Teksti suurus:

Põllumajandusministri 26. aprilli 2004. a määruse nr 70 "Piima tootmiskvoodi rakendamise, määramise, muutmise ning üleandmise, samuti reservi moodustamise, reservi suuruse ning selle kasutamise täpsemad nõuded ja kord, tootmiskvoodi täitmise kohta andmete esitamise ja arvestuse pidamise ning kvoodi suuruse korrigeerimise ja ekvivalentkoguste täpsemad nõuded ning tootmiskvoodi ületamise korral makstava tasu sissenõudmise, maksmise ning tagasimaksmise täpsem kord" muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.12.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 88, 1628

Põllumajandusministri 26. aprilli 2004. a määruse nr 70 "Piima tootmiskvoodi rakendamise, määramise, muutmise ning üleandmise, samuti reservi moodustamise, reservi suuruse ning selle kasutamise täpsemad nõuded ja kord, tootmiskvoodi täitmise kohta andmete esitamise ja arvestuse pidamise ning kvoodi suuruse korrigeerimise ja ekvivalentkoguste täpsemad nõuded ning tootmiskvoodi ületamise korral makstava tasu sissenõudmise, maksmise ning tagasimaksmise täpsem kord" muutmine

Vastu võetud 08.12.2006 nr 112

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 6 lõike 3, § 27 lõigete 2 ja 3, §-de 28 ja 29, nõukogu määruse (EÜ) nr 1788/2003, millega kehtestatakse tasu piima- ja piimatootesektoris (EÜT L 270, 21.10.2003, lk 123–136), artikli 6 lõike 1, artikli 7, artikli 10 lõike 3, artikli 12 lõigete 1 ja 2, artikli 13 lõike 1, artikli 14 lõike 1, artikli 15 lõike 2 ja artikli 17 lõike 1 ning komisjoni määruse (EÜ) nr 595/2004, milles sätestatakse piima- ja piimatootesektoris makse kehtestamist käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 1788/2003 rakenduseeskirjad (EÜT L 94, 31.03.2004, lk 22–32), artikli 10 lõike 2, artikli 11 lõike 2, artikli 12 lõike 1, artikli 15 lõike 1 ja artikli 16 lõike 1 alusel.

Põllumajandusministri 26. aprilli 2004. a määrust nr 70 «Piima tootmiskvoodi rakendamise, määramise, muutmise ning üleandmise, samuti reservi moodustamise, reservi suuruse ning selle kasutamise täpsemad nõuded ja kord, tootmiskvoodi täitmise kohta andmete esitamise ja arvestuse pidamise ning kvoodi suuruse korrigeerimise ja ekvivalentkoguste täpsemad nõuded ning tootmiskvoodi ületamise korral makstava tasu sissenõudmise, maksmise ning tagasimaksmise täpsem kord» (RTL 2004, 52, 898; 2006, 53, 971) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

« (5) 1. juuli seisuga reservis olevaid piima tarnimise ja piima otseturustamise kvoodikoguseid, välja arvatud komisjoni määruse (EÜ) nr 1788/2003 artikli 15 lõike 1 alusel kehtestatud tähtaja jooksul reservi arvatud kogused ning lõikes 2 nimetatud erireservi kogused, kasutab PRIA põllumajandustootjatele piima tarnimise või otseturustamise individuaalse kvoodi suurendamiseks.»;

2) paragrahvi 5 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Lõikes 1 nimetatud üleandjale peab tema individuaalse kvoodi osa olema määratud vähemalt 12 kuud enne individuaalse osa üleandmist. Nimetatud ajalist piirangut ei kohaldata vääramatu jõu juhtudel.»;

3) paragrahvi 51 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Lõikes 1 nimetatud üleandjale peab tema individuaalse kvoodi osa olema määratud vähemalt 12 kuud enne individuaalse osa üleandmist ning eelmisest üleandmisest peab olema möödunud vähemalt 12 kuud. Nimetatud ajalisi piiranguid ei kohaldata vääramatu jõu juhtudel.»;

4) määrust täiendatakse paragrahviga 262 järgmises sõnastuses:

« § 262. Individuaalse kvoodi suurendamine restruktureerimise erireservina vabastatud kogusest

(1) Põllumajandustootjal, kes 31. märtsil 2006. a lõppenud kvoodiaastal täitis talle määratud individuaalset kvooti enam kui 98% või kes määruse § 24 lõike 5 alusel PRIA edastatud teatise kohaselt on 1. aprillil 2006. a alanud kvoodiaastal 30. septembri seisuga täitnud talle kvoodiaasta kohta määratud individuaalset kvooti enam kui 60%, on õigus taotleda talle määratud individuaalse kvoodi suurendamist komisjoni määruse (EÜ) nr 927/2006, 22. juuni 2006, nõukogu määruse (EÜ) nr 1788/2003 artikli 1 lõikes 4 sätestatud restruktureerimise erireservi vabastamise kohta (ELT L 170, 23.06.2006, lk 12–13) alusel vabastatud restruktureerimise erireservi kogusest, esitades ajavahemikul 10. jaanuarist kuni 19. jaanuarini PRIA-le lisas 3 toodud taotluse.

(2) Lõikes 1 sätestatud enam kui 98%-lise ja enam kui 60%-lise individuaalse kvoodi täitmise nõuete puhul arvestatakse piima tarnimise individuaalse kvoodi ja piima otseturustamise individuaalse kvoodi täitmist kokku.

(3) PRIA vaatab tähtpäevaks laekunud individuaalse kvoodi suurendamise taotluse läbi ning otsustab individuaalse kvoodi suurendamise või taotluse rahuldamata jätmise 10 tööpäeva jooksul arvates lõikes 1 nimetatud taotlusperioodi lõpust, lähtudes:
1) komisjoni määruse (EÜ) nr 927/2006 lisas kehtestatud restruktureerimise erireservi kogusest;
2) põllumajandustootjale määratud individuaalse kvoodi suurusest 1. aprillil 2006. a alanud kvoodiaastal;
3) põllumajandustootjale kuuluvate 1. oktoobri seisuga põllumajandusloomade registrisse kantud piimalehmade arvust;
4) põllumajandustootjale kuuluvate jõudluskontrolli all olevate piimalehmade keskmisest piimatoodangu suurusest lehma kohta ajavahemikul 1. oktoobrist 2005. a kuni 30. septembrini 2006. a;
5) nõudest, et PRIA ei ole taotleja suhtes teinud § 5 lõikes 4, § 51 lõikes 6 või § 7 lõikes 1 sätestatud individuaalse kvoodi kehtetuks tunnistamise otsust taotluse esitamisele eelnenud 12 kuu jooksul.

(4) Lõikes 1 nimetatud taotlusest lähtudes arvutab PRIA individuaalse kvoodi suurendamise, korrutades lõike 3 punktis 3 nimetatud piimalehmade arvu punktis 4 nimetatud keskmise piimatoodangu suurusega lehma kohta. Juhul kui lõike 3 punktis 4 nimetatud ajavahemiku jooksul oli keskmine piimatoodangu suurus lehma kohta väiksem kui 5000 kg või kui põllumajandustootja piimalehmad kogu nimetatud ajavahemiku jooksul jõudluskontrolli alla ei kuulunud, arvestatakse piimatoodangu suuruseks 5000 kg lehma kohta.

(5) Kui lõike 4 alusel arvutatud individuaalsete kvootide suurendatavate osade summa ületab lõike 3 punktis 1 nimetatud erireservi kogust, korrigeeritakse seda summat järgnevalt:
1) kui lõike 3 punktis 3 nimetatud piimalehmade arv on kuni 100, siis korrutatakse individuaalse kvoodi suurendatav osa koefitsiendiga 1,3;
2) kui lõike 3 punktis 3 nimetatud piimalehmade arv on 100 või rohkem, siis korrutatakse individuaalse kvoodi suurendatav osa koefitsiendiga 1,0.

(6) Kui lõike 4 alusel arvutatud või lõike 5 alusel korrigeeritud individuaalsete kvootide suurendatavate osade summa ületab lõike 3 punktis 1 nimetatud erireservi kogust, vähendatakse võrdse kohtlemise printsiipi järgides võrdeliselt kõikide individuaalsete kvoodikoguste suurendatavat osa.

(7) Põllumajandustootjale määratud individuaalse kvoodi suurendamine lõigete 1–6 kohaselt jõustub käimasoleva kvoodiaasta algusest.

(8) Selle paragrahvi alusel individuaalse kvoodi suurendamist kohaldatakse 1. aprillist 2006. a kuni 31. märtsini 2007. a kehtiva kvoodiaasta suhtes.».

Minister Ester TUIKSOO

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json