Teksti suurus:

“Välisteenistuse seaduse” kohaselt teenistuja välisesindusse lähetamise ja välisesindusest tagasikutsumise kord

“Välisteenistuse seaduse” kohaselt teenistuja välisesindusse lähetamise ja välisesindusest tagasikutsumise kord - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I 2006, 57, 430

“Välisteenistuse seaduse” kohaselt teenistuja välisesindusse lähetamise ja välisesindusest tagasikutsumise kord

Vastu võetud 14.12.2006 nr 255

Määrus kehtestatakse «Välisteenistuse seaduse» § 31 lõike 2, § 42 lõike 2, § 49 lõike 2 ja § 54 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse:
  1) diplomaadi ja haldusteenistuja (edaspidi koos teenistuja) välisesindusse lähetamise kord;
  2) teenistuja välisesindusest tagasikutsumise kord;
  3) teenistuja välisesindusse lähetamise taotlemisel esitatavad andmed ja dokumendid;
  4) teenistuja välisesindusest tagasikutsumise taotlemisel esitatavad andmed ja dokumendid.

2. peatükk TEENISTUJA VÄLISESINDUSSE LÄHETAMISE KORD NING TEENISTUJA VÄLISESINDUSSE LÄHETAMISE TAOTLEMISEL ESITATAVATE ANDMETE JA DOKUMENTIDE LOETELU 

§ 2.  Karjääridiplomaadi ja koosseisulise haldusteenistuja välisesindusse lähetamise taotlemisel esitatavad andmed ja taotlusele lisatav teave

  (1) Välisesindusse lähetamiseks esitab karjääridiplomaat või koosseisuline haldusteenistuja (edaspidi koos koosseisuline teenistuja) vabale ametikohale kandideerimise taotluse või võtab vastu suunatud pakkumise.

  (2) Lõikes 1 nimetatud kandideerimistaotlus peab sisaldama järgmist:
  1) teenistuja ees- ja perekonnanimi;
  2) teenistuja ametikoht ja teenistusaste;
  3) taotletav ametikoht või ametikohad eelistuse järjekorras;
  4) taotluse põhjendus;
  5) teave teenistuja keeleoskuse kohta;
  6) teenistuja kinnitus selle kohta, et tema terviseseisund võimaldab pikaajalisse lähetusse minekut;
  7) täienduskoolituse vajadus taotletavale ametikohale asumise tõttu;
  8) vahetu juhi, teenistuja soovi korral ka kõrgemate või endiste juhtide põhjendatud hinnang teenistuja senisel ametikohal tehtud töö ja taotletavale ametikohale sobivuse kohta;
  9) teave perekonnaliikmete lähetusse kaasatuleku kohta.

  (3) Koosseisulise teenistuja kandideerimistaotlusele lisab Välisministeeriumi personaliosakond (edaspidi personaliosakond) järgmise teabe:
  1) teenistuja teenistuskäigu kirjeldus;
  2) teave teenistuja hariduse ja täienduskoolituse kohta;
  3) teave teenistuja keeleoskuse kohta;
  4) teave tervisekontrolli läbimise kohta.

§ 3.  Erialadiplomaadi ja koosseisuvälise haldusteenistuja välisesindusse lähetamise algatamine ja esitatavad andmed

  (1) Erialadiplomaadi ja koosseisuvälise haldusteenistuja (edaspidi koos koosseisuväline teenistuja) välisesindusse lähetamise algatab lähetajaministeerium, esitades taotluse Välisministeeriumi kantslerile. Lähetajaministeerium esitab koosseisuvälise teenistuja välisesindusse lähetamise taotluse hiljemalt kolm kuud või uue ametikoha loomise korral kuus kuud enne lähetuse soovitavat algust.

  (2) Koosseisuvälise teenistuja lähetamise taotlus peab sisaldama järgmist:
  1) teenistuja ees- ja perekonnanimi;
  2) teenistuja ametikoht lähetajaministeeriumis või selle valitsemisala asutuses;
  3) taotletav ametikoht välisesinduses;
  4) lähetuse eeldatava alguse ja lõpu kuupäev;
  5) kinnitus selle kohta, et teenistuja vastab «Välisteenistuse seaduse» §-s 24 (erialadiplomaadi puhul) või §-s 47 (koosseisuvälise haldusteenistuja puhul) nimetatud tingimustele.

  (3) Koosseisuvälise teenistuja lähetamise taotlusele lisab lähetajaministeerium järgmised dokumendid ja teabe:
  1) teenistuja elulookirjeldus ja foto;
  2) koopia teenistuja haridust tõendavatest dokumentidest ja teave asjakohase täienduskoolituse kohta;
  3) koopia teenistuja keeleoskust tõendavatest dokumentidest;
  4) koopia teenistuja passist või isikutunnistusest;
  5) uue ametikoha moodustamisel või olemasoleva ametikoha teenistusülesannete muutumisel ametikoha ametijuhendi kavand;
  6) teenistuja kirjalik nõusolek välisesindusse lähetamiseks;
  7) teave tervisekontrolli läbimise kohta ja teenistuja kinnitus selle kohta, et tema terviseseisund võimaldab pikaajalisse välislähetusse minekut;
  8) välisesinduse ametikohale nimetamise käskkirja eelnõu;
  9) teave selle kohta, milline asutus maksab teenistuja palka ja välislähetustasu ning katab «Välisteenistuse seadusest» tulenevaid hüvitisi;
  10) välisesindusse lähetamise käskkirja eelnõu. Kui perekonnaliikmed tulevad lähetusse kaasa, siis käskkirja eelnõu ka nende kohta.

  (4) Esmakordselt välisesindusse lähetatav koosseisuväline teenistuja kutsutakse personaliosakonda vestlusele, mille käigus tutvutakse teenistujaga ja tutvustatakse talle välisesinduses töötamisega seonduvat. Vajaduse korral võib vestlusele kutsuda ka mitmendat korda välisesindusse lähetatava koosseisuvälise teenistuja. Personaliosakond teavitab vestluse tulemustest Välisministeeriumi atesteerimiskomisjoni (edaspidi atesteerimiskomisjon).

§ 4.  Teenistuja välisesindusse lähetamise otsus

  (1) Teenistuja välisesindusse lähetamise otsuse alus on atesteerimiskomisjoni ettepanek.

  (2) Kui seadusest ei tulene teisiti, lähetatakse teenistuja välisesindusse Välisministeeriumi kantsleri käskkirjaga, milles märgitakse:
  1) välisesindus, kuhu teenistuja lähetatakse;
  2) välisesinduse ametikoht, millele teenistuja on nimetatud;
  3) välislähetustasu lähtesumma;
  4) lähetuse alguse ja lõpu kuupäev;
  5) vajaduse korral muu teave.

  (3) Perekonnaliikmete lähetuses kaasasoleku korral vormistatakse eraldi käskkiri teenistuja välislähetustasu suurendamise ja abikaasatasu määramise kohta.

  (4) Kui välisesindusse lähetatakse koosseisuväline teenistuja, koostatakse välisesindusse lähetamise käskkiri lähetajaministeeriumi eelnõu alusel ja lähetajaministeeriumi kantsleriga kooskõlastatult.

§ 5.  Teenistuja välisesindusse lähetamiseks ettevalmistamine

  (1) Teenistujate välisesindusse lähetamise ettevalmistamiseks korraldab Välisministeerium koolituse, millel osalemine on esmakordselt lähetatavatele teenistujatele kohustuslik ja mitmendat korda lähetatavatele teenistujatele soovitatav. Kui teenistujal ei ole võimalik koolitusel osaleda, leiavad teenistuja ja Välisministeerium või lähetajaministeerium muu, teenistuja ettevalmistamiseks sobiva lahenduse.

  (2) Kui koosseisuline teenistuja on kandideerimisel taotlenud täienduskoolitust ja personaliosakonna koolitusbüroo on seda toetanud, korraldab Välisministeerium teenistujale võimaluse korral taotletud täienduskoolituse või võimaldab sobival täienduskoolitusel osaleda. Sellisel täienduskoolitusel osalemise kulud kannab Välisministeerium.

  (3) Koosseisuvälise teenistuja lõikes 2 nimetatud täienduskoolituse korraldab ja selle kulud kannab lähetajaministeerium.

§ 6.  Vaba nädal isiklike asjade korraldamiseks välisesindusse lähetamisel

  (1) Välisesindusse lähetamisel antakse teenistujale isiklike asjade korraldamiseks aega kuni üks nädal, mille jooksul ta on ametikohustustest vabastatud.

  (2) Vaba nädalat võib teenistuja kasutada kas vahetult enne lähetamist, vahetult pärast välisesinduse asukohta jõudmist, kombineeritult või põhjendatud juhtudel ka muul ajal. Vaba nädala kasutamise kooskõlastab teenistuja oma vahetu juhiga.

  (3) Vaba nädala tööpäevad arvestatakse tööaja sisse.

3. peatükk TEENISTUJA VÄLISESINDUSEST TAGASIKUTSUMISE KORD NING TEENISTUJA VÄLISESINDUSEST TAGASIKUTSUMISE TAOTLEMISEL ESITATAVAD ANDMED JA DOKUMENDID 

§ 7.  Teenistuja välisesindusest tagasikutsumine

  (1) Erakorralise ja täievolilise suursaadiku ja saadiku kutsub välisesindusest tagasi Vabariigi Valitsuse ettepanekul Vabariigi President. Vabariigi Presidendi otsuse alusel vormistatakse välisministri käskkiri tagasikutsumise kohta.

  (2) Muu koosseisuline teenistuja kutsutakse välisesindusest tagasi Välisministeeriumi kantsleri käskkirjaga, kui seaduses ei ole ette nähtud teisiti.

  (3) Koosseisuväline teenistuja kutsutakse välisesindusest tagasi Välisministeeriumi kantsleri käskkirjaga lähetajaministeeriumi kantsleri ettepanekul ja viimasega kooskõlastatult.

  (4) Kui teenistuja kutsutakse tagasi «Välisteenistuse seaduse» § 40 punktis 2, 4, 5, 6, 7 või 8 või § 52 punktis 2, 4, 5, 6, 7 või 8 nimetatu põhjal, on tagasikutsumise otsuse aluseks atesteerimiskomisjoni ettepanek.

  (5) Lähetuse lõpu kuupäev määratakse tagasikutsumise käskkirjas.

§ 8.  Koosseisuvälise teenistuja Välisministeeriumi teenistusest vabastamine välisesindusest tagasikutsumise korral

  (1) Välisesindusest tagasikutsumise korral vabastatakse koosseisuväline teenistuja Välisministeeriumi teenistusest.

  (2) Lähetajaministeerium ennistab peatatud teenistussuhte ning teenistuja asub endisele või sellega samaväärsele ametikohale lähetajaministeeriumis või selle valitsemisala asutuses.

§ 9.  Teenistuja välisesindusest tagasikutsumine lähetuse lõppemisel

  (1) Teenistuja kutsutakse välisesindusest tagasi lähetuse lõppemisel.

  (2) Kokkuleppel teenistujaga võib välisminister või Välisministeeriumi kantsler põhjendatud juhtudel muuta lähetuse lõpu kuupäeva võrreldes lähetamiskäskkirjas määratuga kuni kahe kuu ulatuses, ilma et seda loetaks lähetuse ennetähtaegseks lõpetamiseks või lähetusaja pikendamiseks. Koosseisuvälise teenistuja lähetuse lõpu kuupäeva muutmiseks on vajalik ka lähetajaministeeriumi kantsleri nõusolek.

§ 10.  Teenistuja välisesindusest tagasikutsumine teenistuja taotlusel

  (1) Teenistujal on õigus taotleda enne tähtaega välisesindusest tagasikutsumist. Selleks esitab teenistuja kirjaliku taotluse, kus põhjendab oma soovi ja teatab lähetuse lõpu soovitava kuupäeva. Taotlus tuleb üldjuhul esitada vähemalt kolm kuud enne lähetuse lõpu soovitavat kuupäeva.

  (2) Koosseisuline teenistuja esitab tagasikutsumise taotluse personaliosakonna kaudu atesteerimiskomisjonile. Taotluse kohta küsitakse arvamust teenistuja vahetult juhilt ja personaliosakonnalt.

  (3) Koosseisuväline teenistuja esitab tagasikutsumise taotluse lähetajaministeeriumi kantsleri kaudu atesteerimiskomisjonile. Taotluse kohta küsitakse arvamust teenistuja vahetult juhilt välisesinduses.

§ 11.  Teenistuja välisesindusest tagasikutsumine asukohariigi või rahvusvahelise organisatsiooni taotlusel

  Kui välisesinduse asukohariik või rahvusvaheline organisatsioon on kuulutanud teenistuja persona non grata’ks või palunud tema lahkumist asukohariigist, kutsutakse teenistuja etteantud tähtaja jooksul välisesindusest tagasi.

§ 12.  Teenistuja välisesindusest tagasikutsumine tema ametikohale sobimatuse tõttu

  (1) Põhjendatud taotluse koosseisulise teenistuja tagasikutsumiseks tema ametikohale sobimatuse tõttu esitab atesteerimiskomisjonile personaliosakonna kaudu teenistuja vahetu juht. Kui teenistuja vahetu juht ei ole välisesinduse juht, kooskõlastab ta taotluse välisesinduse juhiga.

  (2) Põhjendatud taotluse koosseisuvälise teenistuja tagasikutsumiseks tema ametikohale sobimatuse tõttu esitab atesteerimiskomisjonile personaliosakonna kaudu lähetajaministeeriumi kantsler või välisesinduse juht. Kui taotluse on esitanud lähetajaministeeriumi kantsler, küsitakse taotluse kohta arvamust välisesinduse juhilt ja vastupidi.

  (3) Lõikes 1 nimetatud taotluse võib esitada ka personaliosakonna peadirektor, kes teavitab sellest välisesinduse juhti.

  (4) Tagasikutsumise taotluse esitanud ametiisik teavitab teenistujat tagasikutsumise taotlusest ja küsib teenistuja seisukohta, mis esitatakse atesteerimiskomisjonile.

§ 13.  Teenistuja välisesindusest tagasikutsumine tema terviseseisundi tõttu

  (1) Teenistuja võib välisesindusest tagasi kutsuda, kui ta on lähetusaasta jooksul olnud arstitõendi alusel töövõimetu üle kahe kuu või kui ta ei saa tervisekontrolli tulemusena kinnitust, et tema terviseseisund võimaldab pikaajalises välislähetuses töötamist.

  (2) Põhjendatud taotluse koosseisulise teenistuja tagasikutsumiseks tema terviseseisundi tõttu esitab atesteerimiskomisjonile personaliosakonna kaudu teenistuja vahetu juht. Kui teenistuja vahetu juht ei ole välisesinduse juht, kooskõlastab ta taotluse välisesinduse juhiga.

  (3) Põhjendatud taotluse koosseisuvälise teenistuja tagasikutsumiseks tema terviseseisundi tõttu esitab atesteerimiskomisjonile personaliosakonna kaudu lähetajaministeeriumi kantsler või välisesinduse juht. Kui taotluse on esitanud lähetajaministeeriumi kantsler, küsitakse taotluse kohta arvamust välisesinduse juhilt ja vastupidi.

  (4) Personaliosakonna peadirektor teavitab teenistujat tagasikutsumise taotlusest ja küsib teenistuja seisukohta, mis esitatakse atesteerimiskomisjonile.

§ 14.  Teenistuja välisesindusest tagasikutsumine teisele ametikohale üleviimise tõttu

  Teenistuja üleviimisel teisele ametikohale võidakse teenistuja välisesindusest tagasi kutsuda, välja arvatud juhul, kui ta viiakse üle sama välisesinduse teisele ametikohale.

§ 15.  Teenistuja välisesindusest tagasikutsumine tema lapsehoolduspuhkusele jäämise tõttu

  (1) Teenistuja võib välisesindusest tagasi kutsuda, kui ta jääb lapsehoolduspuhkusele.

  (2) Teenistuja teavitab personaliosakonda võimalikult aegsasti, kas ta soovib pärast rasedus- ja sünnituspuhkust välisesindusse tööle naasta või jääda lapsehoolduspuhkusele.

§ 16.  Teenistuja välisesindusest tagasikutsumine tema teenistusest vabastamise tõttu

  Teenistuja kutsutakse välisesindusest tagasi, kui ta on seaduses ettenähtud alusel teenistusest vabastatud. Teenistuja tagasikutsumise taotluse esitab atesteerimiskomisjonile personaliosakond.

§ 17.  Vaba nädal isiklike asjade korraldamiseks lähetusest naasmisel

  (1) Välisesindusest tagasikutsumisel antakse teenistujale isiklike asjade korraldamiseks aega kuni üks nädal, mille jooksul ta on ametikohustustest vabastatud.

  (2) Vaba nädalat võib teenistuja kasutada kas vahetult enne lähetusest naasmist, vahetult pärast Eestisse jõudmist, kombineeritult või põhjendatud juhtudel ka muul ajal. Vaba nädala kasutamise kooskõlastab teenistuja oma vahetu juhiga.

  (3) Vaba nädala tööpäevad arvestatakse tööaja sisse.

4. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 18.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2007. a.

Keskkonnaminister
peaministri ülesannetes Rein RANDVER


Välisminister Urmas PAET


Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json