Teksti suurus:

Hüvitise taotlemise avalduse vorm tööandja maksejõuetuse korral ja avaldusele lisatavate dokumentide loetelu

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2006, 88, 1631

Hüvitise taotlemise avalduse vorm tööandja maksejõuetuse korral ja avaldusele lisatavate dokumentide loetelu

Vastu võetud 07.12.2006 nr 66

Määrus kehtestatakse «Töötuskindlustuse seaduse» § 21 lõike 1 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse avalduse vorm tööandja maksejõuetuse hüvitise taotlemiseks (lisa) ja avaldusele lisatavate dokumentide loetelu.

§ 2. Avaldusele lisatavad dokumendid

Hüvitise taotlemise avaldusele lisatakse järgmised dokumendid:
1) töötajate nimekiri (avalduse lisa) koos töötajate omakäelise kinnitusega nõude suuruse kohta või omakäelise kinnituse puudumisel nõudeavaldustega;
2) halduri kinnitatud väljavõtted töötajate tööraamatutest või koopiad töölepingutest, koopiad jõustunud kohtuotsustest või töövaidluskomisjoni otsustest või muudest töösuhet või töötajate nõudeõigust tõendavatest dokumentidest;
3) tööandja pankroti korral ametlikult kinnitatud ärakiri jõustunud kohtuotsusest pankroti väljakuulutamise kohta, tööandja pankrotimenetluse raugemisel ametlikult kinnitatud ärakiri kohtumäärusest pankrotimenetluse lõpetamise kohta pankrotti välja kuulutamata, tööandja maksejõuetuks tunnistamisel teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis selle riigi pädeva asutuse otsuse ärakiri, mis on tõestatud otsuse tegemise riigi õiguse kohaselt koos selle notariaalselt või vandetõlgi poolt kinnitatud tõlkega eesti keelde;
4) töötajate saamata jäänud palga arvestused kalendrikuude kaupa, saamata jäänud puhkusetasu ja töölepingu lõpetamisel Eesti Vabariigi töölepingu seaduses ettenähtud hüvituste arvestused, töötajate keskmise brutokuupalga arvestused ning arvestuste alusdokumendid.

§ 3. Määruse kehtetuks tunnistamine

Sotsiaalministri 3. jaanuari 2003. aasta määrus nr 4 «Hüvitise taotlemise avalduse vorm tööandja maksejõuetuse korral ja avaldusele lisatavate dokumentide loetelu» (RTL 2003, 8, 92) tunnistatakse kehtetuks.

§ 4. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2007. aasta 1. jaanuaril.

Minister Jaak AAB

Kantsler Maarja MÄNDMAA

Sotsiaalministri 7. detsembri 2006. a määruse nr 66 «Hüvitise taotlemise avalduse vorm tööandja maksejõuetuse korral ja avaldusele lisatavate dokumentide loetelu»
lisa

AVALDUS TÖÖANDJA MAKSEJÕUETUSE HÜVITISE TAOTLEMISEKS

PANKROTIHALDUR, AJUTINE PANKROTIHALDUR VÕI EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA
LEPINGURIIGIS MÄÄRATUD VASTAVA PÄDEVUSEGA ISIK (edaspidi haldur)

Halduri nimi ja perekonnanimi Isikukood

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Postiaadress ______________________________ __  __  __  __  __
(sihtnumber)
Telefon ______________ e-post ______________ Faks ______________________

TÖÖANDJA

Tööandja nimi Registri- või isikukood
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Aadress _________________________________ __  __  __  __  __
(sihtnumber)

AVALDUS

Palun määrata ja maksta hüvitis seoses tööandja maksejõuetusega avaldusele lisatud nimekirjas olevatele töötajatele.

AVALDUSELE LISATUD DOKUMENDID:

[  ] halduri kinnitatud väljavõtted töötajate tööraamatutest või koopiad töölepingutest [  ] ametlikult kinnitatud ärakiri jõustunud kohtuotsusest või kohtumäärusest või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi pädeva asutuse otsuse ärakiri koos selle kinnitatud tõlkega eesti keelde
[  ] halduri kinnitatud koopiad jõustunud kohtuotsustest või töövaidluskomisjoni otsustest
[  ] töötajate nimekiri
[  ] töötajate nõudeavaldused
[  ] töötajate saamata jäänud palga arvestused kalendrikuude kaupa, saamata jäänud puhkusetasu ja töölepingu lõpetamisel Eesti Vabariigi töölepingu seaduses ettenähtud hüvituste arvestused, töötajate keskmise brutokuupalga arvestused ning arvestuste alusdokumendid
[  ] ___________________________________________________________________
                                                        (muu dokument)
HALDUR
Nimi _______________________________ Allkiri _________________________
Kuupäev ______________________ 200__  
  Lisa

«......» ...................... 200... a

avaldusele

____________________________________ töötajate nimekiri
                         (tööandja nimi)

Isiku-
kood
Ees- ja perekonna-
nimi
Töösuhte lõpetamise kuupäev Saamata jäänud palk Saamata jäänud puhkuse-
tasu
Töölepingu lõpetamisel saamata jäänud hüvitis1 Kokku nõudeid
summas
Töötaja kinnitus nõude suuruse kohta2 Töötaja keskmine kuupalk Töötaja pangakonto number või selle puudumisel postiaadress
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   
                   
                   

Halduri ees- ja perekonnanimi ning allkiri

_______________________________________

1 Eesti Vabariigi töölepingu seaduses ettenähtud töölepingu lõpetamisel makstavad hüvitised.
2 Töötaja allkirja puudumisel lisada avaldusele töötaja nõudeavaldus.

/otsingu_soovitused.json