Teksti suurus:

Investeerimisfondide seaduse, Finantsinspektsiooni seaduse, Tagatisfondi seaduse ja kogumispensionide seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2007
Avaldamismärge:RT I 2006, 56, 417

Investeerimisfondide seaduse, Finantsinspektsiooni seaduse, Tagatisfondi seaduse ja kogumispensionide seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 22.11.2006

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 12. detsembri 2006. a otsusega nr 47

I. Investeerimisfondide seaduses (RT I 2004, 36, 251; 2005, 59, 464) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 5:

1) täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Üksnes käesoleva seaduse §-s 4 sätestatud eurofondi, §-s 252 sätestatud rahaturufondi, §-s 253 sätestatud kinnisvarafondi, §-s 254 sätestatud indeksfondi ja §-s 2541 sätestatud riskikapitalifondi ärinimes või nimetuses võib kasutada vastavalt sõnu «eurofond», «rahaturufond», «kinnisvarafond», «indeksfond» ning «riskikapitalifond.»;

2) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Muu isiku, asutuse või ühenduse nimes või nimetuses ei või kasutada sõnu «investeerimisfond», «eurofond», «rahaturufond», «kinnisvarafond», «indeksfond» ja «riskikapitalifond», samuti eksitavalt sarnase tähendusega sõnu või lühendeid eesti ega muus keeles. Nimetatud keeldu ei kohaldata fondivalitseja ärinime suhtes.»

§ 2. Paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Fondivalitseja, kes ei valitse eurofondi, võib osutada kolmandale isikule nõustamise teenust ja vara valitsemise teenust käesoleva seaduse § 10 lõike 1 tähenduses vara liigi puhul, mille suhtes on fondivalitseja fondi valitsemise õiguse saanud.»

§ 3. Paragrahvi 10 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 4. Paragrahvi 11 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Eestis aktsiaseltsina asutatud fonde ning Eestis asutatud riskikapitalifonde ja kinnisvarafonde valitseva fondivalitseja asukoht võib olla välisriigis, kui fondivalitseja filiaal on kantud Eesti äriregistrisse ning täidetud on järgmised tingimused:
1) fondivalitsejal on välisriigis õigus valitseda fonde või muid nendesarnaseid ühisteks investeeringuteks loodud ettevõtjaid või institutsioone;
2) välisriigi finantsjärelevalve asutus tagab piisava järelevalve fondivalitseja üle ning välisriigi finantsjärelevalve asutusel on piisav õiguslik alus ja võimalus koostööks Finantsinspektsiooniga.»

§ 5. Paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 5, 7, 8, 11 ja 13 nimetatud andmeid ega dokumente ei pea esitama isik, kes taotleb tegevusluba üksnes riskikapitalifondide valitsemiseks.»

§ 6. Paragrahvi 25 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

« (41) Fondivalitsejale, kes kavatseb teises lepinguriigis üksnes pakkuda eurofondi osakuid, ei kohaldata käesoleva seaduse §-s 33 sätestatut.»

§ 7. Paragrahvi 34:

1) lõikes 1 asendatakse sõnad «Eestis registreeritud aktsiaseltsina asutatud fondi» sõnadega «Eestis aktsiaseltsina asutatud fondi, Eestis asutatud riskikapitalifondi või kinnisvarafondi»;

2) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikule, kes on asutatud teises lepinguriigis ja kes vastab investeerimisfondide direktiivis fondivalitsejate suhtes kehtestatud nõuetele või kelle teise lepinguriigi finantsjärelevalve asutus on tunnistanud investeerimisfondide direktiivis kehtestatud nõuetele vastavaks (edaspidi käesolevas jaos lepinguriigi fondivalitseja), kohaldatakse käesoleva seaduse §-des 38, 42 ja 297 sätestatut.»;

3) täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikule, kes kavatseb Eestis pakkuda üksnes eurofondi osakuid, ei kohaldata käesoleva seaduse §-s 42 sätestatut.»

§ 8. Paragrahv 52 tunnistatakse kehtetuks.

§ 9. Paragrahvi 55 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Isik võib olla fondivalitseja valitsetava mitme fondi fondijuht. Fondivalitseja nõusolekul võib fondijuht töötada muus äriühingus või asutuses või osutada kolmandale isikule investeerimis- või muid teenuseid üksnes juhul, kui puudub huvide konflikt fondijuhi ja fondi aktsionäride või osakuomanike või fondivalitseja klientide vahel.»

§ 10. Paragrahvi 56 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 11. Paragrahvi 86:

1) lõike 1 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

2) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Neto-omavahendid saadakse, kui käesoleva seaduse § 87 lõike 5 alusel kehtestatud korra kohaselt arvatakse bruto-omavahenditest maha:
1) olulised osalused teistes krediidi- ja finantseerimisasutustes ning allutatud nõuded ja muud käesoleva seaduse tähenduses teise taseme omavahendite koosseisu kuuluvad instrumendid, mis kuuluvad käesolevas punktis nimetatud krediidi- ja finantseerimisasutuste omavahendite koosseisu;
2) olulisest osalusest väiksemad osalused krediidi- ja finantseerimisasutustes ja allutatud nõuded ning muud käesoleva seaduse tähenduses teise taseme omavahendite koosseisu kuuluvad instrumendid, mis kuuluvad käesolevas punktis nimetatud krediidi- ja finantseerimisasutuste omavahendite koosseisu, kui kõikide selliste osaluste, allutatud nõuete ja instrumentide kogusumma on suurem kui 10% fondivalitseja bruto-omavahenditest;
3) osalused kindlustusandjates, edasikindlustusandjates ning kindlustusvaldusettevõtjates, mis on suuremad kui 20% äriühingu aktsia- või osakapitalist või häälte arvust, ning kindlustustegevuse seaduse §-s 68 sätestatud tingimustele vastavad allutatud nõuded, määramata tähtajaga väärtpaberid või muudest instrumentidest tulenevad nõuded, mis kuuluvad käesolevas punktis nimetatud kindlustusandjate, edasikindlustusandjate ning kindlustusvaldusettevõtjate omavahendite koosseisu.»;

3) täiendatakse lõigetega 31 ja 32 järgmises sõnastuses:

« (31) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud mahaarvamised võib jätta Finantsinspektsiooni loal tegemata, kui:
1) käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 1 ja 3 nimetatud osalused, allutatud nõuded ja muud instrumendid teises krediidi- ja finantseerimisasutuses, kindlustusandjas, edasikindlustusandjas ning kindlustusvaldusettevõtjas on omandatud ajutiselt seoses selle äriühingu äritegevuse ümberkorraldamisega või selle päästmiseks mõeldud finantsabitehinguga;
2) osalus teises krediidi- ja finantseerimisasutuses, kindlustusandjas, edasikindlustusandjas ning kindlustusvaldusettevõtjas on omandatud kauplemise eesmärgil;
3) fondivalitseja kuulub konsolideeritud järelevalve alla ning osalused ja muud investeeringud kapitali iseloomuga instrumentidesse on investeerimisühingu konsolideerimisgruppi kuuluvas krediidi- ja finantseerimisasutuses ning neid krediidi- ja finantseerimisasutusi konsolideeritakse täielikult rida-realt ning nende üle teostatakse konsolideeritud järelevalvet;
4) osalused ja muud investeeringud kapitali iseloomuga instrumentidesse on kindlustusandjas, edasikindlustusandjas ja kindlustusvaldusettevõtjas ning nimetatud äriühingute ja investeerimisühingu üle teostatakse konsolideeritud järelevalvet või järelevalvet nende kui kindlustustegevuse seaduse tähenduses finantskonglomeraadi üle.

(32) Finantsinspektsioon teeb otsuse käesoleva paragrahvi lõikes 31 nimetatud loa andmise või sellest keeldumise kohta ühe kuu jooksul kõigi nõutavate dokumentide ja andmete saamisest ning nõuete täitmisest arvates, kuid mitte hiljem kui kolme kuu möödumisel vastavasisulise taotluse saamisest.»;

4) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Käesolevas paragrahvis nimetatud esimese ja teise taseme omavahenditele ning allutatud nõuetele kohaldatakse väärtpaberituru seaduse §-des 97–991 ja 1001 ning § 102 lõigetes 1, 2 ja 8 sätestatut.»

§ 12. Paragrahvi 87:

1) lõikes 1 asendatakse sõnad «ei või ühelgi hetkel olla väiksem kui» sõnadega «peab olema mõlema järgmise näitajaga võrdne või neist suurem»;

2) lõikes 2 asendatakse kahes kohas sõna «puhasväärtus» sõnaga «turuväärtus»;

3) lõikest 5 jäetakse välja sõnad «, neto-omavahendite minimaalsuuruse».

§ 13. Paragrahvi 89 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Lisaks käesoleva seaduse § 87 lõigetes 1 ja 2 sätestatule peavad pensionifondi valitseva fondivalitseja neto-omavahendid moodustama vähemalt 2% tema valitsetavate pensionifondide vara turuväärtusest, kui käesoleva paragrahvi lõikest 2 ei tulene teisiti.

(2) Lisaks käesoleva seaduse § 87 lõigetes 1 ja 2 sätestatule peavad niisuguse fondivalitseja, kelle valitsetavate pensionifondide vara turuväärtus on suurem kui 125 000 000 eurot, neto-omavahendid olema vähemalt 2 500 000 eurot ning 1% tema valitsetavate pensionifondide vara turuväärtuse osast, mis ületab 125 000 000 eurot.»

§ 14. Paragrahv 91 tunnistatakse kehtetuks.

§ 15. Paragrahvi 92 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Lepingulisele riskikapitalifondile ja lepingulisele kinnisvarafondile, kui need ei ole avalikud fondid, ning käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata fondile käesolevas peatükis sätestatut ei kohaldata.»

§ 16. Paragrahvi 95 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Kinnise riskikapitalifondi ja kinnisvarafondi depositoorium ei pea järgima käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 3–6 ning lõigetes 2 ja 3 sätestatud nõudeid.»

§ 17. Paragrahvi 99 lõiget 1 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

«Märkes kajastatakse ka selle fondi nimi, mille arvel omandatud või omandatava kinnisasja suhtes käsutuspiirang kehtib.»

§ 18. Paragrahvi 108 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna «miinimumarvust,» sõnadega «osakute omandamiseks nõutavast investeeritavast summast,».

§ 19. Paragrahvi 109 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Pensionifondi murdosak tuleb näidata täpsusega kolm kohta pärast koma.»

§ 20. Paragrahvi 114 lõike 2 punktid 4 ja 5 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 4) käesoleva seaduse § 14 lõike 1 punktis 7 nimetatud andmed fondi audiitori kohta, juhul kui need ei sisaldu prospektis;
5) käesoleva seaduse § 14 lõike 1 punktis 8 nimetatud andmed fondijuhi kohta, juhul kui need ei sisaldu prospektis;».

§ 21. Paragrahvi 116 lõiget 1 täiendatakse punktidega 12 ja 13 järgmises sõnastuses:

« 12) fondi tingimuste olulisel muutmisel ei ole järgitud käesoleva seaduse § 117 lõigetes 21–23 sätestatut;
13) fondi tingimuste kohaselt võib fondi varade koosseis või võivad osakute tagasivõtmise tingimused põhjustada olukorra, kus fondi piisava likviidsuse tagamine ja osakute tagasivõtmise korraldamine võib olla olulisel määral raskendatud.»

§ 22. Paragrahvi 117 täiendatakse lõigetega 21–23 järgmises sõnastuses:

« (21) Fondivalitseja on kohustatud hindama fondi tingimuste muudatuste olulisust, lähtudes osakuomanike õigustatud huvidest. Fondi investeerimispoliitika või osakutega seotud õiguste olulisel muutmisel, arvestades eelkõige käesoleva seaduse § 112 lõike 1 punktides 3, 4, 6, 8, 13–17, 21 ja 23 nimetatut, peab olema täidetud vähemalt üks järgmistest tingimustest:
1) fondivalitseja võtab osakuomaniku nõudel osaku tagasivõtmistasuta tagasi mõistliku aja jooksul enne fondi tingimuste muudatuste jõustumist;
2) fondivalitseja tagab osakuomaniku õiguse võõrandada fondi osak mõistliku aja jooksul enne tingimuste muudatuste jõustumist hinnaga, mis ei ole osaku puhasväärtusest väiksem;
3) kui fondi tingimustega on ette nähtud osakuomanike üldkoosolek, peab fondi tingimuste muutmise poolt olema antud vähemalt 3/4 üldkoosolekul esindatud häältest.

(22) Käesoleva paragrahvi lõike 21 punktides 1 ja 2 sätestatud võimalusest on fondivalitseja kohustatud osakuomanikku eelnevalt teavitama käesoleva seaduse § 119 lõikes 2 sätestatu kohaselt.

(23) Käesoleva paragrahvi lõike 21 punkti 1 kohaldatakse pensionifondidele, arvestades kogumispensionide seaduses osakute vahetamise ning tagasivõtmise suhtes sätestatud erisusi. Käesoleva paragrahvi lõike 21 punktis 1 sätestatud juhul ei kohaldata kogumispensionide seaduse § 27 lõiget 3.»

§ 23. Paragrahvi 144:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Osaku puhasväärtus määratakse täpsusega vähemalt neli kohta pärast koma. Kohustusliku pensionifondi osaku puhasväärtus määratakse sajandiku täpsusega.»;

2) lõike 1 teises lauses asendatakse sõnad «sajandiku täpsusega» sõnadega «täpsusega neli kohta pärast koma».

§ 24. Paragrahvi 185:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Fondi arvel võib katta üksnes fondi likvideerimise tegelikke kulusid ning seda mitte rohkem kui 2% ulatuses fondi vara puhasväärtusest fondivalitseja nõukogu või käesoleva seaduse § 183 lõikes 1 sätestatud juhul depositooriumi poolt tehtud fondi likvideerimise otsuse vastuvõtmise päeva seisuga.»;

2) täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud kuludele võib fondivalitseja või depositoorium fondi seadusjärgse likvideerijana võtta fondi arvel likvideerimismenetluse läbiviimise eest üksnes käesoleva seaduse § 150 lõikes 2 sätestatud valitsemistasu ja § 150 lõikes 3 sätestatud depootasu. Likvideerimismenetluse läbiviimise eest muude tasude võtmine on keelatud.»

§ 25. Paragrahvi 218 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna «kohaldatakse» sõnadega «pensionifondi ja».

§ 26. Paragrahvi 221 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Riskikapitalifondi prospektid peavad sisaldama teavet riskikapitalifondi investeerimispoliitika riskitasemega seotud erisuste kohta.»

§ 27. Paragrahvi 222:

1) lõiked 1–3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Prospektid koostatakse ja avalikustatakse eesti või inglise keeles ning vajaduse korral täiendavalt ka mõnes muus keeles. Kui prospekti eesti keeles ei avalikustata, võib Finantsinspektsioon nõuda osakuomanike ja potentsiaalsete investorite huvide kaitseks prospekti eesti keelde tõlkimist ja tõlke avalikustamist.

(2) Pensionifondi osakute pakkumise prospekt ja muu avaliku fondi osakute pakkumise lihtsustatud prospekt koostatakse ja avalikustatakse vähemalt eesti keeles.

(3) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud prospekt on koostatud eesti keeles ja mõnes muus keeles ning need prospektid ei ole vastavuses või on erinevalt tõlgendatavad, lähtutakse eestikeelsest prospektist või muukeelse prospekti tõlkest eesti keelde.»;

2) täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud prospekt on koostatud inglise keeles ja mõnes muus keeles, välja arvatud eesti keeles, ning need prospektid ei ole vastavuses või on erinevalt tõlgendatavad, lähtutakse ingliskeelsest prospektist või muukeelse prospekti tõlkest inglise keelde.»

§ 28. Paragrahv 223 tunnistatakse kehtetuks.

§ 29. Paragrahvi 234 lõikes 4 asendatakse sõnad «§-des 222 ja 223» sõnadega «§-s 222».

§ 30. Paragrahvi 238:

1) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Vahearuanne on aruanne, mille aluseks olev aruandeperiood on lühem kui majandusaasta.»;

2) lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (11) Käesoleva paragrahvi lõigete 5 ja 7 alusel kehtestatud korras esitatakse käesolevas paragrahvis sätestatud andmed ka Rahandusministeeriumile Vabariigi Valitsuse seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks ning Eesti Pangale riikliku statistika seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks.»

§ 31. Paragrahvi 242:

1) lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1–3 ning 5–10 nimetatud andmed ja dokumendid avalikustatakse eesti keeles või inglise keeles ning vajaduse korral täiendavalt ka mõnes muus keeles. Kui andmeid ja dokumente eesti keeles ei avalikustata, võib Finantsinspektsioon osakuomanike ja aktsionäride huvide kaitseks nõuda andmete ja dokumentide eestikeelse tõlke avalikustamist.»;

2) täiendatakse lõigetega 61–63 järgmises sõnastuses:

« (61) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1–3 ning 5–10 nimetatud andmed ja dokumendid avalikustatakse pensionifondi ja muu avaliku fondi kohta vähemalt eesti keeles. Kui andmeid ja dokumente eesti keeles ei avalikustata, võib Finantsinspektsioon nõuda osakuomanike, aktsionäride ja potentsiaalsete investorite huvide kaitseks nende eestikeelse tõlke avalikustamist.

(62) Kui käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1–3 ning 5–10 nimetatud andmed ja dokumendid on avalikustatud eesti keeles ja mõnes muus keeles ning need ei ole vastavuses või on erinevalt tõlgendatavad, lähtutakse eestikeelsetest andmetest ja dokumentidest või muukeelsete andmete ja dokumentide tõlkest eesti keelde.

(63) Kui käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1–3 ning 5–10 nimetatud andmed ja dokumendid on avalikustatud inglise keeles ja mõnes muus keeles, välja arvatud eesti keeles, ning need ei ole vastavuses või on erinevalt tõlgendatavad, lähtutakse ingliskeelsetest andmetest ja dokumentidest või muukeelsete andmete ja dokumentide tõlkest inglise keelde.»

§ 32. Paragrahvi 251 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Fondi tingimustes või põhikirjas tuleb sätestada:
1) kinnisasja hindamise kord ja tähtajad;
2) kas kinnisasja hindab kinnisasja hindaja või fondi üldkoosolek või mõlemad;
3) kinnisasja hindaja valimise kriteeriumid, sealhulgas kriteeriumid tema pädevuse ja sõltumatuse hindamiseks, ning vajaduse korral ka kinnisasja väärtus ja liik, mille puhul tuleb määrata rohkem kui üks kinnisasja hindaja;
4) üldkoosolekul kinnisasja hindamise kriteeriumid ja kord.»

§ 33. Paragrahvi 252 lõike 1 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Rahaturufond on fond, mille vara fondi tingimuste või põhikirja kohaselt ning käesolevast peatükist tulenevaid piiranguid arvestades investeeritakse vähemalt 80% ulatuses üksnes järgmistesse instrumentidesse:».

§ 34. Paragrahv 253 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 253. Kinnisvarafond

(1) Kinnisvarafond on fond, mille osakuid või aktsiaid võetakse või ostetakse tagasi osakuomaniku või aktsionäri nõudmisel mitte varem kui kuue kuu möödumisel, arvates osakuomaniku või aktsionäri poolt vastava nõude esitamisest ning mille varast fondi tingimuste või põhikirja kohaselt investeeritakse:
1) vähemalt 60% kinnisasjadesse või
2) vähemalt 80% kinnisasjadesse ja kinnisasjadega seotud väärtpaberitesse.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kinnisasjadega seotud väärtpaberid on:
1) Eesti või välisriigi õigusaktide kohaselt kinnisvarafondina käsitatava fondi osakud või aktsiad;
2) selle kinnisvaraettevõtja aktsiad või osad, kelle põhitegevuseks on kinnisasjadesse investeerimine või kinnisvara haldamine;
3) tuletisväärtpaberid, mille alusvaraks on käesoleva lõike punktides 1–2 nimetatud väärtpaberid.

(3) Finantsinspektsioonil on õigus määrata, kas kinnisvaraettevõtja vastab käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 2 sätestatud nõuetele.

(4) Kinnisvarafondi fondivalitsejaks loetakse fondivalitseja, kes valitseb üksnes käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud kinnisvarafonde.

(5) Kinnisvarafondi fondivalitseja ei või osutada käesoleva seaduse § 9 lõike 2 punktides 1 ja 3 sätestatud teenuseid.»

§ 35. Seadust täiendatakse §-ga 2541 järgmises sõnastuses:

« § 2541. Riskikapitalifond

(1) Riskikapitalifond on fond, mille tingimuste või põhikirja kohaselt investeeritakse vähemalt 60% fondi varast reguleeritud turul mittekaubeldavatesse aktsiatesse või osadesse või teiste riskikapitalifondide aktsiatesse või osakutesse ning fondi osakuid või aktsiaid pakutakse üksnes kutselisele investorile väärtpaberituru seaduse § 6 lõike 2 tähenduses või isikule, kes vastab vähemalt kahele järgmistest tingimustest:
1) tema alginvesteeringu minimaalne suurus on 10 000 eurot ning ta on eelnevalt kirjalikult kinnitanud, et tal on piisavad teadmised investeerimisest, sellega seotud riskidest ja riskikapitalifondi erilisest riskitasemest;
2) ta töötab või on töötanud vähemalt ühe aasta finantsvaldkonnas ametikohal, mis nõuab teadmisi väärtpaberitesse investeerimise kohta;
3) ta on eelmise nelja kvartali jooksul teinud väärtpaberiturul keskmiselt vähemalt viis olulises mahus tehingut kvartalis;
4) tema väärtpaberiportfelli maht ületab 100 000 eurot.

(2) Riskikapitalifondi fondivalitsejaks loetakse fondivalitseja, kes valitseb üksnes käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud riskikapitalifonde.

(3) Riskikapitalifondi fondivalitseja ei või osutada käesoleva seaduse § 9 lõike 2 punktides 1 ja 3 sätestatud teenuseid.

(4) Riskikapitalifondi fondivalitsejale ei kohaldata käesoleva seaduse § 51 lõikes 3, § 57 lõike 2 punktides 2–4, § 58 lõigetes 2–5 ning § 87 lõikes 2 sätestatut.»

§ 36. Paragrahvi 257 lõikes 5 asendatakse sõna «kinnisvarafondidele» sõnaga «riskikapitalifondidele».

§ 37. Paragrahvi 262 lõiget 5 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Muu avatud avaliku fondi tuletisväärtpaberite avatud riskipositsioonid kokku ei või ületada fondi vara puhasväärtust rohkem kui kaks korda.»

§ 38. Paragrahvi 273 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud määradele võib pensionifondi aktivate turuväärtusest kuni 20% investeerida riskikapitalifondi aktsiatesse või osakutesse või välisriigi õigusaktide kohaselt riskikapitalifondina käsitatava fondi aktsiatesse või osakutesse tingimusel, et välisriigi riskikapitalifond vastab käesolevas seaduses riskikapitalifondi suhtes sätestatud nõuetele.»

§ 39. Paragrahvi 275:

1) pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 275. Investeerimine kinnisasjadesse ja kinnisvarafondidesse»;

2) täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Kinnisvara väärtus ja kinnisvarafondi või välisriigi õigusaktide kohaselt kinnisavarafondina käsitletava fondi osakute ja aktsiate väärtus kokku ei või moodustada rohkem kui 70% vabatahtliku ning rohkem kui 40% kohustusliku pensionifondi aktivate turuväärtusest.»

§ 40. Paragrahvi 280 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Fondivalitsejaga samasse kontserni kuuluva äriühingu poolt väljalastud väärtpaberite turuväärtus ei või moodustada kokku rohkem kui 5% selle fondivalitseja valitsetava pensionifondi aktivate turuväärtusest.»

§ 41. Paragrahvi 282:

1) pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 282. Investeerimis- ja käsutuspiirangute ning riskide hajutamise erisuse kohaldamine»;

2) lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) 24 kuu jooksul pärast kinnisvarafondi tingimuste registreerimist või äriregistrisse kandmist.»;

3) täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Käesoleva seaduse § 281 lõike 1 punktides 1 ja 4 nimetatud isikute suhtes samas paragrahvis sätestatud käsutuspiiranguid ei kohaldata 18 kuu jooksul pärast fondi tingimuste registreerimist või äriregistrisse kandmist järgmistel juhtudel:
1) vara omandamise tehingu tegemise on eelnevalt heaks kiitnud fondi üldkoosolek ning edaspidi on sellesama vara võõrandamine § 281 lõike 1 punktides 1 ja 4 nimetatud isikutele keelatud;
2) vara omandamise tehingute väärtus on kokku kuni 20% fondi aktivate turuväärtusest ning edaspidi on sellesama vara võõrandamine § 281 lõike 1 punktides 1 ja 4 nimetatud isikutele keelatud;
3) sama fondivalitseja poolt valitsetav aktsiaseltsina asutatud fond või äriühing, kus fondivalitseja omab osalust, kujundatakse ümber lepinguliseks fondiks.»

§ 42. Paragrahvi 295 lõike 1 punkte 5 ja 6 täiendatakse pärast sõna «andmed» sõnadega «, kui fondivalitseja ei ole neid andmeid Finantsinspektsioonile varem esitanud;».

§ 43. Seadust täiendatakse §-ga 3181 järgmises sõnastuses:

« § 3181. Nimekaitse nõuete rikkumine

(1) Käesoleva seaduse §-s 5 sätestatud nimekaitse nõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.»

§ 44. Paragrahvi 331 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Kuni käesoleva seaduse § 144 lõike 1 esimeses lauses sätestatud nõudega vastavusse viimiseni, kuid mitte hiljem kui 2007. aasta 31. detsembrini, võib osaku puhasväärtust määrata sajandiku täpsusega.»

§ 45. Seadust täiendatakse §-ga 3341 järgmises sõnastuses:

« § 3341. Nimekaitse nõuetega kooskõlla viimine

Enne 2007. aasta 1. jaanuari tegutsenud isiku, asutuse või ühenduse nimi või nimetus ning tegevus ja dokumendid peavad hiljemalt 2008. aasta 1. juuliks olema kooskõlla viidud käesoleva seaduse § 5 lõikes 11 sätestatuga ning lõikes 2 sätestatuga sõnade «eurofond», «rahaturufond», «kinnisvarafond», «indeksfond» ja «riskikapitalifond» kasutamise osas.»

§ 46. Seaduse normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1 Nõukogu direktiiv 85/611/EMÜ siirdväärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjaid käsitlevate seaduste, määruste ja haldusnormide kooskõlastamise kohta (EÜT L 375, 31.12.1985, lk 3–18), viimati muudetud direktiiviga 2001/108/EÜ (EÜT L 041, 13.02.2002, lk 35–42);

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/41/EÜ tööandja pensioniinstitutsioonide tegevuse ja järelevalve kohta (ELT L 235, 23.09.2003, lk 10–21).»

II. § 47. Finantsinspektsiooni seaduse (RT I 2001, 48, 267; 2005, 59, 463) paragrahvi 39:

1) lõiget 2 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

« 41) investeerimisfondide seaduse §-s 2541 sätestatud riskikapitalifondi või välisriigi investeerimisfondi, mida selle riigi õigusaktide kohaselt käsitletakse riskikapitalifondina, valitseva fondivalitseja või välisriigi fondivalitseja Eesti filiaali korral 0,005 kuni 0,5 protsendiga fondivalitseja või vastava Eesti filiaali poolt valitsetavate riskikapitalifondide varast.»;

2) lõike 2 punktis 5 asendatakse sõnad «punktides 3 ja 4» sõnadega «punktides 3–41».

III. Tagatisfondi seaduses (RT I 2002, 23, 131; 2005, 59, 464) tehakse järgmised muudatused:

§ 48. Paragrahvi 6:

1) lõike 2 punktis 6 asendatakse sõna «struktuuri» sõnadega «organisatsioonilise ülesehituse»;

2) lõike 2 punktis 15 asendatakse sõna «aastaaruande» sõnadega «majandusaasta aruande».

§ 49. Paragrahvi 13 lõikes 7 jäetakse välja sõnad «, esimehe äraolekul või puudumisel aseesimehe hääl».

§ 50. Paragrahvi 16 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Vabariigi Valitsuse liikmest nõukogu liikmele tasu ei maksta.»

§ 51. Paragrahvi 26 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud toimingu tegemisest või sündmusest või toimingust teadasaamisest teavitab Inspektsioon viivitamata Fondi. Juhul kui muul asutusel või isikul on nimetatud informatsioon enne Inspektsiooni, teavitab ta sellest viivitamata Fondi ja Inspektsiooni.»

§ 52. Paragrahvi 30:

1) lõikeid 3 ja 5 ning § 48 lõiget 5 täiendatakse pärast sõna «tagata» sõnadega «ega hüvitata»;

2) lõike 5 punkt 1 ning § 48 lõike 5 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«1) bilansi maht – 3 650 000 eurot;»;

3) lõike 5 punkt 2 ning § 48 lõike 5 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) aasta netokäive – 7 300 000 eurot;».

§ 53. Paragrahvi 35 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu «samuti käesoleva seaduse» sõnadega «§ 27 lõikes 1 ja».

§ 54. Paragrahvi 36 lõikes 3 asendatakse sõnad «filiaali asukohariigi» sõnadega «Eestis filiaali asutanud krediidiasutuse asukohariigi».

§ 55. Paragrahvi 53 lõiget 2 täiendatakse pärast sõnu «lõikes 1» sõnadega «ja § 47 lõikes 1».

§ 56. Paragrahvi 54:

1) lõike 1 punktid 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 2) väärtpaberituru seaduse § 43 punktis 5 nimetatud investeerimisteenuse osutamise puhul 0,075 protsenti investeerimisasutuse või filiaali poolt valitsetavate raha ja väärtpaberite turuväärtusest osamakse tasumisele eelneva kvartali viimase tööpäeva seisuga;
3) väärtpaberituru seaduse § 44 punktis 1 nimetatud investeerimisteenuse osutamise puhul 0,01 protsenti investeerimisasutuse või filiaali poolt hoitavate väärtpaberite turuväärtusest osamakse tasumisele eelneva kvartali viimase tööpäeva seisuga.»;

2) lõikes 3 asendatakse sõnad «filiaali asukohariigi» sõnadega «Eestis filiaali asutanud investeerimisasutuse asukohariigi».

§ 57. Paragrahvi 55 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Juhul kui muul asutusel või isikul on käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud sündmuste või toimingute kohta informatsioon enne Inspektsiooni, teavitab ta sellest viivitamata Fondi ja Inspektsiooni.»

IV. § 58. Kogumispensionide seaduse (RT I 2004, 37, 252; 2004, 90, 616) § 31 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Kohustusliku pensionifondi osakute tagasivõtmisel teeb osaku pärijale väljamakse registripidaja.»

V. § 59. Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub 2007. aasta 1. jaanuaril.

(2) Käesoleva seaduse § 19 ja § 23 punkt 2 jõustuvad 2008. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Toomas VAREK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json