Teksti suurus:

Kanakulli püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.12.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2006, 89, 1656

Kanakulli püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri

Vastu võetud 13.12.2006 nr 73

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 2 alusel.

§ 1. Kaitse alla võtmise eesmärk

Määrusega võetakse kaitse alla Vabariigi Valitsuse 20. mai 2004. a määruse nr 195 «I ja II kaitsekategooriana kaitse alla võetavate liikide loetelu» § 8 lõike 2 punkti 15 kohaselt II kaitsekategooriasse kuuluva liigi kanakulli (Accipiter gentilis) väljaspool kaitsealasid asuvad elupaigad, mida tuleb kaitsta liigi soodsa seisundi tagamiseks.

§ 2. Kanakulli püsielupaikade kaitse alla võtmine

(1) Harju maakonnas võetakse kaitse alla järgmised kanakulli püsielupaigad:
1) Vääna, Harku vallas Vahi külas;
2) Vatsla, Saue vallas Vatsla külas ja Harku vallas Sõrve külas;
3) Tugamanni, Harku vallas Liikva ja Vahi külas;

(2) Jõgeva maakonnas võetakse kaitse alla Kaave kanakulli püsielupaik Puurmani vallas Tammiku külas.

(3) Järva maakonnas võetakse kaitse alla Karjaküla kanakulli püsielupaik Türi vallas Karjaküla külas.

(4) Lääne maakonnas võetakse kaitse alla Kiili kanakulli püsielupaik Hanila vallas Kuke külas.

(5) Lääne-Viru maakonnas võetakse kaitse alla järgmised kanakulli püsielupaigad:
1) Toolse, Vihula vallas Toolse külas;
2) Hirla, Avanduse vallas Hirla külas.

(6) Pärnu maakonnas võetakse kaitse alla järgmised kanakulli püsielupaigad:
1) Sahamaa, Halinga vallas Roodi külas;
2) Pitsalu, Halinga vallas Pitsalu külas;
3) Uruste, Audru vallas Kihlepa külas;
4) Lennuvälja, Sauga vallas Eametsa külas;
5) Saessaare, Surju vallas Kikepera külas;
6) Kutja, Saarde vallas Sigaste külas;
7) Puujala, Saarde vallas Lodja külas;
8) Tali, Saarde vallas Tali külas.

(7) Põlva maakonnas võetakse kaitse alla järgmised kanakulli püsielupaigad:
1) Varesmäe, Mikitamäe vallas Varesmäe külas;
2) Koolma, Veriora vallas Jõeveere külas;
3) Naruski, Põlva vallas Naruski külas;
4) Lauga, Laheda vallas Vana-Koiola külas;
5) Paabo, Kanepi vallas Rebaste külas;
6) Kooraste 1, Kanepi vallas Kooraste külas;
7) Kooraste 2, Kanepi vallas Kooraste külas.

(8) Saare maakonnas võetakse kaitse alla järgmised kanakulli püsielupaigad:
1) Kodaramäe, Mustjala vallas Võhma külas;
2) Triigi, Leisi vallas Triigi külas;
3) Rannaküla, Orissaare vallas Rannakülas.

(9) Tartu maakonnas võetakse kaitse alla järgmised kanakulli püsielupaigad:
1) Ringtee, Laeva vallas Valmaotsa külas;
2) Karussaare, Tartu vallas Metsanuka külas;
3) Tüki, Tähtvere vallas Tüki külas;
4) Meeri, Nõo vallas Meeri külas;
5) Külaaseme, Konguta vallas Külaaseme külas;
6) Kaagvere, Mäksa vallas Kaagvere külas;
7) Haavametsa, Meeksi vallas Haavametsa külas.

(10) Valga maakonnas võetakse kaitse alla järgmised kanakulli püsielupaigad:
1) Purtsi, Puka vallas Purtsi külas;
2) Palu, Palupera vallas Hellenurme külas;
3) Restu, Sangaste vallas Restu külas;
4) Konnopera, Tõlliste vallas Korijärve külas;
5) Kähu, Helme vallas Kähu külas.

(11) Viljandi maakonnas võetakse kaitse alla järgmised kanakulli püsielupaigad:
1) Lehtsaare, Suure-Jaani vallas Karjasoo külas;
2) Soosaare, Kolga-Jaani vallas Taganurga külas;
3) Poka, Kolga-Jaani vallas Kaavere külas;
4) Päidre, Pärsti vallas Vardi külas;
5) Vilimeeste, Tarvastu vallas Vilimeeste külas;
6) Veisjärve, Karksi vallas Sudiste külas.

(12) Võru maakonnas võetakse kaitse alla järgmised kanakulli püsielupaigad:
1) Antsioja, Antsla vallas Antsioja külas;
2) Nursi, Rõuge vallas Nursi külas;
3) Konnamets, Võru vallas Võrumõisa külas;
4) Kuningakopli, Vastseliina vallas Paloveere külas.

(13) Püsielupaikade ja nende vööndite piirid on kantud kaartidele, mis on esitatud määruse lisas2.

§ 3. Püsielupaiga valitseja

«Looduskaitseseaduse» § 21 lõike 3 kohaselt on püsielupaiga valitseja selle asukohajärgne keskkonnateenistus.

§ 4. Kaitsekord

(1) Kanakulli püsielupaikade maa-ala jaguneb vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele sihtkaitsevööndiks ja piiranguvööndiks.

(2) Püsielupaigas kehtib «Looduskaitseseaduses» sätestatud kaitsekord selle määruse erisustega.

(3) Püsielupaigas on lubatud inimeste viibimine, jahipidamine, marjade ja seente korjamine.

(4) Püsielupaika jäävatel teedel ja radadel on lubatud sõidukiga sõitmine.

(5) Kanakulli elutingimuste säilimiseks ja parandamiseks vajaliku tegevusena võib püsielupaiga valitseja lubada sihtkaitsevööndis alusmetsa, järelkasvu ja puistu teise rinde harvendamist 1. septembrist 28. veebruarini.

(6) Püsielupaiga piiranguvööndis on lubatud uuendus- ja hooldusraie 1. septembrist 28. veebruarini, kusjuures raielangi suuruse ja kuju osas tuleb arvestada järgmiste piirangutega:
1) lageraie korral ei tohi langi suurus ületada 0,5 ha ning laius 30 meetrit;
2) turberaie korral ei tohi langi suurus ületada 1 ha;
3) lageraie raiejärkude vahe on vähemalt 10 aastat, kusjuures raieaastaid ei loeta liitumisaja sisse;
4) hooldusraiejärgselt peab metsa täius olema vähemalt 0,6.

(7) Piiranguvööndis tuleb raiete tegemisel arvestada, et üle 60 aasta vanuse metsa osakaal ei tohi jääda väiksemaks kui 50%.

(8) Piiranguvööndis on keelatud puidu kokkuvedu külmumata pinnaselt.

1 Nõukogu direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (EÜT L 103, 25.04.1979, lk 1–18).
2 «Looduskaitseseaduse» § 53 lõike 2 alusel ei avaldata «Riigi Teatajas» püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis, maakonna keskkonnateenistuses või keskkonnaregistris (Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses). Kaartide koostamisel on aluseks võetud põhikaart seisuga november 2004 ning katastriüksuste kaart seisuga september 2006.

Minister Rein RANDVER

Kantsler Annika UUDELEPP

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json