Teksti suurus:

Eesti Haigekassa seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.12.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 56, 418

Eesti Haigekassa seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 23.11.2006

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 12. detsembri 2006. a otsusega nr 48

Eesti Haigekassa seaduses (RT I 2000, 57, 374; 2004, 89, 614) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

1) paragrahvi 12 lõiget 1 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

« 31) otsustab juhatuse ettepanekul haigekassa eelmiste perioodide jaotamata kasumi kasutuselevõtu kooskõlas käesoleva seaduse §-ga 361;»;

2) paragrahvi 36 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Haigekassa eelarve koosneb haigekassa majandusaasta kuludest ja kulude katteallikatest. Kulude katteallikad koosnevad haigekassa majandusaasta tuludest ning eelmiste perioodide jaotamata kasumist.»;

3) paragrahvi 36 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

4) seadust täiendatakse §-ga 361 järgmises sõnastuses:

« 361. Haigekassa eelmiste perioodide jaotamata kasumi kasutamine

(1) Haigekassa eelmiste perioodide jaotamata kasumit on kuni 20 protsendi ulatuses majandusaastas lubatud kasutusele võtta tervishoiuteenuste kättesaadavuse parandamiseks.

(2) Haigekassa eelmiste perioodide jaotamata kasumi kasutuselevõtu otsustab nõukogu juhatuse ettepaneku alusel.

(3) Juhatuse ettepanek eelmiste perioodide jaotamata kasumi kasutuselevõtuks peab sisaldama:
1) kasutuselevõetavate vahendite suurust;
2) teavet, milliseid tervishoiuteenuste kättesaadavuse parandamisega seotud konkreetseid eesmärke vahendite kasutuselevõtuga soovitakse saavutada, koos vahendite jaotusega;
3) vahendite kasutuselevõtuga taotletavaid mõõdetavaid tulemusi.

(4) Eelmiste perioodide jaotamata kasumit kasutatakse haigekassa eelarves ettenähtud ulatuses.

(5) Haigekassa eelmiste perioodide jaotamata kasumi kasutamise kohta esitatakse andmed haigekassa majandusaasta aruandes. Selles kirjeldatakse kasutatud vahendite suurust, tervishoiuteenuste kättesaadavuse parandamisel saavutatud tulemusi ning juhul, kui vahendite kasutamisel jäid kavandatud tulemused saavutamata, selle põhjuseid.»;

5) paragrahvi 40 lõigetes 1 ja 2 asendatakse arv «25» arvuga «30».

Riigikogu esimees Toomas VAREK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json