Teksti suurus:

Ehitusmääruse muutmine

Väljaandja:Kohila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2006, 238, 2502

Ehitusmääruse muutmine

Vastu võetud 28.03.2006 nr 18

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 29, ehitusseaduse § 19 lg 4 ja planeerimisseaduse § 5 Kohila Vallavolikogu o t s u s t a b:

1. Muuta Kohila Vallavolikogu 26. veebruari 2004.a määrusega nr 47 kinnitatud “Kohila valla ehitusmääruse“ punkti 38.1 sõnastust alljärgnevalt:

“38.1 Uute elamukruntide minimaalseks suuruseks määrata tiheasustusaladel 1500 m².

2. Määrus avalikustada Kohila valla kantseleis ja Kohila valla koduleheküljel.

3. Määrus jõustub 31. märtsil 2006. a.

Vallavolikogu esimees Kalle TALVISTE