Teksti suurus:

Liinirajatise kaitsevööndis tegutsemise tingimused ja kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.12.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2015
Avaldamismärge:RTL 2006, 89, 1657

Liinirajatise kaitsevööndis tegutsemise tingimused ja kord

Vastu võetud 11.12.2006 nr 99

Määrus kehtestatakse «Elektroonilise side seaduse» § 118 lõike 2 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse liinirajatise kaitsevööndis tegutsemise kord, liinirajatise märgistamise nõuded ja liinirajatise kaitsmiseks rakendatavad tehnilised abinõud.

§ 2. Liinirajatise märgistamine

 (1) Liinirajatise märgistamise eesmärk on liinirajatise kaitsevööndis tegutsevate isikute informeerimine ja hoiatamine liinirajatise olemasolust, selle asukoha määramise lihtsustamine ning liinirajatise vigastamise vältimine ja säilivuse tagamine.

 (2) Liinirajatise asukoha märgistamine lahendatakse liinirajatise ehitusprojektiga ja kooskõlastatakse kinnisasja omanikuga.

 (3) Liinirajatise asukohta määrav märgistus peab olema kohalikke keskkonnaolusid arvestades vastupidav ning see peab olema paigaldatud viisil, mis võimaldab hõlpsalt, piisava täpsusega ja aegsasti liinirajatise asukoha ning liinirajatise omaniku nime ja tema kontaktandmed tuvastada.

 (4) Liinirajatise märgistust on keelatud hävitada, vigastada või omavoliliselt ümber paigutada. Kinnisasja omanik või selle seaduslik valdaja peab tagama tema kinnisasjal paikneva või seda läbiva liinirajatise ja selle märgistuse säilimise.

§ 3. Liinirajatise märgistused ja nende paigutamine

 (1) Liinirajatise asukoht märgistatakse selle asukoha iseärasusi arvestades asjakohaste pikettide (ajutine märkvai), märketulpade, hoiatavate märkide, siltide (kleebiste), elektroonsete markerite või pinnasesse paigaldatud hoiatavate märkelintidega.

 (2) Liinirajatise õhuliini postid, mis paiknevad sõidutee äärel, teepeenra olemasolul teepeenra välisäärele lähemal kui 1 meeter, märgistatakse lähtudes «Teeseadusest» ja «Liiklusseadusest» ning nende alusel kehtestatud õigusaktidest.

 (3) Liinirajatise asukoht märgistatakse maapealsete märketulpadega või hoiatavate märkidega, kui kinnisasja omanik seda soovib või liinirajatise omanik peab seda vajalikuks. Juhul kui asukohta märgistav maapealne märketulp või hoiatav märk paigaldatakse liinirajatise asukohast eemale, siis tuleb paigaldada märketulbale või hoiatavale märgile liinirajatise täpsele asukohale viitav silt (kleebis).

 (4) Ühe märketulbaga või elektroonse markeriga märgistatakse:
 1) liinirajatise lõikumiskoht teise tehnovõrguga (elektroonilise side ja elektri kaablitega, vee-, kanalisatsiooni-, soojus-, gaasi- ja muude torustikega, kõrgepinge õhuliinidega, teetruupidega);
 2) liinirajatise lõikumiskoht teelt mahasõiduga ja ristuva teega (sirgjooneliselt kulgeva liinirajatise puhul);
 3) liinirajatise lõikumiskoht kinnisasja piiriga;
 4) koht, kus liinirajatis muudab kulgemise suunda ja kaldub sirgjooneliselt kulgevast trassist rohkem kui kaks meetrit kõrvale;
 5) pinnases paikneva liinirajatise maapinnast kõrgemale paigaldatud osa.

 (5) Kahe märketulbaga või elektroonse markeriga märgistatakse:
 1) liinirajatise jätku- ja reservikaev;
 2) liinirajatise lõikumiskoht tee, kraavi ja jõega.

 (6) Märketulba maapealse osa kõrgus peab olema vähemalt üks meeter.

 (7) Tee muldkehas paikneva liinirajatise märgistamiseks tuleb märketulbad panna väljapoole tee muldkeha, kuid mitte lähemale kui kolm meetrit teepeenra välisäärest selliselt, et oleks tagatud mehhanismide kasutamine teehoiutöödel. Kui tee muldkehas paikneva liinirajatise märketulp on paigaldatud väljapoole tee muldkeha, tuleb paigaldada märketulbale liinirajatise täpsele asukohale viitav silt (kleebis).

 (8) Sirgjooneliselt kulgevat liinirajatist märgistavate märketulpade vahekaugus ei tohi olla suurem kui 300 meetrit.

 (9) Liinirajatise asukoha märgistamiseks maastiku- ja muinsuskaitse objektidel, kus on keelatud kasutada märketulpasid, hoiatavaid märke või silte, tuleb kasutada elektroonseid markereid.

 (10) Elektroonsed markerid tuleb paigaldada pinnasesse või tee muldkehasse liinirajatise kohale. Liinirajatise märgistamiseks tuleb kasutada «Elektroonilise side seaduse» § 20 lõike 1 alusel kehtestatud nõuetele vastavaid elektroonseid markereid (raadiosageduslikke identifitseerimisseadmeid). Elektroonse markeri paigaldamisel tuleb järgida valmistajatehase soovitusi.

 (11) Väljaspool teed jalakäijate ja sõidukite võimalikes liiklemise kohtades paiknevad liinirajatise tõmmitsad märgistatakse kollase ja musta hoiatustähisega. Tõmmitsa märgistus peab ulatuma vähemalt 2,5 meetri kõrguseni maa- või tee pinnast.

§ 4. Liinirajatise kaitsevööndis tegutsemiseks loa taotlemine

 (1) Liinirajatise kaitsevööndis tegutseda sooviv isik peab vähemalt kolm tööpäeva enne planeeritud tööde teostamist esitama liinirajatise omanikule kirjaliku taotluse. Kirjaliku taotluse vormi, koosseisu ja esitamise korra määrab liinirajatise omanik.

 (2) Liinirajatise omanik peab lõikes 1 nimetatud taotluse rahuldamisest või mitterahuldamisest teavitama taotlejat kolme päeva jooksul.

 (3) Kui maapinnas või veekogus liinirajatise kaitsevööndis tegutseda sooviv isik ei ole veendunud, et töötsoonis ei asu liinirajatist, peab ta vähemalt kolm tööpäeva enne planeeritud tööde teostamist teavitama kinnisasja omanikku ja kõiki antud piirkonnas potentsiaalselt liinirajatisi omavaid isikuid soovist alustada tööde teostamist.

 (4) Liinirajatise omanik peab hiljemalt järgmise tööpäeva jooksul alates lõikes 3 nimetatud teate saamisest teavitama loa taotlejat töötsoonis asuvast liinirajatisest või selle puudumisest.

 (5) Keelatud on liinirajatise kaitsevööndis tegutsemiseks taotleda luba lühema kui lõikes 1 sätestatud tähtaja jooksul, kui see ei ole seotud muu infrastruktuuri avarii likvideerimisega.

§ 5. Tegevused enne liinirajatise kaitsevööndis tegutsemise algust

 (1) Liinirajatise kaitsevööndis tööde teostamise kohas on liinirajatise omanik enne tööde teostamise alustamist kohustatud:
 1) kindlaks määrama ja tähistama liinirajatise asukoha, liinirajatise kulgemise suuna ning pinnases paikneva liinirajatise sügavuse;
 2) dokumenteerima punktis 1 nimetatud andmed ja kinnitama oma allkirjaga andmete õigsust;
 3) andma selgitusi liinirajatise kaitsevööndis tegutsevale isikule punktis 1 nimetatud andmete, liinirajatise kaitsevööndi ulatuse, liinirajatise kaitsevööndis tegutsemise korra ja liinirajatise säilimise vastutuse kohta.

 (2) Liinirajatise omanikul on õigus nõuda pinnases paikneva liinirajatise kaitsevööndis tegutsevalt isikult liinirajatise täpse asukoha ja sügavuse väljaselgitamiseks käsitsi lahtikaevamist.

 (3) Liinirajatise kaitsevööndis tegutsev isik kinnitab oma allkirjaga liinirajatise omaniku poolt väljastatud tegutsemisloal, et talle on selgitatud liinirajatise asukohta, liinirajatise kulgemise suunda, pinnases paikneva liinirajatise sügavust, liinirajatise kaitsevööndi ulatust, liinirajatise kaitsevööndis tegutsemise korda ja vastutust liinirajatise säilimise eest.

 (4) Olenemata sellest, kas liinirajatis on rajatud iseseisva rajatisena või on kinnitatud teistele isikutele kuuluva ehitise külge, on ilma liinirajatise omaniku loata keelatud muuta liinirajatise asukohta. Kui liinirajatise kaitsevööndis teostatavate tööde käigus ilmneb vajadus muuta liinirajatise asukohta, peab liinirajatise kaitsevööndis tegutsev isik taotlema liinirajatise omanikult selleks vajaliku loa Liinirajatise asukoha muutmisega seotud kulud kannab liinirajatise kaitsevööndis tegutsev isik.

 (5) Liinirajatise omanik peab eelnevalt mõistliku aja jooksul kinnisasja omanikuga liinirajatise teenindamiseks, remontimiseks ja rekonstrueerimiseks teostavate tööde tegemise ajas ja tingimustes kokku leppima. Liinirajatise avariid kõrvaldaval liinirajatise omanikul on õigus kohe alustada avarii kõrvaldamist, teavitades sellest kinnisasja omanikku esimesel võimalusel.

§ 6. Tegevused liinirajatise kahjustamise korral

 (1) Liinirajatise kahjustamise korral on liinirajatise kaitsevööndis tegutsev isik kohustatud:
 1) koheselt peatama oma tegevuse;
 2) viivitamata teavitama liinirajatise kahjustamisest selle omanikku või tema esindajat;
 3) võtma tarvitusele abinõud liinirajatisele edasiste kahjustuste ärahoidmiseks;
 4) kolmandatele isikutele tekkiva ohu korral teavitama neid võimalikust ohuallikast;
 5) piiritlema ohutsooni märkelintidega.

 (2) Liinirajatise kahjustamise korral koostab liinirajatise omanik või tema esindaja kohapeal liinirajatise kahjustamise kohta protokolli, mille järgi on võimalik hiljem tuvastada kahjustuse tekitamise täpset aega, kohta ja ulatust ning juuresviibijate isikuid. Koostatud protokolli õigsust kinnitavad liinirajatise omanik ja kahjustuse tekitaja oma allkirjadega. Kui kahjustuse tekitaja keeldub protokollile alla kirjutamast, teeb liinirajatise omanik protokollile vastavasisulise märke, tuues ära kahjustuse tekitaja põhjenduse alla kirjutamisest keeldumise kohta.

 (3) Liinirajatise kahjustamise kohta protokolli koostamisel liinirajatise omanik või tema esindaja fikseerib sündmuskoha ning viib läbi järgmised toimingud:
 1) koostab kahju tekkimise kohta nõuetekohase akti;
 2) fikseerib aktis kahju tekitanud isiku, vigastatud liinirajatise, kahju tekkimise aja, asukoha ja asjaolud ning muud olulised sündmusega seotud faktid;
 3) fotografeerib sündmuskoha;
 4) selgitab välja tekitatud kahju ulatuse;
 5) fikseerib aktis võimalikud tunnistajad ja pealtnägijad;
 6) võimalusel võtab asjaosalistelt seletuskirjad;
 7) koostab kahju asukoha kohta situatsioonskeemi;
 8) informeerib õiguskaitseorganeid seaduses ettenähtud korras kuriteo tunnustega või liiklusõnnetuse tagajärjel tekkinud liinirajatise kahjustusest.

§ 7. Tegevus muu infrastruktuuri avarii korral

 (1) Liinirajatise kaitsevööndis asuva muu infrastruktuuri avariid likvideeriv isik peab enne avarii likvideerimisele asumist teavitama liinirajatise omanikku või tema esindajat toimunud avariist ja kutsuma avariikohale liinirajatise omaniku või tema esindaja.

 (2) Liinirajatise omanik peab koheselt teavitama avariid likvideerivat isikut liinirajatise asukohast ning kahe tunni jooksul vastava teate saamisest arvates saatma avariikohale oma esindaja, kes täpsustab kohapeal liinirajatise asukoha ja vormistab vajaliku loa liinirajatise kaitsevööndis tegutsemiseks.

§ 8. Maapinnas või veekogus teadmata omanikuga liinirajatise avastamine

 (1) Juhul kui maapinnas või veekogus töid teostav isik avastab teadmata omanikuga liinirajatise või selle olemasolule viitavat märgistust, tuleb tööd kohe peatada ja võtta tarvitusele abinõud võimaliku liinirajatise kaitseks ja omaniku selgitamiseks.

 (2) Maapinnal paiknevast teadmata omanikuga liinirajatise leidmisest peab töid teostav isik kohe teavitama kinnisasja omanikku ja kõiki antud piirkonnas potentsiaalselt liinirajatisi omavaid isikuid.

 (3) Meres või laevatatavas siseveekogus paiknevast teadmata omanikuga liinirajatise leidmisest peab töid teostav isik koheselt teavitama Veeteede Ametit.

 (4) Kui lõigetes 2 ja 3 nimetatud isikute kaasabil ei õnnestu mõistliku aja jooksul liinirajatise omanikku tuvastada, võib töid jätkata nii, et oleks välistatud avastatud teadmata omanikuga liinirajatise kahjustamine.

§ 9. Liinirajatise kaitsevööndi puudest ja võsast puhastamine

 (1) Liinirajatise kaitsevööndi puhastamisel puudest ja võsast on liinirajatise omanik kohustatud langetatud puud virnastama raielangil ja võsa ning raiejäätmed vastavalt kokkuleppele kinnisasja omanikuga:
 1) koguma hunnikusse või vallidesse;
 2) kasutama kokkuveoteede tugevdamiseks;
 3) tükeldama ja laotama laiali või
 4) põletama.

 (2) Liinirajatise kaitsevööndi puudest ja võsast puhastamise kulud kannab liinirajatise omanik.

§ 10. Vastutus

  Käesolevas määruses sätestatud korra rikkumise eest vastutavad isikud seaduses sätestatud alustel ja korras.

§ 11. Määruse kehtetuks tunnistamine

  Teede- ja sideministri 21. detsembri 2000. a määrus nr 122 «Liinirajatise märgistamise nõuded ja kaitsevööndis tegutsemise eeskiri» (RTL 2001, 1, 9) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Edgar SAVISAAR


Kantsler Marika PRISKE

/otsingu_soovitused.json