollida registri pidamise vastavust seadustele ja muudele õigusaktidele ning saada teavet andmete registrist väljastamise ja nende kasutamise kohta.

(2) Registri pidamisel tekkinud puuduste ilmnemise korral on registri volitatud töötleja kohustatud likvideerima järelevalvet teostanud isiku ettekirjutuses kajastatud puudused määratud tähtpäevaks.

§ 21. Registri pidamise finantseerimine

Registri pidamist finantseeritakse riigieelarvest registri volitatud töötlejale selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.

§ 22. Registri likvideerimine

(1) Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus. Register likvideeritakse kooskõlas «Andmekogude seaduses» ja «Arhiiviseaduses» sätestatud nõuetega.

(2) Andmed annab üle volitatud töötleja vastutava töötleja vastutusel ning Andmekaitse Inspektsiooni volitatud ametiisiku ja riiklike infosüsteemide tööd koordineeriva asutuse volitatud ametiisiku juuresolekul. Andmete üleandmise või hävitamise korral koostatakse sellekohane akt.

4. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 23. Mahepõllumajanduse registri andmed

14. veebruaril 2004. a jõustunud «Mahepõllumajanduse seaduse» § 19 lõike 1 alusel peetud mahepõllumajanduse registrisse kantud andmed loetakse kantuks 1. jaanuaril 2007. a jõustuvasse, «Mahepõllumajanduse seaduse» § 11 lõike 1 alusel peetavasse mahepõllumajanduse registrisse.

§ 24. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2007. a.

Peaminister Andrus ANSIP

Põllumajandusminister Ester TUIKSOO

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json