Teksti suurus:

Mahepõllumajandusele viitavalt märgistatud või märgistada kavatsetava põllumajandussaaduse ja -toote tootmise ja valmistamise nõuded

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2007
Avaldamismärge:RTL 2006, 88, 1624

Mahepõllumajandusele viitavalt märgistatud või märgistada kavatsetava põllumajandussaaduse ja -toote tootmise ja valmistamise nõuded

Vastu võetud 08.12.2006 nr 108

Määrus kehtestatakse «Mahepõllumajanduse seaduse» § 12 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse mahepõllumajandusele viitavalt märgistatud või märgistada kavatsetava põllumajandussaaduse ja -toote (edaspidi märgistatud saadus ja toode) tootmise ja valmistamise nõuded, sealhulgas mahepõllumajandusliku tegevuse jätkamiseks esitatav teave ning teabe esitamise tähtpäev.

§ 2. Arvestuse pidamine

(1) Määruses ettenähtud arvestust peetakse paberkandjal või elektrooniliselt. Viimasel juhul peab peetavast arvestusest olema võimalik teha väljatrükk. Andmete kohta tehakse kirje kolme päeva jooksul toimingu tegemise päevast arvates.

(2) Arvestuse pidamiseks vajalikke andmeid ja dokumente säilitatakse vähemalt kolm aastat arvates nende kogumisest, kui teistest õigusaktidest ei tulene teisiti.

2. peatükk
MAHEPÕLLUMAJANDUSLIKU TAIMEKASVATUSE NÕUDED

§ 3. Arvestuse pidamine mahepõllumajandusliku taimekasvatusega tegelemise korral

(1) Ettevõttes, kus tegeletakse mahepõllumajandusliku taimekasvatusega, peetakse lisaks põllumajandusministri 9. aprilli 2003. a määruses nr 36 «Põlluraamatu vorm ja põlluraamatu pidamise kord» nimetatud põlluraamatule eraldi arvestust mahepõllumajandusliku taimekasvatuse ja mittemahepõllumajandusliku taimekasvatuse kohta.

(2) Lõikes 1 nimetatud arvestuse pidamiseks kogutakse ja säilitatakse vähemalt järgmisi andmeid ja dokumente:
1) andmed ettevõttesse toodud saaduse ja toote, sealhulgas seemne ja taimse paljundusmaterjali, väetise, taimekaitsevahendi ja muu sellesarnase koguse, tootja ja turustaja kohta;
2) andmed punktis 1 nimetatud saaduse ja toote kasutamise kohta;
3) andmed ettevõttes toodetud ja ettevõttest turustatud saaduse ja toote, sealhulgas seemne ja taimse paljundusmaterjali, väetise ja muu sellesarnase koguse, samuti saaduse ja toote saaja kohta ning turustamise kuupäeva kohta.

§ 4. Mahepõllumajandusliku taimekasvatusega tegelemise jätkamiseks esitatav teave

(1) Mahepõllumajandusliku taimekasvatusega tegelev isik esitab Taimetoodangu Inspektsioonile tegevuse jätkamise aasta 27. maiks järgmised andmed ja dokumendid:
1) ettevõtte põllumassiivide kaart ja vajaduse korral ortofoto väljatrükk, millel on märgitud kõik põllumassiivid, sealhulgas mittemahepõllumajanduslikus kasutuses olevad põllumassiivid ja need põllumassiivid, millel kavatsetakse alustada mahepõllumajandusliku taimekasvatusega tegelemist, põldude pindalad täpsusega vähemalt 0,1 hektarit, põllumassiivide numbrid ning iga põld või selle osa koos numbriga;
2) külvikorra plaan;
3) taimekasvatusplaan, mis sisaldab andmeid vähemalt põllumassiivi, põllu (number, pindala), kasvatatavate taimede ja nende eelkultuuride, eelmisel aastal üleminekuaja läbinud maal kasvatatud eelkultuuri saagi ning karjatatavate alade kohta;
4) andmed ettevõttes kavandatavate muude muudatuste kohta.

(2) Lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud andmeid ja dokumente ei pea esitama, kui isik esitab kirjaliku kinnituse selle kohta, et võrreldes eelmise aastaga muudatusi tehtud ei ole.

(3) Üksnes mahepõllumajandusliku seenekasvatusega või katmikkultuuride kasvatamisega tegelev isik ei pea esitama lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud andmeid ning dokumente.

(4) Lõike 1 punktis 2 nimetatud külvikorra plaani ei pea koostama:
1) vähemalt viie aasta vanuse rohumaa või vähemalt viie aasta vanuseks kavandatud rohumaa kohta;
2) loodusliku rohumaa kohta;
3) puuvilja- ja marjakultuuride ning ravim- ja maitsetaimede kasvatamiseks kasutatava maa kohta;
4) heinaseemne tootmiseks kasutatava maa kohta;
5) põllu kohta, mis on väiksem kui 0,30 hektarit;
6) põllumajanduslikust kasutusest ajutiselt väljas oleva võsastumata haritava maa kohta.

(5) Isik, kes jätkab mahepõllumajandusliku taimekasvatuse valdkonnas mitteharitavalt alalt taimede või seente korjamist, esitab Taimetoodangu Inspektsioonile tegevuse jätkamise aasta 27. maiks järgmised andmed ja dokumendid:
1) vähemalt 1:10 000 mõõtkavas ortofoto väljatrükk või muu kaardimaterjal, millele on kantud taimede või seente korjamiseks kasutatavate alade piirid ja pindala, samuti alad, millel kavatsetakse alustada taimede või seente korjamist, ning nende pindalad ja piirid;
2) nende liikide loetelu, millesse kuuluvaid taimi või seeni korjatakse, ning andmed eelmisel aastal korjatud koguse ja korjamise aja kohta;
3) kaitseala puhul selle valitseja välja antud luba kaitsealalt taimede või seente korjamiseks;
4) andmed ettevõttes kavandatavate muude muudatuste kohta.

(6) Lõike 5 punktides 1 ja 3 nimetatud dokumente ei pea esitama, kui isik esitab kirjaliku kinnituse selle kohta, et võrreldes eelmise aastaga muudatusi tehtud ei ole.

§ 5. Mahepõllumajanduslikule taimekasvatusele üleminekuaja algus

(1) Ettevõttes mahepõllumajanduslikuks taimekasvatuseks enne 27. maid kasutusele võetud maal algab üleminekuaeg dokumentide esitamise aastal dokumentide esitamise päeval. Ettevõttes mahepõllumajanduslikuks taimekasvatuseks pärast 27. maid kasutusele võetud maal algab üleminekuaeg pärast ühe aasta möödumist § 4 lõikes 1 nimetatud dokumentide esitamise päevast alates.

(2) Nõukogu määruse (EMÜ) nr 2092/91 lisas 2 nimetamata aine kasutamise korral võib järelevalveasutus nõuda sellel põllul, kus seda ainet kasutati, uue üleminekuaja alustamist lõikes 1 nimetatud tähtpäevast arvates.

(3) Taotlus nõukogu määruse (EMÜ) nr 2092/91 lisa 1 jao A lõikes 1.2 nimetatud nõusoleku saamiseks lisatakse ettevõtte tunnustamise taotlusele või esitatakse tunnustamisele järgnevatel aastatel 27. maiks ning maad, mille üleminekuaja osaks soovitakse varasemad perioodid tunnistada, ei ole lubatud harida enne kohapealse kontrolli tegemist.

3. peatükk
MAHEPÕLLUMAJANDUSLIKU LOOMAKASVATUSE NÕUDED

§ 6. Mahepõllumajanduslik loomakasvatus

(1) Nõukogu määruse (EMÜ) 2092/91 lisa 1 jaos B nimetatud looma, küüliku või nutria mahepõllumajandusliku kasvatamisega (edaspidi mahepõllumajanduslik loomakasvatus) tegelev isik täidab lisaks mahepõllumajandusliku loomakasvatuse nõuetele ka mahepõllumajandusliku taimekasvatuse nõudeid.

(2) Ettevõttest, kus tegeldakse mahepõllumajandusliku loomakasvatusega, pärit looma on lubatud rändkarjatada poollooduslikul kooslusel, nagu laid, väikesaar, rahvuspark ja muu sellesarnane ala, kus viimase kolme aasta jooksul ei ole kasutatud nõukogu määruse (EMÜ) nr 2092/91 lisas 2 nimetamata ainet.

§ 7. Arvestuse pidamine mahepõllumajandusliku loomakasvatusega tegelemise korral

(1) Ettevõttes, kus tegeletakse mahepõllumajandusliku loomakasvatusega, peetakse eraldi arvestust mahepõllumajandusliku loomakasvatuse ja mittemahepõllumajandusliku loomakasvatuse kohta.

(2) Lõikes 1 nimetatud arvestuse pidamiseks kogutakse ja säilitatakse vähemalt järgmisi andmeid ja dokumente:
1) andmed ettevõttesse toodud saaduse ja toote, sealhulgas sööda, veterinaarravimi, puhastus- ja desinfitseerimisaine ning muu sellesarnase koguse, toomise päeva, tootmiskoha, tootja ja turustaja kohta ning loomade puhul ka andmed nende arvu, liigi, tõu, soo, vanuse, märgistuse ja üleminekuaja kestuse kohta;
2) andmed ettevõttes toodetud saaduse ja toote, sealhulgas sööda, sõnniku ja muu sellesarnase liigi, koguse ja tootmise aja kohta ning loomade puhul ka andmed nende arvu, liigi, tõu, soo, vanuse, märgistuse ning loomade jalutusalale laskmise aja kohta ning andmed loomade söödaratsioonis erinevate söötade osakaalu kohta kuivaines;
3) andmed punktides 1 ja 2 nimetatud saaduste ja toodete kasutamise kohta;
4) andmed ettevõttest turustatud saaduse ja toote liigi, koguse, saaja, turustamise päeva ja koha kohta ning loomade puhul ka andmed nende liigi, arvu, vanuse, tõu, soo, eluskaalu või tapakaalu, märgistuse ja looma karjast väljaviimise või hukkumise põhjuse kohta;
5) andmed loomade haiguste ennetamise ning veterinaarravi puhul ravimise alustamise ja lõpetamise päeva, diagnoosi, kasutatava veterinaarravimi liigi ja nimetuse, veterinaarravimi koguse, ravimeetodi ja ravimi toodangu turustamisele tootja kehtestatud keeluaja kohta ning ravitud loomade liigi, arvu, tõu, vanuse ja soo ning veterinaararsti kohta.

§ 8. Mahepõllumajandusliku loomakasvatusega tegelemise jätkamiseks esitatav teave

(1) Mahepõllumajandusliku loomakasvatusega tegelev isik esitab Taimetoodangu Inspektsioonile tegevuse jätkamise aasta 27. maiks järgmised andmed ja dokumendid:
1) loomakasvatushoone ja -rajatise, sealhulgas jalutusala kirjeldus ja loomade pidamise viisi kirjeldus;
2) karjatamiseks kasutatava põllumassiivi või selle osa number ja pindala, näidates need ettevõtte taimekasvatusplaanis;
3) vajaduse korral vähemalt 1:10 000 mõõtkavas ortofoto väljatrükk või muu kaardimaterjal, millele on kantud loomade rändkarjatamiseks kasutatavate alade piirid ja pindala;
4) ettevõttes peetavate loomade arv liikide ja vanusegruppide kaupa ning andmed eelmisel aastal üleminekuaja läbinud loomadelt saadud loomakasvatussaaduste koguse kohta.

(2) Lõike 1 punktis 1 nimetatud andmeid ja dokumente ei pea esitama, kui isik esitab kirjaliku kinnituse selle kohta, et võrreldes eelmise aastaga muudatusi tehtud ei ole.

§ 9. Mahepõllumajandusliku loomakasvatuse üleminekuaja muutmine

Nõukogu määruse (EMÜ) nr 2092/91 lisa 1 jao B lõigetes 4.17 ja 4.18 nimetatud loomasöödas keelatud aine, organismi või toote tahtmatu kasutamise korral võib järelevalveasutus nõuda uue üleminekuaja alustamist selle loomaliigi või -rühma puhul, mille söödas nimetatud ainet, organismi või toodet kasutati.

§ 10. Loomakasvatusrajatiste nõuded

Jalutusala ja karjamaa peavad olema tarastatud või piiritletud nii, et loom ei pääseks maale, mis ei vasta mahepõllumajanduse nõuetele.

§ 11. Küülikute ja nutriate pidamise nõuded

(1) Küülikute ja nutriate mahepõllumajanduslikule loomakasvatusele üleminekuaja kestus tunnustatud ettevõttes on üks kuu nimetatud loomade nõuetekohase pidamise alustamisest arvates.

(2) Küülikute ja nutriate söötmisele kohaldatakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2092/91 lisa 1 jao B lõikes 4 sätestatud taimtoiduliste loomade söötmise nõudeid.

§ 12. Vuttide pidamise nõuded

(1) Loomakasvatushoones ei või pidada ühes karjas rohkem kui 6800 vutti, kelle kasvatamiseks ettenähtud pindala peab olema vähemalt 400 m2.

(2) Mahepõllumajanduslikult peetud vuti võib tappa alates tema 35 päeva vanuseks saamisest.

4. peatükk
MAHEPÕLLUMAJANDUSLIKU MESINDUSE NÕUDED

§ 13. Arvestuse pidamine mahepõllumajandusliku mesindusega tegelemise korral

(1) Ettevõttes, kus tegeletakse mahepõllumajandusliku mesindusega, peetakse eraldi arvestust mahepõllumajandusliku mesinduse ja mittemahepõllumajandusliku mesinduse kohta.

(2) Lõikes 1 nimetatud arvestuse pidamiseks kogutakse ja säilitatakse vähemalt järgmisi andmeid ja dokumente:
1) andmed ettevõttesse toodud saaduse ja toote, sööda, veterinaarravimi, puhastus- ja desinfitseerimisaine ning muu sellesarnase nimetuse, koguse, toomise päeva, tootmise koha, tootja ja turustaja kohta ning mesilasperede ja mesilasemade puhul ka andmed nende tõu, päritolu ja toomise päeva, mesilasperede ja mesilasemade arvu kohta;
2) andmed ettevõttes toodetud saaduse ja toote, sealhulgas mee, mesilasvaha, taruvaigu, õietolmu, suira, mesilasema toitepiima ja muu sellesarnase nimetuse, koguse ja tootmise aja ning mahepõllumajanduslikus mesinduses kasutatavate korjealade kohta;
3) andmed punktides 1 ja 2 nimetatud saaduste ja toodete ning mesilasperede lisasöötmise kohta mesilasperede kaupa ning andmed sööda liigi, päritolu, söötmise päeva ja sööda koguse ning mesilasvaha ja kärjepõhjade päritolu kohta;
4) andmed ettevõttest turustatud saaduse ja toote tootmise aja ja koha kohta ning mesilaste puhul ka andmed mesilasemade ja -perede arvu ja tõu, saaja, turustamise päeva ja koha kohta;
5) andmed tehtud veterinaartoimingute kohta mesilasperede kaupa, nagu andmed diagnoosi, veterinaarraviks kasutatud ravimi liigi ja nimetuse, ravitud mesilasperede kohta, andmed veterinaarravi alustamise ja lõpetamise päeva, ravimeetodi, veterinaarravimi koguse, veterinaararsti kontaktandmete ja toodangu müügiks ravimi tootja kehtestatud keeluaja kohta;
6) andmed ettevõtte põllumassiivide kaardile ja vajaduse korral ortofoto väljatrükile kantud mesilagrupi asukoha ja tarude märgistuse kohta;
7) andmed pesakorpuste ja kärgede eemaldamise, meevurritamistoimingute ja mesindussaaduste ning kärgede hoiustamise kohta.

§ 14. Mahepõllumajandusliku mesindusega tegelemise jätkamiseks esitatav teave

(1) Mahepõllumajandusliku mesindusega tegelev isik esitab Taimetoodangu Inspektsioonile tegevuse jätkamise aasta 27. maiks järgmised andmed ja dokumendid:
1) ettevõtte mesilagrupi asukohta ja korjeala kirjeldav põllumassiivide kaart ja vajaduse korral ortofoto väljatrükk;
2) mesilasperede pidamiseks vajalike hoonete ja rajatiste kirjeldus;
3) andmed ettevõttes peetavate mesilasperede arvu ja eelmisel aastal toodetud mesindussaaduste koguse kohta.

(2) Lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud andmeid ja dokumente ei pea esitama, kui isik esitab kirjaliku kinnituse selle kohta, et võrreldes eelmise aastaga muudatusi tehtud ei ole.

5. peatükk
MÄRGISTATUD SAADUSE JA TOOTE VALMISTAMISE NING SÖÖDA TOOTMISE NÕUDED

§ 15. Märgistatud saaduse ja toote valmistamisega tegelevas ettevõttes arvestuse pidamine

(1) Ettevõttes, kus tegeletakse märgistatud saaduse ja toote valmistamisega, peetakse eraldi arvestust mahepõllumajandusliku ja mittemahepõllumajandusliku saaduse ja toote valmistamise kohta.

(2) Lõikes 1 nimetatud arvestuse pidamiseks kogutakse ja säilitatakse vähemalt järgmisi andmeid ja dokumente:
1) andmed ettevõttesse toodud mahepõllumajanduslike ja mittemahepõllumajanduslike koostisosade ning nõukogu määruse (EMÜ) nr 2092/91 lisas 6 nimetatud koostisosade ja abiainete nimetuse või liigi, koguse, toomise päeva, tootmiskoha; tootja, turustaja ja vedaja kohta; loomade puhul ka andmed loomade vanuse, arvu, tapakaalu, märgistuse ja üleminekuaja kestuse kohta ning tõendusmaterjal, et ettevõttesse toodud koostisosad ja abiained vastavad nõukogu määruses (EMÜ) nr 2092/91 sätestatud nõudele;
2) andmed punktis 1 nimetatud koostisosade ja muu sellesarnase kasutamise kohta;
3) andmed ettevõttes valmistatud saaduse ja toote nimetuse või liigi, koguse, koostise ja valmistamise aja kohta;
4) andmed ettevõttest turustatud põllumajandussaaduse ja -toote nimetuse või liigi, koguse, koostise, partii numbri, saaja ja turustamise päeva kohta.

§ 16. Märgistatud saaduse ja toote valmistamisega tegelemise jätkamiseks esitatav teave

Märgistatud saaduse ja toote valmistamisega tegelev isik esitab Veterinaar- ja Toiduametile tegevuse jätkamise aasta 10. aprilliks andmed ettevõttes eelmisel majandusaastal mahepõllumajanduslikult valmistatud tootegruppide ja toodangu mahu kohta ning jooksval majandusaastal mahepõllumajanduslikult valmistada kavatsetavate tootegruppide ja eeldatava toodangu mahu kohta.

§ 17. Arvestuse pidamine märgistatud sööda tootmisega tegelemise korral

(1) Ettevõttes, kus tegeletakse mahepõllumajandusele viitavalt märgistatud või märgistada kavatsetava sööda (edaspidi märgistatud sööt) tootmisega, peetakse eraldi arvestust mahepõllumajandusliku ja mittemahepõllumajandusliku sööda tootmise kohta.

(2) Lõikes 1 nimetatud arvestuse pidamiseks kogutakse ja säilitatakse vähemalt järgmisi andmeid ja dokumente:
1) andmed ettevõttesse toodud mahepõllumajanduslike ja mittemahepõllumajanduslike koostisosade ning nõukogu määruse (EMÜ) nr 2092/91 lisa 2 jagudes C ja D nimetatud toodete nimetuse või liigi, koguse, toomise päeva, tootmiskoha, tootja, turustaja ja vedaja kohta ning tõendusmaterjal, et ettevõttesse toodud koostisosad ja teised tooted vastavad nõukogu määruses (EMÜ) nr 2092/91 sätestatud nõudele;
2) andmed punktis 1 nimetatud koostisosade ja muu sellesarnase kasutamise kohta;
3) andmed ettevõttes toodetud sööda nimetuse või liigi, koguse, koostise ja tootmise aja kohta;
4) andmed ettevõttest turustatud sööda nimetuse või liigi, koguse, koostise, partiinumbri, saaja ja turustamise päeva kohta.

§ 18. Märgistatud sööda tootmisega tegelemise jätkamiseks esitatav teave

Märgistatud sööda tootmisega tegelev isik esitab Taimetoodangu Inspektsioonile tegevuse jätkamise aasta 27. maiks andmed ettevõttes eelmisel majandusaastal mahepõllumajanduslikult toodetud tootegruppide ja toodangu mahu kohta ning jooksval majandusaastal mahepõllumajanduslikult toota kavatsetavate tootegruppide ja eeldatava toodangu mahu kohta.

6. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 19. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2007. a.

Minister Ester TUIKSOO

Kantsler Ants NOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json