Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a määruse nr 284 “Kultuuriministeeriumi põhimääruse kinnitamine” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2007
Avaldamismärge:RT I 2006, 57, 427

Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a määruse nr 284 “Kultuuriministeeriumi põhimääruse kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 14.12.2006 nr 252

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 42 lõike 1 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a määrusega nr 284 kinnitatud «Kultuuriministeeriumi põhimääruses» (RT I 1996, 80, 1443; 2004, 48, 338) tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 7 täiendatakse alapunktiga 171 järgmises sõnastuses:

« 171) korraldab koostöös teiste ministeeriumidega loomemajanduse arenguks soodsate tingimuste loomist;»;

2) punkti 13 alapunkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) juhib vahetult asekantslerite ja kantslerile alluvate nõunike tööd, osakonnajuhatajate kaudu meedia ja autoriõiguse osakonna, eelarve- ja majandusanalüüsi osakonna, arendusosakonna, välissuhete osakonna, õigusosakonna ning üldosakonna tööd ja asekantslerite kaudu kunstide osakonna, spordiosakonna ning kultuuriväärtuste osakonna tööd;»;

3) punkti 191 alapunktist 7 ja punkti 27 alapunktist 1 jäetakse välja sõna «rahvaloomingu,»;

4) punkti 191 täiendatakse alapunktiga 91 järgmises sõnastuses:

« 91) osaleb riigi arhitektuuripoliitika väljatöötamises ja arendamises;»;

5) punkti 192 alapunkt 10 sõnastatakse järgmiselt:

« 10) koordineerib muinsuskaitse ja muuseumitöö üldiste arengusuundade väljatöötamist ja korraldab rahvaloomingu arenguks vajalike tingimuste loomist;»;

6) punkti 192 alapunkt 11 tunnistatakse kehtetuks;

7) punkti 26 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnatuses:

« 41) arendusosakond;»;

8) punkti 26 alapunkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

« 8) õigusosakond;»;

9) punkti 27 alapunktist 4 jäetakse välja sõnad «, ministeeriumi raamatupidamise korraldamine»;

10) punkti 27 täiendatakse alapunktiga 41 järgmises sõnastuses:

« 41) arendusosakonnal – ministeeriumi ja tema valitsemisalas oleva valitsusasutuse ning ministeeriumi hallatavate riigiasutuste arendustegevuse ja strateegilise planeerimise koordineerimine, kultuuripoliitika analüüsimine ja loomemajanduse arendamine;»;

11) punkti 27 alapunkti 5 täiendatakse pärast sõna «asjaajamise,» sõnadega «ministeeriumi ja tema valitsemisalas oleva valitsusasutuse ning ministeeriumi hallatavate riigiasutuste raamatupidamise korraldamine, samuti»;

12) punkti 27 alapunkti 7 täiendatakse pärast sõna «raamatukogunduse,» sõnaga «rahvaloomingu,»;

13) punkti 27 alapunktis 8 asendatakse sõnad «eelnõude ja juriidilise nõustamise osakonnal» sõnaga «õigusosakonnal».

§ 2. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2007. a.

Keskkonnaminister
peaministri ülesannetes Rein RANDVER

Kultuuriminister Raivo PALMARU

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json